TEST: Aktuálne laserové tlačiarne a multifunkcie

Dve fa­reb­né mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia a jed­na čier­no­bie­la la­se­ro­vá tla­čia­reň, to je bi­lan­cia no­vi­niek v ob­las­ti tla­čo­vých za­ria­de­ní v tom­to tes­te. Všet­ky tri sú ur­če­né do pra­cov­nej sku­pi­ny, keď­že umož­ňu­jú pri­po­je­nie v sie­ti a s ma­lý­mi roz­diel­mi pos­ky­tu­jú aj rých­lu tlač. Mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia sú ur­če­né do kan­ce­lá­rií, kde bu­de tre­ba tla­čiť veľ­ký ob­jem ma­te­riá­lov. Pri vý­be­re kon­krét­ne­ho za­ria­de­nia sa op­la­tí ok­rem na­do­bú­da­cej ce­ny a pre­vádz­ko­vých nák­la­dov zvá­žiť aj mož­nos­ti roz­ší­re­nia. Ďal­ší zá­sob­ník na pa­pier prí­de ne­raz vhod. Je­ho prí­tom­nosť sa od­ra­zí na po­hod­lí pri vý­me­ne pa­pie­ra, vy­ššia ka­pa­ci­ta RAM za­se na rých­lej­šom spra­co­va­ní úloh v dáv­ke, naj­mä ak sa bu­dú do tla­čo­vé­ho fron­tu ra­diť úlo­hy od via­ce­rých sie­ťo­vých pou­ží­va­te­ľov.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter