Open source ERP má šancu aj proti veľkým riešeniam

Red­huan D. Oon sa na­ro­dil 16. ok­tób­ra 1961 a pra­co­val od ro­ku 1981 v rôz­nych od­bo­roch za­hŕňa­jú­cich autor­ské pí­sa­nie, kou­čo­va­nie, ma­naž­ment, mul­ti­mé­diá, ob­chod, vý­voj sof­tvé­ru a open sour­ce.


Autor fo­tog­ra­fie: Pa­vol Kuš­tár, MUL­TI­MA­GE s.r.o.

Ve­ľa čí­ta a je do­ma v otáz­kach, ako je napr. tech­nic­ký roz­voj ľud­ských zdro­jov s exper­tí­zou v ob­las­ti ap­li­ká­cií vý­znam­ných pred­me­tov vrá­ta­ne prog­ra­mo­va­nia v ja­zy­ku Ja­va. Je spo­lu­zak­la­da­te­ľom a líd­rom glo­bál­ne­ho ADem­pie­re open sour­ce ERP tí­mu, pô­so­bia­ce­ho v 30 kra­ji­nách, a čle­nom mno­hých me­dzi­ná­rod­ných po­rad­ných tí­mov v ob­las­ti pro­jek­to­vé­ho ma­naž­men­tu. Ces­tu­je a pred­ná­ša o open sour­ce sof­tvé­ro­vých plat­for­mách v rám­ci sve­to­vé­ho fó­ra.

Red1, vlas­tným me­nom Red­huan D. Oon, pred­sta­vu­je sku­toč­nú le­gen­du vo sve­te plat­fo­riem open sour­ce ERP sof­tvé­ru. Je­den zo za­kla­da­te­ľov pro­jek­tu ADem­pie­re, kto­rý sa mo­men­tál­ne tran­sfor­mu­je na iDem­pie­re, pri­ví­tal poz­va­nie pá­na Nor­ber­ta Be­de­ho zo spo­loč­nos­ti MUL­TI­MA­GE a za­ví­tal v rám­ci svo­jej sve­to­vej Road Show (Ne­mec­ko - Čes­ko - Slo­ven­sko - Ma­ďar­sko - Rus­ko - Bra­zí­lia - Ve­ne­zue­la - Ko­lum­bia - Ja­pon­sko...) po 1. me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cii iDem­pie­re 2013 v ne­mec­kom Kre­fel­de aj do Bra­tis­la­vy, aby sa oboz­ná­mil s ús­pech­mi im­ple­men­tá­cie ADem­pie­re open sour­ce ERP plat­for­my v na­šej kra­ji­ne. Pri tej­to príl­eži­tos­ti sme pá­nu Red­hua­no­vi po­lo­ži­li nie­koľ­ko otá­zok.

Aké sú ak­tuál­ne tren­dy v ob­las­ti open sour­ce rie­še­ní ERP?

Red­huan D. Oon: Trend je zní­žiť zlo­ži­tosť v dvoch hlav­ných sme­roch:

  1. Umož­niť vzá­jom­nú inter­ope­ra­bi­li­tu. Mô­že­me vi­dieť, že pre­daj­co­via voľ­ných aj uzat­vo­re­ných sof­tvé­ro­vých rie­še­ní hoj­ne pou­ží­va­jú ot­vo­re­né štan­dar­dy, aby im vzá­jom­ne umož­ni­li za­čle­niť sa do ich vlas­tných API ale­bo DB for­má­tov. Mic­ro­soft má nap­rík­lad for­mát Excel prís­tup­ný mno­hým iným ap­li­ká­ciám.
  2. Aby bo­lo mož­né vy­hnúť sa kom­pen­zá­cii za vy­so­ké nák­la­dy na udr­žia­va­nie sof­tvé­ro­vých ar­te­fak­tov. Prís­ľub ob­jek­to­vej orien­tá­cie a opä­tov­nej pou­ži­teľ­nos­ti Ja­vy je te­raz is­tej­ší s OS­Gi Equinox fra­mewor­kom od IBM, kto­rý iDem­pie­re ús­peš­ne nas­le­du­je. To­to všet­ko umož­ňu­je ob­rov­skú a roz­siah­lu in­teg­rá­ciu me­dzi mno­hý­mi rôz­no­ro­dý­mi, ale sú­vi­sia­ci­mi ap­li­ká­cia­mi od CRM až po MR­PII.

Má open sour­ce rie­še­nie ERP šan­cu pro­ti veľ­kým glo­bál­nym (SAP, Orac­le, MSFT a pod.) a etab­lo­va­ným lo­kál­nym rie­še­niam?

Red­huan D. Oon: Exis­tu­jú dve úrov­ne, v kto­rých mož­no kon­ku­ro­vať:

  1. Tech­nic­ká - open sour­ce ako ot­vo­re­ný sof­tvér má lep­ší po­ten­ciál, keď­že sa neb­rá­ni kon­štan­tným a kon­zis­ten­tným zme­nám na zlep­še­nie. Zo­ber­me si ako prík­lad pro­jekt iDem­pie­re, za­lo­že­ný na OS­Gi fra­mewor­ku, kto­rý sa stá­va stá­le viac pou­ží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vým ako pre­doš­lé pro­jek­ty Com­pie­re ale­bo ADem­pie­re. Prí­pad­né ne­dos­tat­ky rie­ši ce­los­ve­to­vá ko­mu­ni­ta, kto­rá má neus­tá­le oči ot­vo­re­né a ru­ky prip­ra­ve­né, aby moh­la dať prí­pad­né ne­dos­tat­ky do po­riad­ku na vlas­tnú päsť. Z to­ho ta­kis­to vy­plý­va prís­ny vý­vo­jo­vý pro­ces cez JI­RA a Bit­buc­ket, ako aj Jen­kins Build Server na kaž­do­den­né na­sa­de­nie a okam­ži­té tes­to­va­nie.
  2. Pou­ží­va­te­lia ob­chod­no-pro­prie­tár­ne­ho sof­tvé­ru v sú­čas­nos­ti tr­pia váž­nym ob­chod­ným za­ťa­že­ním, pri­čom pe­rio­dic­ky ak­tua­li­zo­va­né li­cen­cie po­žie­ra­jú ich IT roz­po­čet. Ok­rem to­ho sú ak­tua­li­zá­cie tý­mi­to do­dá­va­teľ­mi „vnú­te­né", pri­čom zá­ro­veň pri­chá­dza k za­sta­ve­niu pod­po­ry pre mo­men­tál­ne ver­zie. Ob­chod­né za­ťa­že­nia sa tiež vy­sky­tu­jú me­dzi open sour­ce pro­jek­tmi ERP, ale v iDem­pie­re je jed­no­du­chý pre­chod s pub­li­ko­va­ný­mi zdroj­mi skrip­tov, kto­ré za­dar­mo umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom včas plá­no­vať ply­nu­lej­šiu mig­rá­ciu. To však nez­na­me­ná, že ot­vo­re­ný sof­tvér mô­že jed­no­du­cho pria­mo kon­ku­ro­vať. Pou­ží­va­te­lia eš­te stá­le ig­no­ru­jú sku­toč­ný vý­znam open sour­ce. Ta­kis­to je ne­dos­ta­toč­ná rek­la­ma a pro­pa­gá­cia voľ­ných pos­ky­to­va­te­ľov sof­tvé­ru, a tak na tr­hu stá­le do­mi­nu­je dob­re za­pla­te­ná rek­la­ma veľ­kých glo­bál­nych hrá­čov.

Li­cen­cia na open sour­ce ap­li­ká­ciu je bez­plat­ná, ale to nie sú je­di­né nak­la­dy. Ako vy­chá­dza po­rov­na­nie s pro­prie­tár­ny­mi rie­še­nia­mi z hľa­dis­ka TCO?

Red­huan D. Oon: TCO mu­sí byť amor­ti­zo­va­né správ­ne, čo zna­me­ná, že sa mu­sí vy­po­čí­tať na zá­kla­de mul­ti­di­men­zio­nál­ne­ho a dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka, a nie­len po­čia­toč­ných in­ves­tič­ných nák­la­dov. Na za­čiat­ku mô­že open sour­ce sof­tvér vy­hrá­vať, ale z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka sa si­tuácia mô­že zme­niť, ak nie sú k dis­po­zí­cii žiad­ne pros­tried­ky na pre­vádz­ku. Pro­prie­tár­ny sof­tvér te­raz kon­tro­val tým, že dá­va veľ­ké zľa­vy na po­čia­toč­né ob­do­bie svo­jich li­cen­cií, ale po za­is­te­ní via­za­nos­ti za­čí­na up­lat­ňo­vať svo­ju pom­stu ne­vin­ným pou­ží­va­te­ľom. Tak­že po­rov­na­nie „jabĺk s jabl­ka­mi" je zlo­ži­té a zá­vi­sí od mno­hých fak­to­rov - od sil­nej glo­bál­nej pro­duk­to­vej pod­po­ry až po ús­peš­ný ob­chod­ný mo­del, kto­rý sa vy­ví­ja v pros­tre­dí oboch ty­pov sof­tvé­rov.

Ako vy­ze­rá ta­ké­to po­rov­na­nie z hľa­dis­ka zá­ru­ky, kon­ti­nui­ty, kva­li­ty, mo­der­ni­zá­cie atď.?

Red­huan D. Oon: To­to mô­že byť za­ují­ma­vé, pre­to­že pre­daj­co­via mô­žu sku­toč­ne plá­no­vať, ako za­ro­biť pe­nia­ze na zá­kla­de ale­bo mi­mo uve­de­ných kri­té­rií. Nap­rík­lad je­den pre­daj­ca mô­že pos­kyt­núť zá­ru­ku za­dar­mo, ale úč­to­vať pop­la­tok za čas strá­ve­ný rie­še­ním ne­dos­tat­kov a pris­pô­so­bo­va­ním sa zme­nám. Ale­bo iní pois­tia kva­li­tu tým, že zos­ta­nú ot­vo­re­ní pre glo­bál­ne tes­to­va­nie, ale s úč­to­va­ním pop­lat­ku za do­ku­men­tá­ciu. Exis­tu­je mno­ho krea­tív­nych ob­chod­ných mo­de­lov, kto­ré opäť zne­mož­nia po­rov­na­nie „jabĺk s jabl­ka­mi". Nap­rík­lad App­le Mac vy­tvo­ril s iTu­nes no­vý trh, kto­rý je za­me­ra­ný na voľ­né ko­pí­ro­va­nie pies­ní.

Exis­tu­je mož­nosť vy­uží­vať open sour­ce rie­še­nie ERP aj for­mou SaaS?

Red­huan D. Oon: To nie je otáz­ka, kto­rá by sme­ro­va­la k pos­ky­to­va­te­ľo­vi open sour­ce, skôr je za­me­ra­ná na pos­ky­to­va­te­ľa SaaS. A ta­kis­to na je­ho kom­pe­ten­cie ale­bo skú­se­nos­ti v ta­kom­to mo­de­li. Sa­les­For­ce.com (SAP) spo­čiat­ku za­žil po­mer­ne ruš­né ča­sy, keď­že neo­ča­ká­val, že mo­del SaaS bu­de v mno­hom vy­hrá­vať. Ale to nie je chy­ba SAP, ale moz­gov, kto­ré sto­ja za plá­no­va­ním.

Viac in­for­má­cií o Red1 náj­de­te na http://red1em­pi­re.blog­spot.sk/, http://www.youtu­be.com/user/MUL­TI­MA­GETV

Ohodnoťte článok:
 
 

Najnovšie rozhovory

Ne­mám rád ste­reo­typ a pri IT to neh­ro­zí
(Publikované pred rokom) Matúš Čopík je riaditeľ úseku dynamických platformových služieb a člen vrcholového manažmentu v spoločnosti T-Systems Slovakia od júna 2014. Predtým figuroval na poste riaditeľa telekomunikačných služieb a riešení.  .. viac »
 
Bez­peč­nosť je pro­ces, nie jed­no­ra­zo­vá ak­cia
(Publikované pred 2 rokmi) Palo Luka je technologický riaditeľ antivírusovej a bezpečnostnej spoločnosti ESET. Na túto funkciu prešiel v januári 2011. .. viac »
 
Ko­mu­ni­ká­cia sme­ru­je do on-li­ne ka­ná­lov
(Publikované pred 2 rokmi) Bankový trh sa výrazne mení, popularita klasických bánk klesá a zákazníci sa obracajú k bankám, v ktorých za vedenie účtu neplatia nijakýpoplatok. Absencia pobočiek ani nutnosť ovládať všetko cez internet im neprekáža, skôr naopak.  .. viac »
 
Or­ga­ni­zá­cie by ma­li zme­niť svoj ope­rač­ný mo­del
(Publikované pred 2 rokmi) Posledných 7 rokov pracoval v českej pobočke spoločnosti Hewlett-Packard ako riaditeľ divízie HP Industry Standard Servers & HP Storage. Na tomto poste zodpovedal najmä za predaj, produktový manažment a predpredajnú podporu serverovej a úložnej infraštruktúry... viac »
 
Bu­si­ness in­telli­gen­ce po­mô­že i men­ším fir­mám
(Publikované pred 2 rokmi) Technológie BI prinesú najväčší prínos, ak sa dokážu rozšíriť do celého podniku. Pri voľbe konkrétneho riešenia business intelligence by zákazníci mali túto požiadavku zohľadniť. Na otázky o prínosoch technológií BI odpovedal Jaroslaw Tomala, riaditeľ predaja pre oblasť ECEMEA divízie Oracle Direct... viac »
 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter