Buďte on-line aj na cestách

Sta­lo sa vám nie­ke­dy, že ste sa uby­to­va­li v ho­te­li a rých­lo ste si po­tre­bo­va­li stiah­nuť e-mai­ly ale­bo sa pri­po­jiť k inter­ne­tu, ale zis­ti­li ste, že v do­sa­hu nie je žiad­na sieť Wi-Fi? V lep­šom prí­pa­de sa v iz­be nac­hád­zal sie­ťo­vý ko­nek­tor, kto­rý však väč­ši­na mo­bil­ných za­ria­de­ní (ok­rem no­te­boo­kov) ne­pod­po­ru­je. Rie­še­nie toh­to prob­lé­mu je jed­no­duc­hé a v tom­to člán­ku sa bliž­šie za­me­ria­me na dva za­ují­ma­vé pro­duk­ty od fir­my D-Link, ur­če­né naj­mä pre po­uží­va­te­ľov, kto­rí čas­to ces­tu­jú a po­tre­bu­jú byť neus­tá­le pri­po­je­ní na inter­net via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi sú­čas­ne.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter