Testovali sme

Pasívny minipočítač s prekvapivo vysokým výkonom

Té­ma pa­sív­ne­ho chla­de­nia po­čí­ta­čov re­zo­nu­je čo­raz čas­tej­šie. Nie je pri­tom zlo­ži­té vy­vi­núť pa­sív­ne chla­de­nie do veľ­kej po­čí­ta­čo­vej skrin­ky, ale skôr op­ti­ma­li­zo­vať te­pel­ný vý­kon pou­ži­tých kom­po­nen­tov a vtes­nať dos­ta­toč­ne vý­kon­ný chla­dič do mi­ni­ma­lis­tic­kých roz­me­rov. Už v mi­nu­los­ti sme v PC RE­VUE tes­to­va­li pa­sív­ne po­čí­ta­če, ale do­te­raz sme sa nes­tret­li s pa­sív­nym mi­ni­po­čí­ta­čom, kto­rý by bol za­lo­že­ný na pl­no­hod­not­nom pro­ce­so­re s dvo­ma jad­ra­mi a sluš­nou in­teg­ro­va­nou gra­fic­kou kar­tou. Tab­le­to­vý pro­ce­sor In­tel Atom bol nah­ra­de­ný pro­ce­so­rom z tre­tej ge­ne­rá­cie ro­di­ny In­tel Co­re (Ivy Brid­ge).

passive_pc.side.jpg

Mi­ni­po­čí­tač so šír­kou len 4 cm a ob­je­mom 1,3 l prek­va­pil vy­ni­ka­jú­cim vý­ko­nom na svo­ju ka­te­gó­riu

Tá­to zme­na sa po­zi­tív­ne pre­ja­vi­la na cel­ko­vom vý­ko­ne a sviž­nos­ti ope­rač­né­ho sys­té­mu, kde má zá­kaz­ník na vý­ber me­dzi lac­nej­ším Li­nux Ubun­tu ale­bo pl­no­hod­not­ným Win­dows 7. Pr­vý poh­ľad na po­čí­tač s ce­lo­ko­vo­vým úz­kym te­lom vy­ča­rí ús­mev aj na tvá­ri od­por­cov ta­kých­to rie­še­ní. Z dô­vo­du lep­šie­ho chla­de­nia sa k po­čí­ta­ču do­dá­va dvo­ji­ca hli­ní­ko­vých no­ži­čiek, kto­ré sta­bi­li­zu­jú po­čí­tač vo ver­ti­kál­nej po­lo­he. To umož­ňu­je vy­tvá­rať pri­ro­dze­ný vzdu­cho­vý tu­nel, kde stu­de­ný vzduch pre­chá­dza spod­nou per­fo­rá­ciu a po zo­hria­tí stú­pa ho­re cez ven­ti­lač­né ot­vo­ry. To­to jed­no­du­ché, efek­tív­ne a pri­tom aj prak­tic­ké rie­še­nie umož­ňu­je udr­žia­vať pre­vádz­ko­vé tep­lo­ty na pri­ja­teľ­ných hod­no­tách aj na­priek ab­sen­cii aké­ho­koľ­vek ven­ti­lá­to­ra. Keď­že ide o mi­ni­po­čí­tač, vý­rob­ca do­dá­va v štan­dar­dnom ba­le­ní aj 75 a 100 mm dr­žia­ky VE­SA, kto­ré umož­ňu­jú mon­táž na za­dnú stra­nu mo­ni­to­ra.

passive_pc.front.jpg

Pred­ný pa­nel skrin­ky ob­sa­hu­je až štvo­ri­cu por­tov USB a čí­tač­ku na pa­mä­ťo­vé kar­ty

Na jed­no­du­chom a pri­tom di­zaj­no­vo zvlád­nu­tom te­le mi­ni­po­čí­ta­ča sa ne­na­chá­dza žiad­ne pod­svie­te­nie, len dvo­ji­ca in­di­kač­ných LED di­ód, kto­ré sig­na­li­zu­jú čin­nosť po­čí­ta­ča a dis­ku. Po­zi­tív­ne hod­no­tí­me roz­mies­tne­nie a po­čet vstup­no-vý­stup­ných ko­nek­to­rov, kto­ré sú lo­gic­ky roz­de­le­né me­dzi pred­nú a za­dnú časť skrin­ky. Na čel­nom pa­ne­li do­mi­nu­je štvo­ri­ca ko­nek­to­rov USB, z kto­rých dva sú vo ver­zii 3.0. Ok­rem spí­na­cie­ho tla­čid­la sa na pred­nej stra­ne na­chá­dza čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet. Za­dná stra­na je na ko­nek­to­ry om­no­ho bo­hat­šia. Naj­väč­šiu plo­chu za­be­ra­jú di­gi­tál­ne gra­fic­ké vý­stu­py v po­do­be HDMI a DVI. Pl­no­hod­not­né­mu po­čí­ta­ču ne­mô­že chý­bať ani dvo­ji­ca zvu­ko­vých por­tov a kla­sic­ký sie­ťo­vý ko­nek­tor, kto­rý ob­ko­le­su­jú ďal­šie šty­ri por­ty USB. Z poh­ľa­du ko­nek­ti­vi­ty je ten­to mi­ni­po­čí­tač vy­ba­ve­ný nao­zaj krá­ľov­sky. Keď­že zdroj by sa už do 4 cm ši­ro­kej skrin­ky ur­či­te nez­mes­til, je vy­ve­de­ný v exter­nej po­do­be ako pri no­te­boo­koch. Je­ho maximál­ny vý­kon 65 W zos­tá­va ne­vyu­ži­tý, keď­že po­čí­tač ani pri maximál­nej zá­ťa­ži nep­re­siah­ne spot­re­bu 30 W.

passive_pc.back.jpg

Pries­tor na za­dnej stra­ne skrin­ky je vy­uži­tý napl­no a pos­ky­to­va­né mož­nos­ti ko­nek­ti­vi­ty by moh­li zá­vi­dieť aj niek­to­ré väč­šie po­čí­ta­če

Na boč­nej stra­ne skrin­ky sa na­chá­dza dvo­ji­ca ko­vo­vých kry­tiek, kto­ré po od­mon­to­va­ní od­ha­lia uk­ry­tý pev­ný disk, ope­rač­nú pa­mäť a kar­tu Wi-Fi. Jed­no­du­chý prís­tup k tým­to dô­le­ži­tým kom­po­nen­tom vy­tvá­ra pries­tor na bu­dú­ci up­gra­de, kto­rý zvlád­ne aj mier­ne pok­ro­či­lý pou­ží­va­teľ. Ope­rač­ná pa­mäť s cel­ko­vou ka­pa­ci­tou prí­jem­ných 8 GB je tvo­re­ná dvo­ji­cou mo­du­lov SO-DI­MM DDR3 Kin­gston. Ved­ľa pa­mä­tí je umies­tne­ný disk SSD, kto­rý per­fek­tne za­pa­dá do kon­cep­tu bez­hluč­né­ho po­čí­ta­ča. Zvo­le­ný mo­del Kin­gston SSDNow V300 s ka­pa­ci­tou 120 GB pos­ta­ču­je na in­šta­lá­ciu ope­rač­né­ho sys­té­mu a nie­koľ­kých prog­ra­mov. Na ná­roč­nej­šie pou­ži­tie však už bu­de tre­ba siah­nuť po úlo­žis­ku NAS, ku kto­ré­mu mož­no pris­tu­po­vať nap­rík­lad po­mo­cou vsta­va­nej kar­ty Wi-Fi. Ne­vý­ho­da in­teg­ro­va­nej an­té­ny je re­la­tív­ne sla­bá in­ten­zi­ta sig­ná­lu. K mi­ni­po­čí­ta­ču sa do­dá­va­jú in­šta­lač­né mé­diá s ope­rač­ným sys­té­mom a ov­lá­dač­mi, ale po­čí­tač neob­sa­hu­je op­tic­kú me­cha­ni­ku, tak­že pri in­šta­lá­cii bu­de tre­ba pre­ko­pí­ro­vať sú­bo­ry z dis­kov DVD na kľúč USB. Po­zi­tív­ne hod­no­tí­me zá­ruč­né ob­do­bie predĺže­né na 36 me­sia­cov.

tab1_pasivnypc.jpg

Tes­tu­je­me

Mi­ni­po­čí­tač sa skve­lo pred­vie­dol i vo vý­kon­nos­tných tes­toch, kde sí­ce vý­raz­ne za­os­tá­val za her­ný­mi po­čí­tač­mi, ale tre­ba zvá­žiť pre­vádz­ko­vé vlas­tnos­ti a bez­hluč­nosť pri čin­nos­ti. Vy­ni­ka­jú­co hod­no­tí­me tes­ty spot­re­by, kto­rá sa pri maximál­nej zá­ťa­ži po­hy­bo­va­la do 30 W a pri ne­čin­nos­ti kles­la až na neu­ve­ri­teľ­ných 10 W. Níz­ke­mu prí­ko­nu zod­po­ve­da­jú aj na­me­ra­né tep­lo­ty, kto­ré sa vďa­ka efek­tív­ne­mu chla­de­niu vy­špl­ha­li aj v tých­to let­ných ho­rú­ča­vách maximál­ne na 71 °C. Veľ­ká ope­rač­ná pa­mäť a rých­ly disk SSD vý­raz­ne urý­chľu­jú reak­cie ope­rač­né­ho sys­té­mu a je­di­nou slab­šou strán­kou po­čí­ta­ča tak zos­tá­va prie­mer­ne vý­kon­ná in­teg­ro­va­ná gra­fic­ká kar­ta. Jej vý­kon je dos­ta­toč­ný na ak­ce­le­rá­ciu vi­dea a me­nej ná­roč­né hry, ale už aj ví­ken­do­ví hrá­či by ma­li jed­noz­nač­ne siah­nuť po seg­men­te po­čí­ta­čov s iným ur­če­ním.

tab2_pasivnypc.jpg

Ver­dikt PC RE­VUE

PAS­SI­VE PC MI­NI 3 pri­ná­ša dl­ho oča­ká­va­ný up­gra­de na pl­no­hod­not­ný pro­ce­sor, kto­rý je vý­raz­ne rých­lej­ší ako je­ho pred­chod­ca. K zlep­še­niu reak­cie ne­za­ned­ba­teľ­ným po­die­lom pris­pie­va aj kom­bi­ná­cia veľ­kej ope­rač­nej pa­mä­ti a rých­le­ho dis­ku SSD. Všet­ky tie­to kom­po­nen­ty sú pri­tom za­ba­le­né do mi­ni­ma­lis­tic­kej skrin­ky s pa­sív­nym chla­de­ním a mi­ni­mál­nou spot­re­bou. Kom­bi­ná­cia tých­to pa­ra­met­rov ro­bí z PAS­SI­VE PC MI­NI 3 skve­lé­ho kan­di­dá­ta na do­má­ce ale­bo kan­ce­lár­ske pou­ži­tie.

Za­po­ži­čal: Ita­li­ka, www.pas­si­vepc.sk
Ce­na: 345,60 EUR (Li­nux Ubun­tu) / 475,20 EUR (Win­dows 7)Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter