Seriál o startupoch, 2. časť: Prečo založiť vlastný startup? Výhody, nevýhody a riziká.

Star­tu­py nev­zni­ka­jú len tak, z čis­té­ho ne­ba. Pot­re­bu­jú za­kla­da­te­ľa, prí­pad­ne via­ce­rých. Za­lo­žiť star­tup nie je ťaž­ké, prá­ve nao­pak, a mô­že­te to skú­siť aj vy. Je ale ro­zum­né ve­dieť, do čo­ho sa púš­ťa­te po súk­rom­nej aj biz­ni­so­vej strán­ke ve­ci. A aby sme sa vy­hli ne­ga­tív­ne­mu tó­nu, pri­ho­dí­me ra­dy ako niek­to­ré čas­té ri­zi­ká zvlád­nuť.

Za­kla­da­te­lia star­tu­pov sú ľu­dia z mä­sa a kos­tí, pres­ne ako vy ale­bo ja. Bež­ní ľu­dia. Niek­to ich glo­ri­fi­ku­je, iní na nich zá­vis­tli­vo a nep­raj­ne za­ze­ra­jú. Kaž­dý star­tup je je­di­neč­ný a kaž­dý star­tup­ista si pre­šiel vlas­tný­mi ús­ka­lia­mi. Skús­me po­zrieť na tie bež­né, naj­čas­tej­šie ra­dos­ti a sta­ros­ti, kto­ré po­te­ši­li aj pot­rá­pi­li ne­jed­né­ho.

Za­lo­žiť ale­bo sa rad­šej pri­dať?

Na to, aby ste do­siah­li sku­toč­ný ús­pech bu­de­te pot­re­bo­vať oko­lo se­ba ľu­dí. Čím všes­tran­nej­šie ste za­me­ra­ný vy sám, tým nes­kôr ta­ká si­tuácia nas­ta­ne. Nie­ke­dy pot­re­ba roz­ší­riť tím prí­de ih­neď na za­čiat­ku, keď zis­tí­te, že ne­vie­te prog­ra­mo­vať mo­bil­né ap­li­ká­cie ale­bo ne­tu­ší­te ako os­lo­viť a zís­kať pr­vých zá­kaz­ní­kov.

Aby ste sa poh­li z mies­ta, spo­jí­te si­ly s člo­ve­kom, kto­rý vás bu­de ve­do­mos­ťa­mi a skú­se­nos­ťa­mi dopĺňať. Stá­le pla­tí, že viac ľu­dí sa rov­ná viac rúk, a te­da rých­lej­šie nap­re­do­va­nie, naj­mä však lac­nej­šie. Ďal­ší spo­lu­zak­la­da­teľ mô­že po­dob­ne ako vy­do star­tu­pu vkla­dať naj­mä svo­ju prá­cu.

Dru­hou mož­nos­ťou je naj­ať si na čias­tko­vé úlo­hy ľu­dí ale­bo ku­po­vať ho­to­vé ve­ci, či rie­še­nia na kľúč. Všet­ka zod­po­ved­nosť a mo­ti­vá­cia stá­le zos­tá­va na va­šich ple­ciach. Vý­ho­dou je rých­lej­ší pos­tup, ne­vý­ho­dou je vy­ššia ce­na. Znač­ným ri­zi­kom os­ta­ne to, aby ste z ma­lých kús­kov ve­de­li pos­ta­viť ce­lok. A tu to za­čí­na hra­ni­čiť s pro­jek­to­vým ma­naž­men­tom. Ak ne­má­te v tom­to obo­re skú­se­nos­ti, ľah­ko na­ra­zí­te.

Ak sa bo­jí­te už te­raz pred za­lo­že­ním star­tu­pu o to, aby vás spo­lu­zak­la­da­teľ neok­ra­dol ale­bo o to, že vás pod­ve­die in­ves­tor a vám os­ta­ne vo fir­me mi­ni­mál­ny po­diel, mys­lí­te príl­iš dop­re­du a príl­iš ne­ga­tív­ne.

Kiež­by už váš star­tup bol v tom štá­diu, že má­te in­ves­to­ra (a te­da ste ma­li ideu ale­bo pro­dukt hod­ný in­ves­to­va­nia) ale­bo pro­du­ku­je ta­ký zisk, kto­rý je hod­ný ne­ka­lých úmys­lov. Pri star­tu­po­va­ní od­ha­lí­te mno­ho sta­rých právd, nap­rík­lad aj tú, že ve­ci tre­ba rie­šiť v po­ra­dí v akom prí­du (t.j. an­glic­ké „One step at a ti­me"). Naj­prv vy­bu­duj­te star­tup a po­tom sa za­obe­raj­te oba­va­mi.

Vý­ho­dy

Za­lo­žiť a viesť star­tup má mno­hé vý­ho­dy. Pred­sa len, ak by neexis­to­va­li vý­ho­dy star­tu­pov, nik­to by sa ni­mi ani len neob­ťa­žo­val. Za­čne­me rad­šej ni­mi, ako hneď na úvod nie­ko­ho od­rá­dzať ri­zi­ka­mi.

Jed­na z naj­čas­tej­ších mo­ti­vá­cií pre­čo sa pus­tiť do vlas­tné­ho star­tu­pu je prá­ve tá naj­vzne­še­nej­šia. Zme­niť svet k lep­šie­mu. Ak nie ce­lý svet, tak as­poň ten pre ľu­dí vo va­šom oko­lí.

Stať sa po­zi­tív­nym prík­la­dom a vy­tvo­riť nie­čo vlas­tné. Us­ku­toč­niť či­ny, kto­ré bu­dú mať hl­bší zmy­sel a za­ne­chať po se­be veľ­ko­le­pé di­elo. Znie to ako kli­šé, ale pre mno­hých je to­to jed­ným z naj­väč­ších lá­ka­diel a vý­ziev zá­ro­veň. Ta­kú­to príl­eži­tosť v nad­ná­rod­ných kor­po­rá­ciách ale­bo štát­nej sprá­ve nik­dy ne­dos­ta­ne­te, nech sa vám bu­de kto­koľ­vek sna­žiť tvr­diť opak.

Ak vás lá­ka ad­re­na­lín, po­cit ne­bez­pe­čen­stva a strach z nez­ná­me­ho, star­tu­py by vás moh­li za­ujať. Ma­lých či veľ­kých vý­ziev v nez­ná­mom te­ri­tó­riu bu­de pred va­mi neus­tá­le dos­ta­tok.

Ľudia, kto­rých stret­ne­te na ces­te za ús­peš­ným star­tu­pom bu­dú prav­de­po­dob­ne naj­ši­kov­nej­ší, naj­vzde­la­nej­ší a po osob­nos­tnej strán­ke tí naj­vyz­re­tej­ší, kto­rých bu­de­te mať mož­nosť za ži­vot spoz­nať. Pre­čo?

Jed­no­du­cho preš­li ťaž­kou ces­tou, kto­rá ich zo­ce­li­la a po­sil­ni­la. Pria­teľ­stvá bu­do­va­né pre­ko­ná­va­ním spo­loč­ných pre­ká­žok, ple­ce ved­ľa ple­ca, len tak nie­čo nez­do­lá. Aj keď ne­bu­de­te so všet­ký­mi blíz­ki pria­te­lia, in­špi­ra­tív­nych a za­ují­ma­vých kon­tak­tov naz­bie­ra­te neú­re­kom. Úspech (po­zor, ale aj neús­pech!) váš­ho star­tu­pu bu­de spá­ja­ný s va­šou oso­bou, a tak si chtiac-nech­tiac vy­bu­du­je­te aj osob­né re­no­mé.

Pre prek­va­pi­vo má­lo ľu­dí sú pr­vot­nou mo­ti­vá­ciou pre za­lo­že­nie star­tu­pu pe­nia­ze. To ale nez­na­me­ná, že ich ús­pech pri­ne­sie. Ak bu­de­te pat­riť me­dzi tých ši­kov­nej­ších, exis­tu­je vy­so­ká prav­de­po­dob­nosť hra­ni­čia­ca s is­to­tou, že zbo­hat­ne­te.

A to veľ­mi zá­sad­ne. Star­tu­py s glo­bál­nym do­sa­hom ob­ra­ca­jú mi­liar­dy od in­ves­to­rov a de­siat­ky mi­lió­ny z vlas­tných zis­kov. Sta­čí svoj po­diel po pár tvr­do od­dre­tých ro­koch pre­dať a pár mi­lió­nov sa ob­ja­ví aj na va­šom úč­te. Cel­kom pek­ná pred­sta­va, keď zo­be­rie­me do úva­hy, že na za­čiat­ku bol len (dob­rý či skôr vy­ni­ka­jú­ci) ná­pad.

Ne­vý­ho­dy a ri­zi­ká

Opäť slo­ven­ské špe­ci­fi­kum - nes­kú­šať nič no­vé, ne­vys­tu­po­vať z ra­du, nes­na­žiť sa do­siah­nuť nie­čo viac - to sú tie naj­čas­tej­ší, kto­ré pri­chá­dza­jú zvnút­ra ale aj zvon­ka. Spo­loč­nosť, pria­te­lia, fir­my, ško­ly, mé­diá a ro­di­na to len pod­po­ru­jú. Česť vý­nim­kám. Ri­zi­ko­vos­ti neu­be­ra­jú ani šta­tis­ti­ky, pod­ľa kto­rých asi len 1 zo 100 star­tu­pov bu­de ús­peš­ný.

Ak prá­ve tu­ší­te, že je to om­no­ho me­nej ako bež­né pod­ni­ka­nie, má­te úpl­nú prav­du. Aj na­priek to­mu všet­ké­mu sa vám mô­že ujsť ľud­ská zá­visť, ná­lep­ka „pod­ni­ka­teľ", za­ška­tuľ­ko­va­nie za zlo­de­ja a mi­lión ľu­do­vých múd­ros­tí na va­šu ad­re­su o tom, ako pe­nia­ze smr­dia a ka­zia cha­rak­ter.

Mož­no to sú­vi­sí aj s tým, kto je na Slo­ven­sku bež­ným star­tu­pis­tom. Buď sú to nes­kú­se­ní, no nad­še­ní štu­den­ti ale­bo ľu­dia s ro­di­nou a hypo­té­kou na kr­ku. Spo­mí­na­me ich aj pre­to, že to­to bu­dú va­ši vr­stov­ní­ci - pr­ví v ra­de na za­mes­tna­nie či spo­lu­zak­la­da­te­ľa, va­še bút­ľa­vé vŕby aj naj­lep­ší rad­co­via. V oboch prí­pa­doch je ri­zi­ko, že po chvíľ­ko­vom dob­rod­ruž­stve to za­ba­lia.

Ale­bo prí­de na lá­ma­nie chle­ba (si­tuácie ako „pot­re­bu­je­me in­ves­to­vať 2000 € do no­vé­ho server­u a rek­la­my, inak ide­me do­mov") a ne­bu­dú vás môcť podr­žať. V za­hra­ni­čí je to troš­ku pes­trej­šie a na star­tu­po­vých po­du­ja­tiach bež­ne stret­ne­te aj man­žel­ské pá­ry, os­trie­ľa­ných IT gu­ru, viac­ná­sob­ných pod­ni­ka­te­ľov, či do­kon­ca se­nio­rov. Inak po­ve­da­né, ľu­dí s ča­so­vým aj fi­nan­čným ka­pi­tá­lom.

Ďal­šie fak­to­ry v os­trom kon­tras­te k dr­vi­vej väč­ši­ne vý­her­cov a fi­na­lis­tov na Slo­ven­sku or­ga­ni­zo­va­ných sú­ťa­ží pre star­tu­py. Ná­pad rých­lo vznik­ne, čo-to po­vyh­rá­va a do pol ro­ka po ňom ani pes neš­tek­ne.

Aby ste sa ta­kým pro­jek­tom a spo­lu­zak­la­da­te­ľom vy­hli, sta­čí pou­žiť zdra­vý ro­zum a mať oči ot­vo­re­né. Spoz­ná­te ich nap­rík­lad pod­ľa to­ho, že svoj ná­pad ma­jú prob­lém sfor­mu­lo­vať do jed­nej krát­kej ve­ty, ich BMC má za se­bou maximál­ne 2 re­ví­zie ale­bo ne­ma­jú je­di­né­ho zá­kaz­ní­ka. Pre­to­že všet­ko sto­jí na správ­nych ľu­ďoch, vy­be­raj­te len to naj.

Ale­bo si daj­te po­ra­diť od nie­ko­ho skú­se­nej­šie­ho. Tak ako vás vie tím dob­rých ľu­dí ka­ta­pul­to­vať k ús­pe­chu, rov­na­ko vás tím nes­práv­nych ľu­dí vie zra­ziť do ko­lien a ce­lý star­tup aj za­biť.

Ap­ro­po - fi­nan­cie a ďal­šia pod­po­ra. V za­čiat­koch sa tak­mer ur­či­te ne­doč­ká­te ani cen­tu a ani nes­kôr to ne­bu­de o moc lep­šie. Dos­tup­nosť ka­pi­tá­lu je jed­na z naj­pod­stat­nej­ších pod­mie­nok fun­go­va­nia zdra­vé­ho star­tu­po­vé­ho eko­sys­té­mu. Pe­nia­ze sa u nás jed­no­du­cho ne­to­čia, súk­rom­ných aj ve­rej­ných in­ves­to­rov ochot­ných in­ves­to­vať s ri­zi­kom je ako šaf­ra­nu. Naš­ťas­tie sa si­tuácia po­ma­lič­ky zlep­šu­je.

Rad­šej po­čí­taj­te s tým, že pou­ži­je­te všet­ky svo­je ús­po­ry. A eš­te si aj bu­de­te mu­sieť po­ži­čať, kým prí­de pr­vý in­ves­tor. Tvr­dá reali­ta? Mož­no. Rad­šej sa v tom usi­luj­me náj­sť vý­ho­dy, nap­rík­lad pri nut­nos­ti hľa­dať rie­še­nia s veľ­kým efek­tom a mi­ni­mál­nou ce­nou.

Ri­zík, kto­ré sa tý­ka­jú oso­by za­kla­da­te­ľa star­tu­py nie je má­lo. No rov­na­ko ve­ľa, ak nie aj viac, je ri­zík, kto­ré ov­plyv­nia ús­pech sa­mot­né­ho pro­duk­tu ale­bo služ­by. Ho­vo­rí­me o správ­nom na­ča­so­va­ní a rých­los­ti uve­de­nia na trh, kva­li­te, ce­ne a pri­da­nej hod­no­te pre zá­kaz­ní­kov. Via­ce­ro men­ších ri­zík svo­jou kom­bi­ná­ciou ve­dia po­to­piť aký­koľ­vek star­tup. Dá sa s ni­mi účin­ne za­bo­jo­vať sa­mov­zde­lá­va­ním v da­nom obo­re a ra­da­mi skú­se­ných men­to­rov.

Pre svet­lé prík­la­dy pod­po­ry star­tu­po­vé­ho eko­sys­té­mu si mu­sí­me ísť k bra­tom Če­chom. Br­nen­ský Star­Cu­be a JIC, praž­ská Wayra, No­de5 a TechSquare - or­ga­ni­zá­cie, kto­ré vás pre­ve­dú od ná­pa­du až po glo­bál­ny biz­nis. Ich slo­ven­ské al­ter­na­tí­vy buď neexis­tu­jú ale­bo rie­šia len časť prob­lé­mu. Nech­cem nič prez­rá­dzať, ale ve­rím, že už aj u nás bu­de čos­ko­ro ten­to neb­la­hý stav dáv­nou mi­nu­los­ťou.

Za­tiaľ buď­me ra­di, že sú tu tak ako sú, veď eš­te pred ro­kom a pol o nich ne­bo­lo ani chý­ru ani sly­chu. Jed­no­du­cho za­tiaľ ne­ma­jú si­lu ani fi­nan­čné zá­ze­mie. Tre­ba do­dať, že štát im to tiež ni­ja­ko neu­ľah­ču­je, no na dru­hej stra­ne ten nie je tým naj­pod­stat­nej­ším. Za­obísť sa dá aj bez pod­po­ry, ho­ci v dob­re za­beh­nu­tom pros­tre­dí to pôj­de om­no­ho hlad­šie.

Jed­ným z ri­zík je ma­lý slo­ven­ský trh. Aj keď k ne­mu pri­rá­ta­me ten čes­ký, stá­le je to len kvap­ka v mo­ri. Pos­ta­čí na sluš­ný biz­nis, no sve­to­vý star­tup či tech­no­lo­gic­ký gi­gant ka­te­gó­rie App­le, Fa­ce­book či Lin­ke­dIn tu ne­vy­bu­du­je­te.

Jed­no­du­cho pre níz­ke cel­ko­vé tr­žby a (ne)dos­tup­nosť ľud­ských ka­pa­cít. Star­tup vy­štar­tu­je, zís­ka pr­vé ús­pe­chy, ale na ma­lom tr­hu sa ne­má kam po­su­núť a za­nik­ne. Pre­to tre­ba mať od za­čiat­ku glo­bál­ne am­bí­cie a ne­zat­vo­riť si ces­tu pred rých­lou šká­lo­va­teľ­nos­ťou. Brať do­má­cu pô­du ako ma­lé la­bo­ra­tó­rium ale­bo sa ih­neď za­me­rať na ce­los­ve­to­vé tr­hy.

Zá­ver

Star­tu­po­va­nie, po­dob­ne ako pod­ni­ka­nie, nie je pre kaž­dé­ho. Je ná­roč­né a vy­ža­du­je si mno­ho se­bao­be­to­va­nia. To, čo člo­vek zís­ka späť ale čas­to krát mno­ho­ná­sob­ne pre­vá­ži všet­ky obe­te a vý­sle­dok sto­jí za to. Aj v tých naj­ťaž­ších chví­ľach po­má­ha spo­me­núť si na za­čiat­ky a čer­pať no­vú si­lu a mo­ti­vá­ciu z pr­vot­né­ho nad­še­nia. Úspech sa dos­ta­ví len pre tých, čo vy­tr­va­jú.

Na­bu­dú­ce

V ďal­šom člán­ku sa po­zrie­me aj do sve­ta a po­rov­ná­me pod­mien­ky pre star­tu­py u nás a v za­hra­ni­čí. Pri­ne­siem zo­pár kon­tak­tov, kto­ré ochot­ne po­mô­žu s roz­be­hom a čas­tý­mi po­čia­toč­ný­mi prob­lé­ma­mi.

Autor: Ma­tej Ja­riab­ka

Hodnotenie:

 
 
 

Najnovšie rozhovory

Ne­mám rád ste­reo­typ a pri IT to neh­ro­zí
(Publikované pred rokom) Matúš Čopík je riaditeľ úseku dynamických platformových služieb a člen vrcholového manažmentu v spoločnosti T-Systems Slovakia od júna 2014. Predtým figuroval na poste riaditeľa telekomunikačných služieb a riešení.  .. viac »
 
Bez­peč­nosť je pro­ces, nie jed­no­ra­zo­vá ak­cia
(Publikované pred 2 rokmi) Palo Luka je technologický riaditeľ antivírusovej a bezpečnostnej spoločnosti ESET. Na túto funkciu prešiel v januári 2011. .. viac »
 
Ko­mu­ni­ká­cia sme­ru­je do on-li­ne ka­ná­lov
(Publikované pred 2 rokmi) Bankový trh sa výrazne mení, popularita klasických bánk klesá a zákazníci sa obracajú k bankám, v ktorých za vedenie účtu neplatia nijakýpoplatok. Absencia pobočiek ani nutnosť ovládať všetko cez internet im neprekáža, skôr naopak.  .. viac »
 
Or­ga­ni­zá­cie by ma­li zme­niť svoj ope­rač­ný mo­del
(Publikované pred 2 rokmi) Posledných 7 rokov pracoval v českej pobočke spoločnosti Hewlett-Packard ako riaditeľ divízie HP Industry Standard Servers & HP Storage. Na tomto poste zodpovedal najmä za predaj, produktový manažment a predpredajnú podporu serverovej a úložnej infraštruktúry... viac »
 
Bu­si­ness in­telli­gen­ce po­mô­že i men­ším fir­mám
(Publikované pred 2 rokmi) Technológie BI prinesú najväčší prínos, ak sa dokážu rozšíriť do celého podniku. Pri voľbe konkrétneho riešenia business intelligence by zákazníci mali túto požiadavku zohľadniť. Na otázky o prínosoch technológií BI odpovedal Jaroslaw Tomala, riaditeľ predaja pre oblasť ECEMEA divízie Oracle Direct... viac »
 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter