Vyberáme pre vás

Päť najlepších softvérových klávesníc pre Android

Pí­še­te na do­ty­ko­vej klá­ves­ni­ci a už ani ve­ľa chýb ne­ro­bí­te. Mož­no ste sa nik­dy po al­ter­na­tív­nej sof­tvé­ro­vej klá­ves­ni­ci ani neob­zre­li. Ale roz­hod­ne by ste to ma­li skú­siť. Vy­skú­šaj­te kto­rú­koľ­vek z tých­to pia­tich al­ter­na­tív­nych sof­tvé­ro­vých klá­ves­níc z An­droid Play Sto­re a uvi­dí­te, že kom­fort z pí­sa­nia sa po­su­nie na úpl­ne inú úro­veň. Do­kon­ca vám uká­že­me, ako le­gál­ne na­pí­sať SMS sprá­vu aj po­čas šo­fé­ro­va­nia. Sof­tvé­ro­vá klá­ves­ni­ca sa sťa­hu­je ako ap­li­ká­cia, ale sa­ma vám uká­že, ako ju nas­ta­viť. Keď po­tom ot­vo­rí­te SMS, e-mail či What­sApp, auto­ma­tic­ky ju už bu­de­te môcť pou­ží­vať. Sa­moz­rej­me, kaž­dú klá­ves­ni­cu si mô­že­te od­in­šta­lo­vať.

swiftkey-2.png

Z extré­mu do extré­mu - od klá­ves­ni­ce pre mi­nia­túr­ne ho­din­ky (Mi­nuum) až po klá­ves­ni­cu pre phab­le­ty a tab­le­ty (Swif­tKey ale­bo Kii)

Flek­sy

Ce­na: bez­plat­ná trial ver­zia, po 30 dňoch 2,93 EUR

QR - fleksy.png

fleksy.png

Ab­so­lút­ne jed­no­du­chá klá­ves­ni­ca, kto­rá dr­ží sve­to­vý re­kord v rých­los­ti pí­sa­nia správ. Po­da­ri­lo sa jej to vďa­ka vý­bor­né­mu al­go­rit­mu op­ráv.

Po­do­bá sa na klá­ves­ni­cu z Blac­kBerry, z hľa­dis­ka di­zaj­nu je mi­ni­ma­lis­tic­ká, no z poh­ľa­du nau­če­nia sa pou­ží­va­nia po­mer­ne ťaž­ká. Pod­po­ru­je slo­ven­či­nu (v be­ta ver­zii), čo je na jej kom­fort extrém­ne dô­le­ži­té. Flek­sy vní­ma do­tyk prs­ta na klá­ves­ni­ci a sna­ží sa nau­čiť, kto­ré pís­me­no chce­te tra­fiť. Vy­uží­va tzv. geo­met­ric­kú in­te­li­gen­ciu na pre­dik­ciu slov. Pár dní či týž­dňov potr­vá, kým sa vám ten­to al­go­rit­mus nau­čí ro­zu­mieť tak, ako by ste chce­li pí­sať, ale po­tom zis­tí­te, že rých­losť pí­sa­nia sa zvý­ši­la o nie­koľ­ko de­sia­tok per­cent. Klá­ves­ni­ca Flek­sy dr­ží ak­tuál­ne Guin­nes­sov re­kord v rých­los­ti na­pí­sa­nia texto­vej sprá­vy (18,19 s) a pria­mo v ap­li­ká­cii si to mô­že­te vy­skú­šať. Ap­li­ká­cia vás rôz­ny­mi mo­ti­vač­ný­mi prog­ra­ma­mi učí ob­ja­viť jej zá­ku­tia a fun­kcio­na­li­ty. Nau­čí vás neb­rať oh­ľad na chy­by a uží­vať si rých­losť pí­sa­nia.

Swif­tKey

Ce­na: bez­plat­ná ap­li­ká­cia

QR - swiftkey.png

swiftkey.png

Pod­ľa náš­ho ná­zo­ru naj­lep­šia sof­tvé­ro­vá klá­ves­ni­ca. Pre­čo? Pri­ná­ša no­vý kom­fort pri pí­sa­ní od pr­vej chví­le, všet­ko je extrém­ne in­tui­tív­ne.

Ke­dy­si pla­te­ná ap­li­ká­cia sa ne­dáv­no sta­la bez­plat­nou, čo bol vý­bor­ný ťah auto­rov. Swif­tKey pat­ri­la aj v pla­te­nej ver­zii me­dzi tri naj­ob­ľú­be­nej­šie ap­li­ká­cie v Ap­pSto­re, dnes je to jed­noz­nač­ne naj­sťa­ho­va­nej­šia klá­ves­ni­ca. Swif­tKey sa pris­pô­so­bí váš­mu štý­lu pí­sa­nia, pri­dá slo­ven­či­nu ako pou­ží­va­ný ja­zyk, a ak aj zme­ní­te te­le­fón, vďa­ka fun­kcii Swif­tKey Cloud sa ce­lá da­ta­bá­za pre­dik­cie pre­ne­sie do no­vé­ho za­ria­de­nia. Swif­tKey po­nú­ka sa­mos­tat­nú ap­li­ká­ciu pre smar­tfón a sa­mos­tat­nú pre tab­let. Špič­ko­vá je naj­mä fun­kcia auto­ma­tic­kých op­ráv, kto­rá vy­chá­dza z uče­nia sa nie­len slov a viet, kto­ré pou­ží­va­te. Ana­ly­zu­je aj va­šu šty­lis­ti­ku. Ak mu do­vo­lí­te, vy­pý­ta si prís­tup k ob­sa­hu te­le­fó­nu (vrá­ta­ne e-mai­lov a prís­tu­pu k so­ciál­nym sie­ťam) a po­zrie sa, akým spô­so­bom pí­še­te. Swif­tKey prak­tic­ky od za­čiat­ku tu­ší, čo bu­de­te chcieť na­pí­sať. Pod­po­ru­je aj swipe sty­le pí­sa­nia, vie­te tak­to do­kon­ca na­pí­sať ce­lé ve­ty. Umož­ňu­je nas­ta­viť vý­šku a šír­ku jed­not­li­vé­ho klá­ve­su či roz­de­liť klá­ves­ni­cu na boč­né stra­ny, čo je vý­bor­né pre 10- a viac­pal­co­vé tab­le­ty. Po­nú­ka 15 fa­reb­ných tém, ne­chý­ba pod­po­ra gest či šta­tis­ti­ka pou­ží­va­nia. Swif­tKey je ví­ťa­zom v jed­no­du­chos­ti a účel­nos­ti hneď od za­čiat­ku pou­ží­va­nia.

Swype

Ce­na: bez­plat­ná trial ver­zia, po 30 dňoch 2,91 EUR

QR - swype.png

swype.png

Me­tó­da za­dá­va­nia swipe Áno, jed­ným pr­stom ťa­há­te po klá­ves­ni­ci - teória je ťaž­šia, v praxi po­tom pí­še­te ove­ľa rých­lej­šie

Ako už ná­zov na­po­ve­dá, ap­li­ká­cia Swype bo­la pr­vá, kto­rá uvied­la me­tó­du za­dá­va­nia textu swipe (poz­ri box). Šikov­nú me­tó­du však sko­pí­ro­va­li aj iné pro­duk­ty, ako napr. Swif­tKey či sám Goog­le, a tak je pa­ra­doxné pla­tiť za úpl­nú ver­ziu ap­li­ká­cie Swype, keď ju iné ap­li­ká­cie ma­jú in­teg­ro­va­nú bez­plat­ne. Ale­bo ani nie? Swype má to­tiž prep­ra­co­va­ný al­go­rit­mus roz­poz­ná­va­nia slov, vý­bor­ne op­ra­vu­je chy­by, pri­čom jed­ným ťa­hom mô­že­te na­pí­sať do­kon­ca ce­lú ve­tu a k op­ra­ve chýb sa vrá­tiť až nes­kôr. Sa­moz­rej­me, mô­že­te s tou­to klá­ves­ni­cou pí­sať aj nor­mál­ne. Naj­väč­šia la­hôd­ka je však vy­uži­tie sof­tvé­ru Nuan­ce Dra­gon na roz­poz­ná­va­nie re­či a pre­vo­du do textu. Nuance Dra­gon poz­ná aj slo­ven­či­nu (kto­rú napr. Goog­le eš­te stá­le ne­poz­ná), a tak si mô­že­te ve­se­lo „pí­sať" SMS či e-mai­ly aj za vo­lan­tom. A fun­gu­je to veľ­mi dob­re, prek­le­pom sa sí­ce ne­vyh­ne­te, ale rých­lu sprá­vu tak vy­tvo­rí­te rých­lo. Swype náj­de­te pre­din­šta­lo­va­ný napr. aj v Huawei As­cend P7. Sám si stiah­ne slo­ven­či­nu, po­nú­ka návr­hy bi­lin­gvál­ne (z dvoch slov­ní­kov sú­čas­ne), na vý­ber je 15 fa­reb­ných tém, pod­po­ra gest, emo­ji či zá­lo­ha v clou­de. To­to je ap­li­ká­cia pre ná­roč­ných.

Kii

Ce­na: bez­plat­ná ap­li­ká­cia

QR - kii.png

kii.png

Čo všet­ko zmes­tí­te na klá­ves­ni­cu? S Kii si to mô­že­te nas­ta­viť, ako sa vám to za­pá­či. Ak má­te phab­let ale­bo tab­let, prak­tic­ky čo­koľ­vek.

Ap­li­ká­ciu Kii sme vy­bra­li ako vý­bor­nú al­ter­na­tí­vu pre tab­le­ty, prí­pad­ne smar­tfó­ny s veľ­kým dis­ple­jom. Po­nú­ka nie­koľ­ko zá­klad­ných roz­lo­že­ní klá­ves­ni­ce a mož­nos­ti de­tail­né­ho pris­pô­so­be­nia, kto­ré sú ta­ké pod­rob­né, že sú nie­ke­dy až ne­vyu­ži­teľ­né. Mô­že­te sa poh­rať a dos­lo­va si vy­tvo­riť klá­ves­ni­cu s vlas­tným vzhľa­dom. Ideál­ne je vy­uži­tie Kii s po­lo­vič­nou klá­ves­ni­cou na kaž­dej stra­ne pre veľ­ký tab­let. Kii pod­po­ru­je 34 ja­zy­kov vrá­ta­ne skra­tiek a emo­ji. Pre­dik­cia textu je na dob­rej úrov­ni, mô­že navr­ho­vať vlas­tné slo­va ale­bo mô­že­te ap­li­ká­ciu ne­chať učiť sa váš št­ýl pí­sa­nia. Ne­chý­ba vý­ber z 10 rôz­nych tém, 6 rôz­nych layoutov zá­klad­né­ho nas­ta­ve­nia, pod­po­ra swipe či do­kon­ca vlast­ný di­zaj­nér vzhľa­du klá­ves­ni­ce. Ak má­te phab­let ale­bo tab­let, tá­to ap­li­ká­cia roz­hod­ne sto­jí za vy­skú­ša­nie. Na­vy­še je bez­plat­ná.

Mi­nuum

Ce­na: bez­plat­ná trial ver­zia, po 30 dňoch 2,49 EUR

QR - minuum.png

minuum.png

Chaos? Ak pri pí­sa­ní ne­mu­sí­te po­ze­rať na bež­nú klá­ves­ni­cu, ob­ja­ví­te ča­ro za­ria­de­ní s ma­lý­mi dis­plej­mi a eš­te men­ší­mi sof­tvé­ro­vý­mi klá­ves­ni­ca­mi.

Ak sme ma­li klá­ves­ni­cu vhod­nú pre veľ­ké dis­ple­je, Mi­nuum je klá­ves­ni­ca ako stvo­re­ná pre ma­lé až mi­nia­túr­ne dis­ple­je. Do­kon­ca ju po­va­žu­je­me za vhod­nú pre smart ho­din­ky. Svo­jou veľ­kos­ťou ne­za­be­rá na dis­ple­ji ani po­lo­vi­cu plo­chy bež­nej klá­ves­ni­ce, do­kon­ca umož­ňu­je ce­lú klá­ves­ni­cu zmes­tiť do jed­né­ho riad­ka. Spo­čiat­ku sme ne­ro­zu­me­li prin­cí­pu tej­to klá­ves­ni­ce, veď do kon­krét­nych pís­men sa prak­tic­ky ne­da­lo tra­fiť. Ale pres­ne to­to od vás Mi­nuum chce - aby ste za­bud­li na správ­nosť a ob­ľú­bi­li si chaos a prek­le­py, kto­ré ap­li­ká­cia za vás hra­vo op­ra­ví. Ak vie­te pí­sať na bež­nej klá­ves­ni­ci bez to­ho, aby ste sa na ňu mu­se­li po­ze­rať, a prí­de­te na prin­cíp klá­ves­ni­ce Mi­nuum, ob­ľú­bi­te si ju. Veľ­mi sil­ný ko­rekč­ný me­chan­izmus za­lo­že­ný na roz­lo­že­ní veľ­kej klá­ves­ni­ce mi­ni­ma­li­zo­va­nej do jed­né­ho riad­ka. Per­fekt­ný ná­pad, len ško­da, že za­tiaľ nie je pod­po­ro­va­ná slo­ven­či­na. Sa­moz­rej­me, Mi­nuum sa do­ká­že prep­núť aj do for­my bež­nej klá­ves­ni­ce (podr­ža­ním dvoch pr­stov na dis­ple­ji), ale jej cieľ je nie­čo úpl­ne iné - pri­niesť rých­le pí­sa­nie aj pre tých, kto­rí mi­lu­jú ma­lé a kom­pak­tné smar­tfó­ny. Pre zá­ba­vu si to ur­či­te vy­skú­šaj­te aj s bež­ným smar­tfó­nom.

Ver­dikt PC RE­VUE

Mi­nuum je vý­bor­ná klá­ves­ni­ca pre za­ria­de­nia s ma­lý­mi dis­plej­mi, Kii zas vý­bor­ná pre veľ­ké phab­le­ty a tab­le­ty. Swype ke­dy­si pri­nie­sol re­vo­lú­ciu v me­tó­de za­dá­va­nia textu a jej al­go­rit­mus za­dá­va­nia me­tó­dou swipe stá­le pat­rí k naj­lep­šie spra­co­va­ným, no dve naj­lep­šie ap­li­ká­cie z náš­ho preh­ľa­du ne­sú iný ná­zov. Ako vý­bor­nú hod­no­tí­me sof­tvé­ro­vú klá­ves­ni­cu Flek­sy – ak jej bu­de­te ve­no­vať dos­ta­tok ča­su pri uče­ní, do­siah­ne­te s ňou ta­kú rých­losť pí­sa­nia, o kto­rej ste do­te­raz nes­ní­va­li. No tre­ba na to aj sluš­nú dáv­ku tr­pez­li­vos­ti. Ak však hľa­dá­te sof­tvé­ro­vú klá­ves­ni­cu, kto­rá vám pri­ne­sie no­vý kom­fort a mož­nos­ti od pr­vej chví­le pou­ží­va­nia, od­po­rú­ča­me vy­skú­šať si Swif­tKey. A keď sa vám za­pá­či, ne­mu­sí­te za ňu za­pla­tiť ani cent, už je k dis­po­zí­cii vo for­me bez­plat­nej ap­li­ká­cie.

Slov­ník poj­mov

Ges­tu­re – ges­to v po­do­be po­hy­bu prs­ta (pr­stov) na klá­ves­ni­ci, kto­ré mô­že byť skrat­kou pre ur­či­tú ak­ciu ale­bo na­pí­sa­nie slo­va
Swipe – po­sun pr­stov po klá­ves­ni­ci tak, že prst nez­dvih­ne­te z do­ty­ko­vej plo­chy; za­čí­na­te na pr­vom pís­me­ne slo­va a kon­čí­te až na pos­led­nom
Emo­ji – emo­ti­ko­ny, smaj­lí­ky, pos­ta­vič­ky, mi­nia­túr­ne ob­ráz­ky
Té­my – fa­reb­né pris­pô­so­be­nie klá­ves­ni­ce pod­ľa pred­nas­ta­ve­ných tém po­dob­ne ako na PC
Pre­dik­cia – auto­ma­tic­ké vkla­da­nie textu pod­ľa pred­pok­la­da­né­ho ukon­če­nia roz­pí­sa­né­ho slo­va či ve­tyOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter