Panda Cloud Antivirus

A tom­to prog­ra­me sme už v mi­nu­los­ti pí­sa­li a ten­to­raz je dos­tup­ný v úpl­nej ver­zii v nie­koľ­kých ja­zy­ko­vých lo­ka­li­zá­ciách. Slo­ven­či­na med­zi ni­mi nie je, no po­prav­de to nev­ní­ma­me ako ne­vý­ho­du. Pros­tre­die je veľ­mi jed­no­duc­hé, nie sú tu žiad­ne po­uží­va­teľ­ské nas­ta­ve­nia a oc­hra­na po­čí­ta­ča je úpl­ne auto­ma­tic­ká. Re­zi­den­tná oc­hra­na vô­bec nes­po­ma­ľu­je sys­tém a sof­tvér vždy pra­cu­je s ak­tuál­nou da­ta­bá­zou, kto­rej časť je na vzdia­le­nom server­i. Tak­to má po­uží­va­teľ vždy naj­nov­šie de­fi­ní­cie, kto­ré po­sky­tol vý­rob­ca. Aj keď je tu re­zi­dent­ný ske­ner, nec­hý­ba ruč­né vy­hľa­dá­va­nie škod­li­vých kó­dov, a to buď pre ce­lý po­čí­tač, ale­bo v rám­ci vy­bra­ných ad­re­sá­rov a sú­bo­rov. Kon­tro­la pre­bie­ha tak, že sa po­sie­la­jú „od­tlač­ky“ sú­bo­rov a ich vý­sled­ky sa po­rov­ná­va­jú s údaj­mi na server­i vý­rob­cu, net­re­ba tak fy­zic­ky po­sie­lať sú­bo­ry a ani inter­ne­to­vé pri­po­je­nie ne­bu­de pri kon­tro­le nad­mer­ne pre­ťa­že­né. Po­dob­ne ako pri iných anti­ví­ru­so­vých rie­še­niach Pan­da Se­cu­ri­ty aj tu je im­ple­men­to­va­ná ko­lek­tív­na in­te­li­gen­cia. Sú­čas­ťou prog­ra­mu sú aj šta­tis­ti­ky o za­chy­te­ných ví­ru­soch a po­doz­ri­vé sú­bo­ry sa umies­tňu­jú do ka­ran­té­ny.

PandaCloud.jpg  

Jed­no­duc­hé roz­hra­nie a auto­ma­tic­ké kon­tro­lo­va­nie škod­li­vých kó­dov na po­za­dí ope­rač­né­ho sys­té­mu

Tec­hnic­ké pa­ra­met­re tes­to­va­ných prog­ra­mov

Hod­no­te­nie:
+ Sys­té­mo­vo ne­ná­roč­né rie­še­nie, vždy naj­nov­šia da­ta­bá­za ví­ru­sov, rých­losť ske­no­va­nia
- Anti­ví­rus bez dopl­nko­vých fun­kcií

Link: www.clou­dan­ti­vi­rus.com

Ce­na: za­dar­mo

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter