Canon PIXMA iP4700

PIXMAiP4700.jpg S tým­to mo­de­lom bu­de­te spo­koj­ní pri tla­či ma­te­riá­lov do for­má­tu A4 a ta­kis­to pri po­tre­be tla­čiť pria­mo na DVD dis­ky. Ob­jem kva­pôč­ky pri tla­či je je­den pi­ko­li­ter, čo umož­ňu­je do­siah­nuť kva­lit­né vý­sled­ky pri tla­či fo­to­gra­fií. Oce­ni­li sme roz­hra­nie PictBrid­ge na pria­me pre­po­je­nie s fo­toa­pa­rá­tom, no čí­tač­ka ka­riet chý­ba­la. Kom­pen­zu­je to však fun­kcia auto­ma­tic­kej obojstran­nej tla­če (du­plex) a po­te­ši­li nás aj dva zá­sob­ní­ky na pa­pier – je­den v zá­suv­ke pod tla­čiar­ňou a dru­hý vza­du. So za­ria­de­ním sme pri in­šta­lá­cii ani po­čas tes­tov ne­ma­li žiad­ne pro­blé­my. Ke­ďže ide o sa­mos­tat­nú tla­čia­reň, ne­náj­de­te tu ni­ja­ké dopl­nko­vé fun­kcie. Tla­či­dlo na za­pnu­tie a po­kra­čo­va­nie tla­čo­vej úlo­hy sta­čí. Sa­mo­zrej­má je do­brá sof­tvé­ro­vá vý­ba­va, tak­že aj bez dis­ple­ja na za­ria­de­ní ľah­ko skon­tro­lu­je­te hla­di­nu atra­men­tov v pia­tich sa­mos­tat­ných ná­pl­niach. Oce­ňu­je­me aj kom­pak­tné rie­še­nie so za­sú­va­ním vý­stup­né­ho zá­sob­ní­ka, no ško­da, že sa pred tla­čou sám ne­vie ot­vo­riť tak ako na iných mo­de­loch toh­to vý­rob­cu.

Prak­tic­ké tes­ty
Tla­čia­reň po­tre­bu­je tro­chu dl­hší čas na prí­pra­vu tla­čo­vej úlo­hy, ale pri čas­tej­šej tla­či sú do­ku­men­ty spra­cú­va­né bez pres­to­jov. Kva­li­ta tla­če v tzv. Fast re­ži­me nás prí­jem­ne prek­va­pi­la, ta­buľ­ky ma­li pres­ne ve­de­né lí­nie čiar a spo­koj­ní sme bo­li aj s kva­li­tou ma­lé­ho pís­ma ale­bo fa­reb­ných pre­cho­dov. Za veľ­mi do­brý vý­sle­dok po­va­žu­je­me aj do­bre či­ta­teľ­né pís­mo v do­ku­men­toch PDF a vy­tla­če­né ob­ráz­ky v ta­kom­to do­ku­men­te. Pri do­ku­men­toch ur­če­ných na bež­né pre­čí­ta­nie ale­bo re­vi­do­va­nie bo­ha­to pos­ta­čí aj ten­to rých­ly re­žim. Na fa­reb­nom pís­me sa zo­bra­zo­val mier­ny ras­ter, čo je však len ná­sle­dok pou­ži­té­ho re­ži­mu tla­če. Sa­mo­zrej­me, pre­ve­ri­li sme aj maximál­ne schop­nos­ti a bo­li sme na­dmie­ru spo­koj­ní. Kva­li­ta gra­fi­ky a textu je vý­bor­ná, na­vy­še ne­do­chá­dza k roz­mo­če­niu kan­ce­lár­ske­ho pa­pie­ra pri ob­ráz­koch. Ho­ci zlo­ži­té PDF v naj­lep­šej kva­li­te ale­bo viacstra­no­vé do­ku­men­ty da­jú mo­de­lu Ca­non PIXMA iP4700 za­brať, na do­ku­men­ty s men­ším poč­tom strán ne­bu­de­te mu­sieť ča­kať.

Pre­čo kú­piť?
• Kva­li­ta tla­če, za­ria­de­nie je vhod­né na osob­nú tlač men­šie­ho poč­tu strán

Tech­nic­ké pa­ra­me­tre a ce­ny atra­men­to­vých MFP.

Ce­na: 100 EUR

Za­po­ži­čal: Ca­non Slo­ven­sko

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter