Testovali sme

Ultrabooky s extra funkciami

Strana 1/2

basic-male.jpg Ultra­boo­ky sú dnes čas­to pro­pa­go­va­nej­šie po­čí­ta­če. Je to da­né jed­nak ich vzhľa­dom, kto­rý sa dob­re vy­ní­ma v „showroo­moch", ale aj na pro­pa­gač­ných ma­te­riá­loch. No sú to nao­zaj uži­toč­né po­čí­ta­če, kto­ré sú veľ­mi prak­tic­ké. V na­šom tes­te má­me pre­to viac rôz­nych ty­pov z in­te­lov­skej ro­di­ny ultra­boo­kov. Uvi­dí­te, že nie kaž­dý mu­sí stáť ve­ľa pe­ňa­zí a ani mier­ne väč­šie roz­me­ry mo­de­lov nie sú pre­káž­kou.

Video:


Pred­sta­vu­je­me naj­nov­šiu ge­ne­rá­ciu no­te­boo­ku Le­no­vo Thin­kPad X1 Car­bon, kto­rá pri­ná­ša LCD dis­plej na­mies­to pá­su fun­kčných klá­ves, dl­hú do­bu pre­vádz­ky na ba­té­riu vy­lep­še­ný dis­plej a úpl­nú vý­ba­vu por­tov.

qr_test_ultrabookov.png

Tes­to­va­né mo­de­ly

Aby bo­lo vid­no, že aj za ce­nu pod 1000 eur sa dá zoh­nať vý­bor­ný ultra­book, tes­to­va­li sme aj tú­to ka­te­gó­riu. Sa­moz­rej­me, v tes­te má­me aj drah­šie mo­de­ly. Mô­že­te si tak po­rov­nať ich pa­ra­met­re a vý­kon. Všet­ky bo­li pos­ta­ve­né na naj­nov­šej ge­ne­rá­cii CPU In­tel Haswell a ok­rem jed­nej vý­nim­ky iš­lo o typ In­tel Co­re i5-4200U. Ako sa uká­za­lo, to­to je sku­toč­ne so­líd­na plat­for­ma s dos­ta­toč­ným vý­ko­nom aj na star­šie hry.

Ak ste te­da ob­čas­ný hráč a ne­pot­re­bu­je­te ab­so­lút­ne naj­väč­šie de­tai­ly, pos­ta­čí­te s tou­to plat­for­mou. Vý­ba­va sa viac lí­ši­la v ka­pa­ci­te RAM a vý­rob­co­via eš­te stá­le ov­plyv­ňu­jú ce­nu aj rôz­ny­mi kon­fi­gu­rá­cia­mi pev­ných dis­kov. Sil­ný pro­ce­sor je jed­na vec, no pri kan­ce­lár­skej prá­ci má veľ­ký do­sah aj HDD a prá­ca s ob­je­mom dát. Pod­ľa na­šich me­ra­ní je no­vý Co­re i5 dos­ta­toč­ne rých­ly na prá­cu s fo­tog­ra­fia­mi, a to aj vo for­má­te RAW. Ce­nu do veľ­kej mie­ry (ak vy­ne­chá­me tech­nic­ké pa­ra­met­re) ov­plyv­ňu­je aj konštruk­cia a fun­kcie na­vy­še.

Pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca sa stá­va tak­mer štan­dar­dom, po­dob­ne je to aj s full HD dis­plej­mi. Vý­rob­co­via tak­mer pri kaž­dom mo­de­lo­vom ra­de po­ne­chá­va­jú voľ­bu na pou­ží­va­te­ľo­vi. Dis­ple­jov po­dob­ne ako CPU náj­de­te v kon­fi­gu­rá­ciách via­cej ty­pov. Ce­nu ov­plyv­ňu­je aj konštruk­cia kĺba, kto­rá roz­ho­du­je o tom, či sa dá no­te­book pou­žiť v re­ži­me tab­le­tu. Všet­ky tie­to fak­to­ry sa po­die­ľa­jú na vý­sled­nej ce­ne a spo­ľah­li­vos­ti či vý­ko­ne za­ria­de­nia. Pre­to ich tre­ba zoh­ľad­niť pop­ri tech­nic­kých pa­ra­met­roch. Ho­ci v tom­to sme­re sa no­te­boo­ky čas­to dosť po­do­ba­jú a mno­hí sa roz­ho­du­jú prá­ve pod­ľa di­zaj­nu.

Mo­der­ný ultra­book

Čo by mal mať mo­der­ný ultra­book? Ultra­book je re­gis­tro­va­ná znač­ka In­te­lu. Štvr­tá ge­ne­rá­cia pro­ce­so­rov In­te­lu sa po­su­nu­la dop­re­du, no z hľa­dis­ka vý­ko­nu neu­ro­bí­te chy­bu ani vý­be­rom tre­tej ge­ne­rá­cie (Ivy Brid­ge). Ideál­na voľ­ba naj­mä vďa­ka auto­ma­tic­ké­mu pre­tak­to­va­niu je rad Co­re i5. Pod­ľa fi­nan­čných mož­nos­tí mô­že­te siah­nuť eš­te vy­ššie, prí­pad­ne k ce­no­vo naj­priaz­ni­vej­šie pos­ta­ve­né­mu Co­re i3 bez mož­nos­ti pre­tak­to­va­nia. Ten­to rad CPU ne­mal v žiad­nej svo­jej ge­ne­rá­cii fun­kciu Tur­bo Boost.

Hľa­daj­te po­čí­ta­če s pod­svie­te­nou klá­ves­ni­cou. Pod­svie­te­nie mô­že byť jed­no- ale­bo dvoj­stup­ňo­vé, na tom už veľ­mi ne­zá­le­ží. Jed­noz­nač­ne však zvý­ši pra­cov­ný kom­fort. Ďalej od­po­rú­ča­me za­hr­núť do vý­ba­vy disk SSD ale­bo as­poň kom­bi­ná­ciu SSD pre sys­té­mo­vý od­diel na ope­rač­ný sys­tém a kla­sic­ký (ro­zu­mej po­ma­lý, ale ob­jem­ný) disk na dá­ta. To je ša­la­mún­ske rie­še­nie, kto­ré schva­ľu­je­me aj my pri tes­to­va­ní ultra­boo­kov. Ka­pa­ci­ta RAM je pa­ra­me­ter, kto­rý má sí­ce vplyv na vý­kon, no ak má­te po­riad­ny disk SSD, pos­ta­čia aj 4 GB. Po­kiaľ ide o roz­me­ry dis­ple­ja, po­koj­ne sa poob­ze­raj­te po 14-pal­co­vých mo­de­loch. Tie­to po­čí­ta­če sú ta­ké ten­ké, že ani pri veľ­kej uh­lo­prieč­ke ne­za­be­ra­jú ve­ľa mies­ta. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja by ma­lo byť aké­koľ­vek vy­ššie ako HD. V tom­to tes­te má HD roz­lí­še­nie len Tos­hi­ba Por­té­gé Z30, ale to je vý­ni­moč­ný no­te­book.

test ultra-1.jpg

Acer As­pi­re S3

Test za­čí­na­me mo­de­lom, kto­rý ako je­di­ný dis­po­nu­je sa­mos­tat­nou gra­fic­kou kar­tou. Sil­ná gra­fi­ka sa na tes­toch pod­pí­sa­la po­zi­tív­ne, poď­me však pek­ne po po­riad­ku. Di­zajn ultra­boo­ku vy­chá­dza z mo­de­lo­vé­ho ra­du As­pi­re S a nie je mu čo vy­tknúť. Te­lo je vy­ho­to­ve­né z hli­ní­ka a bie­la far­ba hor­nej stra­ny ve­ka pô­so­bí ele­gan­tne. Ochran­né sklo Go­ril­la Glass je dos­ta­toč­ne pev­né a pri dl­ho­do­bých tes­toch no­te­boo­kov tej­to znač­ky od­olá viac ako hli­ní­ko­vé kry­ty. Tie bý­va­jú veľ­mi ná­chyl­né na škra­ban­ce. Klá­ves­ni­ca je na mo­de­loch z toh­to ra­du špe­ci­fic­ká. K dis­po­zí­cii má­te len päť riad­kov. 

AcerS3 copy.jpg

Zna­me­ná to, že sa bu­de­te mu­sieť za­obísť bez sa­mos­tat­ných klá­ve­sov F. Tie sú dos­tup­né cez fun­kciu klá­ve­som Fn. Je to otáz­ka zvy­ku, no ak ste zvyk­nu­tí za­tvá­rať ap­li­ká­cie klá­ves­mi Alt + F4, pri­daj­te k to­mu eš­te stla­če­nie klá­ve­su Fn. Dá sa na to zvyk­núť rov­na­ko ako na klá­ves Del vpra­vo od me­dzer­ní­ka, hneď za klá­ve­som Alt Gr. Veľ­ké klá­ve­sy sa dob­re pou­ží­va­jú, tre­ba však zob­rať do úva­hy chý­ba­jú­ci klá­ves na zob­ra­ze­nie kon­texto­vej po­nu­ky.

Ta­kis­to je dos­tup­ný cez fun­kciu. Mod­ré pod­svie­te­nie klá­ves­ni­ce by sme po skú­se­nos­tiach vy­me­ni­li za bie­le. Spra­co­va­nie hod­no­tí­me ako vcel­ku po­da­re­né, pá­či­lo sa nám naj­mä za­pus­te­nie klá­ves­ni­ce s jem­ným preh­nu­tím vy­chá­dza­jú­ce­ho z opier­ky na ru­ky. V tej­to kon­fi­gu­rá­cii je v te­le bež­ný pev­ný disk, no je tu 24 GB od­diel SSD na sys­tém. Je to dob­rý kom­pro­mis, aj keď ob­čas sa ne­vyh­ne­te po­mal­šej prá­ci s dá­ta­mi. Naj­mä ke­by ste chce­li ko­pí­ro­vať na disk väč­ší ob­jem dát. Vý­rob­ca za­hr­nul do vý­ba­vy fun­kciu Acer Green In­stant On, kto­rá pre­bu­dí za­ria­de­nie do 1,5 se­kun­dy a vzá­pä­tí prej­de do re­ži­mu on-li­ne cez Wi-Fi. Mo­del As­pi­re S3 vy­dr­ží v re­ži­me hi­ber­ná­cie až 80 dní.

Op­ro­ti drah­ším mo­de­lom z vy­šších sé­rií je mier­ne hrub­ší. Aj to pris­pe­lo k lep­šie­mu od­vá­dzaniu tep­la. Z vý­kon­nos­tnej strán­ky sme oce­ni­li gra­fic­kú kar­tu NVI­DIA Ge­For­ce GT 735M. Ho­dí sa na hra­nie hier a spo­lup­ra­cu­jú s ňou aj prog­ra­my na úp­ra­vu vi­dea. Dob­re pos­lú­ži aj pri prá­ci s gra­fi­kou a ob­ráz­ka­mi. Je to vlas­tne je­di­ný ultra­book v na­šom tes­te s de­di­ko­va­nou gra­fi­kou. Zo zvu­ko­vej strán­ky sme aj ten­to­raz v prí­pa­de Ace­ru oce­ni­li spo­je­nie s Dol­by Ho­me Thea­ter 4. Zvuk, kto­rý zís­ka­te ak­ti­vá­ciou toh­to re­ži­mu, je pod­stat­ne bo­hat­ší a spo­koj­ní bu­de­te pri po­čú­va­ní hud­by ale­bo sle­do­va­ní fil­mov. Vo vý­ba­ve por­tov sú dva USB 3.0 a je­den USB 2.0, kom­bi­no­va­ný audio­ko­nek­tor a HDMI, ako aj čí­tač­ka ka­riet.

Hod­no­te­nie

Di­zajn a ochran­né sklo na hor­nej stra­ne ve­ka, vý­kon s gra­fic­kou kar­tou
Na net­ra­dič­nú klá­ves­ni­cu si tre­ba zvyk­núť

Ce­na: 1079 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

ASUS Zen­Book Touch UX31­LA

Rad Zen­Book roz­hod­ne za­uj­me pou­ží­va­te­ľov, ale upú­ta aj po­zor­nosť oko­lia. Ide o vý­bor­né­ho spo­loč­ní­ka na ces­ty aj na do­ma. Je­ho roz­me­ry sú sí­ce tro­chu väč­šie ako pri iných ultra­boo­koch s 13,3-pal­co­vou uh­lo­prieč­kou, no vy­nah­rá­dza to men­šou hrúb­kou. V pred­nej čas­ti je hru­bý len 3 mm. Te­lo je vy­ro­be­né z jed­né­ho ku­sa hli­ní­ka, vďa­ka čo­mu pô­so­bí nie­len uh­la­de­ne, ale je aj pev­né. Na­vy­še sa eli­mi­nu­je za­ná­ša­nie špi­nou v ma­lých me­dze­rách pri spo­joch. Krás­ne te­lo s brú­se­nou úp­ra­vou v du­chu fi­lo­zo­fie ZEN však má jed­nu ne­vý­ho­du.

0000028629 copy.jpg

Ve­ko dis­ple­ja je ta­kis­to vy­ro­be­né z hli­ní­ka a krá­su mu ne­mož­no uprieť, no na mäk­kom povr­chu sa bu­de no­te­book prek­lá­pať do­za­du. Hli­ník vy­ze­rá dob­re v sku­toč­nos­ti aj mar­ke­tin­go­vých le­tá­koch, no je ťaž­ký. So zlia­ti­nou hor­čí­ka tak sú­pe­riť ne­mô­že. Oce­ni­li sme nad­štan­dar­dne veľ­ký touch­pad, pod­svie­te­nie klá­ves­ni­ce a sní­mač oko­li­té­ho svet­la. Ten auto­ma­tic­ky pris­pô­so­bu­je jas dis­ple­ja tak, aby neos­le­po­val a bo­lo dob­re vi­dieť na klá­ves­ni­cu. Ne­vý­ho­da je však v tom, že pri auto­ma­tic­kom re­ži­me bol jas niž­ší, než sa nám v praxi ho­dil. Iba vy­pnu­tím tej­to fun­kcie zís­ka­te po­riad­ny jas, nap­rík­lad na hra­nie hier ale­bo po­ze­ra­nie fil­mov. Klá­ves­ni­ca je po­hodl­ná a veľ­mi dob­re sa na nej pra­co­va­lo. Na­vy­še ne­na­ro­bí ve­ľa hlu­ku.

Har­dvé­ro­vá vý­ba­va ref­lek­tu­je nie­len ce­nu, ale aj po­žia­dav­ky na mo­der­ný ultra­book. In­tel Co­re i5-4200U 1,6 ÷ 2,6 GHz je pro­ce­sor z pos­led­nej ge­ne­rá­cie CPU od In­te­lu a v spo­je­ní s gra­fic­kým či­pom In­tel HD Grap­hics 4400 to poz­nať. Nie je to ultra­book na hry, no Dead Spa­ce 3 si s veľ­mi mier­ny­mi ob­me­dzenia­mi na vy­hla­dzo­va­ní za­hrá­te bez prob­lé­mov. To všet­ko len s tak­po­ve­diac zá­klad­nou gra­fi­kou. Disk SSD má prí­jem­ných 256 GB, čo zá­ro­veň po­va­žu­je­me za ro­zum­né mi­ni­mum v tej­to ce­no­vej trie­de. Pod­stat­ná je však je­ho rých­losť. Ide o extrém­ne rých­ly SSD a to­to sa vý­rob­co­vi roz­hod­ne po­da­ri­lo. V koo­pe­rá­cii s 8 GB RAM zís­ka­va­jú sviž­ný stroj aj naj­ná­roč­nej­ší pou­ží­va­te­lia. Rých­le pre­bu­de­nie, špe­ciál­ne re­ži­my na vý­kon aj ús­po­ru ener­gie ro­bia z toh­to po­čí­ta­ča sku­toč­nú jed­not­ku. Ne­chý­ba tech­no­ló­gia So­nic­Mas­ter, no s jej vy­la­de­ním sme sa chví­ľu poh­ra­li. Po pár nas­ta­ve­niach re­ži­mov, kto­ré sys­tém po­nú­ka, a do­tiah­nu­tí ek­va­li­zé­rom sme dos­pe­li k veľ­mi dob­ré­mu zvu­ku.

Vcel­ku ide o skve­lý ultra­book, vhod­ný aj ako náh­ra­da sto­lo­vé­ho po­čí­ta­ča, no do­ká­že­me si ho pred­sta­viť aj v kan­ce­lá­rii. Na mi­nia­túr­ne pís­mo full HD dis­ple­ja sa dá zvyk­núť, rie­še­ním mô­že byť je­ho zväč­še­nie v ope­rač­nom sys­té­me. Na pri­po­je­nie exter­né­ho mo­ni­to­ra bu­de­te pot­re­bo­vať kon­ver­ziu. K dis­po­zí­cii je to­tiž len mic­ro HDMI ale­bo mi­ni Dis­play­Port. Ok­rem to­ho eš­te dva por­ty USB 3.0, čí­tač­ka ka­riet a kom­bi­no­va­ný audio­ko­nek­tor.

Hod­no­te­nie

Konštruk­cia, klá­ves­ni­ca a veľ­ký touch­pad, vý­drž v kan­ce­lár­skom re­ži­me, špič­ko­vý disk SSD
Ťaž­ké ve­ko dis­ple­ja, zvuk bo­lo tre­ba vy­la­diť

Ce­na: 1259 EUR
Za­po­ži­čal: ASUS

HP Eli­te­Book 850 G1

Ten­to mo­del je ur­če­ný pre pro­fe­sio­ná­lov a pok­ro­či­lých pou­ží­va­te­ľov. Je to da­né jed­nak tech­no­ló­gia­mi na roz­ší­re­nie mož­nos­tí ultra­boo­ku, jed­nak pod­po­ro­va­ný­mi štan­dar­dmi v ob­las­ti bez­peč­nos­ti. Ten­to Eli­te­Book pos­ky­tu­je dos­ta­tok pries­to­ru, keď­že zá­kla­dom je 15,6-pal­co­vý dis­plej. Pri ta­kých­to roz­me­roch by sa na klá­ves­ni­cu zmes­til aj sa­mos­tat­ný nu­me­ric­ký blok, je naň oko­lo nej dosť mies­ta. Tak­to však ultra­book pô­so­bí ako roz­me­ro­vo men­ší mo­del, keď­že nu­me­ric­ká časť ab­sen­tu­je. Vý­rob­ca pod­ľa vzo­ru iných mo­de­lov z toh­to ra­du po­ne­chal ver­ti­kál­ny blok klá­ve­sov na po­hyb v do­ku­men­toch. Klá­ves­ni­ca má dvoj­stup­ňo­vé pod­svie­te­nie a klá­ve­sy sú dos­ta­toč­ne veľ­ké. Dob­re sa na nej pí­še a je ti­chá. Na­vy­še je vy­ba­ve­ná ka­ná­lik­mi na vy­te­če­nie kva­pa­li­ny, tak­že vo­da jej neuš­ko­dí. 

7501_vakio copy.jpg

Nad dis­ple­jom sú umies­tne­né rep­ro­duk­to­ry a po ich stra­nách tla­čid­lá na vy­pnu­tie po­čí­ta­ča, od­po­je­nie od Wi-Fi a stl­me­nie hla­si­tos­ti. Spô­sob voľ­by sa­mos­tat­ných tla­či­diel si veľ­mi rých­lo ob­ľú­bi­te. Touch­pad je za­pus­te­ný v zá­klad­ni no­te­boo­ku. Ho­re aj do­le sú tla­čid­lá my­ši. Mô­že­te tak po­hodl­ne ov­lá­dať trac­kpoint. Kri­ti­ka aj ten­to­raz sme­ru­je ku klo­bú­či­ku. Eli­te­Book je pro­fe­sio­nál­ny rad pre­nos­ných po­čí­ta­čov, tak­že by sme oča­ká­va­li po­riad­ne spra­co­va­nie trac­kpoin­tu. Klo­bú­čik to­tiž po­hy­bom po­koj­ne vy­vrá­ti­te z je­ho štvor­co­vej zá­klad­ne. Je to de­tail, no sta­či­lo ho na vý­rob­nej lin­ke pril­epiť. Na za­bez­pe­če­nie sú­bo­rov a prih­la­so­va­nie do sys­té­mu vy­uži­je­te čí­tač­ku od­tlač­kov pr­stov, umies­tne­nú v čas­ti pod šíp­ka­mi. Spra­co­va­nie no­te­boo­ku sa nám pá­či­lo, no mat­ná čier­na bu­de po­riad­ny mag­net na od­tlač­ky pr­stov a šmu­hy.

Chvá­li­me ten­ký di­zajn aj veľ­kosť dis­ple­ja. V kom­bi­ná­cii s full HD roz­lí­še­ním ide o dob­rú voľ­bu po­čí­ta­ča do kan­ce­lá­rie. Uhol ot­vo­re­nia ve­ka je dos­ta­toč­ný. No ča­sy, keď Eli­te­Book umož­ňo­val úpl­né ot­vo­re­nie ve­ka do 180°, sú dáv­no preč. Vý­ba­vu tvo­rí pro­ce­sor In­tel Co­re i5-4200U 1,6 ÷ 2,6 GHz, kto­rý v na­šom tes­te vy­ka­zo­val dob­ré vý­sled­ky a pred­sta­vu­je zla­tú stred­nú ces­tu v po­me­re vý­ko­nu a ce­ny. Ka­pa­ci­ta RAM zos­ta­la na štan­dar­dných 4 GB, je tu však mož­nosť up­gra­do­vať až do ka­pa­ci­ty 16 GB. Pev­ný disk má 500 GB a 7200 ot./min. Pri prá­ci s väč­ším ob­je­mom dát to cí­tiť. Ča­ka­li by sme as­poň kom­bi­ná­ciu SSD a kla­sic­ké­ho dis­ku. V praxi sme však oce­ni­li po­ho­dlie a po­mal­ší disk na kom­for­te veľ­mi neu­be­ral.

Na­vy­še pou­ži­tie Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal bu­de dob­rá voľ­ba pre fi­rem­ný sek­tor. Vý­ba­va por­tov zod­po­ve­dá ur­če­niu. Vpra­vo je ko­nek­tor na pre­po­je­nie s do­ko­va­cou sta­ni­cou, eter­ne­to­vý port v pl­nej veľ­kos­ti, 2 × USB 3.0 a Dis­play­Port ta­kis­to v štan­dar­dnej veľ­kos­ti. Pod ním je na zo­šik­me­nej hra­ne čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet. Ľavú stra­nu ob­sa­di­li ďal­šie dva por­ty USB 3.0, ko­nek­tor VGA a čí­tač­ka Smart Card. Vo­li­teľ­ný je mo­dul WWAN 4G na SIM kar­tu. Za­bud­núť nes­mie­me ani na aku­mu­lá­tor s tech­no­ló­giou Long Li­fe. Pri tes­to­va­ní to bo­lo poz­nať.

Hod­no­te­nie

Vzhľad a konštruk­cia, klá­ves­ni­ca, kon­cept úz­ke­ho pro­fi­lu a 15,6" te­la, vý­ba­va por­tov
Bež­ný disk

Ce­na: 999 EUR
Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter