Zoner Photo Studio 17

Ten­to prog­ram net­re­ba v na­šich kon­či­nách zvlášť pred­sta­vo­vať. Priaz­niv­ci toh­to edi­to­ra a správ­cu fo­tog­ra­fií ve­dia, že kaž­dá ver­zia pri­ná­ša znač­né zlep­še­nia. Inak to nie je ani pri se­dem­nás­tej ver­zii, kto­rá je vý­sled­kom 21-roč­né­ho pô­so­be­nia Zo­ne­ru na po­li di­gi­tál­nej fo­tog­ra­fie.

 

Video:

Pred­sta­vu­je­me prog­ram Zo­ner Pho­to Stu­dio 17 a je­ho kľú­čo­vé vlas­tnos­ti za­me­ra­né na spra­co­va­nie fo­tog­ra­fií.

Zme­ny a no­vin­ky

Pr vy­tvá­ra­ní no­vých ver­zií sa pri­hlia­da na er­go­nó­miu prá­ce a zlep­šo­va­nie roz­hra­nia a vnú­tor­ných fun­kcií. Is­te, pri­bud­li aj no­vin­ky a zlep­še­nia to­ho, čo už poz­ná­me, no vý­rob­ca sa dr­ží za­uží­va­né­ho vzhľa­du. Net­re­ba sa te­da učiť nič no­vé, no zme­ny zba­dá­te na pr­vý poh­ľad. Ani ver­zia 17 nie je vý­nim­ka. Zme­ny sa dotk­li edi­to­ra, ka­ta­ló­gu, ale aj im­por­tu a správ­cu či mo­du­lu RAW. Skrát­ka, na kaž­dý mo­dul sa dos­ta­lo zlep­še­nia ale­bo pri­bud­lo nie­čo no­vé.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter