Rozhovor: Armáda raz bude outsourceovať celé IT

P. Blas­chke zod­po­ve­dal v 80. ro­koch mi­nu­lé­ho sto­ro­čia na ba­vor­skom mi­nis­ter­stve spra­vod­li­vos­ti za stra­te­gic­ké pro­jek­ty a nes­kôr v spo­loč­nos­ti Nixdorf Com­pu­ter vie­dol mar­ke­ting a vý­voj sof­tvé­ru pre ve­rej­ný sek­tor. Od ro­ku 1990 bol ria­di­te­ľom roz­vo­ja ob­cho­du pre ve­rej­ný sek­tor v Sie­mens Nixdorf In­for­ma­tion­ssys­te­me a v ro­koch 1997 až 2006 šé­fo­val ce­lé­mu glo­bál­ne­mu ve­rej­né­mu sek­to­ru v sku­pi­ne Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es.


Pe­ter Blas­chke šé­fu­je fir­me, kto­rej ne­mec­ké oz­bro­je­né si­ly pred dva a pol ro­kom zve­ri­li zod­po­ved­nosť za pre­vád­zku a za mo­der­ni­zá­ciu ce­lej svo­jej ne­vo­jen­skej čas­ti IT infra­štruk­tú­ry. Spo­loč­nosť BWI In­for­ma­tion­stec­hnik, v kto­rej má ma­jo­ri­tu kon­cern Sie­mens, za to do ro­ku 2017 zin­ka­su­je 7,1 mi­liar­dy eur. De­sať­roč­ný pro­jekt za­hŕňa ok­rem iné­ho vý­me­nu 140-ti­síc ku­sov po­čí­ta­čov, se­dem­ti­síc server­ov a 300-ti­síc te­le­fó­nov na stov­kách pra­co­vísk po ce­lej kra­ji­ne. P. Blas­chke tvr­dí, že out­sour­cin­go­vý mo­del, kto­rý zvo­li­la ne­mec­ká ar­má­da, sa ne­dá jed­no­duc­ho sko­pí­ro­vať a pre­niesť do inej kra­ji­ny. Bo­la by však po­dľa ne­ho ško­da ne­pou­čiť sa z množ­stva know-how a skú­se­nos­tí na­do­bud­nu­tých pri reali­zá­cii naj­väč­šie­ho out­sour­cin­go­vé­ho IT kon­trak­tu na sta­rom kon­ti­nen­te.

IW: Ako vznik­la v ar­má­de myš­lien­ka out­sour­ceo­vať pre­vád­zku a roz­voj IT?
Pe­ter Blas­chke: Eš­te v dru­hej po­lo­vi­ci 90. ro­kov si ve­de­nie ne­mec­kej ar­má­dy uve­do­mi­lo, že po­tre­bu­je zlep­šiť in­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né tec­hno­ló­gie. Ar­má­da ma­la ti­sí­ce ma­lých os­trov­če­kov, v kto­rých bo­li roz­lič­né IT sys­té­my, roz­lič­né pro­ce­sy a roz­lič­né sie­te. Ve­de­li, že ne­ma­jú šan­cu tie­to sys­té­my vlas­tný­mi si­la­mi mo­der­ni­zo­vať a čo i len prib­lí­žiť k úrov­ni, kto­rú IT prie­my­sel po­nú­ka.

IW: K čo­mu kon­krét­ne v ta­kom­to ar­mád­nom IT sve­te doc­hád­za­lo?
Pe­ter Blas­chke: Ne­poz­nám kon­krét­ne prík­la­dy, ale vie­te si pred­sta­viť, že keď má­te ti­síc IT os­trov­če­kov, kto­ré ma­jú tvo­riť je­den uce­le­ný sys­tém, je ťaž­ké udr­žať nap­rík­lad po­treb­nú úro­veň bez­peč­nos­ti. Le­bo v ta­kom­to pros­tre­dí má­te množ­stvo sla­bých miest. Za­sta­ra­né ope­rač­né sys­té­my a iný sof­tvér, za­sta­ra­ný har­dvér.

IW: Pre­vád­zku IT infra­štruk­tú­ry ste prev­za­li až za­čiat­kom ro­ku 2007. Pre­čo tr­va­la reali­zá­cia myš­lien­ky tak dl­ho?
Pe­ter Blas­chke: Ar­má­da pre­ja­vi­la de­fi­ni­tív­ny zá­ujem kon­com 90. ro­kov. Po­tom sa pred­kla­da­li po­nu­ky, ce­lé vý­be­ro­vé ko­na­nie a príp­ra­va kon­trak­tu tr­va­li veľ­mi dl­ho, až do ro­ku 2006. Dva ro­ky sme ro­ko­va­li o zmlu­ve a vied­li roz­siah­le dis­ku­sie o vše­mož­ných sce­ná­roch. Pre­to má kon­trakt 17-ti­síc strán.

IW: Čo všet­ko ste od ar­má­dy prev­za­li?
Pe­ter Blas­chke: Nep­rev­za­li sme hlav­né vo­jen­ské sys­té­my, ako je nap­rík­lad ve­li­teľ­ský kon­trol­ný sys­tém, ale len tie čas­ti IT, kto­ré sú­vi­sia s ad­mi­nis­tra­tí­vou a lo­gis­ti­kou. Či­že všet­ky ak­tí­va tak­zva­nej ne­vo­jen­skej čas­ti IT infra­štruk­tú­ry – dá­to­vé cen­trá, sie­te, všet­ky kon­trak­ty s iný­mi do­dá­va­teľ­mi a ta­kis­to všet­kých in­for­ma­ti­kov, kto­rí sa sta­ra­li o tú­to časť IT.

IW: Je vô­bec mož­né, že by nie­ke­dy v bu­dúc­nos­ti out­sour­ceo­va­la ne­mec­ká ar­má­da aj svo­je hlav­né sys­té­my?
Pe­ter Blas­chke: Nie je to ne­reál­ne. Nao­pak, oča­ká­va­me, že k to­mu dôj­de. His­to­ric­ky ar­má­da de­li­la IT infra­štruk­tú­ru na von­kaj­šiu a na hlav­nú vo­jen­skú časť. Dnes to však ne­má veľ­ké opod­stat­ne­nie. Nap­rík­lad bu­du­je­me sieť WAN a zod­po­ve­dá­me za ňu, pri­čom ju po­uží­va na ko­mu­ni­ká­ciu aj tak­zva­ná ze­le­ná časť ar­má­dy. Čo­raz čas­tej­šie aj oz­bro­je­né zlož­ky na­sad­zu­jú štan­dar­dné IT sys­té­my a plat­for­my. V bu­dúc­nos­ti sa bu­de všet­ko eš­te viac pre­lí­nať. Či­že dnes to nie je sú­časť kon­trak­tu, ale v bu­dúc­nos­ti oča­ká­va­me po­žia­dav­ku aj na prev­za­tie tej­to čas­ti IT pre­vád­zky.

IW: Aký hlav­ný prí­nos si ne­mec­ká ar­má­da sľu­bu­je od out­sour­cin­gu IT?
Pe­ter Blas­chke: Sa­moz­rej­me, ide o ús­po­ru nák­la­dov. Ar­má­da si po­ve­da­la, že vez­me svoj roč­ný roz­po­čet na IT zo za­čiat­ku de­ká­dy. Ten na naj­bliž­ších de­sať ro­kov zmra­zí a kaž­dý rok nám ho bez zvy­šo­va­nia od­ov­zdá. My má­me za to za­bez­pe­čiť pre­vád­zku aj mo­der­ni­zá­ciu IT bez zvy­šo­va­nia ce­ny. V ro­ku 2000 ma­la ar­má­da roz­po­čet na ne­vo­jen­skú časť IT se­dem­sto mi­lió­nov eur. Ke­by chce­la mo­der­ni­zo­vať tec­hno­ló­gie sa­ma, mu­se­la by ho v nas­le­du­jú­cich ro­koch zvy­šo­vať. Te­raz je na nás, aby sme vy­mys­le­li ta­ký mo­del a ta­ké ús­po­ry nák­la­dov, aby sme do­ká­za­li fi­nan­co­vať oča­ká­va­nú mo­der­ni­zá­ciu, za­bez­pe­či­li kva­lit­nú pre­vád­zku a eš­te aj nie­čo za­ro­bi­li.

IW: Akým spô­so­bom chce­te ús­po­ry do­sa­ho­vať?
Pe­ter Blas­chke: Jed­na z pr­vých ve­cí, kto­ré sme uro­bi­li, bo­la čo naj­väč­šia cen­tra­li­zá­cia pre­vád­zky. Ak má­te infra­štruk­tú­ru roz­dro­be­nú na rôz­nych mies­tach a po­tre­bu­je­te vy­me­niť ope­rač­ný sys­tém ale­bo uro­biť akú­koľ­vek ak­tua­li­zá­ciu, mu­sí­te ísť na kaž­dý os­trov­ček zvlášť. Po no­vom to vie­me uro­biť z jed­né­ho kom­pe­ten­čné­ho cen­tra vzdia­le­ným prís­tu­pom cez sieť.

IW: Aké sú ďal­šie be­ne­fi­ty pre zá­kaz­ní­ka ok­rem ús­por a re­la­tív­ne bez­sta­ros­tnej mo­der­ni­zá­cie IT infra­štruk­tú­ry?
Pe­ter Blas­chke: Ak ste zá­vis­lý od pe­ňa­zí, kto­ré vám kaž­do­roč­ne schvá­li parla­ment, a mu­sí­te o ne neus­tá­le bo­jo­vať, sot­va sa pus­tí­te do roz­siah­lej­šie­ho IT pro­jek­tu, kto­rý tr­vá aj tri či šty­ri ro­ky, le­bo ne­vie­te, či naň bu­de­te mať o rok či o dva ro­ky pe­nia­ze. Ten­to mo­del spo­lup­rá­ce vy­tvá­ra sta­bi­li­tu a umož­ňu­je lep­šie plá­no­vať. Ok­rem to­ho ar­má­da ma­la pred­tým stov­ky exter­ných do­dá­va­te­ľov. Te­raz ma­jú jed­né­ho stra­te­gic­ké­ho par­tne­ra. Je to pre nich, sa­moz­rej­me, jed­no­duc­hšie a po­hodl­nej­šie. A v ne­pos­led­nom ra­de ar­má­de od­pa­dá prob­lém so zhá­ňa­ním kva­lit­ných in­for­ma­ti­kov na tr­hu prá­ce, pre­to­že ľu­dí naj­íma a za­mes­tná­va BWI.

IW: Kal­ku­lo­vať nák­la­dy na ta­ký­to pro­jekt mu­sí byť ná­roč­né. Je mož­né, že by ste na ňom na­po­kon pre­ro­bi­li?
Pe­ter Blas­chke: Sa­moz­rej­me, že áno. Sme zod­po­ved­ní za do­da­nie to­ho, čo je v kon­trak­te. Ak uro­bí­me chy­by a bu­de­me po­tre­bo­vať viac ča­su ale­bo viac pe­ňa­zí na spl­ne­nie na­šich po­vin­nos­tí, je to na­še ri­zi­ko. Ísť do ta­ké­ho­to pro­jek­tu je pre kaž­dé­ho do­dá­va­te­ľa veľ­mi ris­kan­tné.

IW: Pri­púš­ťa kon­trakt mož­nosť zvý­še­nia ce­ny z aké­ho­koľ­vek dô­vo­du?
Pe­ter Blas­chke: Iba za do­da­toč­né služ­by, nie za to, čo je za­hr­nu­té v kon­trak­te. To je fixná ce­na.

IW: Mô­že ar­má­da kon­trakt zru­šiť?
Pe­ter Blas­chke: Ke­by sme jej pres­ta­li po­sky­to­vať služ­by, áno.

IW: A ak ne­bu­de spo­koj­ná?
Pe­ter Blas­chke: Nie, nes­po­koj­nosť na zru­še­nie kon­trak­tu nes­ta­čí. Ale sú tam rôz­ne mož­né pe­ná­le, do­ho­dy o úrov­ni po­sky­to­va­ných slu­žieb a spô­so­by, kto­rý­mi si zá­kaz­ník mô­že vy­nú­tiť ne­ja­ké ve­ci.

IW: Čo by sa sta­lo, ke­by sa z aké­ho­koľ­vek dô­vo­du roz­hod­la v kon­trak­te ne­pok­ra­čo­vať BWI?
Pe­ter Blas­chke: Sa­moz­rej­me, teo­re­tic­ky sa to stať mô­že. Na ten­to prí­pad má­me v zmlu­ve množ­stvo pra­vi­diel a re­gu­lá­cií. Ke­by sme sa raz roz­hod­li, že od nas­le­du­jú­ce­ho dňa ne­bu­de­me po­sky­to­vať služ­by, zá­kaz­ník by okam­ži­te preb­ral ce­lú na­šu spo­loč­nosť vrá­ta­ne prís­tu­pu k ce­lej infra­štruk­tú­re, k ľu­ďom, par­tne­rom, skrát­ka ku všet­ké­mu.

IW: Aké bo­li hlav­né oba­vy mi­nis­ter­stva ob­ra­ny pri ro­ko­va­niach pred spus­te­ním pro­jek­tu?
Pe­ter Blas­chke: Naj­väč­šiu oba­vu ma­li z to­ho, keď sme ma­li prev­ziať zod­po­ved­nosť za pre­vád­zku. Mu­sel to byť hlad­ký prec­hod.

IW: Bol?
Pe­ter Blas­chke: Áno, pre­be­hol bez prob­lé­mov. Sa­moz­rej­me, k vý­pad­kom sys­té­mu ob­čas doc­hád­za, ale do­ká­že­me chy­by od­stra­ňo­vať na­čas.

IW: Pri­vát­ne fir­my sa nie­ke­dy zdrá­ha­jú out­sour­ceo­vať svo­ju IT pre­vád­zku pre oba­vy o bez­peč­nosť. Ne­mec­ká ar­má­da ich ne­ma­la?
Pe­ter Blas­chke: Ne­mys­lím si, že by sa náš zá­kaz­ník obá­val nap­rík­lad úni­ku dát. Čo sa tý­ka bez­peč­nos­ti dát a ko­mu­ni­ká­cie, exis­tu­jú jas­né pra­vid­lá, ako ma­jú ve­ci fun­go­vať, čo mô­že­me a čo ne­mô­že­me ro­biť. Tre­ba si však uve­do­miť, že pred­tým ma­la ar­má­da pre IT dve ale­bo tri stov­ky exter­ných do­dá­va­te­ľov. Te­raz ma­jú jed­né­ho par­tne­ra a v na­šej spo­loč­nos­ti je zá­kaz­ník do­kon­ca ak­cio­nár. Či­že má nad ce­lou pre­vád­zkou veľ­mi dob­rú kon­tro­lu.

IW: Vznik­la BWI In­for­ma­tion­stec­hnik iba pre je­di­né­ho zá­kaz­ní­ka ale­bo chce­te po­sky­to­vať služ­by aj iným or­ga­ni­zá­ciám?
Pe­ter Blas­chke: Fir­ma vznik­la pre ten­to pro­jekt a pre toh­to zá­kaz­ní­ka, ale v bu­dúc­nos­ti by sme ra­di po­sky­to­va­li služ­by aj iným sub­jek­tom, hlav­ne z ne­mec­ké­ho ve­rej­né­ho sek­to­ra. Za­tiaľ v tom­to sme­re ne­vy­ví­ja­me mi­mo­riad­ne ak­ti­vi­ty, le­bo prio­rit­ne sa mu­sí­me ve­no­vať pro­jek­tu pre ar­má­du. No ak vy­bu­du­je­te bez­peč­nú sieť WAN a kva­lit­né dá­to­vé cen­trá, má­te všet­ky pred­pok­la­dy na po­sky­to­va­nie slu­žieb aj iným or­ga­ni­zá­ciám.

IW: Dnes je po­pu­lár­na myš­lien­ka po­sky­to­vať IT služ­by na di­aľ­ku aj z iné­ho kon­ti­nen­tu. Pre­čo ok­ruh po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov ob­med­zu­je­te na Ne­mec­ko?
Pe­ter Blas­chke: To, čo ho­vo­rí­te, pla­tí pre pri­vát­ny sek­tor a na­šou cie­ľo­vou sku­pi­nou by bo­la ve­rej­ná sprá­va. Ne­viem si pred­sta­viť, že by ar­má­da z akej­koľ­vek kra­ji­ny nec­ha­la pre­vád­zko­vať svo­je IT z iné­ho štá­tu. Mô­že však dôjsť k to­mu, že vy­uži­je­me know-how a rie­še­nia, kto­ré má­me, a pre­ne­sie­me ich do inej kra­ji­ny, kde by vznik­la po­dob­ná fir­ma, ako je BWI In­for­ma­tion­stec­hnik.

IW: Aké sú do­te­raj­šie skú­se­nos­ti s prie­be­hom pro­jek­tu? Vy­skyt­li sa ne­ja­ké ne­ča­ka­né prob­lé­my?
Pe­ter Blas­chke: Ce­lá mo­der­ni­zač­ná fá­za po­zos­tá­va z päť­ti­síc pro­jek­tov. Má­me pro­jek­ty, kto­ré sa nám da­rí ro­biť rých­lej­šie, ako sme plá­no­va­li, a sú aj ta­ké, na kto­ré po­tre­bu­je­me viac ča­su. Ide nap­rík­lad o mo­der­ni­zá­ciu lo­kál­nych sie­tí na zhru­ba ôs­mich stov­kách miest po ce­lom Ne­mec­ku. Ale vcel­ku po­va­žu­jem si­tuáciu za dob­rú, sme zhru­ba v po­lo­vi­ci mo­der­ni­zač­nej fá­zy.

IW: Tu­ší­te, čo bu­de nas­le­do­vať, keď vy­pr­ší de­sať­roč­né ob­do­bie tr­va­nia kon­trak­tu?
Pe­ter Blas­chke: To nik­to ne­vie. Mys­lím, že ani zá­kaz­ník nad tým za­tiaľ ne­roz­mýš­ľa. Stať sa mô­že čo­koľ­vek. Ar­má­da sa mô­že roz­hod­núť, že ce­lú spo­loč­nosť pre­vez­me a bu­de ju pre­vád­zko­vať sa­ma. Mô­že do nej prib­rať iné­ho par­tne­ra, res­pek­tí­ve par­tne­rov. Ale­bo si po­nec­há sú­čas­ných, te­da Sie­mens a IBM.

Ohodnoťte článok:
 
 

Najnovšie rozhovory

Ne­mám rád ste­reo­typ a pri IT to neh­ro­zí
(Publikované pred rokom) Matúš Čopík je riaditeľ úseku dynamických platformových služieb a člen vrcholového manažmentu v spoločnosti T-Systems Slovakia od júna 2014. Predtým figuroval na poste riaditeľa telekomunikačných služieb a riešení.  .. viac »
 
Bez­peč­nosť je pro­ces, nie jed­no­ra­zo­vá ak­cia
(Publikované pred 2 rokmi) Palo Luka je technologický riaditeľ antivírusovej a bezpečnostnej spoločnosti ESET. Na túto funkciu prešiel v januári 2011. .. viac »
 
Ko­mu­ni­ká­cia sme­ru­je do on-li­ne ka­ná­lov
(Publikované pred 2 rokmi) Bankový trh sa výrazne mení, popularita klasických bánk klesá a zákazníci sa obracajú k bankám, v ktorých za vedenie účtu neplatia nijakýpoplatok. Absencia pobočiek ani nutnosť ovládať všetko cez internet im neprekáža, skôr naopak.  .. viac »
 
Or­ga­ni­zá­cie by ma­li zme­niť svoj ope­rač­ný mo­del
(Publikované pred 2 rokmi) Posledných 7 rokov pracoval v českej pobočke spoločnosti Hewlett-Packard ako riaditeľ divízie HP Industry Standard Servers & HP Storage. Na tomto poste zodpovedal najmä za predaj, produktový manažment a predpredajnú podporu serverovej a úložnej infraštruktúry... viac »
 
Bu­si­ness in­telli­gen­ce po­mô­že i men­ším fir­mám
(Publikované pred 2 rokmi) Technológie BI prinesú najväčší prínos, ak sa dokážu rozšíriť do celého podniku. Pri voľbe konkrétneho riešenia business intelligence by zákazníci mali túto požiadavku zohľadniť. Na otázky o prínosoch technológií BI odpovedal Jaroslaw Tomala, riaditeľ predaja pre oblasť ECEMEA divízie Oracle Direct... viac »
 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter