Rozhovor: Cloud je evolúcia, naučme sa mu dôverovať

Da­vid pred­ná­šal kľú­čo­vé úvod­né pre­zen­tá­cie na viac ako 100 kon­fe­ren­ciách na pia­tich kon­ti­nen­toch a je­ho se­mi­ná­re nav­ští­vi­li de­siat­ky ti­síc IT ma­na­žé­rov, sof­tvé­ro­vých ar­chi­tek­tov a vý­vo­já­rov. Je­ho kni­hy bo­li pub­li­ko­va­né v de­siat­kach ja­zy­kov a pra­vi­del­ne sa pou­ží­va­jú v kur­zoch na MIT, ETH Zürich a iných uni­ver­zi­tách. Po­čas svo­jej kon­zul­tač­nej praxe po­má­hal ta­kým klien­tom ako Hewlett-Pac­kard, IBM, Mic­ro­soft, Stan­ford Uni­ver­si­ty a Tar­get Cor­po­ra­tion adop­to­vať no­vé tech­no­ló­gie, pre­sa­diť no­vé pro­duk­ty a preš­ko­liť zá­kaz­ní­kov.

Da­vid Chap­pell sa pri pre­zen­to­va­ní, pí­sa­ní kníh a člán­kov, kon­zul­tá­ciách za­me­ria­va na pod­po­ru správ­ne­ho roz­ho­do­va­nia pri vý­be­re tech­no­ló­gií. Da­vid pred­ná­šal na viac ako 100 kon­fe­ren­ciách na pia­tich kon­ti­nen­toch a pri príl­eži­tos­ti je­ho pred­náš­ky v Bra­tis­la­ve sme sa s ním roz­prá­va­li o prob­le­ma­ti­ke cloud com­pu­tin­gu.

IW: Naj­čas­tej­šia vý­hra­da ku clou­du je bez­peč­nosť. Aký je váš ná­zor na ten­to prob­lém?

Da­vid Chap­pell: Je to po­mer­ne ná­roč­ná zá­le­ži­tosť. Vždy, keď pred­ná­šam o cloud com­pu­tin­gu, bez­peč­nosť je otáz­ka čís­lo 1. Môj ná­zor je, že keď zva­žu­je­te pre­chod do clou­do­vé­ho dá­to­vé­ho cen­tra, mu­sí­te si vy­bu­do­vať dô­ve­ru. Mic­ro­soft, Ama­zon ani Goog­le vás ne­pus­tia do dá­to­vých cen­tier, ne­da­jú vám prís­tup do sof­tvé­ru, aby ste si ove­ri­li ich za­bez­pe­če­nie. Jed­no­du­cho im mu­sí­te ve­riť. Na to sú pod­ľa môj­ho ná­zo­ru pot­reb­né dva bo­dy - v pr­vom ra­de da­ná vec mu­sí mať pre vás is­tú hod­no­tu, dá­vať vám ne­ja­ké vý­ho­dy a v dru­hom ra­de si mu­sí sa­ma vy­bu­do­vať dô­ve­ry­hod­nosť. V mi­nu­los­ti sme už po­dob­ných prík­la­dov vi­de­li via­ce­ro a mys­lím si, že cloud com­pu­ting bu­de ďal­ší z n ich. Ne­ja­ký čas to potr­vá, a po­kiaľ sa me­dzi­tým neob­ja­via žiad­ne bez­peč­nos­tné prob­lé­my, clou­du sa nau­čí­me ve­riť, pre­to­že vý­ho­dy sú znač­né.

IW: V sú­vis­los­ti s bez­peč­nos­ťou clou­du by nás za­ují­ma­lo, ako by ste po­rov­na­li bez­peč­nosť clou­do­vých plat­fo­riem a lo­kál­nych pos­ky­to­va­te­ľov?

Da­vid Chap­pell: Ľudia sa ne­raz roz­ho­du­jú, či pôj­du do clou­du ale­bo vy­uži­jú služ­by lo­kál­ne­ho hos­tin­gu a tak­mer vždy mi ho­vo­ria, že lo­kál­ny pos­ky­to­va­teľ je pod­ľa nich bez­peč­nej­šie rie­še­nie. Ja ne­súh­la­sím. Uz­ná­vam, že z po­ci­to­vé­ho hľa­dis­ka je to mož­no lep­šie rie­še­nie - váš­ho pos­ky­to­va­te­ľa prav­de­po­dob­ne osob­ne poz­ná­te, ta­kis­to aj chla­pí­ka z tech­nic­kej pod­po­ry. V prí­pa­de clou­du nie sú tie­to ve­ci až ta­ké osob­né, ale veľ­kí pos­ky­to­va­te­lia s glo­bál­ny­mi clou­do­vý­mi plat­for­ma­mi ma­jú pot­reb­né zdro­je a mo­ti­vá­ciu, aby do za­bez­pe­če­nia in­ves­to­va­li ove­ľa viac. Jed­no­du­cho nie je mož­né, aby lo­kál­ny pos­ky­to­va­teľ po­nú­kol lep­šie za­bez­pe­če­nie ako veľ­ké spo­loč­nos­ti. Osob­ne si mys­lím, že clou­do­vé plat­for­my sú bez­peč­nej­šie, le­bo mu­sia byť. Mic­ro­soft, Goog­le ale­bo Ama­zon ma­jú naj­lep­ších ľu­dí aj pros­tried­ky a mô­žu si do­vo­liť to, čo lo­kál­ny pos­ky­to­va­teľ nie.

IW: Aké sú po­ten­ciál­ne pre­káž­ky pre­cho­du na clou­do­vé plat­for­my?

Da­vid Chap­pell: Prob­lé­mom na­sa­de­nia rie­še­ní do clou­du mô­žu byť zá­ko­ny. Do­vo­ľu­je mi zá­kon, aby som svo­je dá­ta umies­tnil do clou­do­vé­ho dá­to­vé­ho cen­tra v za­hra­ni­čí? Po­tom sa eš­te mô­žu vy­skyt­núť men­šie prob­lé­my, ako je kom­pa­ti­bi­li­ta ap­li­ká­cií a ich in­teg­rá­cia v rám­ci clou­du. Ďal­ším mož­ným prob­lé­mom mô­že byť, keď sa váš pos­ky­to­va­teľ slu­žieb SaaS roz­hod­ne skon­čiť. Kto vlas­tní dá­ta? Vy ale­bo on? Daj­te si po­zor pri pod­pi­se zmlu­vy, aby ste vy vždy bo­li vlas­tní­kom dát. V prí­pa­de veľ­kých spo­loč­nos­tí prav­de­po­dob­ne to­to ri­zi­ko neh­ro­zí, ide skôr o men­ších pos­ky­to­va­te­ľov.

IW: V rám­ci clou­du sa čas­to spo­mí­na­jú poj­my pri­vát­ny cloud a ve­rej­ný cloud. Tre­ba roz­li­šo­vať tie­to poj­my z poh­ľa­du bež­né­ho SMB zá­kaz­ní­ka?

Da­vid Chap­pell: Pod­sta­ta pri­vát­ne­ho clou­du je fajn, ten ná­zov však ne­mám rád. Pre kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa je dô­le­ži­té, aby po­cho­pil roz­diel me­dzi tý­mi­to dvo­ma poj­ma­mi, pre­to­že ma­jú fun­da­men­tál­ne od­liš­nú pod­sta­tu, a aby ste ich do­ká­za­li kom­plet­ne vy­užiť, mu­sí­te ich po­cho­piť. Ve­rej­ný cloud zna­me­ná, že pou­ží­vam ap­li­ká­cie ale­bo uk­la­dám dá­ta v dá­to­vých cen­trách, kto­ré vlas­tní niek­to iný. Pri­vát­ny cloud vo svo­jom pria­mo­čia­rom vý­zna­me zna­me­ná, že mám plat­for­mu IaaS vo vlas­tnom dá­to­vom cen­tre. Naj­mä pre väč­šie fir­my mô­že byť uži­toč­né mať k dis­po­zí­cii VM On-De­mand od svo­jich ľu­dí a z vlas­tné­ho dá­to­vé­ho cen­tra. V niek­to­rých prí­pa­doch sa ob­ja­vu­je aj kom­bi­ná­cia pri­vát­ne­ho a ve­rej­né­ho clou­du, vte­dy ide o hyb­rid­ný cloud. Keď sa po­zriem, pre­čo by ma­li ľu­dia vy­uží­vať pri­vát­ny a ve­rej­ný cloud, ide o roz­lič­né dô­vo­dy. Pri­vát­ny cloud po­va­žu­jem za ďal­ší stu­peň v evo­lú­cii vir­tua­li­zá­cie. Vir­tua­li­zo­va­né dá­to­vé cen­trá sú dnes veľ­mi bež­né a väč­ši­na stred­ných a veľ­kých pod­ni­kov má VM na svo­jich server­och a v dá­to­vých cen­trách. Pri­vát­ny cloud umož­ňu­je ten­to har­dvér lep­šie vy­užiť. Ve­rej­ný cloud vám vie po­môcť inak - k dis­po­zí­cii dos­ta­ne­te har­dvér nie­ko­ho iné­ho s VM a PaaS, ako je nap­rík­lad Win­dows Azu­re. Ľudia sa čas­to roz­ho­du­jú, či ísť ces­tou pri­vát­ne­ho ale­bo ve­rej­né­ho clou­du. To je zlý prís­tup, pre­to­že oba clou­dy ma­jú svoj prí­nos v kon­krét­nych si­tuáciách, a tak množ­stvo spo­loč­nos­tí bu­de na­ko­niec pou­ží­vať oba.

IW: Mys­lí­te si, že by SaaS mo­hol nie­ke­dy úpl­ne nah­ra­diť kla­sic­ký „off-li­ne sof­tvér"?

Da­vid Chap­pell: Či si mys­lím, že by to bo­lo mož­né? Áno. Či si mys­lím, že sa to aj sku­toč­ne sta­ne, aby sme vše­tok sof­tvér vy­uží­va­li v rám­ci clou­du? Nie. Bu­de väč­ši­na sof­tvé­ru, kto­rý pou­ží­va­me, o 10 ro­kov v clou­de? Je to mož­né. Pre­chod však bu­de po­mer­ne po­ma­lý. Ur­či­té ve­ci sa po­sú­va­jú do clou­du re­la­tív­ne rých­lo, napr. e-mail. Ve­ľa ľu­dí pre­chá­dza z Exchan­ge Server na Exchan­ge On­li­ne v clou­de. Po­kiaľ dô­ve­ru­je­te Mic­ro­sof­tu, ne­má zmy­sel mať vlast­ný Exchan­ge Server. Na dru­hej stra­ne sú tu napr. ap­li­ká­cie pre seg­ment fi­nan­čných slu­žieb a s ni­mi sú­vi­sia­ce rôz­ne zá­ko­ny, pre kto­ré bu­de zlo­ži­té umies­tniť ta­ké­to dá­ta do clou­du. Ur­či­tý pre­chod však is­tot­ne nas­ta­ne, no bu­de tr­vať ne­ja­ký čas. Je to v pod­sta­te po­dob­ný prík­lad ako vždy, keď sa ob­ja­ví ne­ja­ká no­vá plat­for­ma - poz­ri­me sa do mi­nu­los­ti na ar­chi­tek­tú­ru klient/server ale­bo na web. Pre­chod vždy tr­val is­tý čas a v prí­pa­de webu sme ne­ma­li ani le­gis­la­tív­ne prob­lé­my, aké sú v prí­pa­de clou­du.

IW: Na čo by mal zá­kaz­ník klásť dô­raz pri vý­be­re plat­for­my?

Da­vid Chap­pell: Zá­le­ží na je­ho pot­re­bách. Jed­noz­nač­ná od­po­veď neexis­tu­je. Nie­ke­dy si mu­sí­te vy­brať lo­kál­ne­ho pos­ky­to­va­te­ľa hos­tin­gu, pre­to­že pot­re­bu­je­te uk­la­dať dá­ta, kto­ré z hľa­dis­ka zá­ko­na mu­sia byť ulo­že­né v dá­to­vých cen­trách vo va­šej kra­ji­ne. Po­kiaľ mô­že­te ísť aj do clou­du, mu­sí­te zva­žo­vať: Pot­re­bu­jem IaaS ale­bo PaaS? Aké­ho pos­ky­to­va­te­ľa chcem? Aké fun­kcie pot­re­bu­jem pre svo­je ap­li­ká­cie? Tre­ba si uve­do­miť, že cloud má po­ten­ciál na to, aby nám uľah­čil ži­vot. Sa­moz­rej­me, sú tu ur­či­té ri­zi­ká, od­po­rú­čal by som však zá­kaz­ní­kom, aby zvá­ži­li aj tie­to mož­nos­ti. Naj­mä pre ma­lé fir­my mô­že ísť o veľ­mi vý­hod­nú al­ter­na­tí­vu.

IW: V čom je Win­dows Azu­re špe­ci­fic­ký op­ro­ti iným clou­do­vým plat­for­mám?

Da­vid Chap­pell: Plat­for­ma Win­dows Azu­re po­zos­tá­va z via­ce­rých kom­po­nen­tov - zo sa­mot­né­ho Win­dows Azu­re, SQL Azu­re a ďal­ších ve­cí. Win­dows Azu­re je tech­no­ló­gia, po­mo­cou kto­rej mô­že­te spúš­ťať svo­je ap­li­ká­cie vo VM v dá­to­vých cen­trách Mic­ro­sof­tu. SQL Azu­re je v pod­sta­te SQL server v clou­de - v dá­to­vých cen­trách Mic­ro­sof­tu. Win­dows Azu­re je plat­for­ma PaaS - prin­cíp spo­čí­va v tom, že pou­ží­va­teľ dos­ta­ne k dis­po­zí­cii služ­bu, kto­rú net­re­ba kon­fi­gu­ro­vať ale­bo spra­vo­vať. Vý­vo­jár jed­no­du­cho nah­rá ap­li­ká­ciu a dá­ta a o nič viac sa nes­ta­rá. Ne­de­fi­nu­je IP ad­re­sy, ne­vyt­vá­ra VM. Na dru­hej stra­ne Ama­zon EC2 je plat­for­ma IaaS. V tom­to prí­pa­de sa oča­ká­va, že vý­vo­jár si vy­tvo­rí svo­je vlas­tné VM a nás­led­ne ich bu­de aj spra­vo­vať, tak­že dosť zá­le­ží aj na va­šich pot­re­bách. Po­kiaľ chce­te vy­ví­jať ap­li­ká­cie a vy­pus­tiť ich čo naj­skôr, PaaS je lep­šia al­ter­na­tí­va. Ide o lac­nej­šie rie­še­nie, pre­to­že ušet­rí­te pe­nia­ze za ad­mi­nis­tra­tí­vu. IaaS je v dneš­nej do­be po­pu­lár­nej­šia plat­for­ma, keď­že vám dá ur­či­tú slo­bo­du a mož­nosť kon­tro­ly - vý­vo­já­ri ma­jú ra­di ve­ci pod kon­tro­lou. No mys­lím si, že pos­tu­pom ča­su zís­ka PaaS do­mi­nan­ciu.

IW: Ďaku­je­me za roz­ho­vor.

Ohodnoťte článok:
 
 

Najnovšie rozhovory

Ne­mám rád ste­reo­typ a pri IT to neh­ro­zí
(Publikované pred rokom) Matúš Čopík je riaditeľ úseku dynamických platformových služieb a člen vrcholového manažmentu v spoločnosti T-Systems Slovakia od júna 2014. Predtým figuroval na poste riaditeľa telekomunikačných služieb a riešení.  .. viac »
 
Bez­peč­nosť je pro­ces, nie jed­no­ra­zo­vá ak­cia
(Publikované pred 2 rokmi) Palo Luka je technologický riaditeľ antivírusovej a bezpečnostnej spoločnosti ESET. Na túto funkciu prešiel v januári 2011. .. viac »
 
Ko­mu­ni­ká­cia sme­ru­je do on-li­ne ka­ná­lov
(Publikované pred 2 rokmi) Bankový trh sa výrazne mení, popularita klasických bánk klesá a zákazníci sa obracajú k bankám, v ktorých za vedenie účtu neplatia nijakýpoplatok. Absencia pobočiek ani nutnosť ovládať všetko cez internet im neprekáža, skôr naopak.  .. viac »
 
Or­ga­ni­zá­cie by ma­li zme­niť svoj ope­rač­ný mo­del
(Publikované pred 2 rokmi) Posledných 7 rokov pracoval v českej pobočke spoločnosti Hewlett-Packard ako riaditeľ divízie HP Industry Standard Servers & HP Storage. Na tomto poste zodpovedal najmä za predaj, produktový manažment a predpredajnú podporu serverovej a úložnej infraštruktúry... viac »
 
Bu­si­ness in­telli­gen­ce po­mô­že i men­ším fir­mám
(Publikované pred 2 rokmi) Technológie BI prinesú najväčší prínos, ak sa dokážu rozšíriť do celého podniku. Pri voľbe konkrétneho riešenia business intelligence by zákazníci mali túto požiadavku zohľadniť. Na otázky o prínosoch technológií BI odpovedal Jaroslaw Tomala, riaditeľ predaja pre oblasť ECEMEA divízie Oracle Direct... viac »
 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter