Incomedia WebSite X5 Evolution 9

Ten­to nás­troj na tvor­bu inter­ne­to­vých strá­nok ur­či­te pred­sta­vu­je špič­ku vo svo­jej trie­de. Je­ho hlav­ným za­me­ra­ním je pri­niesť pou­ží­va­te­ľom mož­nosť vy­tvo­riť sku­toč­ne pok­ro­či­lé weby bez to­ho, aby bo­lo tre­ba čo­koľ­vek prog­ra­mo­vať ale­bo in­šta­lo­vať re­dakč­ný sys­tém. Prog­ram vo ver­zii Evo­lu­tion umož­ňu­je spra­vo­vať až 10 000 inter­ne­to­vých strá­nok a neob­me­dze­ný po­čet úrov­ní webu. Pl­ná pod­po­ra HTML 5 a CSS 2.1/3 sa ho­dí pri dodr­žia­va­ní štan­dar­dov na jed­no­du­ché pris­pô­so­be­nie strán­ky. K dis­po­zí­cii je 1500 šab­lón vzhľa­du s mož­nos­ťou pris­pô­so­biť si na nich vzhľad me­nu a vý­sled­nú fa­reb­nosť. To­to je vý­hod­né naj­mä vte­dy, ak náj­de­te vhod­nú šab­ló­nu, no fa­reb­ne ne­la­dí s té­mou na osob­nej či fi­rem­nej strán­ke. Zá­kla­dom je pro­jekt, kto­rý sa dá ulo­žiť a ke­dy­koľ­vek me­niť. Vždy je k dis­po­zí­cii na ďal­šie úp­ra­vy, čo oce­ní­te pri do­da­toč­nom spra­vo­va­ní webo­vých strá­nok a ich ak­tua­li­zá­cii. Vďa­ka vi­zuál­ne­mu spra­co­va­niu re­ži­mu navr­ho­va­nia sa net­re­ba obá­vať ani kom­plet­nej zme­ny a re­di­zaj­no­va­nia. Pri zme­ne šab­ló­ny ale­bo vzhľa­du me­nu zos­ta­nú všet­ky po­lož­ky za­cho­va­né. Tvor­ba návr­hu má päť hlav­ných bo­dov. Naj­prv si tre­ba navr­hnúť vzhľad strán­ky z te­ma­tic­ky za­trie­de­ných šab­lón a vy­pl­niť iden­ti­fi­kač­né úda­je, ako in­for­má­cie o webe a me­ta­ta­gy. Po­tom nas­le­du­je vy­tvo­re­nie štruk­tú­ry strán­ky a pri­da­nie sú­bo­rov HTML. To všet­ko stla­če­ním pár tla­či­diel. Ku kaž­dé­mu kro­ku sa mô­že­te ke­dy­koľ­vek vrá­tiť a do­da­toč­ne ho zme­niť. Poh­ľad na strán­ku sa reali­zu­je cez ta­buľ­ku. Pri­dá­va­ním riad­kov a stĺpcov vy­tvá­ra­te roz­mies­tne­nie pr­vkov na strán­ke a tie po­tom do bu­niek pri­dá­te pod­ľa zá­uj­mu. Vkla­dať sa da­jú bež­né tex­ty, ga­lé­ria ob­ráz­kov, ta­buľ­ky, flash ani­má­cie, e-mai­lo­vé for­mu­lá­re ale­bo zoz­nam pro­duk­tov, ak chce­te prip­ra­viť inter­ne­to­vý ob­chod. Áno, aj to prog­ram zvlád­ne. Dvoj­kli­kom sa špe­ci­fi­ku­jú vlas­tnos­ti prid­ru­že­né ku kaž­dé­mu kom­po­nen­tu. Z ďal­ších mož­nos­tí sú tu špe­cia­li­zo­va­né mo­du­ly na tvor­bu hlav­nej po­nu­ky, roz­ba­ľo­va­cie­ho me­nu ale­bo nap­rík­lad náh­ľa­do­vé­ho ok­na na zob­ra­ze­nie zväč­še­ných ob­ráz­kov. Pris­pô­so­bo­vať štý­ly strán­ky je mi­mo­riad­ne jed­no­du­ché. Nej­de sí­ce o pl­no­hod­not­ný edi­tor CSS, ale na zá­klad­né vlas­tnos­ti pís­ma, za­rov­na­nia a vy­tvá­ra­nia gra­fic­kých ob­jek­tov s preh­ľa­dom pos­ta­ču­je. Špe­ciál­ne nás za­ujal pr­vok Tool­Tip, kto­rý vy­tvá­ra bub­li­no­vú po­moc k ob­jek­tu, na kto­rom je kur­zor my­ši. Špe­cia­li­tou je pod­po­ra rek­lam­ných správ nad hlav­nou úrov­ňou strán­ky. For­ma a pris­pô­so­be­nia sú opäť po­ru­ke, tak­že si ten­to dopl­nok pris­pô­so­bí­te pod­ľa po­trieb.  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter