Svet 3D tlače pod drobnohľadom

3D tlačiarne na ceste do domácností

Strana 1/3

Titulka2.jpg Len má­lo­čo dnes vzbu­dzu­je v ob­las­ti IT roz­po­rupl­nej­šie po­ci­ty než 3D tla­čiar­ne. Niek­to­rí pre ne ne­vi­dia iné vy­uži­tie než v prie­mys­le, iní by ich naj­rad­šej ma­li už do­ma na sto­le. V akom sta­ve je ten­to od­bor dnes a kam sa mô­že pob­rať v bu­dúc­nos­ti? Mô­žu 3D tla­čiar­ne v doh­ľad­nom ča­se spô­so­biť ďal­ší tech­no­lo­gic­ký prev­rat?

qr_3D_tlaciarne.png

No len si to pred­stav­te. Man­žel­ka sa do­ma če­še pred zr­kad­lom a plas­to­vý hre­beň v ru­kách sa jej ne­naz­daj­ky zlo­mí. Na­mo­sú­re­ne pri­tom schy­tí smar­tfón a z inter­ne­tu si sťa­hu­je 3D mo­del cel­kom rov­na­ké­ho tva­ru. Bez­drô­to­vo po­sie­la dá­ta do za­ria­de­nia v tva­re mik­rovl­nky, kto­ré sa z ni­čo­ho nič ro­zoz­vu­čí. Po pár mi­nú­tach ot­vá­ra je­ho dvier­ka a vy­be­rá z ne­ho nav­las rov­na­ký hre­beň, ako ma­la v ru­ke pred nep­rí­jem­nou ne­ho­dou. Fan­tá­zia či ne­vyh­nut­ná reali­ta nas­le­du­jú­cich ro­kov?

Pro­ces 3D tla­če nie je žiad­ny zá­zrak, ale len ne­vyh­nu­tý dôs­le­dok pok­ro­ku v tech­no­ló­giách. Pod tým­to ozna­če­ním si net­re­ba pred­sta­vo­vať za­ria­de­nie, kto­ré vy­tvá­ra ne­ja­kú op­tic­kú ilú­ziu pred­me­tu, tak ako je to nap­rík­lad pri 3D ob­ra­ze v TV či ki­ne. Po­dob­ne ako at­ra­men­to­vá či la­se­ro­vá tla­čia­reň na­ná­ša na pa­pier vrstvu at­ra­men­tu ale­bo fa­reb­né­ho pra­chu, 3D tla­čia­reň na­ná­ša na svo­ju pra­cov­nú dos­ku vrstvu plas­tu, ko­vu či ke­ra­mic­ké­ho ma­te­riá­lu. No nes­kon­čí pri jed­nej vrstve, tla­čo­vá hla­va sa po­su­nie o úro­veň vy­ššie a na­ne­sie ďal­šiu vrstvu na tú pre­doš­lú. Vrstvy sa tak pos­tup­ne ver­ti­kál­ne ko­pia a pred oča­mi nám ras­tie pred­met, kto­rý na kon­ci ce­lé­ho pro­ce­su mô­že­me vziať do ru­ky. Keď­že ce­lý ob­jekt ras­tie po mi­nia­túr­nych vrstvách či prie­re­zoch, po­mo­cou správ­ne­ho pos­tu­pu nie je prob­lém vy­tla­čiť du­tú gu­ľu, vnút­ri kto­rej je iný pred­met, ale­bo nap­rík­lad ho­to­vú lo­dič­ku vo fľaš­ke.

cubify_cube_lifestyle.jpg

3D vý­tlač­ky vzni­ka­jú po jed­not­li­vých vrstvách. Čím je vrstva jem­nej­šia, tým je mo­del pres­nej­ší, ale tlač tr­vá dlh­šie (tla­čia­reň 3D Sys­tems Cu­bi­fy Cu­be).

Aj keď mno­ho ľu­dí si za­ča­lo di­anie oko­lo 3D tla­čiar­ní vší­mať len v prie­be­hu mi­nu­lé­ho ro­ka, od­bor nie je ni­ja­ká no­vin­ka a v špe­ci­fic­kých ob­las­tiach tr­hu sa tie­to tech­no­ló­gie pou­ží­va­jú už ce­lé tri de­sať­ro­čia. Ťaž­ké a mi­mo­riad­ne dra­hé 3D tla­čiar­ne naš­li up­lat­ne­nie v prie­mys­le na rých­lu vý­ro­bu ukáž­ko­vých návr­hov či na vy­tvá­ra­nie pro­to­ty­pov slú­žia­cich ako vzor pre bu­dú­cu vý­ro­bu. Vý­voj sa však ne­zas­ta­vil a s pos­tup­ným zdo­ko­na­ľo­va­ním tech­no­ló­gií sa da­rí roz­me­ry, rých­losť a hlav­ne vý­rob­né nák­la­dy za­ria­de­ní po­sú­vať stá­le niž­šie. V sú­čas­nos­ti to vy­ze­rá tak, že sa dos­tá­va­me už na hra­ni­cu, za kto­rou sa tech­no­ló­gia mô­že rých­lo a ma­sív­ne pre­sa­diť. Všet­ko sa pri­tom de­je rých­lej­šie, ako sa pred­ne­dáv­nom zda­lo. Eš­te v ro­ku 2010 mno­ho špe­cia­lis­tov tvr­di­lo, že na 3D tla­čia­reň za ro­zum­nú ce­nu, pou­ži­teľ­nú v do­mác­nos­ti, si bu­de­me mu­sieť poč­kať mi­ni­mál­ne de­sať­ro­čie. Ubeh­li však tri ro­ky a za­ují­ma­vé pro­duk­ty za 1000 do­lá­rov, ale i me­nej sa za­ča­li ob­ja­vo­vať ako hu­by po daž­di. Mno­ho z nich má pri­tom schop­nos­ti, kto­ré sa eš­te pred pár rok­mi pri­su­dzo­va­li dvad­sať­ná­sob­ne drah­ším stro­jom.

O tom, ako sa trh za krát­ke ob­do­bie zme­nil, sme sa pres­ved­či­li na ja­nuá­ro­vom CES v Las Ve­gas. Kým pred pár rok­mi 3D tla­čiar­ne pre­zen­to­va­la jed­na či dve spo­loč­nos­ti, v sú­čas­nos­ti už bo­la 3D tlač na CES ho­rú­ca té­ma a svo­je pro­duk­ty v roz­sia­hlej sa­mos­tat­nej zó­ne pre­zen­to­va­lo viac ako 30 vý­rob­cov. Ne­chý­ba­li naj­väč­ší hrá­či na tr­hu, ako 3D Sys­temsStra­ta­sys, a množ­stvo ma­lých, ale o to nad­še­nej­ších mla­dých spo­loč­nos­tí. Pre­zen­to­va­li zá­ro­veň pro­duk­ty v rôz­nych ce­no­vých hla­di­nách od 500 až po nie­koľ­ko ti­síc do­lá­rov. Ich roz­me­ry sia­ha­li od tva­ru bež­nej mik­rovl­nky až po ob­jem práč­ky či men­šej chlad­nič­ky.

Akú éru mô­žu 3D tla­čiar­ne ot­vo­riť

Po­zor­nosť in­ves­to­rov, ale aj ve­rej­nos­ti upú­tal v mi­nu­lom ro­ku ame­ric­ký pre­zi­dent Ba­rack Oba­ma, kto­rý v po­li­tic­ky veľ­mi vý­znam­nom kaž­do­roč­nom pre­ja­ve pred za­sa­da­ním Kon­gre­su ozna­čil 3D tlač ako tech­no­ló­giu, „kto­rá má po­ten­ciál spô­so­biť re­vo­lú­ciu v tom, ako fy­zic­ky vy­tvá­ra­me tak­mer čo­koľ­vek“. Je­den z čas­to spo­mí­na­ných dôs­led­kov, kto­ré mô­že pri­niesť 3D tlač, sú jed­no­du­ché úp­ra­vy vý­ro­by. Zme­ny v di­zaj­ne, kto­ré sa bu­dú dať rých­lo do­siah­nuť úp­ra­vou 3D mo­de­lu, mô­žu pri­niesť vý­rob­ky up­ra­ve­né pod­ľa že­la­nia zá­kaz­ní­kov.

Ob­jed­na­nie jed­né­ho ku­sa tva­ro­vo up­ra­ve­né­ho plas­to­vé­ho te­la smar­tfó­nu či po­há­ra, kto­rý má nap­rík­lad po­do­bu hla­vy va­šej ob­ľú­be­nej pos­ta­vič­ky, mô­že byť onedl­ho ta­ké sa­moz­rej­mé, ako je dnes ob­jed­na­nie trič­ka či šál­ky s vlas­tnou pot­la­čou. Nej­de však len o ma­lo­sé­rio­vé vý­rob­ky. Vý­raz­nú zme­nu mô­že za­žiť aj veľ­koob­je­mo­vá vý­ro­ba. O tej sa na toh­to­roč­nom CES vy­jad­ril Paul Bra­dy, vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti IBM. Vo svo­jej štú­dii pou­ká­zal na to, že to, čo dnes de­fi­nu­je na­še vý­rob­né pro­ce­sy, sa už v nas­le­du­jú­cich de­sať­ro­čiach mô­že stať pre­žit­kom a ak­tuál­ne pos­tu­py bu­dú pre­val­co­va­né pok­ro­kom v 3D tla­či a ro­bo­ti­ke. Nap­rík­lad prep­ra­va veľ­ké­ho množ­stva to­va­ru cez ce­lý svet tvo­rí znač­nú časť nák­la­dov a roz­mach uni­ver­zál­nych vý­rob­ných stro­jov, kto­ré je­den deň mô­žu vy­rá­bať nie­čo úpl­ne iné ako deň pred­tým, mô­že byť klin­com do rak­vy vý­rob­ných zá­vo­dov v Čí­ne a iných kra­ji­nách s lac­nou pra­cov­nou si­lou. Vý­rob­ca, kto­rý vám jed­no­du­ché vý­rob­ky ne­zač­ne vo­ziť ho­to­vé v prie­be­hu pár ho­dín, mô­že byť onedl­ho fo­sí­liou z 20. sto­ro­čia.

LulzBot TAZ.jpg

Do­má­ca 3D tla­čia­reň FDM Lul­zBot TAZ za 1650 eur

Stro­je schop­né bez nut­nos­ti úp­ra­vy vy­rá­bať rôz­ne dru­hy sú­čias­tok či kom­plet­né pro­duk­ty (sta­čí do za­ria­de­nia od­os­lať len iný mo­del) sa tak mô­žu stať do­mi­nan­tným nás­tro­jom nap­rík­lad pri vý­ro­be šper­kov, hra­čiek, ná­ra­dia či sú­čias­tok väč­ších vý­rob­kov, nap­rík­lad auto­mo­bi­lov či lie­ta­diel. V mi­nu­lom ro­ku NA­SA otes­to­va­la ra­ke­to­vý mo­tor s ťa­hom 89 kN, kto­ré­ho in­jek­tor (tran­spor­tu­jú­ci vo­dík a kys­lík k zá­pal­nej ob­las­ti) bol vy­tvo­re­ný na 3D tla­čiar­ni schop­nej zho­to­vo­vať ob­jek­ty la­se­ro­vým lú­čom ta­via­cim prach z nik­lu a chró­mu. In­jek­tor z 28 ele­men­tov za­bez­pe­ču­jú­cich mixova­nie po­hon­ných hmôt bol pri­tom tvo­re­ný len z dvoch čas­tí, za­tiaľ čo pre­doš­lé vý­rob­ky bo­li zlo­že­né z viac ako stov­ky sú­čias­tok. NA­SA však nes­kú­ma mož­nos­ti 3D tla­če len v sú­vis­los­ti s po­ten­ciál­nym zlac­ne­ním vý­ro­by, ako je to v prí­pa­de väč­ši­ny os­tat­ných vý­rob­cov, ale aj z dô­vo­du koz­mic­ké­ho vý­sku­mu v blíz­kej či vzdia­le­nej bu­dúc­nos­ti, kto­rý ne­vyh­nut­ne po­čí­ta so zá­klad­ňa­mi na Me­sia­ci či Mar­se. Pra­vi­del­ný do­voz nás­tro­jov a náh­rad­ných di­elov na ta­ké­to mies­ta by si vy­žia­dal nák­la­dy vo vý­ške de­sia­tok mi­liárd do­lá­rov a pred­sta­va o tom, že si s po­mo­cou 3D tla­čiar­ní bu­dú tvo­riť vý­skum­né tí­my nás­tro­je sa­mi rov­no na mies­te (nap­rík­lad z vy­ťa­že­ných su­ro­vín), sa ne­dá ig­no­ro­vať.

Aj keď mož­né zme­ny v prie­mys­le sú sku­toč­ne ob­rov­ské, väč­ši­nu oby­čaj­ných ľu­dí, sa­moz­rej­me, za­ují­ma, čo by 3D tla­čia­reň moh­la v bu­dúc­nos­ti pri­niesť ako do­má­ci spot­re­bič. Pri sú­čas­ných de­monštrá­ciách zvy­čaj­ne vi­dí­me tla­čiť fi­gúr­ky či rôz­ne viac či me­nej uži­toč­né de­ko­ra­tív­ne pred­me­ty. Nie je však prob­lém vy­tvo­riť pred­me­ty bež­né­ho pou­ži­tia, nap­rík­lad vá­zy, sto­ja­ny, ku­chyn­ské stier­ky či na­be­rač­ky, prí­pad­ne už spo­me­nu­tý hre­beň. No ak si od­mys­lí­me zá­ba­vu či nez­vy­čaj­nú ča­so­vú nú­dzu, bo­lo by naiv­né dom­nie­vať sa, že ľu­dia si bu­dú do­ma tla­čiť pras­knu­té vo­do­vod­né pot­ru­bie či elek­tric­ký vy­pí­nač na ste­nu. Ide to­tiž o bež­né pred­me­ty, kto­ré sa da­jú kú­piť za mi­ni­mál­nu ce­nu. Má te­da 3D tla­čia­reň zmy­sel, ak ne­hol­du­je­te prá­ve rôz­nym di­zaj­nér­skym chúť­kam a ne­tú­ži­te si up­ra­vo­vať pred­me­ty bež­nej pot­re­by pod­ľa svo­jich pred­stáv? V sú­čas­nos­ti sa po­nú­ka naj­mä vy­uži­tie na drob­né op­ra­vy, ako je nap­rík­lad zlo­me­ná kryt­ka ba­té­rií na di­aľ­ko­vom ov­lá­da­či te­le­ví­zo­ra, od­lo­me­ný klá­ves na no­te­boo­ku či pras­knu­tý kryt spot­re­bi­čov. Tie­to čas­ti sa to­tiž zvy­čaj­ne ne­da­jú sa­mos­tat­ne kú­piť a vý­rob­ca oča­ká­va, že si za­do­vá­ži­te kom­plet­ný no­vý pro­dukt. Za­mr­zí to naj­mä v prí­pa­de, že pro­dukt nie je naj­lac­nej­ší a ok­rem pras­knu­tej drob­nos­ti je úpl­ne bez chy­by.

ff_iphone_sculpture_case.png

Jed­no z naj­čas­tej­ších up­lat­ne­ní 3D tla­če: pris­pô­so­be­né oba­ly na smar­tfón

Ove­ľa za­ují­ma­vej­šia mož­nosť do­má­cej 3D tla­če je však schop­nosť tvor­by lac­ných náh­rad ce­no­vo ne­dos­tup­ných vý­rob­kov. V mi­nu­lom ro­ku za­ujal svet prí­beh 12-roč­né­ho chlap­ca Leo­na McCar­thy­ho, kto­ré­mu už od na­ro­de­nia str­pču­je ži­vot špe­ci­fic­ké fy­zic­ké pos­tih­nu­tie. Pre ne­dos­ta­tok kr­vi sa mu v ma­ter­ni­ci ne­vy­vi­nu­li prs­ty na ľa­vej ru­ke. Je­ho otec dl­ho hľa­dal pro­té­zu, kto­rá by mu vy­ho­vo­va­la a kto­rú by si moh­la je­ho ro­di­na do­vo­liť. Ce­na ta­kých­to špe­ci­fic­kých ná­sad vy­ro­be­ných na mie­ru sa však mô­že vy­špl­hať až na de­siat­ky ti­síc eur. Ne­ča­ka­ná zme­na nas­ta­la prá­ve v mi­nu­lom ro­ku, keď na­ra­zil na inter­ne­te na pro­jekt ame­ric­ké­ho báb­ka­ra Iva­na Owena. Ten v ro­ku 2011 vy­tvo­ril špe­ciál­nu pro­té­zu pre te­sá­ra Ri­char­da Van Asa, kto­rý pri prá­ci pri­šiel o prs­ty. Po svo­jom ús­pe­chu si vý­ro­bok ni­ja­ko ne­pa­ten­to­val a s po­mo­cou spo­loč­nos­ti Ma­ker­Bot vy­tvo­ril 3D mo­del, kto­rý za­dar­mo zve­rej­nil na inter­ne­te. Leo­nov otec si mo­del stia­hol a pros­tred­níc­tvom 3D tla­čiar­ne, kto­rú vlas­tni­la mies­tna ško­la, pro­té­zu vy­tla­čil za me­nej ako 10 eur. Vi­deo o pro­té­ze a jej 3D tla­či si mô­že­te po­zrieť na vir­tuál­nom DVD RE­VUE.

Makerbot Replicator.jpg

3D tla­čia­reň Ma­ker­bot Rep­li­ca­tor Des­ktop s vy­tiah­nu­tým zá­sob­ní­kom (FDM). Pre­dá­vať sa bu­de za 2200 eur. Jej men­šia ses­tra s prív­las­tkom Mi­ni je o po­lo­vi­cu lac­nej­šia.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter