Výkonná multifunkcia pre firmy

OKI MC780

OKI_MC780.jpg Mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie má vo fir­me už prak­tic­ky kaž­dý. Ide o to, aké fun­kcie má in­teg­ro­va­né. Ako vid­no aj na na­šom tes­te, exis­tu­jú pro­duk­ty vý­raz­ne pre­sa­hu­jú­ce po­jem mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie. Je­den z nich je aj mo­del OKI MC780, čo je vlas­tne za­ria­de­nie s pl­nou vý­ba­vou MFP, ako ho poz­ná­me, a pri­ná­ša eš­te nie­koľ­ko pod­stat­ných fun­kcií na­vy­še. Stred­né a veľ­ké fir­my by ma­li ur­či­te zbys­triť po­zor­nosť.

Vý­ba­va

qr_oki_mc780.png Za­ria­de­nie pou­ží­va tech­no­ló­giu LED na tlač a pod­po­ru­je pred­lo­hy do for­má­tu A4. Tla­čí fa­reb­ne a pou­ží­va sys­tém od­de­le­ných val­cov a to­ne­rov. Tech­no­ló­giu LED vy­uží­va aj ske­ner, čím od­pa­dá dl­hý čas ča­ka­nia na zo­hria­tie lam­py. Ok­rem to­ho je za­ria­de­nie ako ce­lok aj ener­ge­tic­ky ús­por­né. V re­ži­me spán­ku má spot­re­bu len 2 W.

Štan­dard­ný vstup­ný zá­sob­ník má ka­pa­ci­tu na 530 lis­tov pa­pie­ra. Dá sa roz­ší­riť o ďal­šie tri zá­sob­ní­ky a cel­ko­vá ka­pa­ci­ta na vstu­pe mô­že na­rásť až na 3160 lis­tov. Ne­chý­ba mul­ti­funkč­ný zá­sob­ník v pred­nej čas­ti. Ten je vhod­ný aj na pred­lo­hy s vy­ššou gra­má­žou. Pa­pier sa po­čas pro­ce­su tla­če neo­tá­ča a nep­re­hý­ba. Mož­no tak pou­žiť aj tvr­de­ný pa­pier na gra­fic­ké pred­lo­hy. Mul­ti­funkč­ný po­dá­vač pod­po­ru­je pa­pier až do gra­má­že 250 g/m2, dup­lexná tlač je mož­ná až do gra­má­že 220 g/m2. Kan­ce­lár­ska gra­fi­ka je jed­na z ob­las­tí, kto­rá us­po­ko­jí aj ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov. OKI už tra­dič­ne pou­ží­va v za­ria­de­niach HD to­ner. Ide o špe­ciál­ny to­ner, kto­rý je prip­ra­ve­ný s dô­ra­zom na rov­no­mer­nosť čias­to­čiek a za­cho­va­nie ich gu­ľo­vi­té­ho tva­ru. Vďa­ka to­mu bu­dú vý­tlač­ky jem­nej­šie a pres­nej­šie.

Za­ria­de­nie sa pri­pá­ja cez eter­ne­to­vý ká­bel, v prí­pa­de pot­re­by sa dá pou­žiť aj pre­po­je­nie USB s po­čí­ta­čom. Mo­dul Wi-Fi je dos­tup­ný ako vo­li­teľ­ný dopl­nok. Prá­ve sie­ťo­vé služ­by však vy­zdvi­hu­jú za­ria­de­nie nad mno­hé iné v tom­to seg­men­te a umož­ňu­jú je­ho pl­né vy­uži­tie. Rých­losť tla­če je 40 str./min v ČB a fa­reb­nom re­ži­me. Nie sú tu žiad­ne roz­die­ly, pre­to­že kaž­dý to­ner má vlast­ný va­lec, a te­da ide o jed­nop­re­cho­do­vú tlač. V pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní je pou­ži­té roz­lí­še­nie 1200 × 600 dpi. Dá sa však pou­žiť zlep­še­ná tech­no­ló­gia tla­če ProQ2400, kto­rá je vhod­ná prá­ve na gra­fic­ky la­de­né pred­lo­hy tla­če.

Ske­ner má roz­lí­še­nie 600 × 600 bo­dov a má aj vlast­ný po­dá­vač ADF. Ten je na 100 lis­tov pa­pie­ra, čo je hod­no­ta zod­po­ve­da­jú­ca na­sa­de­niu za­ria­de­nia vo väč­šej pre­vádz­ke. Rých­losť je rov­na­ko ako pri tla­či 40 strán za mi­nú­tu. Extra vlas­tnosť je kon­fi­gu­rá­cia po­dá­va­ča v po­do­be DADF. Tak­že ske­no­vať mô­že­te v jed­nom pre­cho­de pa­pie­ra obojstran­ne. Sa­moz­rej­me, to pla­tí aj pre nás­led­nú tlač. Tá je obojstran­ná a v kon­fi­gu­rač­nom roz­hra­ní sa dá všet­ko pot­reb­né nas­ta­viť. Ske­no­vať sa dá do ob­ra­zo­vých for­má­tov ako JPEG, TIFF, jed­no- ale­bo viacstra­no­vých, ta­kis­to to pla­tí aj pre PDF, za­bez­pe­če­né PDF a pod­po­ra je aj pre for­mát XPS.

Ko­pí­ro­va­nie je via­za­né na ske­ner, tak­že je tu rov­na­ké roz­lí­še­nie vý­sled­ných pred­lôh. Na­raz sa dá vy­tvo­riť 999 kó­pií a dos­tup­né sú mož­nos­ti úp­ra­vy mier­ky, jed­no- ale­bo viacstra­no­vé­ho ko­pí­ro­va­nia a nas­ta­ve­nie kon­tras­tu. Rých­losť je ta­kis­to 40 str./min. Vý­ho­dou dup­lexu na stra­ne tla­čiar­ne a aj na vstu­pe z po­dá­va­ča ADF je nap­rík­lad mož­nosť ko­pí­ro­va­nia jed­nos­tra­no­vých do­ku­men­tov s vý­sled­kom tla­če na obe stra­ny.

Ov­lá­da­nie a plat­for­ma

Mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia sú v pod­sta­te ne­zá­vis­lé stro­je. Tu však ide vý­rob­ca eš­te ďa­lej a in­teg­ro­val doň pria­mo ot­vo­re­nú plat­for­mu sXP (smart Exten­dab­le Plat­form). To zna­me­ná, že za­ria­de­nie na­po­je­né do sie­te si svo­je služ­by ťa­há zo server­ov, na kto­ré má prís­tup, a na zá­kla­de to­ho pos­ky­tu­je na dis­ple­ji vlas­tné ap­li­ká­cie. Je to ob­do­ba roz­ší­re­ní, aké sme už vi­de­li in­de, nap­rík­lad v za­hr­nu­tí prís­tu­pu na clou­do­vé služ­by. To­to je však pok­ro­či­lej­šie, pre­to­že hlav­ná časť je pre­hlia­dač s pod­po­rou Ja­vaS­crip­tu.

Ov­lá­da­cí pa­nel je roz­mer­ný a má rých­ly prís­tup k hlav­ným fun­kciám, ako je ko­pí­ro­va­nie, ske­no­va­nie ale­bo faxova­nie. Na tom­to pa­ne­li je zá­ro­veň do­ty­ko­vý dis­plej s uh­lo­prieč­kou 23 cm. Pos­ky­tu­je gra­fic­ké roz­hra­nie na ov­lá­da­nie všet­kých fun­kcií. Zá­kla­dom je auto­ri­zá­cia do za­ria­de­nia. Mož­no ho na­po­jiť na ad­re­sá­ro­vú služ­bu LDAP a pre­po­jiť už vy­tvo­re­ný zoz­nam pou­ží­va­te­ľov vo fir­me so za­ria­de­ním.

Pred pou­ži­tím stro­ja sa kaž­dý pou­ží­va­teľ naj­prv auto­ri­zu­je PIN kó­dom, smart kar­tou, kto­rá mô­že slú­ži zá­ro­veň aj na prís­tup do bu­do­vy fir­my, ale­bo me­nom a hes­lom. Dos­tup­né sú po­tom všet­ky šta­tis­ti­ky o vy­uží­va­ní za­ria­de­nia pou­ží­va­teľ­mi. Sa­moz­rej­mé je de­fi­no­va­nie ak­tív­nych op­ráv­ne­ní na fun­kcie, kto­ré sú a nie sú pre jed­not­liv­cov dos­tup­né.

Sof­tvér za­ria­de­nia umož­ňu­je vy­ma­za­nie ok­ra­jov, úp­ra­vy do­ku­men­tov pred ko­pí­ro­va­ním, vkla­da­nie ča­so­vých pe­čia­tok, lis­tov me­dzi stra­ny ale­bo pri­da­nie čís­lo­va­nia strán. Rov­na­ké nas­ta­ve­nia sú dos­tup­né aj z po­čí­ta­čo­vé­ho ov­lá­da­ča. Tu vy­uži­je­te aj sys­tém bez­peč­nej tla­če, keď sa stra­ny vy­tla­čia až po auto­ri­zá­cii pou­ží­va­te­ľa na za­ria­de­ní. Ochra­na je mož­ná aj v prí­pa­de ske­no­va­ných do­ku­men­tov. Za­ria­de­nie má vlast­ný 160 GB disk na uk­la­da­nie dát do pou­ží­va­teľ­ských prie­čin­kov. Od­po­rú­ča­ný me­sač­ný cyk­lus tla­če je 10 000 strán. Maximom je však 10-ná­so­bok od­po­rú­ča­nej hod­no­ty.

Ver­dikt PC RE­VUE

Za­ria­de­nie sa do­dá­va sa­mos­tat­ne a via­že sa naň troj­roč­ná zá­ru­ka. Štan­dar­dne je pos­ky­to­va­ná dvoj­roč­ná, ďal­ší rok zís­ka­te bez­plat­nou re­gis­trá­ciou. Za­ria­de­nie sa dá aj pre­na­jať a pla­tí sa pod­ľa nas­ta­ve­né­ho pau­šá­lu tla­če. V zá­klad­nej vý­ba­ve mo­de­lu MC780 je aj in­teg­ro­va­ný fi­ni­šer na zo­ší­va­nie a skla­da­nie pa­pie­rov. Prí­jem­ná fun­kcio­na­li­ta na­vy­še je aj ruč­ná zo­ší­vač­ka na bo­ku za­ria­de­nia. Sta­čí do prip­ra­ve­nej me­dze­ry vlo­žiť pa­pie­re a sní­mač auto­ma­tic­ky ak­ti­vu­je zo­ší­vač­ku. Ak aj te­da za­bud­ne­te nas­ta­viť zo­ši­tie v rám­ci tla­čo­vej úlo­hy, stá­le je tu pries­tor na vy­uži­tie tej­to fun­kcio­na­li­ty.

Pre­čo kú­piť:

  • Kva­li­ta tla­če, sie­ťo­vé služ­by a ot­vo­re­ná plat­for­ma, dup­lex­ný ske­ner aj tlač, kom­plexnosť tla­čo­vé­ho ov­lá­da­ča, fi­ni­šer a zo­ší­vač­ka, mož­nos­ti roz­ší­re­nia, mož­nosť pre­náj­mu

Za­po­ži­čal: OKI Sys­tems Czech and Slo­vak

Ce­na: 4055 EUROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter