Gamebox

PC RE­VUE té­ma / hry F2P, kto­ré sa op­la­tí vy­skú­šať

Mo­del F2P (Free To Play) ne­má­me ra­di. Hra čas­to hrá­ča bu­ze­ru­je a ob­me­dzu­je. Exis­tu­je však nie­koľ­ko ti­tu­lov, kto­ré vás za­ba­via aj na­priek svoj­mu spô­so­bu fi­nan­co­va­nia. Pri­ná­ša­me na­še ti­py na hry, kto­ré by ste ma­li vy­skú­šať, ak sa chce­te za­ba­viť za­dar­mo.

Hearthsto­ne

Hearthsto­ne je kar­to­vá hra na hr­di­nov vo sve­te Warcraf­tu. Za­ča­lo sa to ako ma­lý ved­ľaj­ší pro­jekt nie­koľ­kých kar­to­vých ma­nia­kov v Bliz­zar­de, no vy­lúp­la sa z to­ho jed­na z ce­los­ve­to­vo naj­hra­nej­ších hier. Ten­to text pí­še­me na vl­ne nad­še­nia z ozná­me­nia, že hra v sep­tem­bri do­siah­la 20 mi­lió­nov ak­tív­nych hrá­čov. Pri­tom nej­de o čer­stvú vl­nu po­pu­la­ri­ty, po­lo­vi­cu z toh­to poč­tu zís­ka­la už po­čas be­ta ver­zie a tes­ne po vy­da­ní úpl­nej ver­zie v mar­ci toh­to ro­ka. K ne­dáv­ne­mu ná­ras­tu pris­pe­lo vy­da­nie hry vo ver­zii pre iPad a zlep­še­nie ov­lá­da­nia pre pou­ží­va­te­ľov do­ty­ko­vých za­ria­de­ní s Win­dows 8.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter