Rozhovor: Dátové centrá na Slovensku – konkurencia na trhu sa zväčšuje

Má vy­še 20-roč­né skú­se­nos­ti z ob­las­ti ria­de­nia spo­loč­nos­tí v in­fo­ko­mu­ni­kač­nom seg­men­te, pre­dov­šet­kým z vy­tvá­ra­nia stra­té­gií, roz­vo­ja a ma­naž­men­tu, ako aj pre­da­ja a pos­ky­to­va­nia IT a te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb. Stál pri zro­de via­ce­rých spo­loč­nos­ti v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. Osem ro­kov pô­so­bil vo vr­cho­lo­vých ria­dia­cich po­zí­ciách v ob­las­ti sys­té­mo­vej in­teg­rá­cie a kon­zul­tač­ných slu­žieb v spo­loč­nos­ti Lo­gi­ca, kde pos­led­né dva ro­ky za­stá­val po­zí­ciu ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti pre re­gión stred­nej a vý­chod­nej Euró­py so zod­po­ved­nos­ťou za Čes­kú re­pub­li­ku, Slo­ven­sko, Ra­kús­ko a Ma­ďar­sko, ako aj za nie­koľ­ko tzv. emer­ging kra­jín. 
IW: Aká je si­tuácia na slo­ven­skom tr­hu z hľa­dis­ka tr­ho­vé­ho po­ten­ciá­lu?
Sán­dor: Slo­ven­ský trh dá­to­vých cen­tier je veľ­mi frag­men­to­va­ný. V sú­čas­nos­ti pre­bie­ha kon­so­li­dá­cia, kto­rá sú­vi­sí s via­ce­rý­mi fak­tor­mi. Jed­ným z nich je zvý­še­ná cit­li­vosť fi­riem na nák­la­dy. Zá­ro­veň ras­tú po­žia­dav­ky na vý­kon, kto­rý mu­sia dá­to­vé cen­trá za­bez­pe­čo­vať. Čias­toč­ne sa to rie­ši vir­tua­li­zá­ciou a vy­ššou efek­ti­vi­tou. A na dru­hej stra­ne je to pod­mie­ne­né fy­zic­ký­mi li­mit­mi pries­to­rov, chla­dia­ce­ho vý­ko­nu ale­bo na­pá­ja­nia. Vi­dí­me sna­hu me­dzi­ná­rod­ných vlas­tní­kov niek­to­ré ak­ti­vi­ty skon­so­li­do­vať, či už v rám­ci kra­ji­ny, ale­bo re­gió­nu. To sú hlav­né im­pul­zy, pre­čo sa v pos­led­nom ča­se dob­re roz­be­hol biz­nis sú­vi­sia­ci s dá­to­vý­mi cen­tra­mi.

Kva­li­ta dá­to­vých cen­tier je rôz­no­ro­dá. Špič­ko­vých dá­to­vých cen­tier z poh­ľa­du kva­li­ty je na Slo­ven­sku má­lo. Skôr sa stre­tá­va­me s dá­to­vý­mi cen­tra­mi, kto­ré si kaž­dá spo­loč­nosť bu­du­je sa­ma. Mi­nu­lý rok sme za­zna­me­na­li, že ban­ko­vý sek­tor za­čal ro­biť pries­to­ro­vé re­lo­ká­cie a kon­so­li­dá­cie vý­ko­nu. V IBM kla­die­me dô­raz na agen­du Green Da­ta Cen­ter, t. j. na ze­le­né dá­to­vé cen­trá, čo sú­vi­sí aj so zvý­še­ním vý­ko­nu pri or­ga­ni­zo­va­nom od­be­re ale­bo lep­šej ener­ge­tic­kej efek­ti­vi­te. Roz­ho­do­va­nie zá­kaz­ní­kov na Slo­ven­sku nie je veľ­mi ov­plyv­ne­né „ze­le­ným“ roz­me­rom pro­jek­tu, skôr be­rú do úva­hy eko­no­mic­kú strán­ku, no ze­le­né dá­to­vé cen­trum je ne­po­chyb­ne jej ko­neč­ným efek­tom. Má­me roz­beh­nu­té pro­jek­ty, v rám­ci kto­rých sa po­ze­rá­me aj na exis­tu­jú­ce star­šie dá­to­vé cen­trá. Ana­ly­zu­je­me mož­nos­ti, ako ze­fek­tív­niť ta­ké­to dá­to­vé cen­trá z poh­ľa­du chla­de­nia, us­po­ria­da­nia rac­kov, prú­de­nia vzdu­chu. Sú to fy­zic­ké opat­re­nia na zní­že­nie spot­re­by elek­tric­kej ener­gie.

IW: Keď sa nad­ná­rod­né fir­my roz­ho­du­jú, či zria­diť dá­to­vé cen­trum na Slo­ven­sku ale­bo v inej kra­ji­ne, má Slo­ven­sko ne­ja­kú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du?
Sán­dor: Pri vý­be­re lo­ka­li­ty sa zoh­ľad­ňu­je via­ce­ro fak­to­rov. Kli­ma­tic­ké po­me­ry, seiz­mic­ká čin­nosť, eko­no­mic­ké nák­la­dy na per­so­nál či je­ho tech­nic­ká prip­ra­ve­nosť. Pod­ľa sú­čas­nej si­tuácie sa ne­dá pred­pok­la­dať, že za­hra­nič­né spo­loč­nos­ti by te­raz umies­tni­li dá­to­vé cen­trá na Slo­ven­sku. Skôr to ro­bia per par­tes. Niek­to­ré ve­ci sú umies­tne­né u nás, niek­to­ré vo Vied­ni, niek­to­ré na väč­ších tr­hoch.

IW: Ma­jú slo­ven­skí zá­kaz­ní­ci zá­ujem reš­truk­tu­ra­li­zo­vať svo­je exis­tu­jú­ce dá­to­vé cen­trá, prí­pad­ne bu­do­vať no­vé? Ale­bo si chcú skôr pre­na­jí­mať služ­by iné­ho ne­zá­vis­lé­ho dá­to­vé­ho cen­tra?
Sán­dor: Hlav­ne väč­šie fir­my za­čí­na­jú ro­biť reš­truk­tu­ra­li­zá­ciu ale­bo skôr up­ra­ve­nie do men­šie­ho poč­tu dá­to­vých cen­tier, kto­ré sú lep­šie vy­ba­ve­né a efek­tív­nej­šie vy­bu­do­va­né. Sú­vi­sí to s dl­ho­do­bý­mi nák­lad­mi na efek­ti­vi­tu a pre­vádz­ku dá­to­vých cen­tier. Pri­ná­ša­jú to no­vé tech­no­ló­gie, kde sa na je­den štvor­co­vý me­ter dá umies­tniť viac vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu, a to vrá­ta­ne vir­tua­li­zá­cie. Via­ce­rí klien­ti sa bu­dú mu­sieť roz­hod­núť, či má zmy­sel ro­biť si vlas­tné dá­to­vé cen­trum ale­bo si vý­kon pre­na­jať. A tá­to prob­le­ma­ti­ka sa ne­tý­ka len súk­rom­né­ho sek­to­ra.

IW: Ako vie­te po­môcť zá­kaz­ní­ko­vi pri roz­ho­do­va­ní sa, ako kon­so­li­do­vať sta­ré dá­to­vé cen­trum?
Sán­dor: Zá­kaz­ní­ci uva­žu­jú o kon­so­li­dá­cii, pre­náj­me ale­bo vý­stav­be no­vé­ho dá­to­vé­ho cen­tra z dvoch dô­vo­dov. Je­den z nich je ten, že his­to­ric­ky sa in­ves­to­va­lo do po­sil­ne­nia dos­tup­nos­ti IT rie­še­ní. Sta­va­li sa ro­bus­tnej­šie ap­li­ká­cie a po­tom sa zis­ti­lo, že úz­kym mies­tom je ka­pa­ci­ta a pre­vádz­ko­vé mož­nos­ti dá­to­vé­ho cen­tra (na­pá­ja­nie, chla­de­nie). To je jed­na ob­lasť, kto­rá nú­ti or­ga­ni­zá­cie z hľa­dis­ka po­sil­ne­nia dos­tup­nos­ti ce­lé­ho re­ťaz­ca rie­šiť aj dos­tup­nosť dá­to­vé­ho cen­tra. Nie­ke­dy to mož­no rie­šiť čias­tko­vý­mi úp­ra­va­mi, ale nie­ke­dy je pot­reb­ná kom­plexná re­konštruk­cia ale­bo sťa­ho­va­nie do no­vé­ho dá­to­vé­ho cen­tra. Dru­hý dô­vod je ten, že sa do­siah­nu ka­pa­cit­né li­mi­ty. Mô­že to byť buď ob­sa­de­nosť dis­po­ni­bil­nej plo­chy, do­siah­nu­tie ener­ge­tic­kých li­mi­tov, ale­bo dô­vo­dy sú­vi­sia­ce s chla­de­ním. Po­tom pri­chá­dza roz­hod­nu­tie, či sta­vať vlas­tné dá­to­vé cen­trum ale­bo si ho pre­na­jať či out­sour­co­vať. Na Slo­ven­sku sme zvyk­nu­tí, že všet­ci klien­ti ma­jú vlas­tné cen­trá. Ale pred­pok­la­dá­me, že pre­ná­jom sa bu­de roz­ví­jať.

IW: Rea­gu­jú zá­kaz­ní­ci na green fak­tor?
Sán­dor: Po­ma­ly, ale pos­tup­ne áno, čo­raz viac. Vy­be­ra­jú si ta­ké­to dá­to­vé cen­trá hlav­ne z eko­no­mic­ké­ho hľa­dis­ka. Pre­vádz­ko­vé nák­la­dy sú niž­šie. Pod­ľa od­ha­dov ide 70 % nák­la­dov IT do pre­vádz­ky (dá­to­vé cen­trá, údr­žba, sof­tvér, har­dvér) a zvy­šok os­tá­va na roz­voj. Aká­koľ­vek ús­po­ra sa dá in­ves­to­vať do ďal­šie­ho roz­vo­ja. Ťaž­ké je vy­rá­tať náv­rat­nosť in­ves­tí­cie, ak sa klient roz­hod­ne re­konštruo­vať, ob­me­niť za­ria­de­nia. Aj na­priek to­mu sa klien­ti roz­ho­du­jú. My im vie­me po­môcť od chla­de­nia až po vy­bu­do­va­nie no­vé­ho dá­to­vé­ho cen­tra.

IW: Dá sa od­had­núť, koľ­ko dá­to­vých cen­tier na Slo­ven­sku je zre­lých na reš­truk­tu­ra­li­zá­ciu, ze­fek­tív­ne­nie?
Sán­dor: Ťaž­ko po­ve­dať pres­né čís­lo. Ve­ľa. Tým, že IBM neus­tá­le ko­mu­ni­ku­je so zá­kaz­ník­mi, má­me dob­re zma­po­va­né aj ich dá­to­vé cen­trá. Aj v tých lep­ších cen­trách sa dá náj­sť nie­čo na zlep­še­nie. Mo­men­tál­ne ro­bí­me na via­ce­rých pro­jek­toch – od veľ­ké­ho cen­tra pre Slo­vak Te­le­kom až po men­šie pro­jek­ty, kto­ré sa tý­ka­jú ener­ge­tic­ké­ho seg­men­tu.

IW: Ako ref­lek­tu­jú zá­kaz­ní­ci na cloud com­pu­ting?
Sán­dor: Exis­tu­je vrstva zá­kaz­ní­kov, kto­rá si v tej­to ob­las­ti do­ká­že pre­na­jať pries­tor na Ama­zo­ne ale­bo na Goog­li. Dnes sú do­kon­ca aj slo­ven­ské fir­my, kto­ré po­nú­ka­jú akú­si nad­stav­bu nad tým. My sa za­me­ria­va­me na väč­ších klien­tov. Ako po­ten­ciál­ny pries­tor vi­dí­me pri­vát­ne clou­dy, kde si klient pot­re­bu­je vy­bu­do­vať on de­mand pros­tre­die, kde si mô­že inter­ne vy­tvá­rať pros­tre­die tak, ako ho pot­re­bu­je na ur­či­té zá­ťa­že. Dnes veľ­mi re­zo­nu­je té­ma Test and De­ve­lop­ment Cloud. Niek­to­ré ap­li­ká­cie sa mu­sia ob­mie­ňať a roz­ví­jať. Zvy­kom bo­lo kú­piť pro­dukč­ný a tes­to­va­cí server a tes­to­va­cí sa pou­ží­val ako zá­lož­ný. V sú­čas­nos­ti to ide tým sme­rom, že klient si pre­naj­me ne­ja­kú ka­pa­ci­tu na ob­do­bie, keď beží pro­jekt. Mô­že si ju pre­na­jať klient ale­bo do­dá­va­teľ. Dnes na Slo­ven­sku eš­te ne­vi­dieť kon­krét­ne prík­la­dy, ale pre­bie­ha­jú dis­ku­sie. Ne­mys­lím si však, že to vý­raz­ne ov­plyv­ní trh s dá­to­vý­mi cen­tra­mi. Ob­jem uk­la­da­ných dát stá­le na­ras­tá. Otáz­ka je, ako bu­de zvý­še­ný do­pyt dis­tri­buo­va­ný me­dzi vlas­tný­mi dá­to­vý­mi cen­tra­mi a vlas­tný­mi vý­poč­to­vý­mi a úlož­ný­mi ka­pa­ci­ta­mi, čo bu­de zmys­lupl­né si pre­na­jať. Dnes sú klien­ti me­nej ná­roč­ní na to, či nao­zaj pot­re­bu­jú 24-ho­di­no­vú pod­po­ru, či nao­zaj pot­re­bu­jú sto­per­cen­tné zá­lo­ho­va­nie. Dá­to­vé cen­trum vždy za­pl­ní ka­pa­ci­tu skôr, ako to bo­lo nap­lá­no­va­né. Trh a tech­no­ló­gie sa vy­ví­ja­jú rých­lej­šie, ako sa pred­pok­la­dá. Dô­le­ži­té je ze­fek­tív­niť dá­to­vé cen­trá z poh­ľa­du vý­poč­to­vej ka­pa­ci­ty i z poh­ľa­du ná­ro­kov na elek­tric­kú ener­giu, čo je je­den z naj­väč­ších nák­la­dov dá­to­vých cen­tier. Bu­dúc­nosť väč­šie­ho zá­kaz­ní­ka vi­dím tak, že si ur­či­té pro­jek­ty bu­de ro­biť vlas­tným dá­to­vým cen­trom, zá­lož­né si pre­naj­me a na tes­to­va­cie pros­tre­die bu­de mať cloud. U ma­lých zá­kaz­ní­kov ná­ro­ky na uk­la­da­nie dát ne­na­ras­ta­jú ta­kým rých­lym tem­pom. Kor­po­rá­cie si bu­dú bu­do­vať pri­vát­ne clou­dy, le­bo v ko­neč­nom dôs­led­ku si bu­dú mu­sieť po­ža­do­va­nú vý­poč­to­vú ka­pa­ci­tu mož­no aj v rám­ci via­ce­rých po­bo­čiek pre­na­jať.

IW: Jed­no veľ­ké dá­to­vé cen­trum bu­du­je­te...
Sán­dor: Áno, na kľúč pre spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom. Od návr­hu rie­še­nia vrá­ta­ne bu­do­vy až po je­ho pos­ta­ve­nie. Bu­dú­ci rok bu­de k dis­po­zí­cii na od­ov­zda­nie klien­to­vi. Mo­men­tál­ne pre­bie­ha­jú štan­dar­dné in­ži­nierske čin­nos­ti, kto­ré sú­vi­sia s do­tiah­nu­tím reali­zač­né­ho plá­nu, s po­vo­le­nia­mi, s vý­be­rom do­dá­va­te­ľov. Je to za­ují­ma­vý pro­jekt, pre­to­že to má byť flexibil­né dá­to­vé cen­trum. Bu­de na Slo­ven­sku naj­väč­šie, s naj­vyš­ším tech­no­lo­gic­kým štan­dar­dom, s níz­kou ener­ge­tic­kou spot­re­bou a s veľ­mi vy­so­kým stup­ňom bez­peč­nos­ti. Trh dá­to­vých cen­tier zá­vi­sí od to­ho, koľ­ko sú klien­ti ochot­ní in­ves­to­vať. Ná­ro­ky sú veľ­ké a po­ten­ciál­na náv­rat­nosť ús­por je oko­lo dvoch ro­kov. Niek­to­ré dá­to­vé cen­trá sú v bu­do­vách klien­tov, niek­to­ré v pre­na­ja­tých ob­jek­toch. Čas­to však vo vlas­tnej bu­do­ve už nie je kam cen­trum roz­ši­ro­vať, prí­pad­ne sa skon­čí pre­ná­jom. Ten­to prob­lém tre­ba rie­šiť. Kon­ku­ren­cia na tr­hu sa neus­tá­le zväč­šu­je.

Ohodnoťte článok:
 
 

Najnovšie rozhovory

Ne­mám rád ste­reo­typ a pri IT to neh­ro­zí
(Publikované pred rokom) Matúš Čopík je riaditeľ úseku dynamických platformových služieb a člen vrcholového manažmentu v spoločnosti T-Systems Slovakia od júna 2014. Predtým figuroval na poste riaditeľa telekomunikačných služieb a riešení.  .. viac »
 
Bez­peč­nosť je pro­ces, nie jed­no­ra­zo­vá ak­cia
(Publikované pred 2 rokmi) Palo Luka je technologický riaditeľ antivírusovej a bezpečnostnej spoločnosti ESET. Na túto funkciu prešiel v januári 2011. .. viac »
 
Ko­mu­ni­ká­cia sme­ru­je do on-li­ne ka­ná­lov
(Publikované pred 2 rokmi) Bankový trh sa výrazne mení, popularita klasických bánk klesá a zákazníci sa obracajú k bankám, v ktorých za vedenie účtu neplatia nijakýpoplatok. Absencia pobočiek ani nutnosť ovládať všetko cez internet im neprekáža, skôr naopak.  .. viac »
 
Or­ga­ni­zá­cie by ma­li zme­niť svoj ope­rač­ný mo­del
(Publikované pred 2 rokmi) Posledných 7 rokov pracoval v českej pobočke spoločnosti Hewlett-Packard ako riaditeľ divízie HP Industry Standard Servers & HP Storage. Na tomto poste zodpovedal najmä za predaj, produktový manažment a predpredajnú podporu serverovej a úložnej infraštruktúry... viac »
 
Bu­si­ness in­telli­gen­ce po­mô­že i men­ším fir­mám
(Publikované pred 2 rokmi) Technológie BI prinesú najväčší prínos, ak sa dokážu rozšíriť do celého podniku. Pri voľbe konkrétneho riešenia business intelligence by zákazníci mali túto požiadavku zohľadniť. Na otázky o prínosoch technológií BI odpovedal Jaroslaw Tomala, riaditeľ predaja pre oblasť ECEMEA divízie Oracle Direct... viac »
 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter