PCR: Test antivírusových riešení

titulka_new.jpg Vý­voj bez­peč­nos­tných rie­še­ní pra­vi­del­ne sle­du­je­me po­dob­ne ako vý­vo­jo­vé „ak­ti­vi­ty“ rôz­nych zá­škod­níc­kych sku­pín. V tom­to člán­ku pre­to pri­ná­ša­me pr­vý poh­ľad na chys­ta­ný bez­peč­nost­ný ba­lík Nor­ton 360 v4, kto­rý dis­po­nu­je tý­mi naj­nov­ší­mi vlas­tnos­ťa­mi, aké má vý­rob­ca, fir­ma Sym­an­tec, prip­ra­ve­né pre ten­to typ sof­tvé­ru. Li­cen­cia umož­ňu­je ob­no­ve­nie kaž­dých 14 dní v rám­ci vy­da­ných zos­táv be­ta ver­zií. Poz­re­li sme sa však aj na anti­ví­ru­so­vé prog­ra­my, kto­rým sme sa na strán­kach PC RE­VUE eš­te ne­ve­no­va­li, a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, pod­ro­bi­li sme 11 bez­peč­nos­tných ba­lí­kov vý­kon­nos­tné­mu tes­tu. Vďa­ka to­mu si mô­že­te po­zrieť, ako na tom sú jed­not­li­vé ba­lí­ky v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­čný­mi ap­li­ká­cia­mi.

Ako sme tes­to­va­li
Ok­rem zoz­na­mu fun­kcií sme pod­ro­bi­li prog­ra­my uve­de­né v ta­buľ­ke rých­los­tným tes­tom a za­ují­mal nás aj do­sah na ope­rač­ný sys­tém a prá­cu pou­ží­va­te­ľa. Prip­ra­viť ta­ký­to test je znač­ne ná­roč­né, keď­že sme chce­li za­bez­pe­čiť rov­na­ké pod­mien­ky pre všet­ky tes­to­va­né prog­ra­my. Pr­vé dve hod­no­ty o ob­sa­de­ní ope­rač­nej pa­mä­te nás za­ují­ma­li naj­mä z dô­vo­du pri­már­nej ná­roč­nos­ti. Jed­not­li­vé hod­no­ty sme za­zna­me­na­li v ča­se ne­čin­nos­ti. Te­da po in­šta­lá­cii a reš­tar­te ope­rač­né­ho sys­té­mu sme vy­po­čí­ta­li, koľ­ko RAM si zo­be­rú všet­ky kom­po­nen­ty da­né­ho rie­še­nia. To zna­me­ná, že sme sčí­ta­li všet­ky vi­di­teľ­né bež­iace pro­ce­sy na po­za­dí ope­rač­né­ho sys­té­mu, kto­ré pa­tria ku kon­krét­ne­mu anti­ví­ru­su. Ta­kis­to sme zme­ra­li pa­mä­ťo­vú ná­roč­nosť po­čas ske­no­va­nia náš­ho tes­to­va­cie­ho sú­bo­ru. Otes­to­vať kom­plet­ný disk by bo­lo ča­so­vo neú­nos­né a v praxi sme moh­li po­čí­tať s hod­no­ta­mi od jed­nej do troch ho­dín pri 30 GB dát na pev­nom dis­ku po­čí­ta­ča. Pre­to sme prip­ra­vi­li 500 MB sú­bor ZIP s 577 sú­bor­mi, kto­rý ob­sa­ho­val ob­ráz­ky, do­ku­men­ty PDF a rôz­ne kan­ce­lár­ske for­má­ty sú­bo­rov. Z vý­sled­né­ho ča­su po­tom vi­dieť rých­losť anti­ví­ru­su po­čas ske­no­va­nia. V cel­ko­vom hod­no­te­ní sme zná­zor­ni­li nie­koľ­ko pa­ra­met­rov, kto­ré od­rá­ža­jú jed­no­du­chosť pou­ží­va­nia za­bez­pe­čo­va­cie­ho ba­lí­ka. Ne­vy­ne­cha­li sme ani hod­no­te­nie mož­nos­ti vlas­tnej kon­fi­gu­rá­cie. Ho­ci chvá­li­me úsi­lie vý­rob­cov o bez­ob­služ­nú pre­vádz­ku, pok­ro­či­lí pou­ží­va­te­lia oce­nia mož­nos­ti vlas­tných nas­ta­ve­ní.

Tes­to­va­nie na ví­ru­sy?
Na test sme pou­ži­li po­čí­tač bez ví­ru­su. Ok­rem nie­koľ­kých sle­do­va­cích cookies bol te­da náš tes­to­va­cí po­čí­tač bez ná­le­zu. Nie je v na­šich mož­nos­tiach mať kom­plex­ný po­čet vzo­riek či vlas­tné ho­ney­po­ty (ce­los­ve­to­vé sys­té­my na na­lá­ka­nie ví­ru­sov), aby sme moh­li vy­skú­šať nap­rík­lad Ze­ro Day hroz­by. Vy­tvo­riť po­tom per­cen­tuál­nu šta­tis­ti­ku o ús­peš­nos­ti za­chy­te­nia jed­not­li­vých hro­zieb by bo­lo znač­ne neob­jek­tív­ne. Pou­ži­tie ná­hod­ne zoz­bie­ra­né­ho tes­to­va­cie­ho ba­lí­ka vlas­tných ví­ru­sov na inter­ne­te sme za­miet­li. Ak si chce­te po­zrieť re­no­mo­va­né šta­tis­ti­ky ús­peš­nos­ti pri za­chy­tá­va­ní škod­li­vých kó­dov, od­po­rú­ča­me strán­ky www.av-com­pa­ra­ti­ves.org ale­bo www.vi­rusbtn.com.

Nor­ton 360 v4 be­ta
Avi­ra Pre­mium Se­cu­ri­ty Sui­te
G Da­ta To­tal­Ca­re 2010
ESET Smart Se­cu­ri­ty 4
Pan­da Cloud Anti­vi­rus – no­vé sme­ro­va­nie anti­ví­ru­sov?

Tech­nic­ké pa­ra­met­re tes­to­va­ných prog­ra­mov

test_antivirusove_riesenia.jpg


Vy­hod­no­te­nie
Pri vý­be­re za­bez­pe­čo­va­cie­ho rie­še­nia tre­ba vy­chá­dzať z reál­nych po­trieb. Ak pre­vádz­ku­je­te viac po­čí­ta­čov, ur­či­te od­po­rú­ča­me vy­užiť mul­ti­li­cen­cie. Sú len o pár eur drah­šie ako li­cen­cie na je­den po­čí­tač a v niek­to­rých prí­pa­doch vý­rob­ca auto­ma­tic­ky pos­ky­tu­je li­cen­ciu na pou­ži­tie až na troch po­čí­ta­čoch ako štan­dar­dnú sú­časť. Kom­plexné ba­lí­ky, ako nap­rík­lad Nor­ton 360 ale­bo Trend Mic­ro Inter­net Se­cu­ri­ty Pro, dis­po­nu­jú fun­kcia­mi na vy­hľa­da­nie rov­na­kých bez­peč­nos­tných prog­ra­mov na po­čí­ta­čoch v do­má­cej sie­ti. Nas­ta­ve­nia prog­ra­mov sa da­jú ma­na­žo­vať z jed­né­ho PC a ta­ké­to po­čí­ta­če sú ozna­če­né ako bez­peč­né, čo v ko­neč­nom dôs­led­ku zjed­no­du­ší aj zdie­ľa­nie a od­strá­ni ob­me­dzenia pri pou­ži­tí pra­vi­diel v sie­ti v sú­čin­nos­ti s fi­rewallom. Nie je však pod­mien­ka, aby na všet­kých po­čí­ta­čoch bol rov­na­ký bez­peč­nost­ný prog­ram. Ta­kis­to od­po­rú­ča­me zvá­žiť, či si svo­je rie­še­nie pos­kla­dá­te sa­mi z anti­ví­ru­su, anti­spywaru, fi­rewal­lu a ďal­ších prog­ra­mov ale­bo si jed­no­du­cho kú­pi­te uce­le­ný bez­peč­nost­ný ba­lík. Z na­šej skú­se­nos­ti sa prik­lá­ňa­me k uce­le­né­mu rie­še­niu. Ak má­te pra­cov­ný po­čí­tač, asi ne­bu­de­te chcieť rie­šiť neus­tá­le ak­tua­li­zá­cie jed­not­li­vých prog­ra­mov. Na­vy­še prog­ra­my inter­net se­cu­ri­ty pos­ky­tu­jú zla­de­né kom­po­nen­ty a uce­le­ný poh­ľad na stav všet­kých fun­kcií, ako nap­rík­lad on-li­ne zá­lo­ho­va­nia ale­bo čis­te­nia sys­té­mu. Ok­rem niek­to­rých vý­ni­miek kom­plex­ný prog­ram bu­de pri­veľ­ká zá­ťaž na vý­kon po­čí­ta­ča.

Z tes­to­va­ných prog­ra­mov sme bo­li naj­viac spo­koj­ní s ba­lík­mi ESET Smart Se­cu­ri­ty 4 a Nor­ton 360 v4, ho­ci vždy iš­lo o be­ta ver­ziu. Tie­to dva prog­ra­my sú pri­tom úpl­ne od­liš­né. ESET Smart Se­cu­ri­ty 4 ide ces­tou anti­ví­ru­su a fi­rewal­lu, kto­rý sa za­me­ria­va na sle­do­va­nie hro­zieb v on-li­ne sve­te a naj­mä na vy­la­de­ný vý­kon. Ten­to prog­ram si po­koj­ne nain­šta­lu­je­te aj na star­šie po­čí­ta­če ale­bo net­boo­ky. Ho­ci ne­má špe­ci­fic­kú ver­ziu s prív­las­tkom pre net­boo­ko­vé po­čí­ta­če, v sku­toč­nos­ti ich nes­po­ma­lí. Nao­pak, Nor­ton 360 je up­gra­de prog­ra­mov inter­net se­cu­ri­ty a ok­rem vy­la­de­né­ho vý­ko­nu, fi­rewal­lu, anti­ví­ru­su a ďal­ších kom­po­nen­tov na za­chy­tá­va­nie hro­zieb ob­sa­hu­je aj mo­dul zá­lo­ho­va­nia vrá­ta­ne on-li­ne úlo­žis­ka za­hr­nu­té­ho v ce­ne prog­ra­mu. Vďa­ka na­me­ra­ným vý­sled­kom a ča­su ske­no­va­nia zís­ka­va­jú tie­to prog­ra­my naj­vyš­šie hod­no­te­nie. V prí­pa­de Nor­ton 360 sme ne­vy­ko­na­li bež­ný on-de­mand test. Ten­to prog­ram neus­tá­le ske­nu­je po­doz­ri­vé sú­bo­ry a kla­sic­ká vlas­tnosť na pres­ke­no­va­nie sú­bo­rov tu už nie je pot­reb­ná. Sa­moz­rej­me, ruč­né spus­te­nie tes­tu PC je k dis­po­zí­cii. Tip re­dak­cie dos­tal aj prog­ra­mo­vý ba­lík Trus­tPort PC Se­cu­ri­ty 2010, kto­rý je tro­chu net­ra­dič­ný. Má hneď dve ske­no­va­cie jad­rá (AVG, Bit­De­fen­der) a vý­ba­vu v po­do­be mo­du­lov na vy­tvá­ra­nie vir­tuál­nych dis­kov ale­bo nap­rík­lad na šif­ro­va­nie. Je­ho vý­ba­va je pre­dur­če­ná skôr pre pou­ží­va­te­ľov, pre kto­rých je po­čí­tač vy­slo­ve­ne pra­cov­ný nás­troj s cit­li­vý­mi dá­ta­mi. Fun­kcie ce­lé­ho ba­lí­ka po­tom ur­či­te oce­nia.

V prí­pa­de os­tat­ných rie­še­ní ide o kom­plexné prog­ra­my, kto­rých ske­no­va­cie ča­sy a mož­nos­ti vý­ba­vy sa lí­šia, no ur­či­te to nie sú zlé prog­ra­my. Asi naj­viac nás skla­mal Dr. Web 5.0. Ci­teľ­né spo­ma­le­nie po­čí­ta­ča po in­šta­lá­cii a reš­tar­te sa ne­da­lo pre­hliad­nuť, na­vy­še chla­de­nie pro­ce­so­ra cez ven­ti­lá­tor bo­lo neus­tá­le v čin­nos­ti. Mies­ta­mi sme ma­li po­cit, že hrá­me vý­ko­no­vo ná­roč­nú 3D, za­tiaľ čo sme ma­li spus­te­ný len prog­ram Mic­ro­soft Word. Pri vy­pnu­tí mo­du­lu SpI­Der Ga­te ne­fun­go­va­lo po­sie­la­nie poš­ty z e-mai­lo­vé­ho klien­ta Mic­ro­soft Out­look, za­tiaľ čo pri­jí­ma­nie bo­lo bez kom­pli­ká­cií. Sa­moz­rej­me, ak si ta­ký­to prog­ram nain­šta­lu­je­te, zís­ka­te kom­plexnú ochra­nu, ale má­te zní­že­ný kom­fort pou­ží­va­nia hlav­ne na slab­ších po­čí­ta­čoch.

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter