Ashampoo MyAutoplay Menu

Mať vlas­tné me­nu, kto­ré by sa spúš­ťa­lo po za­su­nu­tí flash dis­ku do po­čí­ta­ča, nie je prob­lém. S tou­to ap­li­ká­ciou si to­tiž mô­že­te vy­ro­biť kla­sic­ké „auto­run" me­nu, a to vo for­me vlas­tnej ap­li­ká­cie ale­bo ako strán­ku HTML. Sprie­vod­ca fun­gu­je tak, že si vy­tvo­rí­te naj­prv zá­klad­ný typ roz­hra­nia a po­me­nu­je­te svoj prog­ram. Hneď na za­čiat­ku ne­chý­ba pri­de­le­nie iko­ny, kto­rá sa bu­de zob­ra­zo­vať pri vlo­že­ní vy­me­ni­teľ­né­ho mé­dia do po­čí­ta­ča. Keď­že ide o prog­ram na spúš­ťa­nie ďal­ších ap­li­ká­cií, v ďal­šom kro­ku tre­ba pri­dať sú­bo­ry, kto­ré bu­dú sú­čas­ťou. Pro­jekt sa dá ke­dy­koľ­vek ulo­žiť, za­cho­va­né však zos­ta­nú len nas­ta­ve­nia, sú­bo­ry bu­de­te mu­sieť za­kaž­dým vlo­žiť zno­va. Prog­ram si ich pri zá­ve­reč­nom kom­pi­lo­va­ní pro­jek­tu sko­pí­ru­je do pou­ží­va­teľ­sky vy­tvo­re­né­ho ad­re­sá­ra. Všet­ko sta­čí sko­pí­ro­vať na flash disk ale­bo na­pá­liť na CD/DVD. Pek­ný dopl­nok je úvod­ná ob­ra­zov­ka, kto­rá bu­de štar­to­vať vždy pred zob­ra­ze­ním hlav­nej ap­li­ká­cie. Pri návr­hu mô­že­te pra­co­vať s pod­kla­do­vým ob­ráz­kom a textom. Nás­tro­je na za­rov­na­nie a prek­rý­va­nie ob­jek­tov sú k dis­po­zí­cii na hlav­nej liš­te. Vy­tvá­ra­nie hlav­nej ap­li­ká­cie sa mier­ne po­do­bá na navr­ho­va­nie for­mu­lá­ra v prog­ra­mo­va­com nás­tro­ji, ale do znač­nej mie­ry ide o zjed­no­du­še­ný pos­tup a zvlád­ne ho úpl­ne kaž­dý. Pri­dá­vať mô­že­te tex­ty, ob­ráz­ky a tva­ry, sa­moz­rej­me, aj tla­čid­lá. Tla­čid­lám de­fi­nu­je­te rôz­ne ak­cie, ako napr. spus­te­nie sú­bo­ru, ot­vo­re­nie prie­čin­ka, inter­ne­to­vej strán­ky ale­bo od­os­la­nie e-mai­lu. V rám­ci návr­hu sú k dis­po­zí­cii mo­tí­vy, ale vy­tvá­rať mô­že­te vlas­tné vrá­ta­ne pod­kla­do­vé­ho a dopl­nko­vých ob­ráz­kov. Ta­kis­to je tu mož­nosť vy­užiť šab­ló­ny roz­mies­tne­nia pr­vkov. Oce­ni­li sme veľ­ké mož­nos­ti úp­rav a fakt, že vďa­ka tej­to ap­li­ká­cii mô­že­te oži­viť orien­tá­ciu pro­pa­gač­né­ho flash dis­ku. Vy­tvo­riť ap­li­ká­ciu auto­run zvlád­ne kaž­dý prak­tic­ky na poč­ka­nie. V tom­to prí­pa­de ide o prog­ram s vy­so­kou úžit­ko­vou hod­no­tou a vy­uži­teľ­nos­ťou v praxi či už na súk­rom­né, ale­bo ob­chod­né úče­ly.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter