IObit Protected Folder

Ochra­na sú­bo­rov je na mies­te za kaž­dých okol­nos­tí. Spô­so­bov sa po­nú­ka hneď nie­koľ­ko. Ten­to prog­ram má od­liš­nú kon­cep­ciu a pá­či­lo sa nám, akým spô­so­bom ochrá­ni pou­ží­va­te­ľo­ve sú­bo­ry na pev­nom disk. Na úvod spo­me­nie­me, že prog­ram má aj slo­ven­skú lo­ka­li­zá­ciu, čo je prí­jem­né. Pri pr­vom spus­te­ní po­žia­da o vy­tvo­re­nie hes­la, bez to­ho to­tiž ne­mož­no prog­ram pou­ží­vať. Hlav­né ok­no slú­ži na umies­tňo­va­nie sú­bo­rov. Sta­čí doň len pre­tiah­nuť sú­bo­ry ale­bo ce­lé ad­re­sá­re a tie bu­dú okam­ži­te chrá­ne­né. Net­re­ba ča­kať na šif­ro­va­nie ani kon­ver­ziu ale­bo akú­koľ­vek úp­ra­vu sú­bo­rov. V štan­dar­dnom nas­ta­ve­ní ich Pro­tec­ted Fol­der skry­je, ale nas­ta­viť sa dá aj to, aby zos­ta­li na svo­jich pô­vod­ných po­zí­ciách. Pri od­kry­tí sa to­tiž neus­po­ria­da­jú na pô­vod­né mies­to, te­da na po­zí­ciu iko­ny sú­bo­ru na pra­cov­nej plo­che. V zá­sa­de sú k dis­po­zí­cii tri nas­ta­ve­nia: uk­rý­va­nie sú­bo­rov, zá­kaz čí­ta­nia, spus­te­nia a ko­pí­ro­va­nia a pos­led­ný typ ochra­ny je zá­kaz pre­sú­va­nia, vy­ma­zá­va­nia a zme­ny náz­vu sú­bo­ru. Vy­brať si vždy mô­že­te, kto­ré bez­peč­nos­tné opat­re­nia chce­te kom­bi­no­vať, prí­pad­ne ich mô­že­te mať ak­tív­ne všet­ky. Exis­tu­je aj zoz­nam vý­ni­miek a ten sa ho­dí pri vkla­da­ní ad­re­sá­ro­vých štruk­túr na ochra­nu. Vý­nim­ky bu­dú vy­lú­če­né z ochra­ny a ne­dôj­de tak k ná­hod­né­mu ob­me­dzeniu fun­kcio­na­li­ty.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter