Ďalšie dve víťazstvá nad nelegálnym sťahovaním hudby

Pr­vý krát v his­tó­rii USA bol ma­ji­teľ server­a pre sú­bo­ry torrent (trac­ker) od­sú­de­ný na vä­ze­nie. 23-roc­ný Grand Stan­ley si od­se­dí 5 me­sia­cov za "na­po­má­ha­nie pri po­ru­šo­va­ní autor­ských práv" ako aj za sa­mot­né po­ru­šo­va­nie. Ok­rem to­ho dos­tá­va aj trest pia­tich me­sia­cov do­má­ce­ho vä­ze­nia, a 3000 USD po­ku­ty. Na webo­vej strán­ke http://www.eli­te­torrents.org/ te­raz svie­ti iba ty­pic­ká čer­ve­ná ta­bu­ľa s vý­straž­ným textom FBI. Stan­ley­ho od­sú­de­nie nas­le­do­va­lo po spo­loč­nej ak­cii FBI, MPAA a imig­rač­né­ho úra­du, veľ­ko­le­po ozna­čo­va­nej ako "Ope­ra­tion D-Eli­te". Je­ho ko­le­ga, Scott McCaus­land, sa už ta­kis­to priz­nal k vi­ne a svoj trest si vy­po­ču­je na súd­nom ko­na­ní 12. de­cem­bra. Torrentfreak vy­zý­va priaz­niv­cov ší­re­nia ob­sa­hu po­mo­cou torren­tov, aby sa oz­va­li sud­co­vi a oro­do­va­li za McCaus­lan­do­vo os­lo­bo­de­nie.

Ďal­šou sprá­vou z po­dob­né­ho súd­ka je od­sta­ve­nie strán­ky allof­mp3.com v Dán­sku. Na­priek to­mu, že zná­ma webo­vá strán­ka pod­ľa všet­ké­ho ne­po­ru­šu­je ni­ja­ké prá­va (ale­bo to as­poň nah­rá­va­cie spo­loč­nos­ti nie sú schop­né do­ká­zať), dal dán­sky súd roz­kaz znep­rís­tup­niť prís­tup na ten­to server. Inter­ne­to­vý pos­ky­to­va­teľ Te­le2 te­raz mu­sí blo­ko­vať všet­ky prís­tu­py na tú­to ad­re­su. Allof­mp3.com ne­dáv­no dos­ta­la ra­nu aj od spo­loč­nos­tí pos­ky­tu­jú­cich kre­dit­né kar­ty, kto­ré zne­mož­ni­li plat­by na jej úč­ty.

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Súd v Ka­li­for­nii od­mie­tol ža­lo­bu spot­re­bi­te­ľov pro­ti App­le
Súd v Kalifornii odmietol žalobu na spoločnosť Apple pre porušovanie práva na ochranu osobných údajov. čítať »
 
Texas­ký sud­ca roz­ho­dol, že bit­coi­ny sú pe­nia­ze
Wikipédia nazýva bitcoin kryptomenou (mena, ktorá sa opiera o kryptografiu), no teraz sa už stáva oficiálnou menou. čítať »
 
Sur­fCast má pa­tent na ak­tív­ne dlaž­di­ce, chce sa sú­diť s Mic­ro­sof­tom
Zdá sa, že na obzore je ďalší patentový spor. Už koncom minulého roka sa v médiách objavili správy, že spoločnosť SurfCast chce žalovať Microsoft. čítať »
 
Gua­te­mal­ské úra­dy de­por­to­va­li Joh­na McA­fee­ho do USA
Softvérový magnát John McAfee, ktorého hľadala polícia v Belize pre podozrenie z vraždy jeho amerického suseda, bol zadržaný v Guatemale a podľa tamojšieho prisťahovaleckého zákona včera večer deportovaný do krajiny pôvodu. čítať »
 
App­le so ža­lo­ba­mi ne­kon­čí, usi­lu­je sa o zá­kaz pre­da­ja ďal­ších Sam­sung za­ria­de­ní
Apple pokračuje v patentovej vojne so Samsungom a povzbudený víťazstvom z minulého týždňa sa pustil do vypĺňania ďalších súdnych žalôb. čítať »
 
To­kij­ský súd podr­žal Sam­sung, ten pa­ten­ty App­le ne­po­ru­šil
Súd v japonskej metropole Tokio v piatok rozhodol, že juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics neporušila patenty americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
Kto­ré te­le­fó­ny Sam­sun­gu chce App­le za­ká­zať?
Apple vyhral súdny spor so Samsungom - okrem toho, že Samsung má zaplatiť pokutu, Apple chce dosiahnuť zákaz predaja vybraných telefónov na území USA. čítať »
 
App­le vy­hral v USA pa­ten­to­vú voj­nu so Sam­sun­gom
Súd v kalifornskom San Jose rozhodol v spore dvoch technologických gigantov o porušovaní patentov v prospech americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter