Epson Stylus SX215

Epson_Stylus_SX210___SX215___TX210_left,_back_open,_jpeg.jpg V tom­to prí­pa­de ide o dob­re ov­lá­da­teľ­ný mo­del MFP, kto­rý po­nú­ka všet­ky zá­klad­né fun­kcie. Pod­po­ra PictBrid­ge sí­ce chý­ba, ale je tu čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet. V praxi by sme oce­ni­li vý­klop­ný dis­plej, keď­že pri bež­nom den­nom svet­le v kan­ce­lá­rii na ňom pre od­raz svet­la tak­mer nič ne­vi­dieť. To pla­tí aj pre opi­sy fun­kcií na ov­lá­da­com pa­ne­li tvo­ria­com ľa­vú hor­nú časť. Rie­še­ním je pos­ta­viť sa k za­ria­de­niu po­čas ov­lá­da­nia. Vstup­ný zá­sob­ník v za­dnej čas­ti sa dá zlo­žiť, pla­tí to aj pre vý­stup­ný. Vstup­ný zá­sob­ník s ka­pa­ci­tou 120 lis­tov po­va­žu­je­me v tom­to ce­no­vom seg­men­te za pos­ta­ču­jú­ci. Ak ne­pot­re­bu­je­te za­ria­de­nie pou­ží­vať ale­bo chce­te di­gi­ta­li­zo­vať pred­lo­hy, má­te k dis­po­zí­cii cel­kom kom­pakt­ný mo­del. Štan­dar­dne sa MFP pre­pá­ja s po­čí­ta­čom cez ká­bel USB a po­čas tla­če ne­na­ro­bí ve­ľa hlu­ku. Čo sa tý­ka ske­no­va­nia, to v bež­nom kan­ce­lár­skom pros­tre­dí vô­bec ne­po­čuť. Spo­koj­ní sme bo­li nie­len s ti­chou pre­vádz­kou, ale aj maximál­nym tla­čo­vým roz­lí­še­ním a op­tic­kým roz­lí­še­ním ske­ne­ra.

Prak­tic­ké tes­ty
Reak­cie na tla­čo­vé úlo­hy sú tak­mer okam­ži­té. Ho­ci nej­de o rých­lik v ob­las­ti tla­če, spra­co­va­nie za­ra­de­nej úlo­hy sa za­čne hneď. Pís­mo v eko­no­mic­kom re­ži­me je tro­chu vy­bled­nu­té a vy­ze­rá ako pri vý­stu­pe z ih­lič­ko­vej tla­čiar­ne. Nav­zdo­ry to­mu sú však lí­nie čiar rov­né, bez schod­kov, kto­ré sa pri ta­kom­to re­ži­me ob­čas vy­sky­tu­jú. Ta­kis­to sme bo­li spo­koj­ní s pre­cho­do­vý­mi far­ba­mi pri kan­ce­lár­skej gra­fi­ke. Kon­trast je sí­ce sla­bý, no jed­no­lia­ty, a tak nev­zni­ka­jú nep­ri­ro­dze­né sko­ky me­dzi od­tieň­mi fa­rieb. V prí­pa­de, že tla­čí­te fa­reb­né do­ku­men­ty, od­po­rú­ča­me pou­žiť iný než še­tria­ci re­žim, pre­to­že nap­rík­lad si­vé pís­mo tak­mer vô­bec ne­vid­no. Je to jed­no­du­cho re­žim na návr­ho­vú tlač, pri kto­rej si po­zrie­te, čo asi bu­de­te tla­čiť. Na tlač do­ku­men­tov PDF od­po­rú­ča­me pou­žiť bež­ný re­žim, v naj­ús­por­nej­šom prak­tic­ky nič neu­vi­dí­te, po­kiaľ ide o zlo­ži­té do­ku­men­ty s gra­fi­kou. Bež­né texto­vé PDF vy­tla­čí­te v po­riad­ku.

Pre­čo kú­piť?
• Rých­losť men­ších do­ku­men­tov v ČB re­ži­me, kva­lit­ná ko­pír­ka, níz­ka hluč­nosť, kom­pak­tnosť 

Tech­nic­ké pa­ra­met­re a ce­ny at­ra­men­to­vých MFP.

Ce­na: 64,99 EUR

Za­po­ži­čal: Ep­son

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter