Testovali sme

Mutlifunkcie na doma aj do firmy

V tom­to tes­te sme pre­ve­ri­li dve no­vé za­ria­de­nia MFP. Vý­ba­vou aj sta­no­ve­nou ce­nou chcú spô­so­biť men­ší roz­ruch v seg­men­te do­má­cich a SO­HO za­ria­de­ní. No pop­ri jed­noz­nač­ne skve­lých pa­ra­met­roch a kva­li­te tla­če sme naš­li aj pár men­ších ne­dos­tat­kov.

Video:

Pred­sta­vu­je­me mut­li­fun­kčné za­ria­de­nie Brot­her DCP-J4110DW vhod­né do do­mác­nos­ti i do prá­ce.

Brot­her DCP-J4110DW

To­to je at­ra­men­to­vé mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie do do­mác­nos­ti ale­bo do ma­lej kan­ce­lá­rie. Spĺňa všet­ky po­žia­dav­ky ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov, má rôz­ne mož­nos­ti pri­po­je­nia a na­po­je­nia na on-li­ne služ­by, sil­ná strán­ka je pod­po­ra for­má­tu A3. Ho­ci pod­ľa roz­me­rov sa to vô­bec nez­dá, umož­ňu­je bez­ok­ra­jo­vú tlač na A3 a pou­ží­va na to za­dný zá­sob­ník na je­den list pa­pie­ra. Hlav­nú náplň prá­ce te­da tvo­ria pred­lo­hy for­má­tu A4 a men­šie. Rých­losť tla­če je až 33 str./min v ČB re­ži­me a 25 str./min vo fa­reb­nom.

20925-Brother_DCP-J4110DW3_4RUK.jpg

Rých­losť je do­siah­nu­tá naj­mä vďa­ka to­mu, že v zá­sob­ní­ku na 150 lis­tov sú lis­ty pa­pie­ra umies­tne­né dl­hšou stra­nou nap­red. Roz­lí­še­nie je 6200 × 1200 dpi a sku­toč­ne to vid­no naj­mä na fo­tog­ra­fiách. Vy­tla­čiť fo­tog­ra­fiu s roz­me­rom A3 bez ok­ra­jov mô­že­te do pia­tich mi­nút. Zá­vi­sí to od pou­ži­té­ho re­ži­mu. My sme po­čas tes­tu zvo­li­li nie­len naj­vyš­šie roz­lí­še­nie, ale aj úp­ra­vu fa­rieb na živ­šie. Pri pou­ži­tí správ­ne­ho fo­to­pa­pie­ra tak má­te za­ria­de­nie, kto­ré aj so štyr­mi zá­sob­ník­mi at­ra­men­tu prip­ra­ví efek­tne vy­ze­ra­jú­ce fo­tog­ra­fie. Rov­na­ko dob­re tla­čí ob­chod­nú gra­fi­ku. Keď­že ide o mul­ti­fun­kciu, tlač nie je je­di­ná úlo­ha. Naj­mä di­gi­ta­li­zo­va­nie do­ku­men­tov mô­že byť s tým­to za­ria­de­ním jed­nak pou­ží­va­teľ­sky jed­no­du­ché, jed­nak kva­lit­né. Ske­ner má roz­lí­še­nie 2400 × 2400 dpi a ho­dí sa na ske­no­va­nie bež­ných do­ku­men­tov a aj fo­tog­ra­fií.

MFP mô­že­te pri­po­jiť cez USB, eter­net ale­bo roz­hra­nie Wi-Fi. Náj­de­nie sie­te je auto­ma­tic­ké cez sprie­vod­cu, sta­čí za­dať hes­lo a pri­po­je­nie sa us­ku­toč­ní bez pot­re­by ďal­šej kon­fi­gu­rá­cie. Brot­her vo svo­jich nov­ších mo­de­loch pri­dá­va roz­hra­nie pris­pô­so­bi­teľ­né o naj­čas­tej­šie vy­uží­va­né fun­kcie. Pri­dať mô­že­te skrat­ky fun­kcií aj s nas­ta­ve­nia­mi, kto­ré čas­to vy­uží­va­te. Po­me­nu­je­te si ich pod­ľa pot­re­by, aby bo­lo jas­né, na aký účel slú­žia. Ov­lá­da­cí pa­nel je do­ty­ko­vý, pod­svie­te­né sú len tie tla­čid­lá, kto­ré sa da­jú v da­nej chví­li pou­žiť. Roz­hra­nie je veľ­mi dob­re rie­še­né, oce­ni­li sme však aj rých­losť je­ho reak­cie. Ten­to pa­ra­me­ter stá­le nie je úpl­ná sa­moz­rej­mosť. Bež­né at­ra­men­to­vé nápl­ne vy­tla­čia 600 strán. V prí­pa­de nápl­ní XL do­siah­ne­te dvoj­ná­so­bok, a te­da aj ús­po­ru nák­la­dov. Šet­riť sa dá aj na spot­re­be elek­tric­kej ener­gie. Za­ria­de­nie sa sa­mo prep­ne do re­ži­mu spán­ku, ako aj do ús­por­né­ho re­ži­mu, keď sa vy­pne pod­svie­te­nie pa­ne­la a dis­plej.

Po­čas tes­to­va­nia tla­če sme ne­zis­ti­li žiad­ne pod­stat­né ne­dos­tat­ky. V rých­lom re­ži­me bo­lo sí­ce pís­mo roz­tra­se­né a cez ob­ráz­ky vied­li bie­lej čia­ry, no pri pria­mom po­rov­na­ní s kon­ku­ren­čný­mi mo­del­mi ide o dob­ré vý­sled­ky. Pre­to na bež­né do­ku­men­ty od­po­rú­ča­me vy­uží­vať rých­ly re­žim. Úspo­ra ča­su naj­mä pri do­ku­men­toch PDF je znač­ná. Dos­tup­ný je aj dup­lex, tu sme však na­ra­zi­li na prob­lém. Vy­tla­čiť tes­to­va­cí do­ku­ment s 50 stra­na­mi sa nám v dup­lexnom re­ži­me ne­po­da­ri­lo. Me­chan­izmus za­se­ká­val lis­ty, prí­pad­ne za­ria­de­nie vy­tr­va­lo upo­zor­ňo­va­lo, že sú v me­cha­niz­me za­sek­nu­té lis­ty, aj keď v nich nič ne­bo­lo.

Pre­čo kú­piť:

Ko­nek­ti­vi­ta, roz­lí­še­nie a rých­losť tla­če, A3 v kom­pak­tnom te­le, na­po­je­nie na cloud, tlač z mo­bi­lu

Ce­na: 149,14 EUR
Ce­na tla­če: ČB - 2,6 cen­ta, fa­reb­ne - 5 cen­tov

Brot­her MFC-J6920DW

V prí­pa­de toh­to za­ria­de­nia vid­no za­me­ra­nie na biz­nis. Ide o mo­del veľ­mi po­dob­ný pred­chá­dza­jú­ce­mu, no s konštruk­čný­mi zme­na­mi a fun­kcia­mi žia­da­ný­mi vo fir­mách. Pod­po­ru­je pred­lo­hy do for­má­tu A3, a to vrá­ta­ne ske­no­va­nia. Vý­rob­ca pri­dal aj auto­ma­tic­ký po­dá­vač do­ku­men­tov na dáv­ko­vé ske­no­va­nie. Ka­pa­ci­ta po­dá­va­ča je 35 lis­tov a ske­no­vať sa dá v dup­lexe. Na­po­je­nie na sieť je sa­moz­rej­mosť.

MFC-J6920DW_3_4L_dwl.jpg

Vy­užiť sa da­jú spô­so­by ako pri pred­chá­dza­jú­cej mul­ti­fun­kcii. Sil­ná strán­ka je ov­lá­da­nie, kto­ré je vďa­ka väč­šie­mu dis­ple­ju tro­chu po­hodl­nej­šie. Aj tu je na­po­je­nie na clou­do­vé služ­by. Ske­no­vať tak mô­že­te pria­mo do inter­ne­to­vé­ho úč­tu niek­to­rej z va­šich slu­žieb, na FTP ale­bo e-mail, prí­pad­ne pria­mo do po­čí­ta­ča v sie­ti. V tom­to prí­pa­de sú dos­tup­né dva zá­sob­ní­ky, kaž­dý s ka­pa­ci­tou na 250 lis­tov. Ta­kis­to je k dis­po­zí­cii dup­lex­ný re­žim. Me­chan­izmus fun­go­val lep­šie, ho­ci aj tu sme ob­čas za­zna­me­na­li za­sek­nu­tie lis­tov. Ok­rem obojstran­nej tla­če je tu mož­nosť obojstran­né­ho ko­pí­ro­va­nia ale­bo faxova­nia. Ten­to mo­del má na­vy­še faxova­cí mo­dul.

Tak ako pri pred­chá­dza­jú­com mo­de­li aj tu je tlač mož­ná cez roz­hra­nie App­le AirPrint ale­bo cez Wi-Fi. Vý­rob­ca pos­ky­tu­je pre­po­je­nie s te­le­fón­mi na plat­for­me An­droid, iOS a Win­dows Pho­ne. Tla­čiť sa da­jú nie­len ob­ráz­ky, ale aj do­ku­men­ty, mô­že­te aj ske­no­vať. Dos­tup­né sú aj voľ­by tla­če a ske­no­va­nia pria­mo z mo­bi­lu. Ne­chý­ba­jú skrat­ky na do­ty­ko­vom pa­ne­li. Tých je v tom­to prí­pa­de pod­stat­ne viac, no viac je aj fun­kcií. Ten­to spô­sob od­po­rú­ča­me vy­užiť, na dr­vi­vú väč­ši­nu čin­nos­tí po­tom ne­bu­de­te pot­re­bo­vať ani po­čí­tač. Roz­lí­še­nie tla­če je 6000 × 1200 dpi, no rých­losť je niž­šia. Pri na­šich štan­dar­dných tes­toch sa rých­losť zní­ži­la na tre­ti­nu hod­no­ty me­nej vy­ba­ve­né­ho mo­de­lu. Za­ují­ma­vé je, že 5-stra­no­vé PDF v naj­vyš­šej kva­li­te vy­tla­čia obe za­ria­de­nia rov­na­ko, a to za 4,5 mi­nú­ty. Tlač je rov­na­ko kva­lit­ná ako pri pred­chá­dza­jú­com mo­de­li. Pou­ží­va sa rov­na­ký tla­čo­vý sys­tém.

Pre­čo kú­piť:

Pod­po­ra A3 aj pri ske­no­va­ní ADF, dup­lex­ný sken aj tlač a ko­pí­ro­va­nie, kva­li­ta tla­če, pod­po­ra clou­du, dva vstup­né zá­sob­ní­ky

Ce­na: 355,25 EUR
Ce­na tla­če: ČB - 2,6 cen­ta, fa­reb­ne - 5 cen­tov

Ver­dikt PC RE­VUE

Obe za­ria­de­nia ma­jú pod­po­ru for­má­tov A3, Wi-Fi aj eter­ne­to­vé pri­po­je­nie, pod­po­ru clou­do­vých slu­žieb, dup­lex a vy­so­kú kva­li­tu tla­če. Zá­le­ží te­da na vás, či pot­re­bu­je­te na­vy­še fax ale­bo lep­šiu pod­po­ru A3 v hlav­nom zá­sob­ní­ku, prí­pad­ne obojstran­né dáv­ko­vé ske­no­va­nie do toh­to naj­väč­šie­ho for­má­tu. Ak áno, op­la­tí sa kú­piť Brot­her MFC-J6920DW. Je všes­tran­nej­ší a zvlád­ne ná­roč­nej­šiu sie­ťo­vú pre­vádz­ku.

Za­ria­de­nia do tes­tu za­po­ži­čal Brot­her.

Zdroj: PCR 2/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter