Xara Extreme 5

Ne­bý­va zvy­kom, aby špič­ko­vé di­zaj­nér­ske nás­tro­je bo­li za­dar­mo. My však pri­ná­ša­me nás­troj Xara Extre­me 5 s dl­ho­roč­nou his­tó­riou pre či­ta­te­ľov úpl­ne za­dar­mo. To­to je prog­ram na vy­tvá­ra­nie bit­ma­po­vej aj vek­to­ro­vej gra­fi­ky a ok­rem to­ho aj tu mô­že­te navr­ho­vať webo­vé strán­ky ale­bo prip­ra­vo­vať do­ku­men­ty PDF. Je­ho pros­tre­die je uni­ver­zál­ne a vlas­tne až na kon­ci sa roz­ho­du­je­te, do aké­ho for­má­tu chce­te expor­to­vať vý­sle­dok. Roz­hra­nie ob­sa­hu­je stra­nu, na kto­rej mô­že­te vy­tvá­rať nap­rík­lad gra­fi­ku a nes­kôr ju expor­to­vať s tým, že bu­de ore­za­ná pod­ľa gra­fic­ké­ho sú­bo­ru. Net­re­ba zvlášť nas­ta­vo­vať vop­red pa­ra­met­re stra­ny. K dis­po­zí­cii sú nás­tro­je na vy­tvá­ra­nie zá­klad­ných aj pok­ro­či­lých tva­rov, vý­pl­ní aj pre­mie­ňa­nie 2D ob­jek­tov do 3D vzhľa­du. Kres­liť sa da­jú rôz­ne čia­ry s mož­nos­ťou pre­pá­ja­nia na ob­jek­ty. Kom­bi­no­va­nie je dos­tup­né nap­rík­lad pri vy­tvo­re­ní dvoch štvor­cov a ich pre­po­je­ní me­dzi se­bou s vy­bra­ným efek­tom mno­že­nia tva­ru. Sa­mos­tat­nú ka­te­gó­riu tvo­ria nás­tro­je na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií pria­mo v roz­hra­ní prog­ra­mu a rôz­ne fo­tog­ra­fic­ké nás­tro­je. Dos­lo­va zá­zra­ky mô­že­te ro­biť aj s textom. Pri webo­vých strán­kach vy­uži­je­te efek­ty mou­se-over, vy­tvá­ra­nie tla­či­diel, ale aj ce­lých na­vi­gač­ných líšt. A keď­že prog­ram chce pos­kyt­núť kom­plexné pros­tre­die, mô­že­te prip­ra­ve­ný web expor­to­vať pria­mo na FTP server bez pou­ži­tia ďal­šej ap­li­ká­cie. V tom­to sme­re sme oce­ni­li aj príp­ra­vu viacstra­no­vých pro­pa­gač­ných ma­te­riá­lov ale­bo už spo­mí­na­nú tvor­bu webu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter