Reportáž

IFA 2014 – zakrivené televízory a smartfóny

Strana 1/4

Titulka-13.jpg IFA bo­la ten­to­raz sil­ná, vi­de­li sme no­vin­ky, kto­ré sa bu­dú pre­dá­vať na via­noč­nom tr­hu. IT svet mo­bil­ných za­ria­de­ní je hlav­ne o smar­tfó­noch, kaž­dá z veľ­kých fi­riem chce mať aj no­si­teľ­né prís­lu­šen­stvo, v kur­ze sú opäť ultra­ľah­ké no­te­boo­ky, ale aj te­le­ví­zo­ry s vy­so­kým roz­lí­še­ním, za­kri­ve­né a do­kon­ca s me­ni­teľ­ným po­lo­me­rom za­kri­ve­nia.

Reportaz IFA - nahlad 01-1.jpg

Všet­ci veľ­kí vý­rob­co­via zis­ti­li, že je dob­ré mať me­dzi do­te­raz ich sa­mos­tat­ný­mi di­ví­zia­mi spo­ju­jú­ci tmel. Ak si zá­kaz­ník už kú­pi je­den pro­dukt a bu­de spo­koj­ný, za­čne pre­mýš­ľať aj o os­tat­ných. Prá­ve pre­to je na vzos­tu­pe Smart Ho­me – te­da chlad­nič­ka, práč­ka či vy­sá­vač pri­po­je­ný na smar­tfón. K to­mu všet­ké­mu sof­tvér, kto­rý po­nú­ka vy­hod­no­co­va­nie zdra­via, špor­to­vej ak­ti­vi­ty a šet­re­nia elek­tric­kej ener­gie.

Na vý­sta­ve sme strá­vi­li šty­ri nao­zaj per­né dni, pod­ľa me­ra­nia in­te­li­gen­tných ho­dín sme preš­li 87-ti­síc kro­kov. Sna­ži­li sme sa pre­zrieť všet­ko a prip­ra­viť pre vás vý­ber to­ho naj­lep­šie­ho, čo uz­re­lo svet­lo sve­ta v Berlí­ne. A ide­me pos­tup­ne, ako sa ko­na­li jed­not­li­vé tla­čo­vé kon­fe­ren­cie a pred­sta­ve­nia fi­riem. 

Spo­loč­ný link na vi­deo­re­por­tá­že z vý­sta­vy IFA 2014 Berlín:
https://www.youtu­be.com/playlist?list=PLO­RU­je­PEFpDP0bvCXRxoCcn0D4FloTqIf

IFA 2014 v čís­lach

  • Po­čet vy­sta­vo­va­te­ľov: 1538
  • Vý­stav­ná plo­cha: 149 500 m2
  • Po­čet náv­štev­ní­kov: 240 000
  • Po­čet no­vi­ná­rov: 5900/2600 mé­dií
  • Účasť re­dak­cie PC RE­VUE: 4 re­dak­to­ri, 5 fo­toa­pa­rá­tov, 4 vi­deo­ka­me­ry, 3 sta­tí­vy, 1 re­dak­čné auto, 2 lie­tad­lá. Po­čet na­cho­de­ných kro­kov od­ha­du­je­me na vy­še 200 000

Acer pri­chá­dza so smar­tfó­nom Ja­de

Pr­vú tla­čov­ku z IT fi­riem us­po­ria­dal Acer a pred­vie­dol dva no­vé ra­dy kon­ver­ti­bil­ných no­te­boo­kov – As­pi­re R 13 a As­pi­re R 14. Oba sú vy­ba­ve­né špe­ciál­ny­mi pán­tmi, kto­ré umož­ňu­jú pou­ží­vať tie­to za­ria­de­nia v rôz­nych tab­le­to­vých a no­te­boo­ko­vých re­ži­moch. Tá­to kom­bi­ná­cia má to­tiž naj­väč­ší ús­pech. Rad R13 ob­sa­hu­je dis­plej s vy­so­kým roz­lí­še­ním (full HD ale­bo WQHD), vo vý­ba­ve je sklo Go­ril­la Glass 3 a do­ty­ko­vé pe­ro Acer Ac­ti­ve Pen na pí­sa­nie poz­ná­mok. Je­ho hmot­nosť je len 1,5 kg a ce­na bu­de od 1090 eur.

Aspire R 13_06.jpg

Acer As­pi­re R 13 pred­sta­vu­je za­ují­ma­vý kon­cept 2 v 1; od­ol­nosť pán­tov sme si vy­skú­ša­li pria­mo v stán­ku

As­pi­re R 14 je vy­ba­ve­ný 360° pán­tom, dá sa te­da pou­ží­vať ako no­te­book, ale aj ako tab­let. Uh­lo­prieč­ka dis­ple­ja je tu 14 pal­cov a dis­plej má HD roz­lí­še­nie. Ce­na bu­de od 610 eur. Tie­to za­ria­de­nia pri­chá­dza­jú so ši­ro­kou šká­lou pro­ce­so­rov In­tel, až s 12 GB pa­mä­ťou a in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou nVi­dia Ge­For­ce 820M.

Aspire R 14_01.jpg  

Tu sú zob­ra­ze­né šty­ri rôz­ne re­ži­my prá­ce no­te­boo­ku Acer As­pi­re R 14

Acer ďa­lej roz­ši­ru­je aj ra­dy flexibil­ných za­ria­de­ní 2 v 1 s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows o mo­del s uh­lo­prieč­kou 11,6 pal­ca. As­pi­re Switch 11 má 11,6-pal­co­vý full HD dis­plej s Go­ril­la Glass 3 a dá sa na ňom pre­pí­nať me­dzi štyr­mi re­ži­ma­mi na pí­sa­nie, do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie, pre­ze­ra­nie a ko­mu­ni­ká­ciu. Na dis­ple­ji je vrstva, kto­rá za­bra­ňu­je za­ne­chá­va­niu od­tlač­kov pr­stov. Pán­ty sú mag­ne­tic­ky roz­po­ji­teľ­né bez pou­ži­tia zá­pa­diek, vy­skú­ša­li sme si, že sa to dá ov­lá­dať po­hodl­ne. Ok­rem to­ho exis­tu­je aj Switch 10 s uh­lo­prieč­kou 10,1 pal­ca.

Aspire Switch 11.jpg  

Acer As­pi­re Switch 11 má ši­kov­ne vy­rie­še­né mag­ne­tic­ké uchy­te­nie dis­ple­ja a vie pra­co­vať v šty­roch re­ži­moch

Štý­lo­vý te­le­fón Acer Liquid Ja­de so za­kri­ve­ným povr­chom pri­chá­dza aj na Slo­ven­sko. Ide o za­tiaľ naj­ten­ší smar­tfón od fir­my Acer, má dis­plej s Go­ril­la Glass 3, uh­lo­prieč­kou 5 pal­cov a roz­lí­še­ním 1280 × 720, hrúb­ka te­le­fó­nu je len 7,5 mm a hmot­nosť 110 gra­mov. Ope­rač­ný sys­tém je An­droid 4.4. Na poh­ľad je Ja­de ele­gant­ný a prep­ra­co­va­ný do de­tai­lov. Tech­no­ló­gia vý­ro­by dis­ple­ja eli­mi­nu­je od­les­ky, za­dný fo­toa­pa­rát má 13 me­ga­pixelov. Od­ha­do­va­ná ce­na je 250 eur za vy­ho­to­ve­nie Dual SIM.

Liquid_Jade.jpg

Od smar­tfó­nu Liquid Ja­de oča­ká­va Acer veľ­ký ús­pech; pred­pok­la­dy na to má, zá­vi­sí od do­ho­dy s ope­rá­tor­mi

Aj ASUS už má in­te­li­gen­tné ho­din­ky

Spo­loč­nosť ASUS sí­ce pria­mo na vý­sta­vis­ku ne­bo­la, ale pre no­vi­ná­rov a vy­bra­tých par­tne­rov pred­sta­vi­la za­ují­ma­vé pro­duk­ty. Asi naj­oča­ká­va­nej­šie bo­li ho­din­ky ASUS ZenWatch, pr­vé no­si­teľ­né za­ria­de­nie od tej­to fir­my. Vy­uží­va An­droid Wear a vzni­kol v spo­lup­rá­ci s Goog­lom. Ho­din­ky sú vy­ho­to­ve­né veľ­mi pre­cíz­ne, slú­žia aj ako mo­ni­tor zdra­vé­ho ži­vot­né­ho štý­lu. ZenWatch má štý­lo­vý di­zajn s dô­ra­zom na de­tail, k dis­po­zí­cii je nie­koľ­ko sof­tvé­ro­vých ci­fer­ní­kov, me­dzi kto­rý­mi sa dá ľah­ko pre­pí­nať. Ho­din­ky ok­rem Wear pri­ná­ša­jú aj pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie ASUS Ze­nUI.

Di­zajn ho­di­niek sa nám pá­čil. Od­ol­né te­lo z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le dopĺňa ru­žo­vo-zla­tý pá­sik me­dzi dvo­ma vrstva­mi oce­le. Te­lo ho­di­niek je za­kri­ve­né, umož­ňu­je po­hodl­né no­se­nie a štý­lo­vý vzhľad. Ci­fer­ník je chrá­ne­ný za­ob­le­ným sklíč­kom, re­mie­nok z pra­vej ko­že za­bez­pe­ču­je po­hodl­né no­se­nie ho­di­niek po­čas ce­lé­ho dňa.

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia ASUS ZenWatch Ma­na­ger umož­ňu­je kon­fi­gu­ro­vať ci­fer­ník na te­le­fó­ne a ďal­šie pok­ro­či­lé vlas­tnos­ti. Po­mo­cou ZenWatch sa dá rých­lo od­om­knúť tab­let ale­bo te­le­fón len do­ty­kom ci­fer­ní­ka. Fun­gu­je aj ako di­aľ­ko­vý hľa­dá­čik fo­toa­pa­rá­tu smar­tfó­nu a vy­uži­je­te ho aj pri di­aľ­ko­vom ov­lá­da­ní spúš­te fo­toa­pa­rá­tu. Po­mo­cou ho­di­niek ľah­ko náj­de­te stra­te­ný smar­tfón a mô­že­te ni­mi ov­lá­dať aj pre­zen­tá­ciu. Ho­din­ky ZenWatch sú, pri­ro­dze­ne, aj mo­ni­to­rom zdra­vé­ho ži­vot­né­ho štý­lu. Me­ra­jú stres a pos­ky­tu­jú krát­ke ti­py, ako zní­žiť stres a zlep­šiť zdra­vý ži­vot­ný št­ýl. Me­ra­jú tep sr­dca, po­čí­ta­jú kro­ky a vý­sled­ky pos­ky­tu­jú v preh­ľad­ných gra­foch. Aj s re­mien­kom ma­jú hmot­nosť 75 gra­mov.

ASUS ZenWatch.jpg  

ZenWatch je pr­vé no­si­teľ­né za­ria­de­nie od fir­my ASUS a vy­ze­rá luxus­ne

ASUSZenWatchPredstavenie.jpg

Tak­to bo­lo pre­zen­to­va­né na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii a pat­ri­la mu naj­väč­šia po­zor­nosť

ASUS uvie­dol aj no­vý Me­MO Pad 7, se­dem­pal­co­vý tab­let s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.4, full HD dis­ple­jom IPS s roz­lí­še­ním 1920 × 1200 bo­dov, hus­to­tou až 323 ppi a ši­ro­ký­mi po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi 178° a so 64-bi­to­vým štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom In­tel Atom Z3560 a ko­nek­ti­vi­tou 4G LTE (vo­li­teľ­ne). Di­zajn je in­špi­ro­va­ný ka­bel­ka­mi a pe­ňa­žen­ka­mi, má ten­ké, ľah­ké te­lo a štý­lo­vé vy­ho­to­ve­nie. Bu­de dos­tup­ný v troch far­bách s luxus­ný­mi textú­ra­mi: ro­se cham­pag­ne, bur­gun­dy red a gent­le black. Me­MO Pad 7 je vy­ba­ve­ný 5 Mpx za­dnou ka­me­rou s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním a 2 Mpx pred­nou ka­me­rou. Kva­li­tu fo­tiek a vi­dea zlep­šu­je aj tech­no­ló­gia Pixel­Mas­ter. Tech­no­ló­gia Mi­ra­cast umož­ňu­je bez­drô­to­vo preh­rá­vať fil­my ale­bo pre­ze­rať fo­tog­ra­fie na TV. Te­lo je zo skle­ných vlá­kien a oko­lo je du­ra­lo­vý rám. S hrúb­kou iba 8,3 mm a hmot­nos­ťou 269 gra­mov pred­sta­vu­je veľ­mi kom­pak­tné za­ria­de­nie. Na slo­ven­skom tr­hu bu­de dos­tup­ný v tre­ťom kvar­tá­li 2014.

MeMO Pad 7.JPG  

 ASUS Me­MO Pad 7 je veľ­mi dob­re vy­ze­ra­jú­ci tab­let

ASUS uvie­dol aj EeeBook X205, dos­tup­ný 11,6-pal­co­vý no­te­book s klá­ves­ni­cou pl­nej veľ­kos­ti, veľ­kým touch­pa­dom a štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom In­tel Atom. Tech­no­ló­gia Con­nec­ted Stan­dby veľ­mi rých­lo pre­bu­dí EeeBook z re­ži­mu spán­ku, pri­čom za­bez­pe­ču­je tr­va­lé pri­po­je­nie do so­ciál­nych sie­tí a k e-mai­lom aj v re­ži­me stand-by – pres­ne tak ako smar­tfón. No­te­book EeeBook X205 je vy­ba­ve­ný ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8.1, navr­hnu­tý je hlav­ne pre štu­den­tov. Má hmot­nosť me­nej ako 1 kg a aj na­priek svo­jej 11,6-pal­co­vej veľ­kos­ti má veľ­ký touch­pad. Po­nú­ka až 12-ho­di­no­vú vý­drž ba­té­rie, v re­ži­me stand-by na jed­no na­bi­tie vy­dr­ží viac ako 14 dní a auto­ma­tic­ky zá­lo­hu­je dá­ta, keď stav ba­té­rie kles­ne pod 5 %. 

ASUS EeeBook X205.jpg  

ASUS EeeBook X205 fun­gu­je ako smar­tfón – aj v re­ži­me stand-by do­ká­že pri­jí­mať e-mai­ly a upo­zor­ňo­vať na blí­žia­ce sa stret­nu­tia

So­ny – v zna­me­ní tro­jok

Spo­loč­nosť So­ny zob­ra­la vý­sta­vu IFA už tra­dič­ne veľ­mi váž­ne, a to hlav­ne z hľa­dis­ka smar­tfó­nov. Sta­vi­la na za­tiaľ naj­vyš­šiu od­ol­nosť pro­ti vo­de (až IP68), vy­so­kú vý­drž na ba­té­rie, vy­ni­ka­jú­ci fo­toa­pa­rát a po pr­vý raz je tu aj ov­lá­da­nie PS4 Re­mo­te Play. Mô­že­te si tak na smar­tfó­ne za­hrať hry z tej­to her­nej kon­zo­ly. Po­čas tla­čo­vej kon­fe­ren­cie sme bo­li sved­ka­mi pred­sta­ve­nia tre­tie­ho ra­du smar­tfó­nov Xpe­ria Z, a to hneď troch rôz­nych mo­de­lov. So­ny Xpe­ria Z3 má len 7,3 mm hru­bé te­lo so za­ob­le­ným hli­ní­ko­vým rá­mom. Za­bu­do­va­ná tech­no­ló­gia šet­re­nia ba­té­rie za­bez­pe­čí pre­vádz­ku smar­tfó­nu bez do­bí­ja­nia až do dvoch dní. Vo vý­ba­ve je až 20,7 Mpx fo­toa­pa­rát s ob­ra­zo­vým sen­zo­rom 1/2,3" Exmor RS, 25 mm šo­šov­ka G Lens a cit­li­vosť ISO 12800 za­tiaľ ne­do­sia­hol žiad­ny iný smar­tfón. Ďal­šie zlep­še­nie je vzni­ka­jú­ci audio­zá­ži­tok vďa­ka pot­la­če­niu oko­li­té­ho hlu­ku a tech­no­ló­gii DSEE HX, kto­rá zvy­šu­je roz­lí­še­nie kom­pri­mo­va­ných sú­bo­rov tak­mer na kva­li­tu zvu­ku vo vy­so­kom roz­lí­še­ní. Pod­mien­kou sú slú­chad­lá s vy­so­kým roz­lí­še­ním zvu­ku, napr. So­ny MDR-1A.

Smar­tfón Xpe­ria Z3 má uh­lo­prieč­ku 5,2 pal­ca, pri­chá­dza v bie­lej, čier­nej a strie­bor­no-ze­le­nej far­be a má hmot­nosť 152 gra­mov. Xpe­ria Z3 Com­pact (zá­mer­ne So­ny ne­pou­ží­va ozna­če­nie mi­ni, keď­že má pl­no­hod­not­nú fun­kčnú vý­ba­vu ako Z3) má za­se uh­lo­prieč­ku dis­ple­ja 4,6 pal­ca. Com­pact je men­ší, o nie­čo hrub­ší (8,6 mm), ale ľah­ší (len 129 gra­mov) ako ori­gi­nál­na Xpe­ria Z3. Di­zajn smar­tfó­nu Xpe­ria Z3 Com­pact je pris­pô­so­be­ný aj na ov­lá­da­nie jed­nou ru­kou. Fa­reb­né vy­ho­to­ve­nie je ok­rem bie­le­ho a čier­ne­ho aj oran­žo­vé a ze­le­né. V oboch prí­pa­doch je vo vý­ba­ve štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 801 s tak­tom 2,5 GHz a mo­de­mom4G LTE. 

Sony IFA Booth Xperia3.jpg  

Tak­to sle­do­va­li no­vi­ná­ri ot­vo­re­nie stán­ku fir­my So­ny s pre­zen­tá­ciou smar­tfó­nov Xpe­ria Z3 a Xpe­ria Z3 Com­pact

Po­čas wor­ksho­pu sme si vy­skú­ša­li fo­tog­ra­fo­va­nie ra­dom Xpe­ria Z3. Pri­ná­ša nao­zaj za­ují­ma­vé vý­sled­ky. Fo­ti­li sme pri sla­bom os­vet­le­ní a aj pod vo­dou a s vý­sled­ka­mi sme bo­li spo­koj­ní. Vhod prí­de aj ši­ro­kouh­lý ob­jek­tív. Pri na­tá­ča­ní vi­dea má­te k dis­po­zí­cii sta­bi­li­zá­ciu, nah­rá­vať mô­že­te aj v roz­lí­še­ní 4K. Pá­či­la sa nám mož­nosť sú­čas­né­ho na­tá­ča­nia scé­ny z via­ce­rých uh­lov po­mo­cou kom­pa­ti­bil­ných za­ria­de­ní Xpe­ria s fun­kciou Mul­ti­ca­me­ra.

Pre ľu­dí, kto­rí vy­uží­va­jú So­ny Plays­ta­tion, bu­de asi naj­väč­ším lá­kad­lom fun­kcia Re­mo­te Play. Te­le­fón Xpe­ria Z3 ale­bo Z3 Com­pact to­tiž mô­že­te pou­ží­vať ako vzdia­le­nú ob­ra­zov­ku pre PS. Ne­mu­sí­te te­da blo­ko­vať te­le­ví­zor, sta­čí sa pri­po­jiť na do­má­ce Wi-Fi a hrať svo­je ob­ľú­be­né hry na mo­bi­le. So­ny prip­ra­vi­lo aj ap­li­ká­ciu, kto­rá umož­ňu­je ľah­ko prejsť na te­le­fón Xpe­ria z ľu­bo­voľ­né­ho te­le­fó­nu s An­droi­dom, iOS ale­bo Win­dows vrá­ta­ne kon­tak­tov, fo­tiek, hud­by a pod. Te­le­fó­ny bu­dú dos­tup­né na je­sen­nom tr­hu, ce­ny sú rov­na­ké ako pri uve­de­ní pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cie vlaj­ko­vých lo­dí.

Xperia_Z3_family.jpg  

Všet­ky no­vin­ky z di­el­ne So­ny pek­ne po­ko­pe: smar­tfó­ny Xpe­ria Z3, Z3 Com­pact, ďa­lej Z3 Tab­let Com­pact a ho­din­ky Smar­tBand Talk a SmartWatch 3

Sen­zá­ciou v stán­ku So­ny bol naj­ten­ší a naj­ľah­ší tab­let na sve­te. Keď ho chy­tí­te do ru­ky, sku­toč­ne vás prek­va­pí je­ho níz­ka hmot­nosť. Xpe­ria Z3 Tab­let Com­pact má hrúb­ku iba 6,4 mm a hmot­nosť len 270 gra­mov. Uh­lo­prieč­ka dis­ple­ja je 8 pal­cov, ro­hy za­ria­de­nia sú z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le a je spra­co­va­ný veľ­mi sta­ros­tli­vo. Pred­ná časť je vy­ho­to­ve­ná z tvr­de­né­ho sk­la. Dos­tup­ný bu­de v bie­lej a čier­nej far­be a v sú­čas­nos­ti ho po­va­žu­je­me za naj­lep­ší tab­let na tr­hu. Rov­na­ko umož­ňu­je PS Re­mo­te Play a stu­peň je­ho kry­tia je IP68. Xpe­ria Z3 Tab­let pri po­čú­va­ní hud­by re­konštruu­je zvuk v niž­šom roz­lí­še­ní a je tu aj tech­no­ló­gia di­gi­tál­ne­ho od­bú­ra­nia hlu­ku (vždy len pri spo­je­ní s vhod­ný­mi slú­chad­la­mi od fir­my So­ny). Har­dvé­ro­vý zá­klad tvo­rí 4-jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 801, 2,5 GHz a až 3 GB pa­mä­te RAM. Ten­to krá­sa­vec je navr­hnu­tý až na 13 ho­dín preh­rá­va­nia vi­dea na ba­té­riu. S re­ži­mom šet­re­nia STA­MI­NA, te­da s vy­pnu­tím niek­to­rých fun­kcií bež­iacich na po­za­dí sa dá vý­drž na ba­té­riu eš­te predĺžiť. 

XperiaZ3TabletCompact.jpg  

Sen­zá­ciou bol su­perľah­ký 8-pal­co­vý mo­del Xpe­ria Z3 Tab­let Com­pact

So­ny uvie­dlo aj te­le­fón stred­nej trie­dy Xpe­ria E3 so 4,5-pal­co­vým dis­ple­jom IPS, 5 Mpx fo­toa­pa­rá­tom a pod­po­rou sie­te 4G/LTE. Je tu via­ce­ro efek­tov pri fo­tog­ra­fo­va­ní a nak­rú­ca­ní vi­dea, dis­plej má zvý­še­nú od­ol­nosť pro­ti poš­kria­ba­niu a to všet­ko pri­chá­dza za prí­jem­nú ce­nu. V te­le­fó­ne Xpe­ria E3 je ap­li­ká­cia v štý­le „pot­ras a spusť“, čo je spô­sob, ako si na­de­fi­no­vať skrá­te­né spô­so­by spúš­ťa­nia ob­ľú­be­ných ap­li­ká­cií len po­hy­bom zá­päs­tia. Zá­kla­dom toh­to te­le­fó­nu je 4-jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 400 s rých­los­ťou 1,2 GHz.

So­ny ďa­lej pred­sta­vi­lo aj no­vé prís­lu­šen­stvo pre ap­li­ká­ciu Li­fe­log. Smar­tBand Talk je no­si­teľ­ný ná­ra­mok, kto­rý má te­raz za­ob­le­ný 1,4-pal­co­vý dis­plej z elek­tro­nic­ké­ho pa­pie­ra. Úda­je na ňom sú dob­re či­ta­teľ­né a ná­ra­mok pri­ná­ša in­for­má­cie o ak­ti­vi­tách pou­ží­va­te­ľa, zob­ra­zu­je čas a no­ti­fi­ká­cie z pri­po­je­né­ho smar­tfó­nu. Má za­bu­do­va­ný mik­ro­fón a rep­ro­duk­tor, umož­ňu­je te­da aj te­le­fo­no­va­nie, pri­čom pod­po­ru­je aj fun­kciu HD Voi­ce. Je tu aj za­bu­do­va­ný sní­mač zrý­chle­nia a vý­ško­mer, vy­ho­to­ve­nie je od­ol­né pro­ti vo­de (IP68). Pri­bud­li aj ho­din­ky SmartWatch 3 s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid Wear. Vo vý­ba­ve je sní­mač zrý­chle­nia, kom­pas, gy­ros­kop a sní­mač GPS, vďa­ka čo­mu si mô­že­te za­zna­me­ná­vať pres­nej­šie a vý­kon­nej­šie in­for­má­cie. Ho­din­ky SmartWatch 3 sú vy­ba­ve­né 1,6-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 320 × 320 bo­dov, za­sa­de­ným do ria­dia­cej jed­not­ky z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le. Aj v tom­to prí­pa­de je kry­tie IP68, exis­tu­je kla­sic­ké čier­ne vy­ho­to­ve­nie ale­bo špor­to­vé s viac­fa­reb­ný­mi pruh­mi.« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter