Keď na stole dochádza miesto

Výkonné minipočítače

ASUS VivoPC.jpg In­tel svoj návrh for­má­tu mik­ro­po­čí­ta­čov s náz­vom NUC (Next Unit of Com­pu­ting) pred­vie­dol pr­výk­rát už v ča­soch pro­ce­so­rov San­dy Brid­ge. Ma­lič­ké PC však vte­dy väč­ši­nou ma­li vo vý­ba­ve iba naj­slab­šie ver­zie pro­ce­so­rov, inak by ne­bo­lo mož­né ich v drob­ných ška­tuľ­kách dos­ta­toč­ne chla­diť.

Len­že vý­voj ar­chi­tek­túr od­vte­dy pok­ro­čil, pre­dov­šet­kým v sme­re zni­žo­va­nia spot­re­by, a do tých­to mi­nis­kri­niek zra­zu mož­no in­šta­lo­vať po­mer­ne vý­kon­né či­py. Ale­bo si vy­skla­dať ti­chuč­ké HTPC. For­mát NUC tak zís­ka­va čo­raz väč­šiu dô­le­ži­tosť a my mu pred­pok­la­dá­me svet­lú bu­dúc­nosť. Nie­len ne­ná­roč­ných do­má­cich PC, kto­ré už ne­bu­dú mu­sieť za­brať tre­ti­nu pra­cov­né­ho sto­la, ale aj obý­vač­ko­vých po­čí­ta­čov, kto­ré sa mô­žu po­ľah­ky nain­šta­lo­vať nap­rík­lad na za­dnú ste­nu te­le­ví­zo­ra. My sme pre vás otes­to­va­li dva mo­men­tál­ne naj­zau­jí­ma­vej­šie mo­de­ly na na­šom tr­hu - je­den za­me­ra­ný na pou­ží­va­te­ľa hľa­da­jú­ce­ho vy­so­ký vý­kon v kom­pak­tnom PC, dru­hý skôr di­zaj­no­vej­ší a tich­ší, za­me­ra­ný na niž­šiu spot­re­bu a obý­vač­ko­vé pou­ži­tie.

GI­GA­BY­TE Brix Pro

Je to prek­va­pi­vé, ale Brix Pro, aj keď je vý­kon­nej­ším mo­de­lom z tes­to­va­nej dvo­ji­ce, je zá­ro­veň lac­nej­ší. Ce­no­vý roz­diel v tom­to prí­pa­de vy­svet­ľu­je zá­klad­ná vý­ba­va - Brix je ba­re­bo­ne, te­da bez ope­rač­né­ho sys­té­mu, bez pev­né­ho dis­ku a bez RAM. Viac to­ho však do­ku­po­vať net­re­ba, vo vý­ba­ve náj­de­te všet­ko pot­reb­né vrá­ta­ne fan­tas­tic­kej bez­drô­to­vej sie­ťov­ky s pod­po­rou naj­nov­šie­ho štan­dar­du 802.11ac a zá­ro­veň Blue­tooth 4, sie­ťov­ky LAN, in­teg­ro­va­nej gra­fi­ky, dvoch slo­tov SO-DI­MM na pa­mä­te DDR3L či zvu­ko­vej kar­ty s vý­stup­mi na slú­chad­lá vpre­du. Na pev­né dis­ky má­te na vý­ber je­den port mSA­TA a je­den tra­dič­ný 6 Gb/s SA­TA, tak­že na­raz sa zmes­tí je­den disk mik­ro SSD a ten­ký 9,5 mm disk HDD. Vý­stu­py na mo­ni­tor tu náj­de­te dva: mi­ni­Dis­play­Port a HDMI.

brix1.jpg

Pri ma­lo­for­má­to­vých PC pla­tí, že veľ­mi pod­stat­né sú aj pre­vádz­ko­vé vlas­tnos­ti, nie­len su­ro­vý vý­kon. To­ho má však Brix na roz­dá­va­nie, pre­to­že GI­GA­BY­TE do svo­jich NUC osa­dzu­je tie naj­sil­nej­šie pro­ce­so­ry Haswell. Na tr­hu exis­tu­je aj mo­del s CPU Co­re i7-4770R, my sme však tes­to­va­li troš­ku umier­ne­nej­ší a ro­zum­nej­ší mo­del s Co­re i5-4570R. Pod­ľa prí­po­ny R poz­nať, že to­to CPU je vy­ba­ve­né naj­sil­nej­šou in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou v po­nu­ke In­te­lu s ozna­če­ním Iris Pro.

Ide o va­riant In­tel HD Grap­hics 5000, vy­ba­ve­ný vsa­de­nou vy­rov­ná­va­cou pa­mä­ťou eD­RAM s ka­pa­ci­tou 128 MB, kto­rá, sa­moz­rej­me, ne­nah­rá­dza tra­dič­ný fra­me­buf­fer, te­da vi­deo RAM, ale je skôr po­moc­ní­kom, kto­rý zni­žu­je zá­vis­losť gra­fi­ky od pre­no­so­vej šír­ky pri ko­mu­ni­ká­cii s pa­mä­ťou (v tom­to prí­pa­de so sys­té­mo­vou RAM). Vo vý­sled­ku je Iris Pro dos­ta­toč­ne sil­ná gra­fi­ka aj na ná­roč­nej­šie hry, čo do­ka­zu­jú aj na­še tes­ty: umož­ňu­je hrať re­la­tív­ne ply­nu­le aj stred­ne ná­roč­né ti­tu­ly, nap­rík­lad tre­tí di­el Stal­ke­ra v re­ži­me DX11 v pl­ne nas­ta­ve­nej gra­fi­ke, po men­šom la­de­ní a kom­pro­mi­soch sa hrá­či mô­žu dos­tať aj na dvoj­ná­sob­né FPS pri stá­le efek­tnej gra­fi­ke. 

brix2.jpg

Po­dob­ne dob­re to vy­ze­rá aj s hra­ním StarCraft II, ply­nu­le bež­ia tak­mer všet­ky nas­ta­ve­nia. Z tých­to dvoch prík­la­dov si skú­se­nej­ší hráč už vie veľ­mi dob­re od­vo­diť, s akou sil­nou gra­fi­kou má do či­ne­nia - naj­ná­roč­nej­šie ti­tu­ly v na­šej vý­sled­ko­vej ta­buľ­ke uka­zu­jú, že ju do­ká­žu pre­ťa­žiť, no zvy­šok hier by ne­mal ro­biť prob­lém.

Vý­kon­ný štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor (bez pod­po­ry hyper­threa­din­gu) pred­vá­dza svo­je kva­li­ty aj v ap­li­kač­ných tes­toch, je veľ­mi rých­ly v ren­de­ro­va­ní aj stri­hu vi­dea, skú­ša­li sme aj ma­so­vé úp­ra­vy fo­tog­ra­fií a kom­pre­siu, vša­de pra­co­val veľ­mi sviž­ne, po­ci­to­vo príl­iš ne­zaos­tá­val ani za naj­sil­nej­ším des­kto­po­vým Co­re i7-4770K. Tej­to po­ci­to­vej sviž­nos­ti dosť sil­ne po­má­ha prí­tom­nosť SSD, s kto­rým pri skla­da­ní svoj­ho Brixu ur­či­te po­čí­taj­te ako s po­vin­nou vý­ba­vou. Mi­mo­cho­dom, po­kiaľ pri prá­ci s vi­deom vy­uží­va­te prog­ra­my pod­po­ru­jú­ce In­tel Quick Sync, je vy­ko­na­nie úp­rav a en­kó­do­va­nia ho­to­vé za pä­ti­nu ča­su z na­šich me­ra­ní, na­vy­še s mi­ni­mál­nym za­ťa­že­ním pro­ce­so­ra.

vnutro-1.jpg

vnutro-2.jpg

V mi­ni­po­čí­ta­čoch ty­pu NUC nie je mies­ta naz­vyš: pou­ží­va­jú sa hlav­ne no­te­boo­ko­vé sú­čias­tky, zdroj je von­kaj­ší a mož­nosť up­gra­du mi­ni­mál­na. V naj­lep­šom prí­pa­de si vie­te za­me­niť mo­du­ly RAM, HDD za SSD a v prí­pa­de Brixu pri­dať k SSD aj 1 HDD.

To je veľ­mi dô­le­ži­té, pre­to­že pro­ce­sor chla­de­ný ma­lič­kým vet­rá­kom sa na­priek je­ho vy­so­kým otáč­kam (až 4200 RPM) zvyk­ne dosť za­hriať. Tým dosť mys­lí­me nao­zaj dosť, CPU hlá­si­lo mo­ni­to­ro­va­cím prog­ra­mom tep­lo­ty nad 90 °C, čo­mu vcel­ku ve­rí­me, le­bo za­dná mriež­ka Brix sa za­hrie­va­la sko­ro na 70 °C. Vý­rob­ca is­te pou­ží­va len di­ely vy­ro­be­né tak, aby do­ká­za­li pra­co­vať pri vy­so­kých tep­lo­tách bez stra­ty ži­vot­nos­ti, ale aj tak je to nie­čo, na čo by sme si da­li po­zor. Brix te­da od­po­rú­ča­me ne­pou­ží­vať tak, že by čas­to pra­co­val dl­ho­do­bo s pro­ce­so­rom za­ťa­že­ným na 100 %.

Od­me­nil by sa vám aj po­mer­ne vy­so­kou hluč­nos­ťou chla­di­ča, až 50 dBA na vzdia­le­nosť pol met­ra, kto­rý je však pri bež­nej prá­ci re­la­tív­ne ti­chý (des­ktop PC však tra­dič­ne bý­va o nie­čo tich­ší). Brix sa mô­že poch­vá­liť extrém­ne níz­kou spot­re­bou, naj­viac sme na­me­ra­li po­čas 3D­Mar­ku a hod­no­ta bo­la len 80 W, pri pl­nom vy­ťa­že­ní CPU a nu­lo­vom GPU sme na­me­ra­li 52, pri preh­rá­va­ní HD vi­dea 20 ÷ 22 W. Ta­ké­to úc­ty­hod­né čís­la by sa vám s des­kto­po­vým po­čí­ta­čom len tak ľah­ko ne­po­da­ri­lo do­siah­nuť, a ak aj áno, ne­bol by ta­ký vý­kon­ný ako Brix. Na na­pá­ja­nie mu pri­tom sta­čí von­kaj­ší zdroj Fortron s vý­ko­nom 135 W.

Ako te­da zhod­no­tiť Brix? Je to hrač­ka pre do­má­cich majstrov, kto­rí si do­kú­pia vhod­né di­ely a dos­kla­da­jú si z ne­ho ideál­ny ma­lý po­čí­tač na stôl. Tre­ba však rá­tať s tým, že je ur­če­ný skôr na od­dy­cho­vé hra­nie a prá­cu, kto­rá dl­ho­do­bo ne­za­ťa­žu­je pro­ce­sor ako na­še benchmar­ky, nech sa zby­toč­ne nep­re­hrie­va.

Za­po­ži­čal: GI­GA­BY­TE
Roz­me­ry: 111 × 114 × 62 mm
Ce­na: 480 EUR

ASUS Vi­voPC

Vi­voPC je na roz­diel od Brixu pl­ne vy­ba­ve­ný po­čí­tač na kľú­čik, kde sa sta­čí len pr­výk­rát prih­lá­siť do Win­dows 8. Ma­lič­ká ška­tuľ­ka ob­sa­hu­je všet­ko pot­reb­né, do­kon­ca aj za­bu­do­va­ný ste­reo­fón­ny rep­ro­duk­tor. Vi­voPC je o nie­čo väč­ší než Brix a po­nú­ka bo­hat­šiu ko­nek­ti­vi­tu, kto­rá sí­ce chý­ba na pred­nej stra­ne, no na tej za­dnej náj­de­te až 4 × USB 3.0, dve USB 2.0, vi­deo­výs­tu­py HDMI a mi­ni­Dis­play­Port, sé­rio­vý COM port, ďa­lej čí­tač­ku ka­riet SD/MMC, ko­nek­tor LAN a op­tic­ký vý­stup S/PDIF. 

vivo2.jpg

Vnút­ri náj­de­te o nie­čo slab­ší, a te­da pre za­ria­de­nia toh­to for­má­tu aj „ro­zum­nej­ší" pro­ce­sor Co­re i3-3210M s frek­ven­ciou 2,5 GHz, dvo­ma jad­ra­mi a pod­po­rou hyper­threa­din­gu (v sys­té­me sa te­da ja­ví ako 4-jad­ro), dopl­ne­ný o 4 GB RAM. Pro­ce­sor na­priek to­mu, že ide o Ivy Brid­ge, a nie mo­der­nej­ší Haswell, má niž­šie TDP, tak­že pro­fi­tu­je aj cel­ko­vá spot­re­ba Vi­voPC, aj je­ho tep­lot­né a hlu­ko­vé vlas­tnos­ti. My sme pri ne­čin­nos­ti na­me­ra­li od­ber len 14 W, pri preh­rá­va­ní full HD vi­dea len 20 W, pri pl­nej zá­ťa­ži pro­ce­so­ra 42 W a cel­ko­vé maximum sme vi­de­li opäť pri 3D­Mar­ku, kde bol od­ber 51 W.

S do­dá­va­ním ener­gie si tak po­ra­dí aj ma­lič­ký exter­ný zdroj s vý­ko­nom 65 W. Chla­dič vo Vi­voPC sa do­ká­že roz­to­čiť na 4000 ot./min, no ne­ro­bí to čas­to a aj pri pl­nom vý­ko­ne je tich­ší než Brix. Maximál­ne tep­lo­ty sú aj v tom­to prí­pa­de re­la­tív­ne vy­so­ko, ale stra­ši­li nás o nie­čo me­nej než pri Brixe. Aj vo Vi­voPC náj­de­te mo­dul Wi-Fi s pod­po­rou 802.11ac, čo je štan­dard do­sa­hu­jú­ci eš­te pod­stat­ne vy­ššie rých­los­ti než sluš­ne rých­ly 802.11n.

vivo.jpg

Vi­voPC má v tej­to kon­fi­gu­rá­cii, po­cho­pi­teľ­ne, niž­ší vý­kon než Brix, no stá­le kon­šta­tu­je­me, že pat­rí k rých­lym po­čí­ta­čom. Veď ide o vý­kon­nej­šie CPU, než náj­de­te nap­rík­lad v ultra­boo­koch. Je­di­ná chy­bič­ka je pou­ži­tý pev­ný disk, kde fi­gu­ru­je kla­sic­ké HDD s ka­pa­ci­tou 1 TB a 5400 ot./min. Pek­ná ka­pa­ci­ta ne­vy­vá­ži fakt, že pre ľu­dí na­vyk­nu­tých na prá­cu s SSD sa bu­de ope­rač­ný sys­tém zdať po­ma­lý, s ones­ko­re­ný­mi reak­cia­mi, s hor­ším sprá­va­ním pri spus­te­ní via­ce­rých prog­ra­mov pra­cu­jú­cich s HDD.

Dnes by sme už SSD v po­dob­ných sys­té­moch oča­ká­va­li ako po­vin­né. Dob­rý dô­vod je aj ne­ná­roč­nosť SSD na chla­de­nie, nie­len­že pro­du­ku­je me­nej tep­la, ale vy­ššie tep­lo­ty dis­kom SSD neš­ko­dia. Z pou­ži­té­ho pro­ce­so­ra a nep­rí­tom­nos­ti sa­mos­tat­nej gra­fic­kej kar­ty ďa­lej vy­plý­va, že nej­de o her­ný po­čí­tač. Ako vi­dí­te v ta­buľ­ke tes­tov, hrať mož­no len me­nej ná­roč­né hry, ako je StarCraft II po nas­ta­ve­ní na mi­ni­mál­nu gra­fic­kú kva­li­tu, po­dob­ne ná­roč­né ti­tu­ly te­da pôj­du. Už po zdvih­nu­tí de­tai­lov na dru­hú naj­niž­šiu úro­veň (me­dium) však kles­li prie­mer­né FPS na 18, čo už je neh­ra­teľ­ne níz­ko, tak­že ak má­te aš­pi­rá­cie za­hrať si mo­der­nej­šie hry, skôr in­ves­tuj­te do des­ktop PC so sa­mos­tat­nou kar­tou, veď na tr­hu je mno­ho lac­ných a pri­tom sluš­ne vý­kon­ných rie­še­ní.

Po za­po­čí­ta­ní kva­lit­né­ho spra­co­va­nia a všet­kej vý­ba­vy sa nám zra­zu ce­na 500 eur zdá veľ­mi dob­rá, na­vy­še na tr­hu exis­tu­je aj po­dob­ná ver­zia Vi­voPC za 400 eur s po­lo­vič­nou ka­pa­ci­tou RAM aj HDD. Ideál­ne up­lat­ne­nie pre ten­to po­čí­tač vi­dí­me ok­rem pra­cov­ných sto­lov (kde je má­lo mies­ta) aj v úlo­he HTPC - je tich­ší než Brix a pri preh­rá­va­ní HD fil­mov sa ani ne­za­po­tí, HD vi­deo pro­ce­sor ne­vy­ťa­ží na viac než 10 %. Ľubo­voľ­ný pro­ce­sor Ivy Brid­ge ale­bo Haswell má viac než dos­ta­toč­ný vý­kon na pou­ži­tie HTPC, tak­že pri roz­ho­do­va­ní ide len o for­mu, ka­pa­ci­tu a ko­nek­ti­vi­tu a mož­no eš­te spot­re­bu. A prá­ve to­to sú sil­né strán­ky Vi­voPC: su­perrých­le Wi-Fi, vy­so­ko­ka­pa­cit­ný disk a nao­zaj efekt­ný plo­chý di­zajn.

Za­po­ži­čal: ASUS
Roz­me­ry: 190 × 190 × 56 mm
Ce­na: 500 EUR

pocitace tab.jpg

Na­me­ra­ný vý­kon a pre­vádz­ko­vé vlas­tnos­ti tes­to­va­ných mi­ni­po­čí­ta­čov. Na po­rov­na­nie s naj­sil­nej­ším pro­ce­so­rom Haswell Co­re i7-4770K uve­die­me, že nap­rík­lad v Mul­ti­Co­re tes­te Ci­ne­bench do­sa­hu­je 29-ti­síc bo­dov a pre­kó­do­va­nie vi­dea zvlád­ne za 3 mi­nú­ty a štvrť. Maximál­ne sme na ňom na­me­ra­li 67 °C, no cel­ko­vá spot­re­ba po­čí­ta­ča bo­la me­dzi 70 ÷ 132 W. Mi­mo­cho­dom, 4770K je v her­ných tes­toch slab­ší než Brix, pre­to­že naj­sil­nej­šia ver­zia gra­fi­ky Iris Pro sa vy­sky­tu­je len na pro­ce­so­roch ur­če­ných do no­te­boo­kov a NUC, ako je prá­ve Co­re i5-4570R.

Zdroj: PCR 4/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter