Apple vyhral v USA patentovú vojnu so Samsungom

tablet-ipad-apple-samsung-galaxy-tab.jpg Súd v ka­li­for­nskom San Jo­se roz­ho­dol v spo­re dvoch tech­no­lo­gic­kých gi­gan­tov o po­ru­šo­va­ní pa­ten­tov v pros­pech ame­ric­kej spo­loč­nos­ti App­le.

Vy­hlá­sil, že ju­ho­kó­rej­ská spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics ko­pí­ru­je kľú­čo­vé čr­ty po­pu­lár­nych mo­de­lov iP­ho­ne a iPad a mu­sí ame­ric­kej spo­loč­nos­ti uh­ra­diť ško­du vo vý­ške 1,051 mld. USD.

Ver­dikt sú­du tak mô­že viesť k zá­ka­zu pre­da­ja kľú­čo­vých pro­duk­tov Sam­sun­gu a prav­de­po­dob­ne upev­ní do­mi­nan­ciu Ap­pleu na tr­hu mo­bil­ných ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní.

Spo­loč­nos­ti App­le a Sam­sung sa spo­ria o po­ru­šo­va­ní pa­ten­tov vo via­ce­rých kra­ji­nách. Súd v Juž­nej Kó­rei nap­rík­lad v pia­tok roz­ho­dol, že obe fir­my nav­zá­jom po­ru­šo­va­li svo­je pa­ten­to­vé prá­va a za­ká­zal tak pre­dá­vať niek­to­ré pro­duk­ty na ta­moj­šom tr­hu.

App­le tvr­dí, že Sam­sung svo­ji­mi za­ria­de­nia­mi len ot­roc­ky ko­pí­ru­je je­ho iP­ho­ne a iPad. Kó­rej­ská spo­loč­nosť za­se na App­le po­dá­va ža­lo­by za po­ru­šo­va­nie je­ho pa­ten­tov. Fir­my ma­jú pri­tom me­dzi se­bou zvlášt­ny vzťah. Za­tiaľ čo za­ria­de­nia Sam­sun­gu kon­ku­ru­jú pro­duk­tom App­le, kó­rej­ský vý­rob­ca je zá­ro­veň aj kľú­čo­vým do­dá­va­te­ľom kom­po­nen­tov pre App­le.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Súd v Ka­li­for­nii od­mie­tol ža­lo­bu spot­re­bi­te­ľov pro­ti App­le
Súd v Kalifornii odmietol žalobu na spoločnosť Apple pre porušovanie práva na ochranu osobných údajov. čítať »
 
Texas­ký sud­ca roz­ho­dol, že bit­coi­ny sú pe­nia­ze
Wikipédia nazýva bitcoin kryptomenou (mena, ktorá sa opiera o kryptografiu), no teraz sa už stáva oficiálnou menou. čítať »
 
Sur­fCast má pa­tent na ak­tív­ne dlaž­di­ce, chce sa sú­diť s Mic­ro­sof­tom
Zdá sa, že na obzore je ďalší patentový spor. Už koncom minulého roka sa v médiách objavili správy, že spoločnosť SurfCast chce žalovať Microsoft. čítať »
 
Gua­te­mal­ské úra­dy de­por­to­va­li Joh­na McA­fee­ho do USA
Softvérový magnát John McAfee, ktorého hľadala polícia v Belize pre podozrenie z vraždy jeho amerického suseda, bol zadržaný v Guatemale a podľa tamojšieho prisťahovaleckého zákona včera večer deportovaný do krajiny pôvodu. čítať »
 
App­le so ža­lo­ba­mi ne­kon­čí, usi­lu­je sa o zá­kaz pre­da­ja ďal­ších Sam­sung za­ria­de­ní
Apple pokračuje v patentovej vojne so Samsungom a povzbudený víťazstvom z minulého týždňa sa pustil do vypĺňania ďalších súdnych žalôb. čítať »
 
To­kij­ský súd podr­žal Sam­sung, ten pa­ten­ty App­le ne­po­ru­šil
Súd v japonskej metropole Tokio v piatok rozhodol, že juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics neporušila patenty americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
Kto­ré te­le­fó­ny Sam­sun­gu chce App­le za­ká­zať?
Apple vyhral súdny spor so Samsungom - okrem toho, že Samsung má zaplatiť pokutu, Apple chce dosiahnuť zákaz predaja vybraných telefónov na území USA. čítať »
 
App­le vy­hral v USA pa­ten­to­vú voj­nu so Sam­sun­gom
Súd v kalifornskom San Jose rozhodol v spore dvoch technologických gigantov o porušovaní patentov v prospech americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter