Elcomsoft Phone Password Breaker

Pri­ná­ša­me aj prog­ram za­me­ra­ný na pre­lo­me­nie hes­la k dá­to­vým úlo­žis­kám te­le­fó­nov znač­ky App­le a Blac­kBerry. Ok­rem to­ho sú pod­po­ro­va­né aj preh­rá­va­če iPod a tab­let iPad. Po­kiaľ ide o tab­le­ty, vy­ne­cha­ná nie je ani pod­po­ra pre Blac­kberry Play­Book. Ide o špe­cia­li­zo­va­ný prog­ram, kto­rý sprís­tup­ňu­je dá­ta z ob­ra­zu za­ria­de­nia a na pre­lo­me­nie vy­uží­va si­lu pro­ce­so­rov, ale aj GPU. Bez prob­lé­mu roz­poz­ná čip gra­fic­kej kar­ty, a ak ne­má­te vy­slo­ve­ne ob­sta­rož­ný kú­sok, zrý­chli­te de­kó­do­va­nie aj vďa­ka či­pu gra­fic­kej kar­ty nVi­dia ale­bo ATI. Pod­po­ro­va­né sú mo­de­ly od Ge­For­ce ra­du 8, 100, Quad­ro a Tes­la a vý­kon zdvih­ne­te, ak má­te kar­ty za­po­je­né v re­ži­me SLI. V prí­pa­de ATI ide o pod­po­ru všet­kých ka­riet s fun­kciou Stream Tech­no­lo­gy. Ok­rem sprís­tup­ne­nia dát prog­ram pre­lo­mí aj ochra­nu k tzv. kľú­čen­ke, kto­rú pou­ží­va­jú oba vý­rob­co­via vo svo­jom sys­té­me. K sú­bo­rom mô­že­te pri­rá­tať od­ha­le­nie he­siel k e-mai­lo­vým úč­tom, webo­vým strán­kam ale­bo ulo­že­ným úč­tom ap­li­ká­cií tre­tích strán. Dos­ta­ne­te sa tak k viac ako dvad­sia­tim po­lož­kám súk­rom­ných in­for­má­cií v te­le­fó­noch ale­bo ďal­ších za­ria­de­niach. Náj­de­né vý­sled­ky sa zob­ra­zia v preh­ľad­nej štruk­tú­re a zis­tí­te kom­plet­né in­for­má­cie nie­len o úč­te, ale aj je­ho nas­ta­ve­ní.  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter