Testovali sme

3× energeticky úsporné notebooky

titulka.jpg Let­né no­te­boo­ko­vé no­vin­ky sme za­me­ra­li na za­ují­ma­vé kús­ky z poh­ľa­du ener­ge­tic­kej ná­roč­nos­ti a chla­de­nia. V jed­nom prí­pa­de tu má­me veľ­ký mo­del, no s net­ra­dič­ne štíh­lym di­zaj­nom. Dva zvyš­né mo­de­ly pred­sta­vu­jú kon­ver­ti­bil­né no­te­boo­ky. Sú sí­ce tro­chu hrub­šie, no da­jú sa dob­re pre­ná­šať a ich ener­ge­tic­ká ús­po­ra je znač­ná.

NTB tab.jpg

Acer As­pi­re E1-510

Ultra­lac­ný no­te­book, kto­rý je zá­ro­veň ten­ký. To­to sa po­da­ri­lo Ace­ru, a ho­ci v tej­to ce­no­vej sku­pi­ne sa vý­rob­ca pri­már­ne neorien­tu­je na ma­te­riá­ly, je tu pár vlas­tnos­tí, kto­ré sto­ja za po­zor­nosť a már­ne by ste ich hľa­da­li aj v drah­ších no­te­boo­koch. Re­kor­dná vý­drž a po­hodl­ná prá­ca bu­dú dva hlav­né fak­to­ry pri tom­to rý­dzo kan­ce­lár­skom no­te­boo­ku.

csm_E1_Teaser_e617c14305.jpg

Di­zajn

Vý­rob­ca mal is­té ce­no­vé li­mi­ty, no na­priek to­mu sa nám ten­to mo­del pá­čil. Áno, je tro­chu fád­ny, plas­ty spo­ľah­li­vo za­chytia všet­ky od­tlač­ky pr­stov a mas­tno­ty, ale stá­le ide o dob­rý po­čí­tač pre ne­ná­roč­né­ho pou­ží­va­te­ľa. Naj­viac sme oce­ni­li ten­ký di­zajn, kto­ré­ho hrúb­ku vlas­tne ur­ču­je len op­tic­ká DVD me­cha­ni­ka. Ako vid­no, aj na 15,6" te­le sa dá za­pra­co­vať a vcel­ku pô­so­bí no­te­book sklad­ným doj­mom. S tým sú­vi­sí aj jed­no­duch­šie pre­ná­ša­nie a roz­diel op­ro­ti hrub­ším mo­de­lom sme pop­ri iných ve­ciach v ba­to­hu ba­da­li. Povrch zá­klad­ne je hlad­ký, touch­pad a tla­čid­lá sú mier­ne zdr­sne­né. Čier­na far­ba je zá­kla­dom toh­to stro­ja, pla­tí to tak pre ve­ko, ako aj pre zá­klad­ňu a tla­čid­lá. Ne­ná­pad­né je aj tla­čid­lo na za­pnu­tie, kto­ré ne­má pod­svie­te­nie. Všet­ky sig­na­li­zač­né pr­vky sú na pred­nej hra­ne a nám sa ten­to spô­sob pri no­te­boo­koch pá­či. Na­po­div vý­rob­ca umies­tnil ved­ľa nu­me­ric­ké­ho blo­ku zmen­še­né ver­zie ší­pok, aj keď ide o 15,6" mo­del. Naš­ťas­tie ma­jú oko­lo se­ba dos­ta­tok mies­ta. Ve­ko je mier­ne slab­šie a pri tro­chu väč­šom tla­ku sa stla­če­nie pre­ja­vu­je na dis­ple­ji.

Vý­zbroj a vý­kon

Vý­rob­ca zvo­lil pro­ce­sor In­tel Ce­le­ron N2920 1,86 ÷ 2 GHz. Ide o je­den z nov­ších mo­de­lov mo­bil­né­ho Ce­le­ro­nu, kto­rý má šty­ri jad­rá a uve­de­ný bol na kon­ci ro­ka 2013. Je­ho maximál­ne TDP je 7,5 W, čo sa pre­ja­vi­lo nie­len na níz­kej tep­lo­te pri zá­ťa­ži, ale aj na vý­sled­nej spot­re­be. Z poh­ľa­du ta­kých­to veľ­kých no­te­boo­kov je to „re­kor­dman", kto­rý vás ne­bu­de stáť tak­mer nič, po­kiaľ ide o ce­nu elek­tric­kej ener­gie. Ka­pa­ci­ta RAM je na úrov­ni 2 GB a dosť to cí­tiť pri ná­roč­nej­ších úlo­hách. Viac ako ka­pa­ci­ta RAM sa však pre­ja­vil pev­ný disk. Má ka­pa­ci­tu 500 GB, no ide o po­mal­ší 5400-otáč­ko­vý disk. Roz­lí­še­nie je HD a pl­ne ko­reš­pon­du­je s cie­ľo­vou sku­pi­nou, kto­rej je ten­to mo­del ur­če­ný. Všim­li sme si aj niž­šiu hmot­nosť. Svoj po­diel ma­jú na nej naj­mä plas­ty, no pri po­zor­nej­šom za­ob­chá­dza­ní zrej­me oce­ní­te hmot­nosť iba mier­ne pre­sa­hu­jú­cu dva ki­log­ra­my.

Vý­sled­ky tes­tov do­pad­li pod­ľa oča­ká­va­nia. Po­čí­tač nie je sta­va­ný na hra­nie hier, a to ani tých star­ších. V kan­ce­lá­rii sa však nes­tra­tí, rov­na­ko ani na ces­tách. Dych nám vy­ra­zi­la vý­drž. Se­dem a pol ho­di­ny na no­te­book v tej­to ce­no­vej ka­te­gó­rii, to je roz­hod­ne vý­sle­dok, kto­rý po­te­ší. Vý­ba­va por­tov je skrom­nej­šia, pop­ri dvoch ver­ziách USB 2.0 je tu aj je­den port USB 3.0. K zá­klad­nej vý­ba­ve sa pri­pá­ja­jú port HDMI a VGA. Na pred­nej hra­ne je vľa­vo čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet.

Hod­no­te­nie

Ten­ký di­zajn, mi­ni­mál­na ener­ge­tic­ká ná­roč­nosť, vý­drž, ce­na
Po­mal­ší HDD, plas­ty a od­tlač­ky pr­stov

Ce­na: 299 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

HP Pa­vi­lion 11 x360

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Ce­no­vo dos­tup­ný no­te­book s mož­nos­ťou pou­ží­va­nia aj vo for­me tab­le­tu bu­de ví­ta­ným spo­loč­ní­kom ces­tu­jú­cich pou­ží­va­te­ľov. V di­el­ni HP sa po­da­ri­lo zla­diť efekt­ný a funkč­ný di­zajn s ce­nou a vy­tvo­riť pri­me­ra­nú kom­bi­ná­ciu. Ten­to no­te­book na nás uro­bil dob­rý do­jem. Ak chce­te nie­čo na pou­ží­va­nie v ka­viar­ni, ško­le ale­bo aj do­ma, je tu er­go­no­mic­ká „je­de­nás­tka" za su­per ce­nu.

HP-Pavilion-x360-3.jpg

Di­zajn

Vzhľad no­te­boo­ku sa po­da­ril a dom­nie­va­me sa, že viac za­uj­me že­ny. Dos­tup­ný je v čier­nej a čer­ve­nej far­be. Vy­skú­ša­li sme mo­del s ve­kom a za­dnou stra­nou čer­ve­nej far­by ve­ka a a mô­že­me ho sme­lo od­po­rú­čať kaž­dé­mu, kto chce byť v sple­ti si­vých a čier­nych ša­si viac vi­di­teľ­ný. Hra­ny sú ob­lé, a tak sa dob­re pou­ží­va v re­ži­me tab­le­tu aj kla­sic­ké­ho no­te­boo­ku. Zá­klad­ňa s klá­ves­ni­cou je z hli­ní­ko­vé­ho ma­te­riá­lu, kto­rý dob­re chla­dí aj v tep­lom po­ča­sí. Oko­lo zá­klad­ne je po­gu­mo­va­ný lem ko­lís­ky spod­nej čas­ti, do kto­rej je vno­re­ná zá­klad­ňa. Ho­ci mal no­te­book ši­ro­ké gu­mo­vé pod­stav­ce, pri väč­šom vy­klo­pe­ní dis­ple­ja sa šmý­kal. Dis­plej to­tiž nad­vih­ne spod­nou stra­nou ve­ka zá­klad­ňu.

Pri­chy­te­nie je špe­ciál­ne vzhľa­dom na mož­nosť oto­če­nia dis­ple­ja do re­ži­mu tab­le­tu. Kĺb je pev­ný a vo­ľa­čo zne­sie. No­te­book sme však pre­važ­ne pou­ží­va­li v kla­sic­kom re­ži­me. Ako tab­let sa nám pred­sa len zdal hru­bý. Vy­užiť ten­to sys­tém mô­že­te vte­dy, ak po­ze­rá­te fil­my ale­bo chce­te nie­ko­mu uká­zať fo­tog­ra­fie. V ta­kom prí­pa­de sa zí­de aj do­ty­ko­vý dis­plej. Ide len o 11-pal­co­vý mo­del, no pra­co­va­lo sa nám na ňom nad­štan­dar­dne. Veľ­kosť klá­ve­sov a ich roz­mies­tne­nie sú navr­hnu­té tak, aby ste pí­sa­li aj po pre­cho­de z inej znač­ky pri­ro­dze­ne a ne­mu­se­li ste si zvy­kať na iné roz­lo­že­nie a po­su­nu­tie klá­ve­sov. Vý­rob­ca po­jal klá­ve­sy F príl­iš mul­ti­me­diál­ne, no v BIOS-e sme zme­ni­li po­ra­die F a úp­ra­vu ja­su či iných fun­kcií späť na hmat Fn + F, nie ako pria­mu voľ­bu. Pod dis­ple­jom je lo­go Win­dows. Je pod­svie­te­né a je­ho fun­kcio­na­li­tu net­re­ba zvlášť ro­zo­be­rať. Chý­ba­la nám vib­rač­ná reak­cia a pod­svie­te­nie klá­ves­ni­ce. Chá­pe­me však aj dô­raz na ce­nu.

Vý­zbroj a vý­kon

In­tel Pen­tium N3520 2,166 ÷ 2,42 GHz má dy­na­mic­kú frek­ven­ciu pod­ľa zá­ťa­že. Ide viac o šet­re­nie ener­gie než vý­kon. Šty­ri jad­rá sa však pre­ja­vi­li a pro­ce­sor zvlá­da pre­ze­ra­nie fil­mov v HD roz­lí­še­ní a zá­ro­veň sur­fo­va­nie po inter­ne­te. Ho­ci v zá­vis­los­ti od ot­vo­re­ných zá­lo­žiek do­ká­že pre­hlia­dač pro­ce­sor po­riad­ne žmý­kať. Kým os­tat­ní vý­rob­co­via vo­lia 2 GB RAM, HP bo­lo šted­rej­šie a pou­ži­lo dnes viac-me­nej štan­dar­dnú ka­pa­ci­tu na úrov­ni 4 GB. Pev­ný disk je 500 GB s 5400 otáč­ka­mi, no aj keď to pod­ľa benchmar­kov tak ne­vy­ze­rá, hyb­rid­ný disk má svo­je plu­sy. Je tu to­tiž eš­te 8 GB SSD ako sú­časť dis­ku a slú­ži ako ca­che na dá­ta. No­te­book sa tak dá ro­zum­ne pou­ží­vať a net­re­ba sa obá­vať ani reš­tar­tov, kto­ré tr­va­jú na bež­ných dis­koch neú­mer­ne dl­ho.

Na ľa­vej hra­nej je vý­duch ven­ti­lá­to­ra, no no­te­book nie je veľ­mi hluč­ný ani pri ná­roč­nej­šej prá­ci. Na tej­to stra­ne je eš­te port USB 2.0, kom­bi­no­va­ný audio­ko­nek­tor a tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti. Vľa­vo je čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet, dva por­ty USB, z to­ho je­den vo ver­zii 3.0, HDMI a eter­ne­to­vý ko­nek­tor v pl­nej veľ­kos­ti.

Hod­no­te­nie

Pou­ži­tie aj v re­ži­me tab­le­tu, vzhľad, cel­ko­vý vý­kon a ce­na, hyb­rid­ný disk, do­ty­ko­vý dis­plej
Hrúb­ka

Ce­na: 449 EUR
Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard Slo­ven­sko

Le­no­vo Idea­Pad Flex 10

Kým star­šie mo­de­ly no­te­boo­kov ma­li veľ­mi skrom­né mož­nos­ti, čo sa tý­ka va­ria­bi­li­ty dis­ple­ja a uh­la vy­klo­pe­nia, te­raz vý­rob­co­via pri­chá­dza­jú s no­vým kon­cep­tom. Le­no­vo v tom­to sme­re ur­ču­je trend a ten­to dual-mo­de no­te­book si mô­že­te vy­chut­nať v dvoch re­ži­moch. Nám sa ten­to spô­sob pá­čil a je to po­čí­tač, kto­rý si tre­ba brať vša­de so se­bou. Veď na to je aj ur­če­ný.

flexs (2).jpg

Di­zajn

Vzhľad toh­to mi­ni­no­te­boo­ku tro­chu pri­po­mí­na niek­daj­šie net­boo­ky, od kto­rých sa už upus­ti­lo. V kaž­dom prí­pa­de sú pou­ži­té no­vé kom­po­nen­ty a cel­ko­vý di­zajn sa po­da­ril. Svoj po­diel na tom ma­jú os­trej­šie hra­ny a v kom­bi­ná­cii si­vej a si­voh­ne­dej vy­ze­rá no­te­book znač­ne high-tech. Ten­to kon­ver­ti­bil­ný stroj je niek­de na roz­me­dzí tab­le­tu a bež­né­ho no­te­boo­ku. Dá sa oto­čiť tak, že klá­ves­ni­ca bu­de nas­pod­ku ako sto­jan a dis­plej bu­de nak­lo­ne­ný ako pri bež­nom re­ži­me no­te­boo­ku. Ten­to re­žim je vhod­ný na pre­zen­tá­cie, no na pou­ži­tie v tom­to špe­ciál­nom re­ži­me bu­de mu­sieť kaž­dý prísť sám. Klá­ve­sy sú dos­ta­toč­ne veľ­ké, šet­ri­lo sa len na dĺžke klá­ve­sov Ctrl, Shift a roz­me­re ší­pok. Tie sú však stá­le dos­ta­toč­ne veľ­ké na po­hodl­né ov­lá­da­nie. Za­tiaľ čo vý­rob­ca sa sús­tre­dil na po­ho­dlie pri pou­ži­tí klá­ves­ni­ce, touch­pad vý­raz­ne us­tú­pil do úza­dia. Je­ho mi­nia­túr­na ver­zia tu sí­ce je, spo­ľah­ni­te sa však rad­šej na myš ale­bo do­ty­ko­vý dis­plej. No­te­book je kom­plet­ne z plas­tu, no konštruk­cia je dos­ta­toč­ne pev­ná. Ve­ko má šra­fo­va­nie a ako ce­lok to vy­ze­rá dob­re. Na pre­ná­ša­nie je to vy­ni­ka­jú­ci nás­troj.

Vý­zbroj a vý­kon

Po pres­kú­ma­ní te­la sme ne­naš­li žiad­ny vý­duch ven­ti­lá­to­ra. Pro­ce­sor In­tel Ce­le­ron N2920 1,86 ÷ 2 GHz ho to­tiž ne­pot­re­bu­je, rov­na­ko ani zvy­šok har­dvé­ro­vej vý­ba­vy. Po­čí­tač je te­da ab­so­lút­ne ti­chý a ús­por­ný. Z náš­ho mo­de­lo­vé­ho vý­poč­tu pri pou­ži­tí 15 ho­dín den­ne vás je­ho pou­ží­va­nie ne­bu­de stáť viac ako 5 eur roč­ne. Priz­nať však tre­ba aj dru­hú strán­ku. Vý­kon nie je pr­vo­ra­dý fak­tor a 500 GB disk s 5400 otáč­ka­mi vás o tom pres­ved­čí. Ta­kis­to ani 2 GB RAM nie je žiad­ne ter­no. Na­priek to­mu sa nám no­te­book pá­čil. Má vy­ni­ka­jú­cu ce­nu a svo­ju úlo­hu ultrap­re­nos­né­ho kan­ce­lár­ske­ho stro­ja si spl­ní veľ­mi dob­re, nech už ste kde­koľ­vek. HD roz­lí­še­nie dis­ple­ja je na 10-pal­co­vú uh­lo­prieč­ku tak aku­rát.

Vý­ba­va por­tov v zá­sa­de zod­po­ve­dá te­lu. Pod­stat­né je, že sú tu dva por­ty USB - je­den aj vo ver­zii 3.0. Ne­chý­ba HDMI, no slot na pa­mä­ťo­vé kar­ty tu ne­náj­de­te. Ško­da, ob­čas by sa zi­šiel. Na pra­vej hra­ne je tla­čid­lo na za­pnu­tie a ta­kis­to aj tla­čid­lo na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti.

Hod­no­te­nie

Di­zajn, veľ­kosť klá­ves­ni­ce, vy­klo­pe­nie do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja, neh­luč­ný, vý­drž
Mi­nia­túr­ny touch­pad, po­ma­lý disk

Ce­na: 299 EUR
Za­po­ži­čal: Le­no­vo

NTB tab 2.jpg

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter