Lexmark Platinum Pro905

Lexmark_Pro905.jpg To­to je naj­vy­ba­ve­nej­ší mo­del, aký v sú­čas­nos­ti Lexmark v trie­de at­ra­men­to­vých MFP po­nú­ka. Náj­de­te tu všet­ko bez kom­pro­mi­sov: rých­losť tla­če, faxova­cí mo­dul, dva zá­sob­ní­ky na pa­pier a do­ty­ko­vý dis­plej s tec­hno­ló­giou Smar­tSo­lu­tions. Ak sa ob­ze­rá­te po za­ria­de­ní do kan­ce­lá­rie, kto­ré má aj eter­ne­to­vú a Wi-Fi 802.11/n ko­nek­ti­vi­tu, mo­del Pla­ti­num Pro905 je pres­ne to pra­vé. Sú­čas­ťou sú šty­ri sa­mos­tat­né zá­sob­ní­ky at­ra­men­tov v kon­fi­gu­rá­cii XL a maximál­ne za­ťa­že­nie od­po­rú­ča­né vý­rob­com je 10 000 strán. V rám­ci ske­no­va­nia tu je aj po­dá­vač ADF na 50 strán, tak­že za­ria­de­nie po­slú­ži aj ako ko­pír­ka. Všet­ky voľ­by sa veľ­mi jed­no­duc­ho nas­ta­vu­jú cez do­ty­ko­vý dis­plej a uži­toč­né bu­dú ok­rem iné­ho aj fun­kcie na tlač vlas­tných ka­len­dá­rov. Všet­ko bez po­tre­by pri­po­je­né­ho po­čí­ta­ča. Roz­lí­še­nie tla­če ne­pat­rí med­zi naj­vyš­šie v tes­te, to však nev­ní­ma­me ako ne­vý­ho­du. Je to kan­ce­lár­ske za­ria­de­nie na rých­le spra­co­va­nie úloh v sku­pi­ne s mož­nos­ťou tla­če fo­tog­ra­fií, za kto­rých kva­li­tu sa ne­bu­de­te han­biť.

Prak­tic­ké tes­ty
Za tri se­kun­dy v naj­rýc­hlej­šom re­ži­me vy­tla­čí­te jed­nu stra­nu ne­zá­vis­le od to­ho, či ide o čier­noie­ly ale­bo fa­reb­ný re­žim. Oce­ni­li sme aj rých­losť tla­če fo­tog­ra­fií. Ak sa po­zrie­me na kva­li­tu vý­tlač­kov v ús­por­nom re­ži­me, je to je­den z má­la mo­de­lov, kto­ré spĺňa­jú na­še ná­roč­né kri­té­riá – žiad­ne vi­di­teľ­né ne­do­ko­na­los­ti pri tla­či ta­bu­liek a veľ­mi dob­ré fa­reb­né prec­ho­dy pri kli­par­toch ale­bo po­dkla­do­vých far­bách gra­fov. Úspor­ný re­žim v tom­to prí­pa­de ne­za­ru­ču­je len šet­re­nie, ale aj bež­nú kva­li­tu, a tak si ho po­koj­ne mô­že­te nas­ta­viť ako štan­dard­ný re­žim tla­če pri všet­kých kan­ce­lár­skych do­ku­men­toch. V sku­pi­ne sa napl­no pre­ja­ví po­ho­to­vosť toh­to mo­de­lu, tak­že ni­ja­ké vr­ča­nie pred kaž­dou tla­čou a po nej. Jed­no­duc­ho za­ra­dí­te tla­čo­vú úlo­hu a o pár se­kúnd sa za­čne tlač. Pri po­rov­na­ní s iný­mi mo­del­mi sme bo­li prek­va­pe­ní vý­bor­nou kva­li­tou do­ku­men­tov PDF, kde je gra­fi­ka kom­bi­no­va­ná s textom. Aj zlo­ži­té do­ku­men­ty vy­tla­čí­te v ús­por­nom re­ži­me a pri za­cho­va­ní kva­li­ty, kto­rú oča­ká­va­te. Ak po­uži­je­te čier­no­bie­lu tlač v ús­por­nom re­ži­me, tu kva­li­ta mier­ne po­kles­ne a ce­lý do­ku­ment pô­so­bí troc­hu vy­bled­nu­tým doj­mom. 

Tec­hnic­ké pa­ra­met­re a ce­ny at­ra­men­to­vých MFP. Ce­ny sú plat­né k 16. no­vem­bru 2009

Pre­čo kú­piť?
• Vý­ba­va, dva vstup­né zá­sob­ní­ky, rých­losť tla­če, kva­li­ta tla­če v ús­por­nom re­ži­me

Ce­na: 349 EUR / 10 513,97 Sk

Za­po­ži­čal: Lexmark Inter­na­tio­nal Slo­va­kia

Zdroj: PCR redakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter