Seriál

Nízkoenergetický drevodom v harmónii s prírodou

V na­šom pu­to­va­ní po za­ují­ma­vých do­moch sme sa ten­to­raz dos­ta­li na Slo­ven­sku naj­ďa­lej. Nav­ští­vi­li sme Pú­chov, kon­krét­ne mes­tskú časť No­si­ce. Prá­ve tu je pos­ta­ve­ný níz­koe­ner­ge­tic­ký dom, kto­rý je úpl­ne v har­mó­nii s oko­li­tou prí­ro­dou. Vy­ni­ka­jú­co za­pa­dá do oko­lia a pô­so­bí veľ­mi efek­tne za kaž­dé­ho po­ča­sia a den­nej do­by.

Mi­mo­cho­dom, tá­to stav­ba bo­la oce­ne­ná v sú­ťa­ži Buil­ding Ef­fi­cien­cy Awards (BEF­FA) na­prieč ka­te­gó­ria­mi ako naj­lep­šia čes­ko-slo­ven­ská dre­vos­tav­ba ro­ku 2012. Návrh do­mu vy­ho­to­vil Ing. arch. Pa­vol Po­kor­ný, stav­bu reali­zo­va­la fir­ma For­Dom, s. r. o., a spra­co­va­te­ľom pro­jek­tu bo­la fir­ma stu­dio b52, s. r. o.

Video:

Pred­sta­vu­je­me níz­koe­ner­ge­tic­ký dom v mes­tskej čas­ti No­si­ce pri Pú­cho­ve.

Slú­ži svoj­mu ma­ji­te­ľo­vi pre­dov­šet­kým ako ví­ken­do­vý dom, a ako sme zis­ti­li, do­ko­na­le si ho spo­lu s ro­di­nou a zná­my­mi uží­va. Hlav­ný sta­veb­ný ma­te­riál je dre­vo, zá­klad do­mu tvo­rí oce­ľo­vá konštruk­cia. Ako izo­lač­ný ma­te­riál bo­la pou­ži­tá tech­no­ló­gia od fir­my Iso­ver. Pod­ľa ana­lýz tej­to fir­my z do­mu uni­ká naj­viac tep­la cez ste­ny (asi 35 %), ďa­lej cez stre­chu (asi 25 %), dve­re a pod­la­hu (zhod­ne po 15 %) a mo­der­né ok­ná (asi 10 %). 

NosiceDom.jpg

Níz­koe­ner­ge­tic­ký dom sa na­chá­dza ne­ďa­le­ko Pú­cho­va

Na tom­to dre­vo­do­me bol pre­to pou­ži­tý ISO­VER UNI­ROL PLUS, čo je mäk­ký, pod tla­kom zro­lo­va­ný izo­lač­ný pás zo skle­ných vlá­kien s veľ­mi dob­rý­mi te­pel­noi­zo­lač­ný­mi vlas­tnos­ťa­mi, ur­če­ný na te­pel­nú a akus­tic­kú izo­lá­ciu šik­mých striech, ľah­kých pod­láh a stro­pov. Ďalej bol pou­ži­tý ISO­VER AKUP­LAT, kto­rý pred­sta­vu­je mi­ne­rál­ne izo­lač­né dos­ky zo skle­ných vlá­kien. Je ur­če­ný na akus­tic­kú izo­lá­ciu ľah­kých sad­ro­kar­tó­no­vých prie­čok, za­ve­se­ných stro­pov, ľah­kých pod­láh a pod. Izo­lač­né dos­ky mož­no pou­žiť aj ako te­pel­nú izo­lá­ciu ob­vo­do­vých stien bu­dov. Na­ko­niec bol pou­ži­tý ISO­VER VA­RIO KM DUP­LEX UV, čo je pa­ro­tes­ná mem­brá­na ur­če­ná na pou­ži­tie v pre­vet­rá­va­ných aj nep­re­vet­rá­va­ných konštruk­ciách streš­ných pláš­ťov, ob­vo­do­vých stien, dre­ve­ných stro­pov a pod. Vďa­ka svoj­mu zlo­že­niu me­ní mem­brá­na svo­ju na­sia­ka­vosť so zme­nou vl­hkos­ti pros­tre­dia a umož­ňu­je tak pres­tup vl­hkos­ti sme­rom do von­kaj­šie­ho i vnú­tor­né­ho pros­tre­dia. 

UnirolPlus.jpg

ISO­VER INI­ROL PLUS bol pou­ži­tý na te­pel­nú a akus­tic­kú izo­lá­ciu šik­mých striech, ľah­kých pod­láh a stro­pov

VarioKMDuplexUV.jpg

ISO­VER VA­RIO KM DUP­LEX UV bol pou­ži­tý do streš­ných pláš­ťov toh­to do­mu

Dom po ap­li­ká­cii tých­to izo­lač­ných hmôt vy­hrie­va cen­trál­ny krb a ako dopl­nko­vé vy­ku­ro­va­nie je in­šta­lo­va­né elek­tric­ké kú­re­nie. Krb zá­ro­veň vy­tvá­ra veľ­mi prí­jem­nú at­mos­fé­ru, a to te­pel­nú aj sve­tel­nú. Aj po­čas sil­nej zi­my do­ká­že vy­kú­riť ce­lý pries­tor ví­ken­do­vé­ho do­mu na vy­še 20 °C. Krb je pri­tom umies­tne­ný v ob­rov­skej obý­vač­ke, spo­je­nej s je­dál­ňou s mi­mo­riad­ne vy­so­kým stro­pom. Ce­lý pries­tor vy­ku­ru­je rú­ra ve­de­ná od kr­bu cez ce­lú obý­vač­ku. Na ok­nách do­mu sú umies­tne­né ža­lú­zie s mož­nos­ťou ich di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia. Da­jú sa ov­lá­dať di­aľ­ko­vým ov­lá­da­čom, nain­šta­lo­va­ná me­teo­ro­lo­gic­ká sta­ni­ca zis­ťu­je si­lu vet­ra a chrá­ni ža­lú­zie pred poš­ko­de­ním. V spod­nej čas­ti do­mu sa na­chá­dza aj časť wellness, kto­rá ob­sa­hu­je ví­riv­ku, infra­sau­nu a spr­chu.

NosiceKrb.jpg

A tak­to to vy­ze­rá, keď sa za­pá­li krb, hlav­né vý­hrev­né te­le­so ce­lé­ho do­mu

NosiceObyvacka.jpg

Do tej­to pries­tran­nej obý­vač­ky sa zmes­tí ve­ľa ľu­dí. A ne­bu­dú si nav­zá­jom pre­ká­žať...

V hor­nej čas­ti do­mu sú dve spál­ne so streš­ný­mi ok­na­mi ov­lá­da­ný­mi na di­aľ­ku. Sú­čas­ťou jed­nej z izieb je tech­no­lo­gic­ká časť, v kto­rej sa na­chá­dza boj­ler na tep­lú vo­du, kli­ma­ti­zač­ná jed­not­ka a pri­po­je­nie do­mu na inter­net. Eter­ne­to­vé roz­vo­dy sú po ce­lom do­me, pri­po­jiť sa mô­že­te aj po­mo­cou Wi-Fi. Na ved­ľaj­šom do­me je umies­tne­ná prie­my­sel­ná ka­me­ra od fir­my Sam­sung, a pre­to má ma­ji­teľ mož­nosť ke­dy­koľ­vek po­zrieť sa na svoj ví­ken­do­vý dom aj cez smar­tfón.

NosiceObyvackaZhora.jpg

Poh­ľad na obý­vač­ku zho­ra. Ho­re sa

Kon­šta­tu­je­me, že to­to bo­la stav­ba, v kto­rej sme sa cí­ti­li veľ­mi dob­re. Má svo­ju oso­bi­tú at­mos­fé­ru, vý­bor­ne sa v nej dý­cha a do­ká­že­me si tu pred­sta­viť os­la­vy, ví­ken­dy, ale i tr­va­lé bý­va­nie. Poz­ri­te sa do toh­to níz­koe­ner­ge­tic­ké­ho do­mu aj v na­šom vi­deu.

Pre­čo ste zvo­li­li prá­ve spo­mí­na­né izo­lač­né ma­te­riá­ly?

Spo­mí­na­né ma­te­riá­ly sme zvo­li­li hlav­ne pre ich vy­ni­ka­jú­ce te­pel­noi­zo­lač­né vlas­tnos­ti, ove­re­né v praxi na stav­bách po ce­lej Euró­pe. Tie­to ma­te­riá­ly v ob­vo­do­vých konštruk­ciách dre­vo­do­mov ne­sa­da­jú, v šik­mých stre­chách sa ne­zo­sú­va­jú a rých­lo a jed­no­du­cho sa s ni­mi pra­cu­je. Na­vy­še pri prá­ci s ni­mi nev­zni­ká žiad­ny od­pad.

Balent.JPG

Vla­di­mír Ba­lent, špe­cial­ista na níz­koe­ner­ge­tic­ké a pa­sív­ne do­my, Iso­ver

Zdroj: PCR 5/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter