Avira Premium Security Suite

Ten­to anti­ví­ru­so­vý ba­lík za­bez­pe­čí kom­plet­nú ochra­nu po­čí­ta­ča. Ide o naj­vy­ba­ve­nej­ší pro­gram od toh­to vý­rob­cu, pri­čom apli­ká­ciu Avi­ra Anti­Vir Per­so­nal mno­hí poz­na­jú ako freewaro­vý anti­ví­ru­so­vý pro­gram. Fun­kcia anti­ví­ru­su a za­chy­tá­va­nia ne­bez­peč­ných spywaro­vých kó­dov je vy­la­de­ná. Oce­ni­li sme naj­mä níz­ke sys­té­mo­vé ná­ro­ky a ta­kis­to čas­té ak­tua­li­zá­cie (štan­dar­dne sú na­sta­ve­né dve ho­di­ny) s veľ­kos­ťou nie­koľ­ko de­sia­tok ki­lo­baj­tov. Ne­bol pre nás pro­blém ak­tua­li­zo­vať anti­ví­rus cez mo­bil­né pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Od in­šta­lá­cie pra­cu­je úpl­ne sám, a to vrá­ta­ne fi­rewal­lu. Ten­to mo­dul však bol pre nás skla­ma­ním. Nie­len pri po­hľa­de na ce­nu, ale aj mož­nos­ti. Fun­kcia­mi sí­ce pre­ko­ná­va pro­duk­to­vý rad pre do­má­cich pou­ží­va­te­ľov, no ne­pos­ky­tu­je pri­ve­ľa mož­nos­tí na pris­pô­so­be­nie. Pri zme­ne z eter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia na Wi-Fi ale­bo mo­bil­né pri­po­je­nie pro­gram vô­bec ne­roz­poz­nal no­vý adap­tér, resp. ne­in­te­gru­je fun­kcie na de­fi­no­va­nie vlas­tnos­tí pre kaž­dý adap­tér. Z to­ho vy­plý­va, že si pou­ží­va­teľ ne­mô­že vy­tvo­riť pra­vid­lá pre všet­ky apli­ká­cie v zá­vi­slos­ti od pri­po­je­nia a na­prí­klad za­ká­zať ak­tua­li­zá­cie sys­té­mu ale­bo iných pro­gra­mov, ak má pri kon­krét­nom pri­po­je­ní dá­to­vé ale­bo rých­los­tné li­mi­ty. V kaž­dom prí­pa­de si fi­rewall pl­ní svo­ju fun­kciu a ne­mu­sí­te sa obá­vať ne­že­le­né­ho na­pad­nu­tia cez Wi-Fi, no tvor­ba pra­vi­diel je fun­kcia, na kto­rú sme si pri tak­to kon­ci­po­va­ných bez­peč­nos­tných ba­lí­koch zvyk­li. Po­dob­ne je to aj s anti­ví­ru­som, kde sa dá za­de­fi­no­vať ske­no­va­nie sú­bo­rov pod­ľa prí­pon ale­bo po­vo­liť pre­hľa­dá­va­nie kom­pri­mo­va­ných ar­chí­vov. V zá­sa­de bež­ný pou­ží­va­teľ ne­vy­ža­du­je pre­pra­co­va­né de­tai­ly a aj na­priek slab­šej kon­fi­gu­ro­va­teľ­nos­ti je anti­ví­rus spo­ľa­hli­vý. Pá­čil sa nám jed­no­du­chý vý­ber ske­no­va­cích úloh, in­te­grá­cia anti­spa­mu a aj fun­kcia na ske­no­va­nie boot sek­to­ra. Ok­rem to­ho po­zi­tív­ne hod­no­tí­me mož­nosť vy­tvo­re­nia boo­to­va­cie­ho CD, kto­ré pred­sta­vu­je zá­chran­né CD pri ha­vá­rii in­fi­ko­va­né­ho po­čí­ta­ča.

Avira.jpg  

Zo­bra­ze­nie mož­nos­tí fi­rewal­lu a šta­tis­ti­ky pro­gra­mov a slu­žieb ak­tuál­ne pri­po­je­ných na sie­ťo­vé roz­hra­nie


Ta­kis­to je tu mož­nosť zá­lo­ho­va­nia, kde sme oce­ni­li prá­ve jed­no­du­chosť. Ten­to mo­dul ob­sa­hu­je všet­ko, čo bež­ný pou­ží­va­teľ po­tre­bu­je na zá­lo­ho­va­nie dát. Anti­spam je rie­še­ný cez mo­dul Mail­Guard, kto­rý ok­rem vy­hľa­dá­va­nia spa­mu chrá­ni pou­ží­va­te­ľa aj pred ne­bez­peč­ný­mi e-mai­la­mi od ne­zná­mych osôb. Pri sur­fo­va­ní na webe ochra­nu za­bez­pe­ču­je Web­Guard, kto­rý v reál­nom ča­se ske­nu­je na­čí­ta­né strán­ky a vy­hod­no­cu­je ri­zi­ko. Tak­to je pou­ží­va­teľ chrá­ne­ný pred podvr­hnu­tý­mi strán­ka­mi ale­bo pred strán­ka­mi so ško­dli­vým kó­dom.

Aj na­priek na­šim vý­hra­dám ku kon­fi­gu­ro­va­niu ide o rých­ly anti­ví­rus, kto­rý od­po­rú­ča­me za­čia­toč­ní­kom. Oce­nia ho aj hrá­či, pre­to­že pro­gram sa auto­ma­tic­ky prep­ne do her­né­ho re­ži­mu a ne­bu­de ru­šiť pou­ží­va­te­ľa rôz­ny­mi hlá­se­nia­mi. 

Tech­nic­ké pa­ra­me­tre tes­to­va­ných pro­gra­mov

Hod­no­te­nie:
+ Jed­no­du­chosť pou­ži­tia, zá­chran­né CD, ochra­na pred root­kit­mi a phis­hin­gom, her­ný re­žim
- Men­šie mož­nos­ti vlas­tné­ho na­sta­ve­nia, ma­lé mož­nos­ti fi­rewal­lu

Link: www.avi­ra.com

Ce­na: 39,95 EUR

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter