Norton 360 v4 beta

Naj­kom­plexnej­ší anti­ví­ru­so­vý ba­lík pre do­má­cich po­uží­va­te­ľov s náz­vom Nor­ton 360 vstu­pu­je do fá­zy pl­no­hod­not­nej štvr­tej ver­zie. Za­tiaľ je tu však be­ta ver­zia, kto­rá už te­raz prez­rád­za sme­ro­va­nie prog­ra­mu a im­ple­men­tá­ciu no­vých vlas­tnos­tí. Po­dob­nosť s pro­duk­to­vým ra­dom 2010 je nep­reh­liad­nu­teľ­ná, o čom sved­čí naj­mä hlav­né roz­hra­nie prog­ra­mu. To ob­sa­hu­je zá­klad­né mo­du­ly na oc­hra­nu pro­ti škod­li­vým kó­dom, oc­hra­nu iden­ti­ty s fi­rewallom, zá­lo­ho­va­cí mec­han­izmus, anti­spam a la­de­nie sys­té­mu. Kaž­dý z mo­du­lov zob­ra­zí po­hľad na ďal­šie fun­kcie, kto­ré sa da­jú po­tom spus­tiť jed­ným klik­nu­tím. Ov­lá­da­nie je za­me­ra­né naj­mä na za­čia­toč­ní­kov, tak­že od in­šta­lá­cie net­re­ba na prog­ra­me nič me­niť ani nas­ta­vo­vať. Oc­hra­nu iden­ti­ty si tre­ba nas­ta­viť v inter­ne­to­vom preh­lia­da­či Inter­net Explo­rer a skrát­ka nep­rí­du ani po­uží­va­te­lia preh­lia­da­ča Fi­re­fox. Vďa­ka mo­du­lu na oc­hra­nu iden­ti­ty bu­de po­uží­va­teľ chrá­ne­ný pred in­filtrá­cia­mi z webu ale­bo pred úni­kom cit­li­vých dát. Ak te­da pla­tí­te pla­tob­nou kar­tou on-li­ne, ne­mu­sí­te sa obá­vať jej zneu­ži­tia. Prog­ram to­tiž upo­zor­ní aj na fa­loš­né strán­ky, vy­dá­va­jú­ce sa za le­gi­tím­ne pla­tob­né po­rtá­ly. 

Norton360v4beta.jpg

Mier­ne zme­ny po­uží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia dopĺňa­jú zá­sad­né zlep­še­nia v ske­no­va­com jad­re a po­uži­tých tech­no­ló­giách


Keď­že v tom­to ba­lí­ku je viac fun­kcií, nie­len oc­hra­na pred škod­li­vý­mi kód­mi, pri ske­no­va­ní po­čí­ta­ča sa da­jú nas­ta­viť aj ďal­šie ak­ti­vi­ty. Zá­kla­dom je rých­ly sken, kto­rý pre­ve­rí naj­kri­tic­kej­šie sú­čas­ti sys­té­mu a vy­ma­že ne­pot­reb­né do­čas­né sú­bo­ry, kto­ré spra­vid­la zby­toč­ne za­be­ra­jú mies­to. K dis­po­zí­cii je úpl­né ske­no­va­nie sys­té­mu a, sa­moz­rej­me, aj vo­li­teľ­né. Tu sa dá nas­ta­viť kon­tro­la na prí­tom­nosť ví­ru­sov a spywaru, vy­la­de­nie po­čí­ta­ča (vy­ma­za­nie his­tó­rie v preh­lia­da­či, do­čas­né inter­ne­to­vé sú­bo­ry, čis­te­nie re­gis­trov a pod.), ale aj zá­lo­ho­va­nie dát. Ok­rem to­ho je tu vlast­ný def­rag­men­tač­ný prog­ram. Jed­not­li­vé la­dia­ce a zá­lo­ho­va­cie úlo­hy sa da­jú spúš­ťať aj sa­mos­tat­ne, net­re­ba ich vy­ko­ná­vať v rám­ci vy­hľa­dá­va­nia škod­li­vých kó­dov. Kaž­dý si po­dľa svo­jich po­trieb nas­ta­ví v plá­no­va­či vy­ko­ná­va­nie úloh. Zlep­še­ná je aj tec­hno­ló­gia na roz­poz­ná­va­nie no­vých škod­li­vých kó­dov, kto­ré eš­te nie sú v da­ta­bá­ze. Kó­do­vé me­no tej­to tec­hno­ló­gie je Quorum a spo­lup­ra­cu­je aj s tec­hno­ló­giou SO­NAR 2, kto­rá ta­kis­to sle­du­je nez­ná­me hroz­by a ana­ly­zu­je ich ri­zi­ko­vosť na zá­kla­de sprá­va­nia.

Z no­vej edí­cie pro­duk­tov s ozna­če­ním 2010 si štvr­tá ver­zia Nor­ton 360 pri­nies­la aj preh­ľad­né sle­do­va­nie sys­té­mo­vých pros­tried­kov a níz­ke sys­té­mo­vé ná­ro­ky. Jed­not­li­vé sú­bo­ry sú ana­ly­zo­va­né s ko­mu­ni­tou po­uží­va­te­ľov a server­ov vý­rob­cu, tak­že prog­ram upo­zor­ní na nez­ná­me prog­ra­my s po­ten­ciál­nym ri­zi­kom a vy­pý­ta si po­tvr­de­nie o tom, či ho chce po­uží­va­teľ sku­toč­ne spus­tiť. 

Tec­hnic­ké pa­ra­met­re tes­to­va­ných prog­ra­mov

Hod­no­te­nie:
+ Opäť ľah­ko ov­lá­da­teľ­né roz­hra­nie, auto­ma­tic­ké kon­tro­ly PC, no­vé tec­hno­ló­gie, sys­té­mo­vé ná­ro­ky
- Žiad­ne po­dstat­né

Link: www.sym­an­tec.com

Ce­na: za­dar­mo na 14 dní, fi­nál­na ce­na eš­te nie je sta­no­ve­ná

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter