Od IT biznisu k jachtingu


Ja­ros­lav Fe­ria­nec

ob­chod­ný a mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ, SWAN, a. s.

Svo­ju ka­rié­ru v ob­las­ti IT za­čal v spo­loč­nos­ti Euro­Tel Bra­tis­la­va, kde pra­co­val v ro­koch 1998 až 2005 na út­va­re pre­da­ja dá­to­vých slu­žieb. Do spo­loč­nos­ti SWAN, a. s., pri­šiel v ro­ku 2005. Po ús­peš­ných ak­vi­zí­ciách spo­loč­nos­tí Pos­Tel, a. s., Ben­tel, a. s., Glo­bal­Tel, a. s., a Euroweb, a. s., sa stal v ro­ku 2007 ob­chod­ným a mar­ke­tin­go­vým ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti.

IW: Ako ste sa dos­ta­li k IT?

Ja­ros­lav Fe­ria­nec: Keď­že som ab­sol­vent Prí­ro­do­ve­dec­kej fa­kul­ty UK, od­bo­ru ma­te­ma­ti­ka - bio­ló­ga, mo­je vzde­la­nie ma pre­dur­ču­je ro­biť úpl­ne všet­ko. V má­ji 1998 som dos­tal po­nu­ku pra­co­vať na ob­chod­nom od­de­le­ní pre­da­ja dá­to­vých slu­žieb v spo­loč­nos­ti Euro­Tel Bra­tis­la­va. Bo­la to lá­ka­vá mož­nosť vstú­piť do sve­ta IT biz­ni­su, do sve­ta, kto­rý bol v tom ča­se pre mňa veľ­mi vzdia­le­ný, ale na­priek to­mu veľ­mi lá­ka­vý.

IW: Čím sú pre vás IT za­ují­ma­vé?

Ja­ros­lav Fe­ria­nec: Dy­na­mi­kou a per­spek­tí­vou. IT sú pre mňa vý­zva.

IW: V akej inej ob­las­ti mi­mo IT by ste chce­li pra­co­vať?

Ja­ros­lav Fe­ria­nec: Ba­vi­lo by ma pra­co­vať v ne­ja­kej ACI ma­rí­ne v Chor­vát­sku a pop­ri­tom ro­biť náj­om­né­ho skip­pe­ra na lo­diach. Mož­no na dô­chod­ku sa k to­mu dos­ta­nem...

IW: Kto­ré ob­las­ti IT sú pre bu­dúc­nosť pod­ľa vás naj­per­spek­tív­nej­šie?

Ja­ros­lav Fe­ria­nec: Pred­po­ve­dať bu­dúc­nosť pre ob­lasť in­fo­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií si ne­do­vo­lím, ale skú­sim as­poň dve ob­las­ti, kto­ré sa mi zda­jú veľ­mi per­spek­tív­ne v sú­čas­nos­ti a aj v naj­bliž­šom ob­do­bí:

  1. Sve­tom hý­bu in­for­má­cie, kto ich má pr­vý, vie s ni­mi pra­co­vať a vy­hod­no­co­vať ich, ten vy­hrá­va. Fe­no­mé­nom sú­čas­nos­ti sú so­ciál­ne sie­te. Je tam kvan­tum dát a vďa­ka ich ana­lý­zam sa dá pred­po­ve­dať sprá­va­nie zá­kaz­ní­kov, tr­ho­vé zme­ny, rôz­ne neo­ča­ká­va­né si­tuácie. Pre­to si mys­lím, že veľ­mi per­spek­tív­na je so­ciál­na ana­ly­ti­ka.
  2. Veľ­mi per­spek­tí­na ob­lasť je aj vy­uží­va­nie IT z clou­dov. Vo vzdia­le­nej­šej bu­dúc­nos­ti to bu­de kvan­to­vá tech­no­ló­gia. Tá mož­no pri­ne­sie stro­je, kto­ré bu­dú schop­né my­slieť, bu­dú mať ve­do­mie a bu­dú s na­mi pre­po­je­né...

IW: Aké má­te zá­uj­my, ko­níč­ky?

Ja­ros­lav Fe­ria­nec: Naj­rad­šej trá­vim čas s ro­di­nou. Má­me troch chlap­cov a v augus­te ča­ká­me di­ev­čat­ko. Či­že mo­jím zá­uj­mom je vždy to, čo de­ti ak­tuál­ne vy­my­slia.

Ako ko­ní­ček by som uvie­dol jach­ting. To­mu­to špor­tu sa ve­nu­jem od de­via­tich ro­kov a s ak­tív­nym špor­to­va­ním som skon­čil po OH v At­lan­te v ro­ku 1996, kde som rep­re­zen­to­val Slo­ven­sko v trie­de 470. K jach­tin­gu som sa vrá­til až vo SWANe a od ro­ku 2005 už vo far­bách na­šej spo­loč­nos­ti pre­te­kám na re­ga­tách v Chor­vát­sku.

IW: Váš od­kaz IT ko­mu­ni­te?

Ja­ros­lav Fe­ria­nec: Zdá sa mi, že čo­raz čas­tej­šie stre­tá­vam za­mra­če­ných ľu­dí. Pre­to môj od­kaz je veľ­mi jed­no­du­chý: ,,Keep smi­ling."

Ohodnoťte článok:
 
 

Najnovšie rozhovory

Ne­mám rád ste­reo­typ a pri IT to neh­ro­zí
(Publikované pred rokom) Matúš Čopík je riaditeľ úseku dynamických platformových služieb a člen vrcholového manažmentu v spoločnosti T-Systems Slovakia od júna 2014. Predtým figuroval na poste riaditeľa telekomunikačných služieb a riešení.  .. viac »
 
Bez­peč­nosť je pro­ces, nie jed­no­ra­zo­vá ak­cia
(Publikované pred 2 rokmi) Palo Luka je technologický riaditeľ antivírusovej a bezpečnostnej spoločnosti ESET. Na túto funkciu prešiel v januári 2011. .. viac »
 
Ko­mu­ni­ká­cia sme­ru­je do on-li­ne ka­ná­lov
(Publikované pred 2 rokmi) Bankový trh sa výrazne mení, popularita klasických bánk klesá a zákazníci sa obracajú k bankám, v ktorých za vedenie účtu neplatia nijakýpoplatok. Absencia pobočiek ani nutnosť ovládať všetko cez internet im neprekáža, skôr naopak.  .. viac »
 
Or­ga­ni­zá­cie by ma­li zme­niť svoj ope­rač­ný mo­del
(Publikované pred 2 rokmi) Posledných 7 rokov pracoval v českej pobočke spoločnosti Hewlett-Packard ako riaditeľ divízie HP Industry Standard Servers & HP Storage. Na tomto poste zodpovedal najmä za predaj, produktový manažment a predpredajnú podporu serverovej a úložnej infraštruktúry... viac »
 
Bu­si­ness in­telli­gen­ce po­mô­že i men­ším fir­mám
(Publikované pred 2 rokmi) Technológie BI prinesú najväčší prínos, ak sa dokážu rozšíriť do celého podniku. Pri voľbe konkrétneho riešenia business intelligence by zákazníci mali túto požiadavku zohľadniť. Na otázky o prínosoch technológií BI odpovedal Jaroslaw Tomala, riaditeľ predaja pre oblasť ECEMEA divízie Oracle Direct... viac »
 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter