Android do vrecka

Test miniatúrnych PC s Androidom

Strana 1/2

titulka.jpg Ope­rač­ný sys­tém An­droid je pre svo­ju ot­vo­re­nosť ob­ľú­be­ný sof­tvé­ro­vý nás­troj vý­rob­cov. Čas­to ho in­teg­ru­jú do za­ria­de­ní, pre kto­ré nie je pri­már­ne ur­če­ný. Vďa­ka je­ho fun­kcio­na­li­te a ma­lým roz­me­rom pot­reb­ných har­dvé­ro­vých kom­po­nen­tov sa tak stre­tá­va­me s množ­stvom mi­nia­túr­nych po­čí­ta­čov.

Ma­jú roz­mer väč­šie­ho kľú­ča USB a k te­le­ví­zo­ru ale­bo pro­jek­to­ru ich pri­po­jí­te cez roz­hra­nie HDMI. Zo­pár ta­kých­to za­ria­de­ní sa pre­dá­va aj na Slo­ven­sku. No ak zva­žu­je­te kú­pu mi­nia­túr­ne­ho an­droi­do­vé­ho po­čí­ta­ča, pre­čí­taj­te si naj­skôr náš člá­nok. Mož­no zme­ní­te ná­zor.

Kon­cept mi­nia­túr­ne­ho po­čí­ta­ča je veľ­mi lá­ka­vý: ma­lé roz­me­ry, pa­sív­ne chla­de­nie a ak­cep­to­va­teľ­ný vý­kon. A v kom­bi­ná­cii s An­droi­dom aj dos­ta­tok ap­li­ká­cií, kto­ré po­núk­nu množ­stvo fun­kcií, a níz­ka ce­na. Je zrej­mé, pre­čo vý­rob­co­via tie­to za­ria­de­nia pro­du­ku­jú. Na dru­hej stra­ne žiad­na zná­ma znač­ka ne­má svoj mi­nia­túr­ny An­droid a dô­vo­dov je nie­koľ­ko. Ten naj­dô­le­ži­tej­ší je sku­toč­nosť, že kľúč HDMI s An­droi­dom je v pod­sta­te te­le­fón ale­bo tab­let bez do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ky. To­to ob­me­dzenie ne­mu­sí byť na pr­vý poh­ľad až ta­ké váž­ne, veď k za­ria­de­niu pri­po­jí­te klá­ves­ni­cu a myš. No je­ho po­ten­ciál sa znač­ne ob­me­dzu­je.

icon­BIT TOU­CAN Stick 3D mk2

Preh­ľad mi­nia­túr­nych po­čí­ta­čov za­čne­me naj­lac­nej­ším mo­de­lom. Za icon­BIT TOU­CAN Stick 3D mk2 za­pla­tí­te ne­ce­lých 30 eur. Vstup­né nák­la­dy sú veľ­mi níz­ke - za ta­kú­to ce­nu ne­kú­pi­te ani tab­let, ani Chro­me­cast ale­bo iný mul­ti­me­diál­ny kľúč HDMI. Níz­ka ce­na je však predz­vesť ob­me­dze­ní.

iconbit.jpg

Po­čí­tač vy­uží­va An­droid vo ver­zii 4.0. Má jed­no­jad­ro­vý pro­ce­sor s tak­tom 1,0 GHz. Kto mal mož­nosť stret­núť sa s lac­ný­mi tab­let­mi pred nie­koľ­ký­mi rok­mi, vie, čo mô­že oča­ká­vať. Reak­cie sys­té­mu sú však prek­va­pu­jú­co dob­ré (vzhľa­dom na ce­nu a har­dvé­ro­vú vý­ba­vu) a prek­va­pil aj inter­ne­to­vý pre­hlia­dač. Je sí­ce po­mal­ší, ale trom­fne niek­to­ré star­šie smart te­le­ví­zo­ry. Kľúč má 1 GB ope­rač­nej pa­mä­te a 4 GB úlo­žis­ka, z kto­rých má pou­ží­va­teľ k dis­po­zí­cii ne­ce­lých 2,7 GB. V An­Tu­Tu zís­kal skó­re 4026 bo­dov, čo je asi 1/5 dneš­ných lac­ných tab­le­tov s naj­nov­ší­mi pro­ce­sor­mi In­tel.

Naj­lac­nej­ší mo­del ne­po­nú­ka roz­hra­nie Blue­tooth. Konštruk­cia ob­sa­hu­je je­den mic­ro USB a je­den kla­sic­ký port USB. K za­ria­de­niu vďa­ka to­mu pri­po­jí­te po­mo­cou re­duk­cie klá­ves­ni­cu/myš a exter­né úlo­žis­ko USB. Po­čí­tač však nep­reh­rá sú­bo­ry väč­šie ako 4 GB.

Ho­ci za­ria­de­nie po­nú­ka Goog­le Play, je­ho pre­vádz­ka bo­la nes­ta­bil­ná. Ob­chod Play čas­to pa­dal a stiah­nuť ne­ja­kú ap­li­ká­ciu bol prob­lém. Pot­reb­né prog­ra­my sme si pre­to do po­čí­ta­ča nah­ra­li ne­pria­mo, stiah­li sme si sú­bo­ry APK z náš­ho clou­do­vé­ho úlo­žis­ka. Si­tuá­cii ne­po­má­hal ani po­mal­ší adap­tér Wi-Fi, sťa­ho­va­nie sú­bo­rov tr­va­lo o poz­na­nie dlh­šie ako v prí­pa­de os­tat­ných po­čí­ta­čov.

Vý­rob­cu však chvá­li­me, pre­to­že za­ria­de­nie pre­zen­tu­je ako in­te­li­gent­ný kľúč HDMI, kto­rý má uro­biť zo star­šie­ho te­le­ví­zo­ra „smart TV". Do­mov­ská ob­ra­zov­ka ob­sa­hu­je od­kaz na pár zá­klad­ných ap­li­ká­cií - preh­rá­va­nie mul­ti­mé­dií, inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, pre­hlia­dač sú­bo­rov a YouTu­be. K os­tat­ným mož­nos­tiam sa dos­ta­ne­te cez nas­ta­ve­nia. Za ne­ga­tí­vum po­va­žu­je­me fakt, že za­ria­de­nie ne­vyp­ne­te, ba ani neus­pí­te. Ho­ci icon­BIT prik­la­dá k za­ria­de­niu aj di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, ten vy­ze­rá ako lac­ná kó­pia ov­lá­da­ča k App­le TV a pre An­droid ne­pos­ta­ču­je. Po­čas tes­to­va­nia sme sa napr. za­sek­li v ap­li­ká­cii, le­bo sa ne­da­la za­vrieť, a to ani dvo­ji­tým stla­če­ním tla­čid­la späť, čo je je­di­né sys­té­mo­vé tla­čid­lo na ov­lá­da­či. Me­dzi ne­ga­tí­va rá­ta­me aj to, že ov­lá­dač sme mu­se­li mať pri­po­je­ný cez ká­bel USB k zdro­ju ener­gie, aby fun­go­val.

Ce­na: 29,95 EUR

Pres­ti­gio Mul­ti­cen­ter Box

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Mul­ti­cen­ter Box od Pres­ti­gia nie je zá­stup­com kľú­čov HDMI. Ma­lú ška­tuľ­ku však ta­kis­to scho­vá­te do vrec­ka. Na­vy­še k dis­po­zí­cii je aj kom­pak­tnej­ší Mul­ti­cen­ter Mi­ni, kto­rý už do ka­te­gó­rie kľú­čov HDMI pat­rí. Na tes­to­va­nie sme dos­ta­li set-top box Mul­ti­cen­ter Box.

prestigio.jpg

Nie je naj­vý­kon­nej­ší (dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor zís­kal v An­Tu­Tu 10 396 bo­dov), ale z hľa­dis­ka po­nú­ka­ných fun­kcií je naj­lep­ší. RKM (poz­ri ďa­lej) vô­bec neup­ra­vil ope­rač­ný sys­tém An­droid, icon­BIT len mi­ni­mál­ne. No v prí­pa­de za­ria­de­nia Mul­ti­cen­ter Box vi­dieť, že Pres­ti­gio sa sna­ži­lo. Nej­de pri­tom iba o zme­nu pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, kto­ré je roz­de­le­né do sek­cií Ap­li­ká­cie, Web a Mul­ti­mé­diá. Aj di­aľ­ko­vý ov­lá­dač na roz­diel od icon­BI­Tu ref­lek­tu­je mož­nos­ti a pot­re­by ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid. Pre­to na ňom náj­de­te tla­čid­lá Do­mov, Nas­ta­ve­nia aj Späť. Štvor­sme­ro­vý kríž je sa­moz­rej­mosť, mož­nosť prep­núť sa do re­ži­mu kur­zo­ra po­te­ší. Ho­ci ne­fun­gu­je ideál­ne, ov­lá­da­čom sa do­ká­že­te bez prob­lé­mov na­vi­go­vať v roz­hra­ní a vy­ko­nať všet­ko pot­reb­né. Za­ria­de­nie chvá­li­me aj z to­ho dô­vo­du, že ako je­di­né auto­ma­tic­ky nas­ta­vi­lo na­tív­ne roz­lí­še­nie v zá­vis­los­ti od te­le­víz­nej ob­ra­zov­ky.

Mul­ti­cen­ter Box po­te­ší pou­ží­va­te­ľov, kto­rí pre­fe­ru­jú káb­lo­vé pri­po­je­nie op­ro­ti bez­drô­to­vé­mu. Ako je­di­né za­ria­de­nie v tes­te po­nú­ka eter­ne­to­vý port. K dis­po­zí­cii sú aj dva kla­sic­ké por­ty USB 2.0, čo je ďal­šia vý­ho­da op­ro­ti kon­ku­ren­cii. Tre­ba však uz­nať, že Mul­ti­cen­ter Box je roz­me­ro­vo väč­ší a má pries­tor na dva „veľ­ké" por­ty.

aplikacia.jpg

Dopl­nko­vá ap­li­ká­cia od Pres­ti­gia je dob­rá, op­ro­ti os­tat­ným za­ria­de­niam pred­sta­vu­je veľ­kú pri­da­nú hod­no­tu

Pres­ti­gio si nás zís­ka­lo naj­mä dopl­nko­vou ap­li­ká­ciou, kto­rá je k dis­po­zí­cii pre iOS, An­droid a do­kon­ca aj Win­dows. Z tých­to za­ria­de­ní mô­že­te po­sie­lať do Mul­ti­cen­ter Boxu mul­ti­me­diál­ny ob­sah a ta­kis­to pri­jí­mať ob­raz - vý­stup z prís­tro­ja Pres­ti­gio sa bez­drô­to­vo zr­kad­lí v ap­li­ká­cii. Ne­chý­ba ani mož­nosť pou­žiť ap­li­ká­ciu vo for­me di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča ale­bo na bez­drô­to­vý pre­nos sú­bo­rov. Ap­li­ká­cia v žiad­nom prí­pa­de nie je do­ko­na­lá, op­ro­ti kon­ku­ren­cii však po­nú­ka vý­raz­nú pri­da­nú hod­no­tu. A mož­nosť po­sie­lať ob­sah aj zo za­ria­de­ní s iOS je prí­jem­ný bo­nus. Kri­ti­zu­je­me však tep­lo­tu po­čas pre­vádz­ky. Za­ria­de­nie sa zoh­re­je už pár mi­nút po spus­te­ní a naj­mä zos­po­du je ho­rú­ce. Dis­ku­ta­bil­ný ne­dos­ta­tok je aj fakt, že bez kar­ty mic­roSD ale­bo exter­né­ho úlo­žis­ka USB sa ne­poh­ne­te. Ška­tuľ­ka po­nú­ka iba 1 GB pries­to­ru.

Ce­na: 69,00 EUR


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter