Nové trendy v analýzach biznisu

Pe­ter Myers pra­cu­je s da­ta­bá­zo­vý­mi pro­duk­tmi Mic­ro­sof­tu od ro­ku 1997. V sú­čas­nos­ti sa špe­cia­li­zu­je hlav­ne na bu­si­ness in­telli­gen­ce. Pô­so­bí ako men­tor, kon­zul­tant, ško­li­teľ, uz­ná­va­ný pred­ná­ša­teľ a tvor­ca kur­zov pre tech­no­ló­gie SQL Server a Of­fi­ce.


Vy­uži­li sme je­ho prí­tom­nosť v Bra­tis­la­ve na nie­koľ­ko otá­zok.

Ako vní­ma­te no­vé tren­dy v BI?

Pe­ter Myers: Vo všeo­bec­nos­ti sa za naj­výz­nam­nej­šie po­va­žu­jú dva tren­dy. Je­den tech­no­lo­gic­ký - in-me­mo­ry com­pu­ting, dru­hý pro­ces­ný - tak­zva­ná sa­moob­služ­nosť. De­jis­kom ana­lý­zy sa stá­va ope­rač­ná pa­mäť a úda­je vstu­pu­jú­ce do ana­lýz sa zhro­maž­ďu­jú na dis­koch SSD. No nes­ta­čí na­sa­diť kla­sic­ké nás­tro­je na mo­der­ný server s vy­so­kou ka­pa­ci­tou po­lo­vo­di­čo­vých pa­mä­tí. Zrý­chle­nie nie­len ana­lýz, ale aj do­py­to­va­nia o nie­koľ­ko rá­dov pri­ná­ša­jú až no­vé pro­duk­ty vy­uží­va­jú­ce kom­pre­siu a so­fis­ti­ko­va­né al­go­rit­my. To umož­ňu­je ana­lý­zy v reál­nom ale­bo tak­mer reál­nom ča­se pria­mo z ope­rač­ných úda­jov.

Tvor­ba mo­de­lov na mul­ti­di­men­zio­nál­ne ana­lý­zy a da­ta mi­ning už nie je do­mé­na špe­cia­lis­tov z IT od­de­le­ní, na kto­rých služ­by bo­li ma­na­žé­ri a ana­ly­ti­ci od­ká­za­ní a mu­se­li na ne ča­kať. Mo­der­né nás­tro­je a tech­no­ló­gie Power­Pi­vot pre Excel a Sha­re­Point Server, Power Query, Power View, Power Map a Power BI pre Of­fi­ce 365 umož­ňu­jú tvor­bu mo­de­lov bez hl­bšej zna­los­ti da­ta­bá­zo­vých štruk­túr, he­te­ro­gén­nych zdro­jov, úda­jov a po­sú­va­jú BI do ro­vi­ny sa­moob­služ­nos­ti.

Z môj­ho poh­ľa­du vní­mam ako dô­le­ži­tý, ak nie naj­dô­le­ži­tej­ší, aj trend zvy­šo­va­nia po­ve­do­mia IT špe­cia­lis­tov, ana­ly­ti­kov, ma­na­žé­rov a os­tat­ných za­in­te­re­so­va­ných oh­ľad­ne mož­nos­ti BI. Netvr­dím to pre­to, aby som si pri­hrial po­lie­voč­ku, je to fakt potvr­de­ný dl­ho­roč­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi pri prá­ci s ľuď­mi. Do znač­nej mie­ry to sú­vi­sí aj s už spo­me­nu­tou sa­moob­služ­nos­ťou. Pr­vo­ra­dé je to, aké in­for­má­cie sú pot­reb­né na pod­po­ru roz­ho­do­va­nia. Vy­tvo­re­nie ana­ly­tic­ké­ho mo­de­lu je len pros­trie­dok.

Aký je váš ná­zor na prip­ra­vo­va­ný SQL Server 2014?

Pe­ter Myers: Mož­no by som va­šu otáz­ku skú­sil zmo­di­fi­ko­vať. Fir­my a or­ga­ni­zá­cie bu­de naj­viac za­ují­mať, či sa op­la­tí in­ves­to­vať do no­vej ver­zie. Hlav­ný dô­vod ino­vá­cie da­ta­bá­zo­vé­ho server­a na BI je už spo­mí­na­ný in-me­mo­ry ana­ly­tics en­gi­ne. Rých­losť ana­lýz je kľú­čo­vý at­ri­bút pri pos­ky­to­va­ní BI for­mou služ­by. Po­kiaľ sa zá­kaz­ník roz­ho­du­je pre da­ta­bá­zo­vú plat­for­mu pri na­sa­dzo­va­ní no­vé­ho rie­še­nia ale­bo uva­žu­je o mig­rá­cii, v pros­pech SQL Server­a pop­ri tech­no­lo­gic­kej vy­spe­los­ti ho­vo­rí aj ce­na.

Nie­len v ab­so­lút­nom vy­jad­re­ní v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­čný­mi rie­še­nia­mi, ale aj čo sa tý­ka ob­je­mu fun­kcio­na­li­ty. Sú­čas­ťou li­cen­cie SQL Server­a je nie­len da­ta­bá­zo­vý server, ale aj ana­ly­tic­ké, in­teg­rač­né a re­por­to­va­cie služ­by. Na­vy­še ide o ot­vo­re­nú plat­for­mu, spo­mí­na­né služ­by dis­po­nu­jú ši­ro­kou pa­le­tou API na na­po­je­nie ap­li­kač­nej vrstvy, tak­že fir­my si mô­žu vlas­tný­mi si­la­mi ale­bo na zá­kaz­ku vy­tvá­rať ap­li­ká­cie na mie­ru vrá­ta­ne mo­bil­ných.

Pos­ky­tu­je Mic­ro­soft dos­ta­toč­ne sil­né nás­tro­je na ana­lý­zu big da­ta?

Pe­ter Myers: Zá­klad­ný pred­pok­lad zvlád­nu­tia ob­rov­ské­ho množ­stva štruk­tú­ro­va­ných a hlav­ne neš­truk­tú­ro­va­ných úda­jov je sof­tvér schop­ný napl­no vy­užiť vý­kon­né sto­ra­geo­vé rie­še­nia a dis­tri­buo­va­ný pa­ra­lel­ný com­pu­ting. Mic­ro­soft má ok­rem SQL Server­a 2014 a da­ta­bá­zo­vých slu­žieb v clou­do­vej plat­for­me Azu­re aj špe­cia­li­zo­va­né rie­še­nie HDIn­sight Server, kom­pa­ti­bil­né s Apa­che Ha­doop.

Je k dis­po­zí­cii on-pre­mi­ses na server­ov­ej plat­for­me Win­dows Server aj v Azu­re. Ana­ly­tic­ké nás­tro­je sú in­teg­ro­va­né aj do pod­ni­ko­vých rie­še­ní Mic­ro­soft Dy­na­mics AX a CRM. Z pro­ces­né­ho hľa­dis­ka je dô­le­ži­tá kva­li­ta úda­jov. Ne­mys­lím tým pro­ces ETL, te­da príp­ra­vu a vy­čis­te­nie úda­jov vstu­pu­jú­cich do ana­lýz. To sú kro­ky na­vy­še, kto­ré zdr­žia­va­jú a pri správ­nom návr­hu ar­chi­tek­túr in­for­mač­ných sys­té­mov a prie­bež­nom za­bez­pe­čo­va­ní kva­li­ty dát sa da­jú zjed­no­du­šiť a zrý­chliť. Pre­to SQL Server 2014 pop­ri vý­kon­ných in­teg­rač­ných služ­bách po­nú­ka aj Da­ta Quali­ty Servic­es a Mas­ter Da­ta Servic­es.

Aké sú va­še plá­ny do bu­dúc­nos­ti?

Pe­ter Myers: Nech by bo­li tech­no­ló­gie aké­koľ­vek vy­spe­lé, úži­tok pre biz­nis pri­ne­sú iba vte­dy, ak ich bu­dú vo fir­mách ve­dieť napl­no vy­užiť. Pre­to som sa roz­ho­dol pre drá­hu kon­zul­tan­ta, men­to­ra a ško­li­te­ľa. Bu­si­ness in­telli­gen­ce sa stá­le viac prib­li­žu­je „kon­zu­men­tom" jej vý­sled­kov, te­da ana­ly­ti­kom a ma­na­žé­rom. Z tech­no­lo­gic­ké­ho hľa­dis­ka to zna­me­ná aj po­sú­va­nie na úrov­ni ar­chi­tek­tú­ry pod­ni­ko­vých IS. BI zos­tu­pu­je niž­šie do klient­skych a do­kon­ca mo­bil­ných ap­li­ká­cií, po­mo­cou kto­rých mož­no pria­mo vy­tvá­rať mo­de­ly pre ana­ly­tic­ké služ­by. Pre­to sa veľ­mi te­ším na ďal­šiu ge­ne­rá­ciu pro­duk­tov Of­fi­ce a ur­či­te sa bu­dem špe­cia­li­zo­vať viac na tú­to vrstvu, tak­že mož­no zme­ním aj svo­ju špe­cia­li­zá­ciu z SQL Server­a na Of­fi­ce.

Za In­foware sa zho­vá­ral Ľubos­lav Lac­ko.

Ohodnoťte článok:
 
 

Najnovšie rozhovory

Ne­mám rád ste­reo­typ a pri IT to neh­ro­zí
(Publikované pred rokom) Matúš Čopík je riaditeľ úseku dynamických platformových služieb a člen vrcholového manažmentu v spoločnosti T-Systems Slovakia od júna 2014. Predtým figuroval na poste riaditeľa telekomunikačných služieb a riešení.  .. viac »
 
Bez­peč­nosť je pro­ces, nie jed­no­ra­zo­vá ak­cia
(Publikované pred 2 rokmi) Palo Luka je technologický riaditeľ antivírusovej a bezpečnostnej spoločnosti ESET. Na túto funkciu prešiel v januári 2011. .. viac »
 
Ko­mu­ni­ká­cia sme­ru­je do on-li­ne ka­ná­lov
(Publikované pred 2 rokmi) Bankový trh sa výrazne mení, popularita klasických bánk klesá a zákazníci sa obracajú k bankám, v ktorých za vedenie účtu neplatia nijakýpoplatok. Absencia pobočiek ani nutnosť ovládať všetko cez internet im neprekáža, skôr naopak.  .. viac »
 
Or­ga­ni­zá­cie by ma­li zme­niť svoj ope­rač­ný mo­del
(Publikované pred 2 rokmi) Posledných 7 rokov pracoval v českej pobočke spoločnosti Hewlett-Packard ako riaditeľ divízie HP Industry Standard Servers & HP Storage. Na tomto poste zodpovedal najmä za predaj, produktový manažment a predpredajnú podporu serverovej a úložnej infraštruktúry... viac »
 
Bu­si­ness in­telli­gen­ce po­mô­že i men­ším fir­mám
(Publikované pred 2 rokmi) Technológie BI prinesú najväčší prínos, ak sa dokážu rozšíriť do celého podniku. Pri voľbe konkrétneho riešenia business intelligence by zákazníci mali túto požiadavku zohľadniť. Na otázky o prínosoch technológií BI odpovedal Jaroslaw Tomala, riaditeľ predaja pre oblasť ECEMEA divízie Oracle Direct... viac »
 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter