Ako vyzerá ultrabook po 200 dňoch práce?

Sony Vaio Pro 13 po dlhodobom teste

Naj­skôr sme plá­no­va­li polroč­ný dl­ho­do­bý test, na­ko­niec sme sme­lo pre­siah­li 200-dňo­vú hra­ni­cu kaž­do­den­né­ho pou­ží­va­nia ultra­boo­ku So­ny Vaio Pro 13. Ultra­book s hmot­nos­ťou iba 1,062 kg vy­uží­va jed­nos­mer­né uh­lí­ko­vé vlák­na vo veľ­kej čas­ti svo­jej povr­cho­vej plo­chy (naj­mä kry­tu dis­ple­ja), zá­ro­veň je vý­bor­ne konštruk­čne spra­co­va­ný a dos­ta­toč­ne vý­kon­ný.

Ak­tuál­ne sa pre­dá­va na Slo­ven­sku v nie­koľ­kých rôz­nych kon­fi­gu­rá­ciách. Na­mi tes­to­va­ná kon­fi­gu­rá­cia pod ozna­če­ním SVP1321M2EB pred­sta­vu­je 13,3-pal­co­vý ultra­book s do­ty­ko­vým dis­ple­jom. Za 200 dní si užil kaž­do­den­nú prá­cu, ne­šetr­né za­ob­chá­dzanie, po­ha­dzo­va­nie, množ­stvo kľú­čov a iných pred­me­tov po­lo­že­ných na ňom. Oce­ňu­je­me dve zá­sad­né vý­ho­dy - vý­bor­nú hmot­nosť a mož­nosť pri­po­je­nia ces­tov­nej ba­té­rie k no­te­boo­ku, s kto­rou mô­že­te pra­co­vať aj po­čas ce­lé­ho le­tu za oceán.

sony-hlavny.jpg

Hmot­nosť, mo­bi­li­ta a vý­drž na ba­té­riu, to sú hlav­né ar­gu­men­ty v pros­pech kú­py toh­to fe­šá­ka. Net­re­ba za­bud­núť ani na full HD do­ty­ko­vý dis­plej či NFC.

So­ny s no­te­book­mi kon­čí, so servis­om nie

V ča­se, keď sme ultra­book So­ny prev­za­li, sa tá­to znač­ka po­ma­ly, ale is­to usá­dza­la na slo­ven­skom tr­hu a So­ny Vaio Pro vo ver­zii 11 a 13 (čís­la na kon­ci zna­čia veľ­kos­ti uh­lo­prie­čok) pat­ri­li k top pro­duk­tom So­ny. Spo­loč­nosť však di­ví­ziu no­te­bo­koov Vaio pre­da­la. Nič to však ne­me­ní na si­tuá­cii, že servis zos­tá­va pre pou­ží­va­te­ľov pl­ne k dis­po­zí­cii. Má­te te­da jed­nu z pos­led­ných mož­nos­tí za­kú­piť si ten­to špič­ko­vý ultra­book J. Je­ho zá­kla­dom je pro­ce­sor In­tel Co­re i5-4200U z ro­di­ny Haswell, se­kun­du­jú mu 4 GB pa­mä­te RAM a pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii 128 GB disk SSD. Ak pra­cu­je­te úpl­ne bež­ne, bu­de vám pos­ta­čo­vať.

Mô­že­te si do­kú­piť 256 GB disk SSD os­ve, ale to zby­toč­ne prep­la­tí­te ce­lú kon­fi­gu­rá­ciu. Če­reš­nič­kou na tor­te pri ce­lom mo­de­lo­vom ra­de Vaio Pro 13 je dis­plej. V rôz­nych kon­fi­gu­rá­ciách je k dis­po­zí­cii v do­ty­ko­vej a ne­do­ty­ko­vej ver­zii, s mat­nou a les­klou povr­cho­vou úp­ra­vou. V prí­pa­de dl­ho­do­bo tes­to­va­nej kon­fi­gu­rá­cii iš­lo o do­ty­ko­vý dis­plej - a je iba na sub­jek­tív­nom roz­hod­nu­tí, či ho nao­zaj pou­ží­vať bu­de­te, ale­bo nie.

Mat­ná úp­ra­va je dos­tup­ná pre ne­do­ty­ko­vú ver­ziu, lesk­lá pre do­ty­ko­vú. Lesk­lá povr­cho­vá úp­ra­va je po­tiah­nu­tá na­vy­še anti­ref­lexnou vrstvou, kto­rá v praxi v exte­rié­ri nao­zaj fun­gu­je. Vždy ide o dis­plej TRI­LU­MI­NOS, kto­rý pat­rí pod­ľa náš­ho ná­zo­ru k špič­ke na tr­hu dneš­ných spot­re­bi­teľ­ských ultra­boo­kov, aj keď mu ob­čas po za­pnu­tí „uš­li" far­by, po pár se­kun­dách sa však vrá­ti­li do nor­mál­nu. Full HD roz­lí­še­nie je vec, na kto­rú si mož­no zvyk­núť a po­tom už nik­dy ne­bu­de­te chcieť nič iné. Pre­din­šta­lo­va­ný je ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.

VGP-BPSE38.jpg

Se­kun­dár­na ba­té­ria je jed­na z naj­väč­ších pred­nos­tí toh­to ultra­boo­ku. Spo­lu s ňou to­tiž na úvod po­hodl­ne ata­ku­je 10-ho­di­no­vú hra­ni­cu vý­dr­že.

Naj­väč­šia de­ví­za toh­to ultra­boo­ku - se­kun­dár­na ba­té­ria

Pri hľa­da­ní prís­lu­šen­stva k no­te­boo­ku sme nat­ra­fi­li na nie­koľ­ko ty­pov prís­lu­šen­stva - adap­tér HDMI-VGA (VGP-DA15), ochran­né puz­dro (VGP-EMCP13), taš­ku na jed­no ple­ce (VGP-EMB12), štíh­ly sie­ťo­vý adap­tér (VGP-AC10V10), ale naj­mä ces­to­va­teľ­skú ba­té­riu - VGP-BPSE38. A tu by sme sa pris­ta­vi­li, keď­že sme pri úvod­nom člán­ku do dl­ho­do­bé­ho tes­to­va­nia sľú­bi­li, že oz­rej­mí­me vý­drž ba­té­rie v praxi.

Ba­té­ria in­teg­ro­va­ná v te­le no­te­boo­ku ho udr­ží pri ži­vo­te 4 ÷ 6 ho­dín pod­ľa ty­pu prá­ce. Pre­to sme bo­li obzvlášť zve­da­ví, čo uro­bí s vý­dr­žou se­kun­dár­na ba­té­ria. Tá sa pri­pá­ja k te­lu no­te­booku zo spod­nej stra­ny špe­ciál­nym ko­nek­to­rom a pos­ky­tu­je ďal­ších zhru­ba 5000 mAh. V praxi to však zna­me­ná, že sa vý­drž no­te­boo­ku predĺži na reál­nych 9 ÷ 10 ho­dín pod­ľa ty­pu prá­ce. Pr­vý me­siac pou­ží­va­nia sme sa na jed­no na­bi­tie no­te­boo­ku dos­ta­li až na de­sať ho­dín (jas 70 %, Wi-Fi za­pnu­té, kan­ce­lár­ske do­ku­men­ty, hud­ba, e-mail). Po troch me­sia­coch ak­tív­ne­ho pou­ží­va­nia ka­pa­ci­ta ba­té­rii kles­la, ale len mier­ne, skôr ro­zum­ne.

Te­raz, po viac ako 200 dňoch kaž­do­den­né­ho na­bí­ja­nia a vy­bí­ja­nia, vy­dr­ží no­te­boo­ku stá­le vy­so­ko nad 8 ho­dín na jed­no na­bi­tie. A keď­že no­te­book ne­má eter­ne­to­vý port, Wi-Fi je za­pnu­té neus­tá­le a neus­tá­le pri­po­je­né. Ak sa pý­ta­te, ako vy­rie­ši­li in­ži­nie­ri zo So­ny eter­net, od­po­veď znie: veľ­mi ši­kov­ne. To­to roz­hra­nie je v na­bí­ja­com adap­té­ri (v je­ho men­šej, od­ní­ma­teľ­nej čas­ti), kto­rá tvo­rí zá­ro­veň vlas­tnú sieť Wi-Fi. Ak ste zvyk­nu­tí pra­co­vať s bez­drô­to­vým pri­po­je­ním, ne­mu­sí­te sa obá­vať - 8 ho­dín vy­dr­ží So­ny Vaio Pro 13 pra­co­vať bez prob­lé­mov bez na­bí­ja­nia.

Po 200 dňoch = spo­koj­nosť

Pri­chá­dza­me k bež­ným chy­bič­kám krá­sy. Pri kaž­do­den­nom pre­ná­ša­ní v ba­to­hu s iný­mi pred­met­mi (kni­hy, kľú­če, dó­zy atď.) sa mier­ne poš­kra­bal za­dný kryt dis­ple­ja - no nie je to nič, čo by pre­ká­ža­lo oku bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa. Touch­pad sa v ľa­vom hor­nom ro­hu mies­ta­mi ob­čas za­sek­ne, ako­by sa mu nech­ce­lo „vrá­tiť späť". Nie­koľ­kok­rát sa no­te­book za­pol sám v taš­ke, mier­ne pre­hrial a vy­bil. A po­tom už iba drob­nosť, na kto­rú sme upo­zor­ni­li aj mi­nu­le - lesk­lý dis­plej s anti­ref­lexnou úp­ra­vou zbož­ňu­je prach :-).

NFC uk­ry­té v touch­pa­de sme prak­tic­ky ne­vyu­ži­li. Je­di­ne na ces­tách, keď sme chce­li po­čú­vať hud­bu na blue­toot­ho­vých slú­chad­lách od So­ny. To nám vý­raz­ne uľah­či­lo pá­ro­va­nie. Pro­ce­sor sa nám pri kaž­do­den­nej prá­ci ne­po­da­ri­lo vy­žmý­kať na maximum, dal mu za­brať je­di­ne Ado­be Illus­tra­tor, prí­pad­ne uk­la­da­nie pre­zen­tá­cie do vi­deo­sú­bo­ru. A to, že sa to ultra­boo­ku ne­pá­či, vám dá ve­dieť hlas­ným zvu­kom ven­ti­lá­to­ra.

Ak ná­por prá­ce zní­ži­te, ih­neď sa vrá­ti do nor­mál­ne­ho re­ži­mu „pra­de­nia". A te­raz pri­chá­dza zhod­no­te­nie po 200 dňoch prá­ce. So­ny Vaio Pro 13 by sme ne­me­ni­li ani po 7 me­sia­coch pou­ží­va­nia. Aj po tom­to ob­do­bí ho po­va­žu­je­me za je­den z naj­lep­ších 13-pal­co­vých ultra­boo­kov sú­čas­nos­ti a príp­la­tok (či už ce­no­vý, ale­bo hmot­nost­ný) za exter­nú ba­té­riu roz­hod­ne sto­jí za to. Nau­čí vás to no­vé­mu zloz­vy­ku - ne­no­siť so se­bou na­pá­ja­cí adap­tér. Veľ­mi dob­rý no­te­book!

sony-klavesnica.jpg

Tla­čid­lá sú pod­svie­te­né bie­ly­mi LED di­óda­mi - in­ten­zi­ta ja­su je up­ra­vo­va­ná auto­ma­tic­ky. Vaio Pro rea­gu­je po­mer­ne prom­ptne na zme­nu oko­li­té­ho os­vet­le­nia.

Za­po­ži­čal: So­ny
Ce­na pred 7 me­siac­mi: 1199 EUR, v sú­čas­nos­ti: 999 EUR

Zdroj: PCR 4/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter