Prehľad

Používajte softvér za výhodnú cenu

Get­Da­ta­Back Simp­le v1.02

getdataback.png

Ur­če­nie: ap­li­ká­cia na ob­no­vu sú­bo­rov vy­ma­za­ných omy­lom a úda­jov z poš­ko­de­ných dis­ko­vých mé­dií

Vlas­tnos­ti:
- pod­po­ra kla­sic­kých pev­ných dis­kov, SSD a pa­mä­ťo­vých mé­dií USB
- sú pod­po­ro­va­né sú­bo­ro­vé sys­té­my NTFS, FAT12, FAT16 a FA­T32
- mož­nosť spúš­ťa­nia z pev­né­ho dis­ku (iné­ho, ako je disk, z kto­ré­ho sa úda­je ob­no­vu­jú) ale­bo z vop­red prip­ra­ve­né­ho mé­dia CD-ROM Bar­tPE boot, vy­tvo­re­né­ho po­mo­cou ap­li­ká­cie PE Buil­der; iná mož­nosť je pou­žiť ho­to­vý ob­raz ISO boo­to­va­teľ­né­ho mé­dia CD-ROM, vy­tvo­re­né­ho na bá­ze sys­té­mu Knop­pix Li­ve CD, kto­rý je dos­tup­ný na webo­vej strán­ke vý­rob­cu
- prog­ram ne­pos­ky­tu­je len fun­kcie štan­dar­dné­ho prog­ra­mu na ob­no­vu vy­ma­za­ných sú­bo­rov, ale je k dis­po­zí­cii aj fun­kcia ob­no­vy vy­ma­za­nej, resp. poš­ko­de­nej par­tič­nej ta­buľ­ky, boot ob­las­ti, FAT/MFT, resp. kme­ňo­vé­ho prie­čin­ka; mož­no tak ob­no­viť aj úda­je z dis­ko­vých mé­dií, kto­ré už nie sú roz­poz­na­né ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows
- pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie pos­ky­tu­je in­for­má­cie na rôz­nych úrov­niach - od ama­tér­ske­ho pou­ží­va­te­ľa až po pro­fe­sio­nál­nych servisn­ých pra­cov­ní­kov
- li­cen­cia prog­ra­mu za­hŕňa aj mož­nosť pou­ží­va­nia star­šej ge­ne­rá­cie prog­ra­mu Get­Da­ta­Back v mu­tá­cii pre sys­té­my FAT aj NTFS
- vý­rob­ca pos­ky­tu­je aj rie­še­nia na ob­no­vu po­lí RAID, za­ria­de­ní NAS for­má­to­va­ných v sys­té­me XFS ale­bo EXT2FS a ďal­šie ap­li­ká­cie na ana­lý­zu a ob­no­vu úda­jov z dis­ko­vých mé­dií rôz­nych ty­pov

Autor: Run­ti­me Software, USA

Šta­tút: bez­plat­ná ver­zia umož­ňu­je ob­no­ve­né úda­je zob­ra­ziť bez mož­nos­ti ich ulo­že­nia

Ce­na re­gis­trá­cie: 79 USD + DPH za 1 li­cen­ciu s do­ži­vot­nou pod­po­rou

Do­mov­ská strán­ka: www.run­ti­me.org

Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP - 8 a Win­dows Server 2003/2008/2012

Gla­ry Uti­li­ties v5.3

glaryutils.png

Ur­če­nie: in­teg­ro­va­ná ko­lek­cia sys­té­mo­vých nás­tro­jov na za­bez­pe­če­nie hlad­ké­ho cho­du ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows

Vlas­tnos­ti:
- zo spo­loč­né­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia mož­no spúš­ťať viac ako 30 rôz­nych nás­tro­jov za­me­ra­ných na rôz­ne ob­las­ti ma­jú­ce vplyv na bez­prob­lé­mo­vý chod ope­rač­né­ho sys­té­mu
- z naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ných mož­no spo­me­núť ošet­ro­va­nie inter­ných re­gis­trov Win­dows (od­stra­ňo­va­nie nad­by­toč­ných zá­zna­mov, def­rag­men­tá­cia, zá­lo­ho­va­nie/ob­no­va atď.), čis­te­nie dis­kov od ne­pot­reb­ných úda­jov (do­čas­né sú­bo­ry vy­tvá­ra­né rôz­ny­mi ap­li­ká­cia­mi, po­zos­tat­ky po už od­in­šta­lo­va­ných prog­ra­moch, rôz­ne pro­to­ko­lo­vé sú­bo­ry, dup­li­cit­né sú­bo­ry, práz­dne prie­čin­ky a pod.) a uvoľ­ne­nie sys­té­mo­vej pa­mä­te (jed­no­ra­zo­vé, resp. auto­ma­tic­ky spúš­ťa­né pri pok­le­se voľ­nej ka­pa­ci­ty pod zvo­le­nú hra­ni­cu)
- sú k dis­po­zí­cii aj nás­tro­je na iden­ti­fi­ká­ciu a od­stra­ňo­va­nie škod­li­vých ap­li­ká­cií ale­bo ne­že­la­ných dopl­nkov a nás­tro­jo­vých líšt pre­hlia­da­ča Inter­net Explo­rer, vy­ma­zá­va­nie a šif­ro­va­nie dô­ver­ných úda­jov, op­ti­ma­li­zá­ciu zoz­na­mu ap­li­ká­cií spúš­ťa­ných pri štar­te Win­dows, úp­ra­vu kon­texto­vé­ho me­nu a ria­de­nie spus­te­ných pro­ce­sov
- prog­ram má aj vlast­ný mo­dul na kon­tro­lu a def­rag­men­tá­ciu dis­ko­vých mé­dií s mož­nos­ťou def­rag­men­tá­cie ak­tuál­ne ot­vo­re­ných sú­bo­rov (v rám­ci nas­le­du­jú­ce­ho reš­tar­tu ope­rač­né­ho sys­té­mu)
- je k dis­po­zí­cii aj mo­dul na zá­lo­ho­va­nie, ob­no­vu či od­in­šta­lá­ciu sys­té­mo­vých ov­lá­da­čov, mo­dul na de­le­nie veľ­kých sú­bo­rov na men­šie čas­ti so zvo­le­nou dĺžkou a ich spät­né spá­ja­nie do jed­né­ho cel­ku, ob­no­vu vy­ma­za­ných sú­bo­rov a ďal­šie uži­toč­né nás­tro­je
- zá­klad­né servisn­é mo­du­ly sú k dis­po­zí­cii aj v rám­ci fun­kcie jed­no­ra­zo­vej zá­klad­nej údr­žby sys­té­mu, kto­rá sa dá auto­ma­tic­ky ak­ti­vo­vať vo zvo­le­nom ča­se; pri ukon­če­ní čin­nos­ti ope­rač­né­ho sys­té­mu mož­no ak­ti­vo­vať fun­kciu od­stra­ňo­va­nia dô­ver­ných pou­ží­va­teľ­ských úda­jov (zoz­nam spus­te­ných ap­li­ká­cií, ot­vo­re­ných do­ku­men­tov, nav­ští­ve­ných webo­vých strá­nok a pod.)
- mož­nosť vy­tvo­riť pre­nos­nú ver­ziu prog­ra­mu, kto­rá sa dá spúš­ťať z vý­men­né­ho pa­mä­ťo­vé­ho mé­dia
- viac­ja­zyč­ná pod­po­ra vrá­ta­ne slo­ven­ské­ho ja­zy­ka
- v pla­te­nej ver­zii PRO je ok­rem iné­ho dos­tup­ná aj fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho vy­ko­ná­va­nia rôz­nych op­ti­ma­li­zač­ných fun­kcií na po­za­dí

Autor: Gla­ry­soft Ltd., Čí­na

Šta­tút: zá­klad­ná ver­zia je freeware na ne­ko­mer­čné úče­ly, ver­zia PRO je po up­ly­nu­tí 30-dňo­vej skú­šob­nej le­ho­ty spop­lat­ne­ná a mož­no ju ap­li­ko­vať aj v prí­pa­de ko­mer­čné­ho pou­ží­va­nia

Ce­na re­gis­trá­cie: 27,96 USD + DPH pre 3 PC s pod­po­rou na 1 rok

Do­mov­ská strán­ka: www.gla­ry­soft.com

Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP - 8

Malware­by­tes An­ti-Malware v2.0.2

malware.png

Ur­če­nie: al­ter­na­tív­ne anti­ví­ru­so­vé rie­še­nie na iden­ti­fi­ká­ciu a od­stra­ňo­va­nie ce­lé­ho spek­tra škod­li­vých ap­li­ká­cií

Vlas­tnos­ti:
- bez­plat­ná ver­zia ob­sa­hu­je ske­ner na de­tek­ciu a eli­mi­ná­ciu škod­li­vé­ho kó­du vrá­ta­ne ná­ka­zy ty­pu root­kit; ap­li­ká­cia mô­že byť bez prob­lé­mu spúš­ťa­ná aj na po­čí­ta­čoch s nain­šta­lo­va­nou anti­ví­ru­so­vou re­zi­den­tnou ochra­nou od iné­ho vý­rob­cu
- pla­te­ná ver­zia Pre­mium na­vy­še ob­sa­hu­je mo­dul re­zi­den­tnej kon­tro­ly spúš­ťa­ných sú­bo­rov, heu­ris­tic­kú ana­lý­zu kó­du, blo­ko­va­nie škod­li­vých webo­vých strá­nok, prie­bež­nú ak­tua­li­zá­ciu ví­ru­so­vých da­ta­báz a ďal­šie zlep­še­nia sme­ru­jú­ce k ús­peš­nej ochra­ne sys­té­mu pro­ti pok­ro­či­lým tech­no­ló­giám pou­ží­va­ným na úto­ky pro­ti ope­rač­né­mu sys­té­mu
- v prog­ra­me mož­no vy­tvo­riť zoz­nam sú­bo­rov, prie­čin­kov a webo­vých strá­nok (de­fi­no­va­ných IP ad­re­sou ale­bo náz­vom do­mé­ny), kto­ré pou­ží­va­teľ za­ru­če­ne po­va­žu­je za ko­rek­tné a kto­ré net­re­ba v bu­dúc­nos­ti kon­tro­lo­vať
- po­ten­ciál­ne škod­li­vé ob­jek­ty sa da­jú na­mies­to ich od­strá­ne­nia len pre­su­núť do ka­ran­té­ny s mož­nos­ťou ich nás­led­né­ho ob­no­ve­nia
- kon­tro­la sú­bo­ro­vé­ho sys­té­mu mô­že mať rôz­ne va­rian­ty - ske­no­va­nie sys­té­mu a ďal­ších ob­las­tí, kde je prav­de­po­dob­ný vý­skyt škod­li­vé­ho kó­du, resp. ske­no­va­nie vy­bra­ných pa­mä­ťo­vých mé­dií a sys­té­mov pa­mä­te ale­bo len ske­no­va­nie v da­nom ob­do­bí ak­tív­nych hro­zieb
- kon­tro­lu sú­bo­ro­vé­ho sys­té­mu a ak­tua­li­zá­ciu ví­ru­so­vých da­ta­báz mož­no auto­ma­tic­ky spúš­ťať pod­ľa ur­če­né­ho ča­so­vé­ho plá­nu
- viac­ja­zyč­ná pod­po­ra vrá­ta­ne slo­ven­či­ny
- vý­rob­ca po­nú­ka aj rie­še­nia na fi­rem­né pou­ži­tie s cen­trál­nou sprá­vou li­cen­cií, cen­tra­li­zo­va­nou ak­tua­li­zá­ciou ví­ru­so­vých da­ta­báz, de­fi­no­va­ním prís­tu­po­vých práv pre rôz­ne sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov a ďal­ší­mi fun­kcia­mi pot­reb­ný­mi na ich ús­peš­né na­sa­de­nie v po­čí­ta­čo­vých sie­ťach

Autor: Malware­by­tes Cor­po­ra­tion, USA

Šta­tút: zá­klad­ná ver­zia je bez­plat­ná, ver­zia Pre­mium so skú­šob­nou do­bou 14 dní je po jej ukon­če­ní spop­lat­ne­ná

Ce­na re­gis­trá­cie 24,95 EUR + DPH za li­cen­ciu pre 3 PC na 1 rok

Do­mov­ská strán­ka: www.malware­by­tes.org

Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP - 8Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter