Mladík možno zaplatí za nelegálne sťahovanie 20 miliónov Kč

Mla­dé­mu mu­žo­vi z Pra­hy, kto­rý si z inter­ne­tu sťa­ho­val po­čí­ta­čo­vý sof­tvér a pi­rát­ske kó­pie po­tom na­pa­ľo­val na CD no­si­če a nás­led­ne ich pre­dá­val, hro­zí po­ku­ta vo vý­ške dvad­sať mi­lió­nov ko­rún. Prá­ve na ta­kú su­mu to­tiž spo­loč­nos­ti, kto­ré poš­ko­dil, vy­čís­li­li svo­je stra­ty. V sú­čas­nos­ti od ne­ho žia­da­jú fi­nan­čnú náh­ra­du za uš­lý zisk. O osu­de 21-roč­né­ho mla­dí­ka te­raz roz­hod­ne súd, no po­kiaľ by ho za­via­zal za­pla­tiť po­ku­tu v žia­da­nej vý­ške, v Čes­kej re­pub­li­ke by sa prí­pad za­pí­sal do his­tó­rie súd­nic­tva. Po­dob­né prob­lé­my hro­zia kaž­dé­mu, kto po­ru­šu­je zá­kon. Kon­tro­la je na­vy­še o to sil­nej­šia, že sa­mot­né spo­loč­nos­ti si už dnes pla­tia od­bor­ní­kov na sle­do­va­nie po­doz­ri­vých ope­rá­cií na svo­jich strán­kach a pi­rá­tov vy­hľa­dá­va­jú sa­mi. Keď ma­jú pro­ti nim dos­ta­tok dô­ka­zov, sa­mi za­kro­čia.

Ako upo­zor­nil inter­ne­to­vý por­tál li­dov­ky.cz, v ČR pi­rá­ti obe­rú čes­ké hu­dob­né spo­loč­nos­ti asi o 400 mi­lió­nov ko­rún, te­da asi 504 mi­lió­nov Sk roč­ne. Do tej­to šta­tis­ti­ky je ok­rem ne­le­gál­ne­ho sťa­ho­va­nia za­hr­nu­té aj me­cha­nic­ké na­pa­ľo­va­nie CD no­si­čov. Sof­tvé­ro­vé spo­loč­nos­ti už ob­ra­li pi­rá­ti asi o tri mi­liar­dy če­ských ko­rún, te­da asi 3,78 mi­liar­dy ko­rún, pri­čom sa od­ha­du­je, že ne­le­gál­ne stiah­nu­tý sof­tvér pou­ží­va asi 40 per­cent všet­kých pou­ží­va­te­ľov po­čí­ta­čov.

Na po­ru­šo­va­te­ľov zá­ko­na sa špe­cia­li­zu­je aj no­vý pát­ra­cí tím z čes­kej po­boč­ky Me­dzi­ná­rod­nej fe­de­rá­cie fo­nog­ra­fic­ké­ho prie­mys­lu (IF­PI). Do zbier­ky ich skal­pov pri­bud­ne kaž­dý me­siac nie­koľ­ko de­sia­tok tro­fe­jí.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Súd v Ka­li­for­nii od­mie­tol ža­lo­bu spot­re­bi­te­ľov pro­ti App­le
Súd v Kalifornii odmietol žalobu na spoločnosť Apple pre porušovanie práva na ochranu osobných údajov. čítať »
 
Texas­ký sud­ca roz­ho­dol, že bit­coi­ny sú pe­nia­ze
Wikipédia nazýva bitcoin kryptomenou (mena, ktorá sa opiera o kryptografiu), no teraz sa už stáva oficiálnou menou. čítať »
 
Sur­fCast má pa­tent na ak­tív­ne dlaž­di­ce, chce sa sú­diť s Mic­ro­sof­tom
Zdá sa, že na obzore je ďalší patentový spor. Už koncom minulého roka sa v médiách objavili správy, že spoločnosť SurfCast chce žalovať Microsoft. čítať »
 
Gua­te­mal­ské úra­dy de­por­to­va­li Joh­na McA­fee­ho do USA
Softvérový magnát John McAfee, ktorého hľadala polícia v Belize pre podozrenie z vraždy jeho amerického suseda, bol zadržaný v Guatemale a podľa tamojšieho prisťahovaleckého zákona včera večer deportovaný do krajiny pôvodu. čítať »
 
App­le so ža­lo­ba­mi ne­kon­čí, usi­lu­je sa o zá­kaz pre­da­ja ďal­ších Sam­sung za­ria­de­ní
Apple pokračuje v patentovej vojne so Samsungom a povzbudený víťazstvom z minulého týždňa sa pustil do vypĺňania ďalších súdnych žalôb. čítať »
 
To­kij­ský súd podr­žal Sam­sung, ten pa­ten­ty App­le ne­po­ru­šil
Súd v japonskej metropole Tokio v piatok rozhodol, že juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics neporušila patenty americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
Kto­ré te­le­fó­ny Sam­sun­gu chce App­le za­ká­zať?
Apple vyhral súdny spor so Samsungom - okrem toho, že Samsung má zaplatiť pokutu, Apple chce dosiahnuť zákaz predaja vybraných telefónov na území USA. čítať »
 
App­le vy­hral v USA pa­ten­to­vú voj­nu so Sam­sun­gom
Súd v kalifornskom San Jose rozhodol v spore dvoch technologických gigantov o porušovaní patentov v prospech americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter