NEC MultiSync PA271W


Dru­hý zo špič­ko­vých mo­ni­to­rov ur­če­ných pre gra­fi­kov je NEC Mul­ti­Sync PA271W, 27-pal­co­vý mo­ni­tor s pa­ne­lom P-IPS a roz­lí­še­ním 2560 × 1440 pixelov, čo je tak­mer o 80 % väč­ší po­čet ob­ra­zo­vých bo­dov, ako po­nú­ka full HD. Di­zajn To­ro umož­ňu­je ro­tá­ciu do portré­to­vé­ho re­ži­mu, NEC pri­chá­dza s čier­nym za­dným aj pred­ným rá­mom v oko­lí dis­ple­ja. Ide o po­riad­ne veľ­ký mo­ni­tor s 36-me­sač­nou štan­dar­dnou zá­ru­kou, sub­jek­tív­ne sa nám poz­dá­va­la je­ho vý­raz­ne mat­ná povr­cho­vá úp­ra­va. Čin­nosť sig­na­li­zu­je jed­na di­óda vpra­vo do­le, tu sú umies­tne­né aj tla­čid­lá inak in­tui­tív­ne­ho ov­lá­da­nia. Hneď pri pr­vom spus­te­ní vi­dieť, že ide o kva­lit­ný pa­nel IPS s 98-per­cen­tným pok­ry­tím pries­to­ru Ado­be RGB a 107 % pries­to­ru NTSC. Vý­ni­moč­nosť mo­ni­to­ra NEC v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou je v mož­nos­ti nas­ta­ve­nia svie­ti­vos­ti až do 400 cd/m  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter