Špičkové notebooky pre náročných

TRIO_Scenario Photo_03.JPG Ce­ny no­te­boo­kov kles­li až tak, že niek­to­ré mo­de­ly sú vní­ma­né ako spot­reb­ný to­var s od­ha­do­va­nou mo­rál­nou ži­vot­nos­ťou jed­né­ho ro­ka. Nej­de o ma­te­riá­lo­vé vy­ho­to­ve­nie, skôr o ce­nu a mož­nosť po ro­ku kú­piť vý­hod­ne ďal­ší mo­del. Ten­to test však nie je za­me­ra­ný na ta­ké­to no­te­boo­ky, ale na mo­de­ly s vy­so­kou pri­da­nou hod­no­tou a nad­štan­dar­dnou kva­li­tou a mož­nos­ťa­mi.

Stá­le sú tu pou­ží­va­te­lia, kto­rí si za špič­ko­vé kús­ky na tr­hu ra­di prip­la­tia. Jed­nak dos­ta­nú pr­vo­tried­ne fun­kcie a vý­poč­to­vý vý­kon, jed­nak ma­jú mož­nosť pra­co­vať s no­te­boo­kom, na kto­rý si dl­ho­do­bo zvyk­nú.

Vý­ba­va a kon­cept

Čo však od pok­ro­či­lé­ho no­te­boo­ku z naj­vyš­šej trie­dy ča­kať? V pr­vom ra­de špič­ko­vé kom­po­nen­ty a kva­lit­né spra­co­va­nie. Do náš­ho tes­tu sme vy­bra­li tri kús­ky, kto­ré sú ur­če­né pre ma­na­žé­rov ale­bo pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú uni­ver­zál­ne za­ria­de­nie. To nes­mie za­be­rať ve­ľa mies­ta a na full HD dis­ple­ji vy­ža­du­jú adek­vát­nu plo­chu na prí­jem­nú prá­cu s via­ce­rý­mi ap­li­ká­cia­mi. Ok­rem dvoch ultra­boo­kov sme za­ra­di­li aj hyb­rid no­te­boo­ku a tab­le­tu ASUS Tran­sfor­mer Book Trio. Ten­to mo­del za­mie­ša kar­ty, no na dru­hej stra­ne uľah­čí vý­ber pri roz­ho­do­va­ní o kú­pe tab­le­tu. Je to za­tiaľ oje­di­ne­lý kú­sok na na­šom tr­hu a tak­to kon­ci­po­va­ný pre­nos­ný po­čí­tač má čo po­ve­dať.

ASUS_Konektor_.jpg

Ko­nek­tor na pri­po­je­nie tab­le­to­vej čas­ti na mo­de­li ASUS Tran­sfor­mer Book Trio

Vy­ho­to­ve­nie je jed­na z vý­znam­ných pred­nos­tí tes­to­va­ných no­te­boo­kov. Naj­sil­nej­šiu konštruk­ciu má ce­loh­li­ní­ko­vý mo­del od HP. Ultra­book od So­ny je naj­ten­ší stroj v tes­te, vy­ze­rá la­bil­ne, zvlád­ne však nao­zaj dosť a je­ho hmot­nosť len tes­ne pre­sa­hu­jú­ca 1 kg ne­má kon­ku­ren­ciu. Hyb­rid od ASU­Su má zvý­še­nú od­ol­nosť prá­ve pre­to, že vr­chnú časť, te­da dis­plej/tab­let mož­no pou­ží­vať sa­mos­tat­ne.

Oba ultra­boo­ky ma­jú pod­svie­te­nú klá­ves­ni­cu, čo je dosť dô­le­ži­tý fak­tor. My sme si zvyk­li pou­ží­vať pod­svie­te­nie aj cez deň. Pri tmav­ších pod­mien­kach je vý­ho­da naj­mä v tom, že net­re­ba zni­žo­vať ja­su dis­ple­ja na úro­veň oko­li­té­ho os­vet­le­nia, aby bo­lo na ne­pod­svie­te­nú klá­ves­ni­cu dob­re vi­dieť. Čí­tač­ka od­tlač­kov pr­stov sa veľ­mi neu­do­mác­ni­la. Eli­te­Book od HP ju má a je to ve­ru ná­vy­ko­vá vec. Sta­čí pril­ožiť prst a sys­tém pod­ľa od­tlač­ku prs­ta prih­lá­si pou­ží­va­te­ľa do sys­té­mu v prie­be­hu se­kun­dy.

SonyKlavesnica2.jpg

Ultra­ten­ká klá­ves­ni­ca mo­de­lu So­ny Vaio Pro 13

Všet­ky mo­de­ly bež­ia na pro­ce­so­roch In­tel Co­re i7. Je to naj­sil­nej­šia sé­ria v mo­bil­nej a des­kto­po­vej plat­for­me. A roz­die­ly nao­zaj vi­dieť. Naj­mä ak spra­cú­va­te nie­koľ­ko­me­ga­pixelo­vé fo­tog­ra­fie ale­bo stri­há­te vi­deo. To je z hľa­dis­ka tvr­dé­ho tak­tu a ar­chi­tek­tú­ry. Mno­hí však vy­uží­va­jú no­te­boo­ky na všes­tran­né úlo­hy kan­ce­lár­ske­ho cha­rak­te­ru. Tu od­po­rú­ča­me va­rian­ty s dis­kom SSD, nie­ke­dy iná mož­nosť ako disk SSD ani nie je na vý­ber a je to pod­ľa nás v po­riad­ku. Štart do 15 se­kúnd, rých­le spúš­ťa­nie ap­li­ká­cií, si­mul­tán­na prá­ca s dis­kom, to všet­ko sú úlo­hy, kto­ré sa vo vý­sled­ku pod­pí­šu na väč­šom za­ťa­že­ní, ale aj po­hodl­nej prá­ci.

Ce­na nad 1000 eur a seg­men­to­va­nie me­dzi top mo­de­ly da­nej znač­ky však eš­te auto­ma­tic­ky nez­na­me­ná bez­chyb­nosť. Vý­ba­va por­tov je sla­bi­na väč­ši­ny ta­kých­to stro­jov. Skĺbiť ten­ký di­zajn a dos­ta­tok por­tov, kto­rých špe­ci­fi­ká­cia tu je nie­koľ­ko ro­kov, nie je úpl­ne jed­no­du­ché. Pre­to sme sa stret­li s tým, že vý­rob­co­via de­lia svo­je top mo­de­ly na dva ty­py. Pr­vý z nich je čo naj­už­ší mo­del. Dru­hý po­nú­ka pou­ží­va­te­ľo­vi väč­šiu vý­ba­vu por­tov, nap­rík­lad prá­ve eter­ne­to­vý, od kto­ré­ho už mno­hí upúš­ťa­jú. „Na úkor“ pár mi­li­met­rov tak mož­no pos­kyt­núť lep­šiu ko­nek­ti­vi­tu vo fi­rem­nom pros­tre­dí. Ani je­den ultra­book v na­šom tes­te ne­má eter­ne­to­vý ani VGA ko­nek­tor, dô­raz sa tu kla­die na cel­ko­vú hrúb­ku. Pri mo­de­li HP Eli­te­Book Fo­lio do­kon­ca vý­rob­ca zmen­šil roz­mer šach­ty na pa­mä­ťo­vé kar­ty a po­ne­chal len roz­mer mic­roSD. Ko­neč­ne mô­že­me kar­tu zo smar­tfó­nu pou­žiť bez re­duk­cie, kto­rú nie vždy má­me pri se­be.

HP_porty.jpg

Por­ty a čí­tač­ka od­tlač­kov pr­stov mo­de­lu HP Eli­te­Book Fo­lio 1040

Tech­no­ló­gie ako NFC sú za­tiaľ skôr vý­nim­kou, fi­rem­ný no­te­book ta­kis­to eš­te auto­ma­tic­ky nez­na­me­ná slot na SIM kar­tu. Tú ako je­di­ný z tro­ji­ce ob­sa­hu­je mo­del HP Eli­te­Book Fo­lio.

51-52-1.jpg

ASUS Tran­sfor­mer Book Trio

No­te­book a tab­let v jed­nom je ur­če­ný kaž­dé­mu, kto zá­pa­sí s več­nou di­le­mou, kto­ré z tých­to za­ria­de­ní si vlas­tne kú­piť. Je to adept na voľ­ný čas aj pra­cov­né pou­ži­tie pod­ľa na­šich pred­stáv. Konštruk­cia sa nám pá­či­la a ok­rem to­ho, že je tu od­ní­ma­teľ­ný dis­plej a nie­koľ­ko ďal­ších pred­nos­tí na­vy­še. Nap­rík­lad aj to, že pri ot­vo­re­ní ve­ka/tab­le­tu do väč­šie­ho uh­la sa dví­ha zá­klad­ňa no­te­boo­ku. Tým si za­bez­pe­čí­te nák­lon klá­ves­ni­ce na po­hodl­nej­šie pí­sa­nie. Zá­klad­ňa je zo spod­nej stra­ny z oce­le, vr­chná časť je plas­to­vá. Ve­ko dis­ple­ja, a te­da spod­ná časť tab­le­tu je ta­kis­to ko­vo­vá, čo zvy­šu­je od­ol­nosť, má to však do­sah aj na hmot­nosť. My sme v tom­to sme­re oce­ni­li cel­ko­vú sta­bi­li­tu zá­klad­ne, ani pri pou­ží­va­ní do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja v re­ži­me no­te­boo­ku sa to­to za­ria­de­nie nep­rev­ra­cia do­za­du.

asus_transformer_book_trio.jpg

Klá­ve­sy sú men­šie, pris­pô­so­be­né veľ­kos­ti dis­ple­ja s 11,6-pal­co­vou uh­lo­prieč­kou. Šíp­ky sú veľ­mi ma­lé, no ma­jú oko­lo se­ba dosť pries­to­ru na to, aby sa s ni­mi da­lo ro­zum­ne „be­hať“ po do­ku­men­toch. Na pod­svie­te­nie klá­ve­sov sa už ne­dos­ta­lo.

Poď­me hneď na tú naj­pod­stat­nej­šiu časť. Ok­rem ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows je tu aj An­droid 4.2.2. Na prep­nu­tie slú­ži klá­ves umies­tne­ný ved­ľa klá­ve­sov F. Prep­nu­tie tr­vá me­nej ako se­kun­du. To sme oce­ni­li a pres­ne tak­to má vy­ze­rať hyb­rid no­te­boo­ku a tab­le­tu s rôz­ny­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi. Ak vy­be­rie­te za cho­du dis­plej zo zá­klad­ne, prep­nu­tie na An­droid je auto­ma­tic­ké. Nám sa naj­viac pá­či­lo to, že jed­nak má­me pl­no­hod­not­ný no­te­book na prá­cu, zá­ro­veň tab­let s klá­ves­ni­cou a tab­let v kla­sic­kej po­do­be bez klá­ves­ni­ce. Ško­da však, že ne­fun­go­va­li tla­čid­lá na úp­ra­vu hla­si­tos­ti v re­ži­me Win­dows, kto­ré sú umies­tne­né na vr­chnej stra­ne ve­ka. Fun­gu­jú len v An­droi­de, či už s klá­ves­ni­cou, ale­bo bez nej. Keď­že dis­plej má full HD roz­lí­še­nie, zís­ka­va­te nao­zaj dob­rý stroj na prá­cu a zá­ro­veň high-end tab­let. To je vlas­tne ďal­šia po­zi­tív­na strán­ka. ASUS to­tiž do­ká­že ro­biť aj no­te­boo­ky a tab­le­ty, tak­že ne­po­nú­ka ne­ja­ké po­lo­vi­ča­té rie­še­nie v po­do­be su­per no­te­boo­ku a tech­nic­ky oklieš­te­né­ho tab­le­tu. Ne­chý­ba zvu­ko­vá tech­no­ló­gia So­nic­Mas­ter, kto­rej vý­ho­dy si pri tom­to mo­de­li naj­viac vy­chut­ná­te po pri­po­je­ní slú­chadiel.

Na zá­klad­ni sú dva por­ty USB 3.0, mic­roH­DMI a mi­ni Dis­play­Port, ako aj kom­bi­no­va­ný audio­ko­nek­tor. V ba­le­ní sú zá­ro­veň dve na­bí­jač­ky. Jed­na pre zá­klad­ňu a dru­há na pou­ži­tie len v re­ži­me tab­le­tu bez klá­ves­ni­ce. Na spod­nej hra­ne tab­le­tu, kto­rou sa zá­ro­veň za­cvak­ne do zá­klad­ne, sú kom­bi­no­va­ný audio­ko­nek­tor, slot mic­roUSB a mic­roSDHC.

Tab­let má vlas­tných 16 GB úlož­né­ho pries­to­ru a 2 GB RAM. Ako hlav­ný CPU tu je pou­ži­tá plat­for­ma In­tel, kon­krét­ne mo­del In­tel Z2560. Te­da sku­toč­ne ide o kon­fi­gu­rá­ciu na se­rióz­ne pou­ží­va­nie.

Hod­no­te­nie

Reál­ne pou­ži­teľ­ný hyb­rid no­te­book/tab­let, plat­for­ma An­droid, sil­ná kon­fi­gu­rá­cia, mož­nos­ti vy­uži­tia
Vy­ššia ce­na, tla­čid­lo vy­pnu­tia nad klá­ve­som Bac­kspa­ce

Ce­na: 1099 EUR
Za­po­ži­čal: ASUS

HP Eli­te­Book Fo­lio 1040

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Mi­nu­le sme tes­to­va­li veľ­mi po­dob­ný no­te­book, ten­to však má na roz­diel od ne­ho do­ty­ko­vý dis­plej. Poz­ri­me sa naň z poh­ľa­du fi­rem­né­ho pou­ží­va­te­ľa a kom­for­tu, aký pos­kyt­ne pri kaž­do­den­nom pou­ží­va­ní. Eli­te­Book Fo­lio 1040 je ur­če­ný pou­ží­va­te­ľom, kto­rí chcú kla­sic­ký ultra­book a ne­vy­ža­du­jú prek­lá­pa­nie dis­ple­ja. Dob­re ve­dia, že na prá­cu sa tre­ba dodr­žať rok­mi ove­re­né­ho kon­cep­tu pre­nos­né­ho po­čí­ta­ča. 

csm_hp_EliteBook_Folio1040G1_03_916056b672.jpg

Pri­ja­li by sme však väč­šie mož­nos­ti ma­ni­pu­lá­cie s ve­kom dis­ple­ja. Tak­to bol uhol ot­vo­re­nia tak aku­rát, ani o stu­peň me­nej. Päť či de­sať stup­ňov by nám po­moh­lo, ob­čas sme sa pris­tih­li, ako sme si chce­li ot­vo­riť ve­ko eš­te viac, no to sa vrá­ti­lo do pô­vod­nej maximál­nej po­lo­hy. Ce­loh­li­ní­ko­vé ša­si v strie­bro­si­vej far­be pô­so­bi­lo rep­re­zen­ta­tív­ne a pev­ne. To­to je pres­ne ten typ ultra­boo­ku, kto­rý si be­rie­te na ces­ty do už aj tak prepl­ne­nej ba­to­ži­ny. Vy­šší tlak mu ne­ro­bí žiad­ny prob­lém, keď­že aj ve­ko je sku­toč­ne od­ol­né. Tre­ba vy­vi­núť po­riad­ny tlak, aby sa pret­la­če­nie uká­za­lo až na dis­ple­ji. Pri konštruk­cii sa dba­lo na zís­ka­nie cer­ti­fi­ká­cie pod­ľa štan­dar­du MIL-STD 810G.

Video:

Pred­sta­vu­je­me je­den z naj­lep­ších ultra­boo­kov na tr­hu. Má asi úpl­ne všet­ko a aj ce­nou je ur­če­ný tým naj­ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom.

S pre­doš­lým mo­de­lom sme ma­li men­šie prob­lé­my s fun­kčnos­ťou klá­ves­ni­ce po pre­bu­de­ní z ús­por­né­ho re­ži­mu. Tu sme ni­ja­ké ťaž­kos­ti ne­zaz­na­me­na­li, a ako vid­no, HP Sup­port As­sis­tant na údr­žbu a ak­tua­li­zá­cie nie je sa­moú­čel­ná ap­li­ká­cia. Naj­nov­ší sys­tém so všet­ký­mi ak­tua­li­zá­cia­mi, ako aj ak­tua­li­zá­cia­mi od HP po­moh­li. Na­vy­še zmiz­li vlas­tné uka­zo­va­te­le ja­su, kto­ré ne­ma­li vždy naj­lep­šiu reak­ciu ani pri su­perrý­chlych stro­joch.

Skrát­ka ten­to no­te­book bež­al ako ho­din­ky, po ot­vo­re­ní kry­tu a stla­če­ní tla­čid­la na za­pnu­tie bol okam­ži­te v po­ho­to­vos­ti a moh­li sme pra­co­vať. Okam­ži­té pri­po­je­nie na Wi-Fi bo­la sa­moz­rej­mosť. Ten­ký di­zajn pros­pel aj na­šim zá­päs­tiam a jed­noz­nač­ne chvá­li­me klá­ves­ni­cu: dos­ta­toč­ne veľ­ké klá­ve­sy, dve úrov­ne pod­svie­te­nia a od­ol­nosť pro­ti po­lia­tiu te­ku­ti­nou. Ne­raz sme to­tiž vi­de­li, ako ones­ko­ren­ci na rôz­nych po­ra­dách a za­sad­nu­tiach zho­di­li ba­to­hom mi­ne­rál­ku pria­mo na no­te­book, raz aj na ten náš.

Pre­to tá­to od­ol­nosť nie je len mar­ke­tin­go­vý ťah, ale sku­toč­ne uži­toč­ná vlas­tnosť. Jed­no­du­cho vo­du vy­le­je­te nak­lo­ne­ním no­te­boo­ku a po mier­nom ot­re­tí vrec­ko­vou pra­cu­je­te ďa­lej. Na­vy­še je klá­ves­ni­ca veľ­mi ti­chá, a nech už ste kde­koľ­vek, ni­ko­ho ne­bu­de­te ru­šiť svo­jím pí­sa­ním. Touch­pad je roz­mer­ný a dob­re sa s ním pra­cu­je aj bez my­ši. Kli­ka­nie je sof­tvé­ro­vé, a tak je je­ho hla­si­tosť zá­vis­lá od nas­ta­ve­nia zvu­ku. Dá sa však vy­pnúť.

V na­šej kon­fi­gu­rá­cii sme ma­li aj mo­dul 4G/LTE Go­bi, pries­tor na mic­ro­SIM je na pra­vej hra­ne no­te­boo­ku. Sil­ný pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4600U 2,1 ÷ 3,3 GHz je zá­ru­ka maximál­nej rých­los­ti a zá­ro­veň ús­po­ry ener­gie. Má len 15 W TDP, čo je me­nej než pri niek­to­rých niž­ších ty­poch CPU. Oce­ni­li sme aj pou­ži­tie dis­ku SSD s ka­pa­ci­tou 256 GB.

To je hod­no­ta, pri kto­rej sa net­re­ba vý­raz­ne ob­me­dzo­vať a má­te dos­ta­tok pries­to­ru na dá­ta, hud­bu aj fil­my. Na­vy­še je tu 8 GB RAM. Ak te­da ne­pot­re­bu­je­te pra­co­vať s vir­tuál­ny­mi po­čí­tač­mi, mož­no vy­pnúť vir­tuál­nu pa­mäť a eš­te viac zrý­chliť po­čí­tač. Ta­kis­to sme bo­li spo­koj­ní s cel­ko­vou zla­de­nos­ťou s naj­nov­ším sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows 8.1 a je­ho hlav­nou ak­tua­li­zá­ciou. Tá pri­dá tla­čid­lo na vy­pnu­tie na ob­ra­zov­ku Štart.

Vý­ba­va por­tov je štan­dar­dná, te­da dva por­ty USB 3.0, Dis­play­Port, slot mic­roSDHC a mic­ro­SIM a port na pri­po­je­nie k do­ko­va­cej sta­ni­ci. Vo vý­ba­ve je aj re­duk­cia z do­ko­va­cie­ho por­tu na VGA a eter­ne­to­vý port.

Hod­no­te­nie

Ma­te­riá­lo­vé vy­ho­to­ve­nie, od­ol­nosť a vzhľad, extra po­hodl­ná klá­ves­ni­ca, vý­kon, bez­peč­nos­tné nás­tro­je
Pre nie­ko­ho vy­ššia ce­na

Ce­na: 1749 EUR
Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard Slo­ven­sko

So­ny Vaio Pro 13

Ten­to ultra­book je pý­chou So­ny, to naj­lep­šie, čo od tej­to znač­ky dos­ta­ne­te. Po­vedz­me si pria­mo, hra­vo pre­ko­ná­va dr­vi­vú väč­ši­nu kon­ku­ren­cie. Tak ako má svo­je vý­raz­né kla­dy, naš­li sme aj niek­to­ré zá­po­ry.

SonyPro13.jpg

Sil­ná strán­ka ultra­boo­ku je „mu­šia“ hmot­nosť. Má ta­ký ten­ký pro­fil, až je to neu­ve­ri­teľ­né. Pri uchy­te­ní za ok­raj zá­klad­ne sa mier­ne pre­hý­ba. No tak to má byť, nie je to konštruk­čná chy­ba. Tým, že je pruž­ný, zvy­šu­je svo­ju od­ol­nosť. Ta­kis­to vďa­ka pou­ži­tiu uh­lí­ko­vých vlá­kien, kto­ré sú o 25 % pev­nej­šie ako hli­ník. Pev­nosť sa zvý­ši­la pou­ži­tím šes­ťu­hol­ní­ko­vé­ho tva­ru hrán. Vy­ni­ka­jú­co sa pou­ží­va, nech už ste v ka­viar­ni, vo vla­ku, lie­tad­le, ale­bo ho má­te len tak na ko­le­nách. Tre­ba však priz­nať aj ne­vý­ho­dy extra ten­ké­ho kon­cep­tu.

Sil­ný pro­ce­sor má sí­ce níz­ke TDP, no aj tak sa v spod­nej čas­ti dosť za­hrie­va. Naj­mä na ľa­vej hra­ne pri vý­du­chu. Schla­diť ten­to mo­del pri vy­ššej ná­roč­nos­ti spus­te­ných ap­li­ká­cií je tvr­dý orie­šok. V di­el­ni So­ny sa s ním po­pa­so­va­li veľ­mi dob­re, no ven­ti­lá­tor dá o svo­jej ak­ti­vi­te adek­vát­ne ve­dieť. Na­vy­še nie vždy sa po skon­če­ní ná­roč­nej­ších úloh, ako je nap­rík­lad zmen­šo­va­nie sto­viek fo­tog­ra­fií, vrá­ti do pô­vod­ných otá­čok. V po­ko­jo­vom re­ži­me ne­bu­de­te o no­te­boo­ku ani ve­dieť, v os­tat­ných prí­pa­doch nám hu­ča­nie ven­ti­lá­to­ra iš­lo dosť na ner­vy. K po­ho­dliu pri prá­ci to roz­hod­ne nep­ri­dá.

Ďal­šia konštruk­čná špe­cia­li­ta je ve­ko dis­ple­ja, kto­ré zá­ro­veň svo­jím nak­lo­ne­ním zdví­ha zá­klad­ňu s klá­ves­ni­cou. Už sme pár prí­pa­dov ta­ké­ho­to rie­še­nia vi­de­li, So­ny ho však do­tia­hlo naj­ďa­lej. Na de­ke ale­bo na lát­ko­vých povr­choch sa mier­ne za­se­ká­va, ideál­ne je ma­ni­pu­lo­vať s ve­kom na rov­nej pod­lož­ke ale­bo vo vzdu­chu. Klá­ves­ni­ca má bie­le pod­svie­te­nie, čo po­má­ha pri prá­ci kde­koľ­vek v te­ré­ne a rôz­nych sve­tel­ných pod­mien­kach.

Na 13-pal­co­vý mo­del má klá­ves­ni­ca roz­mer­né klá­ve­sy, čo je jed­noz­nač­né plus. Vid­no, že tu niek­to nao­zaj roz­mýš­ľal a prip­ra­vil ultra­book, kto­rý by bol ochot­ný aj sám pou­ží­vať. Opier­ka na ru­ku prí­jem­ne chla­dí aj v let­ných me­sia­coch, za zmien­ku sto­jí aj extra veľ­ký touch­pad.

Konštruk­čne je to­to prá­ve ten prí­pad, keď vý­rob­ca tr­val na čo naj­už­šom pro­fi­le. Na ľa­vej hra­ne je len vý­duch a ko­nek­tor na na­pá­ja­nie. Pra­vá stra­na má dva ko­nek­to­ry USB 3.0, as­poň­že sa zmes­til HDMI v štan­dar­dnej veľ­kos­ti. Je tu eš­te audio­ko­nek­tor a čí­tač­ka ka­riet SD. Ško­da, že as­poň je­den port nie je vy­ve­de­ný na dru­hú hra­nu.

Har­dvé­ro­vú vý­ba­vu tvo­rí pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4200U 1,6 ÷ 2,6 GHz, 4 GB RAM a 128 GB disk SSD. Ka­pa­ci­ta je eš­te stá­le dos­ta­toč­ná na pra­cov­né úče­ly a in­šta­lá­ciu väč­ších ap­li­ká­cií.

Hod­no­te­nie

Od­ol­né a pruž­né te­lo, vy­ni­ka­jú­ca klá­ves­ni­ca, ultra­ten­ký di­zajn, hmot­nosť, vý­drž
Hluč­nosť ven­ti­lá­to­ra, všet­ky por­ty na jed­nej hra­ne

Ce­na: 999 EUR
Za­po­ži­čal: So­ny Slo­va­kia

Ver­dikt PC RE­VUE

ASUS Tran­sfor­mer Book Trio je su­per „kom­bo“. Ta­ká­to zos­ta­va sa nám veľ­mi pá­či­la. Na ces­ty je to ab­so­lút­ne per­fek­tné rie­še­nie, do­ma a v kan­ce­lá­rii za­se má­te k dis­po­zí­cii no­te­book na prá­cu. Ta­kis­to sa nám pá­či­lo, že v re­ži­me klá­ves­ni­ce má­me Win­dows na prá­cu, v re­ži­me tab­le­tu za­se An­droid. Nao­zaj vý­bor­né, ne­byť tej vy­ššej ce­ny. HP Eli­te­Book Fo­lio 1040 je špič­ka na tr­hu. To­to je pro­fe­sio­nál­ny no­te­book s dô­ra­zom na kva­li­tu ma­te­riá­lov, prep­ra­co­va­nosť, chrá­ne­ným BIOS-om a ochra­nou dát. Skrát­ka špič­ko­vý mo­del pre naj­ná­roč­nej­ších. So­ny Vaio Pro 13 je ko­lib­rík s „na­du­pa­nou“ vý­ba­vou. Kva­lit­ný dis­plej Tri­lu­mi­nos s full HD roz­lí­še­ním a cel­ko­vo sil­ná kon­fi­gu­rá­cia a dô­my­sel­nosť di­zaj­nu ro­bia z toh­to stro­ja su­per nás­troj na pre­ná­ša­nie aj len tak v ru­ke. Naj­viac nám pre­ká­ža­la hluč­nosť ven­ti­lá­to­ra.

51-52-2.jpg

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter