Testovali sme

3× PC typu „všetko v jednom“

Music.jpg Po ča­se sme sa poz­re­li bliž­šie na po­čí­ta­če ty­pu „všet­ko v jed­nom". Trh to­tiž jed­noz­nač­ne val­cu­jú no­te­boo­ky a ich rôz­ne va­rian­ty. No keď si viac všim­ne­te ho­te­lo­vé re­cep­cie, ka­der­níc­tva ale­bo iné ob­chod­né pre­vádz­ky, zis­tí­te, že tie­to po­čí­ta­če ma­jú svo­je mies­to. Stret­ne­te sa s ni­mi aj v rám­ci inter­ne­to­vých kios­kov v ho­te­loch ale­bo na ve­rej­ných ak­ciách. Vy­bra­li sme pre vás troch zá­stup­cov po­čí­ta­čov all-in-one v rôz­nych ce­no­vých hla­di­nách a s roz­lič­ný­mi dis­plej­mi a vý­ko­nom.

Za naj­väč­šiu ne­vý­ho­du po­va­žu­je­me fakt, že vý­rob­co­via si nech­cú na­ru­šiť „fa­sá­du", a tak na nád­her­nej pred­nej stra­ne ok­rem rep­ro­duk­to­rov nič ne­náj­de­te. Vý­nim­ku v tes­te tvo­rí mo­del od ASUS, kto­rý má niek­to­ré ko­nek­to­ry nas­pod­ku pred­nej hra­ny. Vý­me­na za­ria­de­ní je to­tiž bež­ná vec a neus­tá­le k se­be nak­lá­ňať mo­ni­tor nie je naj­po­hodl­nej­šie. Dob­rá sprá­va je, že op­ro­ti si­tuá­cii spred dvoch troch ro­kov sa zvý­šil vý­kon tých­to po­čí­ta­čov. Už to nie je len pre­ba­le­ný net­book, kto­rý je vhod­ný le­da pre štu­den­ta. Sa­mi si do­ká­že­me pred­sta­viť kto­rý­koľ­vek z tes­to­va­ných po­čí­ta­čov na bež­né do­má­ce pou­ži­tie bez vý­raz­ných ob­me­dze­ní. Ak sa vám te­da kon­cept tých­to za­ria­de­ní pá­čil, no ma­li ste oba­vy o vý­kon, te­raz sa mô­že­te sme­lo pus­tiť do vý­be­ru niek­to­ré­ho z mo­de­lov.

PC tab1.jpg

Acer As­pi­re Z3-600

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Po­čí­tač od Ace­ru vy­ze­rá veľ­mi prí­jem­ne a bie­le ša­si vid­no sčas­ti aj spre­du cez le­mo­va­nie rá­mu. Pred­ná časť má čier­nu far­bu. Rám dis­ple­ja je lesk­lý, zhru­ba tri spod­né cen­ti­met­re na vý­šku sú mat­né, keď­že je tu ko­vo­vá mriež­ka chrá­nia­ca vsta­va­né rep­ro­duk­to­ry. Tie sú znač­ky Har­man/Kar­don a hra­jú nao­zaj dob­re. Žiad­ne ob­me­dzenia tu nie sú a po­koj­ne sa da­jú pou­žiť aj na preh­rá­va­nie hud­by. Na pred­nej stra­ne ne­chý­ba tla­čid­lo na spus­te­nie hlav­nej po­nu­ky ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8. Nie je pod­svie­te­né, ale to nič, viac nám pre­ká­žal hla­si­tý zvuk pri je­ho stla­če­ní. Konštruk­cia je plas­to­vá, za­dný sto­jan umož­ňu­je vy­so­kú va­ria­bi­li­tu pris­pô­so­be­nia uh­la mo­ni­to­ra.

AcerZ3.jpg

Do­siah­nuť sa tak dá aj tak­mer úpl­né sklo­pe­nie a mô­že­te vy­uží­vať mo­ni­tor ako inter­ak­tív­nu ob­ra­zov­ku na tí­mo­vú prá­cu. Ta­kis­to sa dá mo­ni­tor pos­ta­viť na krat­šiu stra­nu, po­zor si tre­ba dať na správ­ne umies­tne­nie sto­ja­na, keď­že to­to nie je je­ho pri­már­na po­lo­ha. V tej­to sú­vis­los­ti sme oce­ni­li auto­ma­tic­ké otá­ča­nie orien­tá­cie ob­ra­zov­ky. Chvá­li­me aj auto­ma­tic­ké pris­pô­so­be­nie ja­su.

Ov­lá­da­cie pr­vky sú na bo­ku len dva: mul­ti­fun­kčné tla­čid­lo na pre­pí­na­nie vstu­pov a ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti. Por­ty sú umies­tne­né na za­dnom pa­ne­li a dos­tup­né sú z boč­ných strán. Ško­da, že vý­rob­ca nep­ri­dal aj na pred­nú stra­nu ale­bo na boč­né hra­ny le­mo­va­nia ob­ra­zov­ky ne­ja­ké ov­lá­da­cie pr­vky, kto­ré by bo­li ľah­šie dos­tup­né. V ba­le­ní je štan­dar­dne klá­ves­ni­ca a myš, obe v bez­drô­to­vom vy­ho­to­ve­ní, no kaž­dý s vlas­tným pri­jí­ma­čom USB. Spo­ľah­li­vo si tak od­sta­ví­te dva por­ty USB. Ča­ka­li by sme, že súp­ra­va klá­ves­ni­ca + myš bu­de zdie­ľať je­den pri­jí­mač.

Na pra­vej stra­ne sú dva por­ty USB 2.0 a čí­tač­ka ka­riet SD. Na ľa­vej stra­ne je je­den port USB 3.0, HDMI a eter­ne­to­vý port. V tom­to sme­re je vý­ba­va skrom­nej­šia. Ne­náj­de­te tu ani op­tic­kú me­cha­ni­ku. Eter­ne­to­vý port mož­no ani ne­vyu­ži­je­te, pri­po­je­nie na Wi-Fi je bez­prob­lé­mo­vé rov­na­ko ako pri bež­ných pre­nos­ných po­čí­ta­čoch. S pre­nos­ný­mi po­čí­tač­mi má spo­loč­nú eš­te jed­nu vec, a to in­teg­ro­va­ný aku­mu­lá­tor. Vy­dr­ží na­pá­jať zos­ta­vu až 2,5 ho­di­ny. My sme tú­to fun­kcio­na­li­tu oce­ni­li. Má­te na sto­le po­čí­tač, no zá­ro­veň ťa­ží­te z fun­kcio­na­li­ty no­te­boo­kov. Pri prá­ci sa net­re­ba obá­vať vý­pad­kov prú­du a je roz­hod­ne prí­jem­né ve­dieť, že má­te zá­lož­ný zdroj ener­gie.

Vý­ko­no­vo je zhru­ba v niž­šej stred­nej trie­de. S po­čí­ta­čom sa te­da dá ro­biť všet­ko, na čo ste bež­ne zvyk­nu­tí. Pro­ce­sor In­tel Pen­tium J2850 2,41 GHz ne­bu­de vhod­ný na strih vi­dea, no kan­ce­lár­ske úko­ny, sle­do­va­nie fil­mov a prá­cu s fot­ka­mi zvlád­ne ab­so­lút­ne bez prob­lé­mov. Ho­ci sú tu mier­ne ús­tup­ky v por­toch, ne­tý­ka sa to dis­ple­ja. Je tu full HD do­ty­ko­vý dis­plej a 1 TB pev­ný disk.

Hod­no­te­nie

Full HD dis­plej, mož­nosť pou­žiť aj ver­ti­kál­ne, aku­mu­lá­tor, kva­lit­né rep­ro­duk­to­ry
Súp­ra­va klá­ves­ni­ce a my­ši, slab­šia vý­ba­va por­tov


Ce­na:609 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

ASUS ET2321I

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Naj­kraj­ší po­čí­tač v na­šom tes­te má zá­ro­veň aj naj­lep­šiu vý­ba­vu. Ob­jek­tív­ne však do­dá­va­me, že to všet­ko sa pod­pí­sa­lo aj na je­ho ce­ne. Mo­ni­tor s uh­lo­prieč­kou 23" a LED pod­svie­te­ním sa dá po­va­žo­vať za pl­no­hod­not­nú veľ­kosť pri sle­do­va­ní fil­mov. Pos­ky­tu­je kon­tras­tné far­by a po­zo­ro­va­cí uhol 178°. Tech­no­ló­gia IPS sa v tom­to prí­pa­de ur­či­te uj­me a z po­čí­ta­ča sa stá­va cen­trum zá­ba­vy pre via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov na­raz. Uchy­te­nie ne­do­vo­ľu­je pri­veľ­kú ma­ni­pu­lá­ciu s uh­lom nak­lo­ne­nia, no to v praxi ani ne­po­cí­ti­te. Raz si mo­ni­tor nas­ta­ví­te a tak ho bu­de­te pou­ží­vať.

ASUS_ET.jpg

Oce­ni­li sme por­ty aj na spod­nej stra­ne pred­nej hra­ny. Sí­ce je tu len je­den port USB 2.0, no lep­šie ako nič. Ďalej tu náj­de­te slot na pa­mä­ťo­vé kar­ty, vstup na mik­ro­fón a vý­stup na slú­chad­lá. Po pra­vej stra­ne sú dos­tup­né tla­čid­lá na úp­ra­vu ob­ra­zu pres­ne tak, ako si to pred­sta­vu­je­me. Te­lo je plas­to­vé, no v pred­nej spod­nej čas­ti je prú­žok z hli­ní­ka. Viac však na efekt ako na spev­ne­nie ša­si. Ne­chý­ba op­tic­ká me­cha­ni­ka a vstup na an­té­nu. S tým­to po­čí­ta­čom sa to­tiž do­dá­va aj di­aľ­ko­vý ov­lá­dač na ov­lá­da­nie ap­li­ká­cií mul­ti­me­diál­ne­ho cen­tra.

Vo­li­teľ­ne po­tom mož­no pou­žiť te­le­víz­ny tu­ner na sle­do­va­nie TV. Zvuk je ta­kis­to na vy­so­kej úrov­ni. Tech­no­ló­giu So­nic­Mas­ter sme chvá­li­li už viac­krát. Vo­li­teľ­ný dopl­nok je subwoofer, v na­šej kon­fi­gu­rá­cii ne­bol pri­ba­le­ný. Na za­dnej stra­ne je na­pá­ja­cí ko­nek­tor, eter­ne­to­vý port, dva HDMI a tro­ji­ca por­tov USB 3.0 plus dva por­ty USB 2.0, ako aj ko­nek­tor na exter­ný subwoofer. Z poh­ľa­du por­to­vej vý­ba­vy je na tom po­čí­tač veľ­mi dob­re. V ba­le­ní je klá­ves­ni­ca a myš v bez­drô­to­vej ver­zii a pri­pá­ja­jú sa cez je­den pri­jí­mač. Tak­to ne­ja­ko si to pred­sta­vu­je­me. Faj­nšmek­ri si však do­kú­pia vlas­tnú myš a klá­ves­ni­cu na lep­šie ov­lá­da­nie. Pri bež­nej prá­ci po­čí­tač ne­po­čuť, mier­ne hluč­nej­ším sa stá­va pri ná­roč­nej­šom vý­ko­ne. Je tu sil­nej­šia gra­fic­ká kar­ta, vhod­ná aj na star­šie hry. Pri bež­nej prá­ci ven­ti­lá­tor ochla­dzu­je kom­po­nen­ty v se­kun­do­vých inter­va­loch, pri mi­ni­mál­nej zá­ťa­ži sa otáč­ky zní­žia tak, aby ho ne­bo­lo po­čuť. Na bo­ku je op­tic­ká DVD me­cha­ni­ka.

Har­dvé­ro­vú vý­ba­vu ot­vá­ra pro­ce­sor In­tel Co­re i5-4200U 1,6 ÷ 2,6 GHz, na­mi oce­ňo­va­ný naj­mä v tes­te no­te­boo­kov, kde sa vý­rob­ca sús­tre­dí na ce­nu, ener­ge­tic­kú ná­roč­nosť a vý­kon. Na dá­ta má­te až 1 TB pries­to­ru a 7200-otáč­ko­vé plat­ne sa ta­kis­to po­čí­ta­jú k dob­ru. Po­čí­tač sa sprá­val pri kan­ce­lár­skych úlo­hách sviž­ne, ne­bo­lo to vy­slo­ve­ne na úrov­ni dis­ku SSD, no je­ho pot­re­bu sme ani zvlášť ne­po­ci­ťo­va­li. Veľ­ký po­diel na tom má ka­pa­ci­ta RAM, 16 GB je eš­te stá­le nad­štan­dard­ný údaj. Z tech­no­lo­gic­kej vý­ba­vy oce­ní­te aj sní­mač oko­li­té­ho os­vet­le­nia na úp­ra­vu ja­su dis­ple­ja, kto­rý rea­gu­je prom­ptne.

Hod­no­te­nie

LED dis­plej, sil­ná gra­fic­ká kar­ta, ka­pa­ci­ta HDD, zvuk So­nic­Mas­ter, nad­štan­dar­dná vý­ba­va por­tov
Vy­ššia ce­na

Ce­na: 1011 EUR
Za­po­ži­čal: ASUS

HP ProO­ne 400 G1

Naj­men­ší po­čí­tač z tes­tu je zá­ro­veň naj­sklad­nej­ší, a tak sa ho­dí pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rým zá­le­ží aj na veľ­kos­ti pries­to­ru, kto­rý po­čí­tač za­be­rie. Dis­plej má uh­lo­prieč­ku 19,5" a roz­lí­še­nie je 1600 × 900 bo­dov. Nie je to sí­ce full HD, ale na prá­cu aj mul­ti­mé­diá ur­či­te pos­ta­ču­je. Na pr­vý poh­ľad sme po­čas tes­to­va­nia ani ne­ba­da­li, že nej­de o dis­plej s vy­šším roz­lí­še­ním. Te­lo je plas­to­vé tak ako v prí­pa­de os­tat­ných tes­to­va­ných mo­de­lov. 

c03923846_1560x1144.jpg

Rám je v čier­nej far­be, strie­bro­si­vé je kry­tie rep­ro­duk­to­rov v pred­nej čas­ti. Sto­jan mo­hol byť vy­rie­še­ný tro­chu lep­šie, pre­to­že sa pri zod­vih­nu­tí mo­ni­to­ra sklo­pí na po­čia­toč­ný uhol. Keď si zo­be­rie­me, že všet­ky por­ty sú opäť v za­dnej čas­ti, po kaž­dom nak­lo­ne­ní mo­ni­to­ra/po­čí­ta­ča tre­ba vrá­tiť sto­jan do pô­vod­nej po­lo­hy, za­mýš­ľa­nej vý­rob­com. Tre­ba po­čí­tať aj s tým, že ob­raz je tro­chu niž­šie, keď­že sto­jan nez­dví­ha mo­ni­tor. Klá­ves­ni­ca a myš sú sí­ce pri­ba­le­né, no ide o káb­lo­vé ver­zie. Dva por­ty USB te­da hneď od­po­čí­taj­te z vý­ba­vy. Oba kom­po­nen­ty prav­de­po­dob­ne nah­ra­dí­te vlas­tný­mi ver­zia­mi my­ši a klá­ves­ni­ce, či už sa­mos­tat­ne, ale­bo v rám­ci súp­ra­vy.

Sil­ná strán­ka je pod­po­ra vý­rob­cu. Prep­ra­co­va­ný sys­tém do­dáv­ky no­vých ov­lá­da­čov a ria­de­nia bez­peč­nos­ti dát ra­dí ten­to mo­del aj do ob­chod­nej sfé­ry. Ak hľa­dá­te za­ria­de­nie do ho­te­la ale­bo ob­chod­nej pre­vádz­ky, to­to mô­že byť vhod­ný adept. Mul­ti­me­diál­ne fun­kcie za­stu­pu­je naj­mä roz­ší­re­nie zvu­ku DTS Stu­dio Sound. Zís­ka­te tak dob­rý zvuk, čím sa vy­uži­tie po­čí­ta­ča roz­ši­ru­je.

Pro­ce­sor In­tel Co­re i3-4130T 2,9 GHz tvo­rí so­líd­ny zá­klad na všes­tran­né pou­ži­tie. Aj tu vý­rob­ca pou­žil 7200-otáč­ko­vý disk, je­ho ka­pa­ci­ta 500 GB bu­de mno­hým pos­ta­čo­vať. RAM má štan­dar­dnú ka­pa­ci­tu 4 GB. Po­čí­tač je orien­to­va­ný aj na spot­re­bu, vy­sta­čiť te­da tre­ba len s in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou. Pod­ľa na­šich skú­se­nos­tí si však za­hrá­te aj star­šie hry. Bez kom­pli­ká­cií mô­že­te spra­cú­vať aj fo­tog­ra­fie a preh­rá­vať fil­my vo vy­so­kom roz­lí­še­ní.

Vý­ba­va por­tov je veľ­mi dob­rá. Na boč­nej hra­ne je slot na pa­mä­ťo­vé kar­ty, dva por­ty USB 3.0 a dva audio­por­ty (vstup a vý­stup). V za­dnej čas­ti sú Dis­play­Port, šty­ri por­ty USB 2.0, eter­ne­to­vý a VGA vý­stup.

Hod­no­te­nie

Men­šie roz­me­ry, vý­ba­va por­tov, pro­ce­sor In­tel Co­re i3 v sil­nej­šej kon­fi­gu­rá­cii
Sto­jan, nie­ko­mu mô­že chý­bať do­ty­ko­vý dis­plej

Ce­na: 667 EUR
Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard Slo­ven­sko

Ver­dikt PC RE­VUE

Acer As­pi­re Z3-600 po­nú­kol naj­lep­ší po­mer ce­ny a vý­ba­vy. Má full HD dis­plej, dá sa pou­žiť aj na vý­šku a má aj vlast­ný aku­mu­lá­tor. Za­obísť sa však tre­ba bez op­tic­kej me­cha­ni­ky. ASUS ET2321I je naj­drah­ší mo­del z tes­tu, vid­no to však aj na vý­ba­ve. Efekt­ný di­zajn, zvý­še­nie po­lo­hy ob­ra­zu na sto­ja­ne, vý­ba­va por­tov a kva­lit­ný zvuk hrá do ka­rát prá­ve to­mu­to mo­de­lu. HP ProO­ne 400 G1 sa nám pá­čil prá­ve pre men­šie roz­me­ry. Men­šia uh­lo­prieč­ka dis­ple­ja ma­la do­sah aj na niž­šie roz­lí­še­nie a dis­plej nie je do­ty­ko­vý. To nám však nep­re­ká­ža­lo a je­ho vy­uži­tie ne­bu­de ta­ké, ako by bo­lo v prí­pa­de tab­le­tov. Ta­kis­to vý­ba­va por­tov je na vy­so­kej úrov­ni a ako je­di­ný zá­stup­ca v tes­te má Dis­play­Port.

PC tab2.jpg


Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter