Adobe Lightroom na mobile

Prog­ram Ado­be Lightroom exis­to­val dl­ho­do­bo len pre des­kto­po­vé po­čí­ta­če, a to na plat­for­me App­le OS X a Mic­ro­soft Win­dows. Prí­cho­dom pia­tej ver­zie však pri­bud­la aj mož­nosť pra­co­vať s tým­to prog­ra­mom aj na mo­bil­ných za­ria­de­niach, kon­krét­ne na App­le iPa­de ale­bo iP­ho­ne. Ope­rač­ný sys­tém Goog­le An­droid za­tiaľ Lightroom mo­bi­le ne­pod­po­ru­je, čo je aj na­ša hlav­ná vý­hra­da k to­mu­to inak su­per rie­še­niu.

Na pou­ži­tie mo­bil­né­ho rie­še­nia pot­re­bu­je­te nas­le­du­jú­ce ve­ci: Ado­be Lightroom 5.4 na des­kto­pe, kon­to na Ado­be Crea­ti­ve Cloud, iPad ale­bo iP­ho­ne s nain­šta­lo­va­nou ap­li­ká­ciou Lightroom mo­bi­le a prís­tup na inter­net na oboch za­ria­de­niach. Všet­ko si mô­že­te vy­skú­šať za­dar­mo, des­kto­po­vý Lightroom má skú­šob­nú do­bu 30 dní, za os­tat­né sof­tvé­ro­vé zá­le­ži­tos­ti vrá­ta­ne Lightroom mo­bi­le nep­la­tí­te.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter