Novoročné prekvapenia

5× recenzia notebooku

Strana 1/2

titulka.jpg Aký by bol no­vý rok bez po­riad­ne­ho prek­va­pe­nia aj na po­li no­te­boo­kov? Prip­ra­vi­li sme pre vás päť re­cen­zií veľ­kých no­vi­niek na na­šom tr­hu. Za­čne­me oku la­ho­dia­cim ultra­boo­kom s hrúb­kou iba 12,9 mm z di­el­ne Ace­ru. Rov­na­ká znač­ka pri­ná­ša na náš trh aj svoj Chro­me­book.

qr_notebookove_novinky.png  

Video:

Pred­sta­vu­je­me no­te­book za­lo­že­ný na ope­rač­nom sys­té­me od Goog­le. Uvi­dí­te, ako sa s ním pra­cu­je a čo od ne­ho mô­že­te ča­kať.

ASUS mie­ri me­dzi pou­ží­va­te­ľov hyb­rid­ným no­te­boo­kom ty­pu 2 v 1 s at­rak­tív­nou ce­nou. Le­no­vo si prip­ra­vi­lo o 300° otoč­ný Idea­Pad Flex 14 a So­ny pri­ná­ša svo­ju ces­to­va­teľ­skú ma­li­nu a prin­ci­piál­ne ta­kis­to no­te­book ty­pu 2 v 1 s neus­tá­le od­de­le­nou klá­ves­ni­cou.

notebooky tab 1-1.jpg

Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov no­vo­roč­ných no­te­boo­ko­vých no­vi­niek

Acer As­pi­re S7-392

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Acer uka­zu­je sve­tu, ako sa ro­bí špič­ko­vý ultra­book. Di­zaj­nom, kva­li­tou spra­co­va­nia, kva­li­tou dis­ple­ja, hrúb­kou, ale, žiaľ, aj ce­nou. As­pi­re S7 je vý­stav­ný kú­sok s hrúb­kou iba 12,9 mm, s vý­bor­nou vý­ba­vou a prí­jem­nou hmot­nos­ťou iba 1,331 kg. Toh­to 13,3-pal­co­vé­ho krá­sav­ca si mô­že­te zob­rať aj na viac ako 6-ho­di­no­vé ces­ty. A prá­cu si tak vy­chut­ná­te na dis­ple­ji s roz­lí­še­ním 2560 × 1440 pixelov.

acer3.jpg

Di­zajn

Perle­ťo­vá strie­bor­ná skom­bi­no­va­ná s bie­lou, úpl­ne mi­ni­ma­lis­tic­ký di­zajn a naj­mä kryt dis­ple­ja chrá­ne­ný sklom Go­ril­la Glass 2 s vý­raz­ne pod­svie­te­ným lo­gom Acer = ná­dych luxusu už pri pr­vom ot­vo­re­ní. Klá­ves­ni­ca je veľ­mi po­hodl­ná, prak­tic­ky jej spät­nú väz­bu ne­po­čuť. Touch­pad je skôr ši­ro­kouh­lej­ší, s in­teg­ro­va­ný­mi kon­texto­vý­mi tla­čid­la­mi, ale prek­va­pi­vo sa na ňom pra­cu­je po­hodl­ne. Šasi mo­de­lu As­pi­re S7 je vy­fré­zo­va­né z jed­né­ho ku­sa hli­ní­ka. Ten­ký a nád­her­ný di­zajn uk­rý­va v se­be špič­ko­vý dis­plej IPS s vý­bor­ný­mi po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi. Za nás pri­dá­va­me, že je ško­da vy­ho­to­ve­nia v les­klej povr­cho­vej úp­ra­ve. Z di­zaj­no­vé­ho hľa­dis­ka ne­mô­že­me za­bud­núť na dve ve­ci – na ľah­ký na­pá­ja­cí adap­tér a no­vý sys­tém chla­de­nia TwinAir v za­dnej čas­ti.

Vý­zbroj a vý­kon

Sr­dcom toh­to ele­gá­na je níz­ko­na­pä­ťo­vý dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4500U, kto­ré­mu se­kun­du­je pek­ných 8 GB pa­mä­te RAM. Vý­rob­ca sa s tým ne­bab­ral a vlo­žil do svo­jej no­vej vlaj­ko­vej lo­de na po­li ultra­boo­kov 256 GB disk SSD. Dis­plej s WQHD roz­lí­še­ním je krá­sa – nie je to sí­ce no­te­book s naj­vyš­ším roz­lí­še­ním na tr­hu, no roz­diel v po­rov­na­ní s full HD dis­ple­jom ob­ja­ví­te aj voľ­ným okom. Po­me­nej je však roz­hra­ní – ob­ja­vi­li sme jed­no HDMI (chvá­li­me, že je roz­me­ro­vo pl­no­hod­not­né) a dva por­ty USB ty­pu 3.0. Po­tom je tu eš­te je­den špe­cia­li­zo­va­ný ko­nek­tor na re­duk­cie. Sú­čas­ťou ba­le­nia je re­duk­cia z toh­to por­tu na VGA a jed­na kom­bi­no­va­ná re­duk­cia, kto­rá v men­šej ška­tuľ­ke po­nú­ka VGA, eter­net a USB sú­čas­ne.

Čí­tač­ku pa­mä­ťo­vých ka­riet a audio­port po­va­žu­je­me za sa­moz­rej­mosť. Ak aj za­vrie­me oko nad men­ším por­tfó­liom roz­hra­ní, ne­mu­sel sa vý­rob­ca us­krom­niť so star­ším či­pom Wi-Fi s pod­po­rou štan­dar­dov B, G a N, mo­hol už pri­dať aj pod­po­ru AC. Čím však ten­to bie­ly ultra­book roz­hod­ne po­te­ší, je vý­drž. Štvorčlán­ko­vá ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 6280 mAh po­nú­ka veľ­mi so­líd­nu vý­drž za hra­ni­cou šies­tich ho­dín na jed­no na­bi­tie. Z vý­kon­nos­tné­ho hľa­dis­ka pos­ta­čí S7 na všet­ko, na čo sú ultra­boo­ky ur­če­né, ok­rem gra­fic­ké­ho vý­ko­nu a hier. Tu ne­po­mô­že ani In­tel Co­re i7, tre­ba to­tiž zob­rať do úva­hy, že ten je tu naj­mä na predĺže­nie vý­dr­že. Acer As­pi­re S7 je vcel­ku ideál­ny nás­troj pre ces­to­va­te­ľov, kto­rí zá­ro­veň pot­re­bu­jú aj rep­re­zen­to­vať. No uvá­dzacia ce­na je vy­so­ká.

Hod­no­te­nie

Di­zajn, hrúb­ka, nad­štan­dar­dné roz­lí­še­nie dis­ple­ja, 256 GB SSD
Ce­na, ma­lé por­tfó­lio roz­hra­ní, lesk­lý dis­plej


Ce­na: 1729 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

Acer Chro­me­book C7

Štvor­fa­reb­né lo­go Chro­me na ve­ku dis­ple­ja okam­ži­te prez­rá­dza, že nej­de o ho­ci­ja­ký po­čí­tač. No­vý mo­del je špe­ciál­ne ur­če­ný pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ra­di vy­uží­va­jú clou­do­vé služ­by, pot­re­bu­jú byť on-li­ne a vy­ža­du­jú hlav­ne vý­drž a mo­bi­li­tu. Ten­to no­te­book nie je vhod­ný pre kaž­dé­ho. Má svo­je vý­ho­dy, ale op­ro­ti hlav­nej plat­for­me aj množ­stvo ob­me­dze­ní. Dá sa pou­ží­vať aj v re­ži­me off-li­ne.

Acer-Chromebook-previewed-at-IDF-forward-angle.jpg

Di­zajn

Na pr­vý poh­ľad je di­zajn za­me­ni­teľ­ný s bež­ným no­te­boo­kom. Nej­de však ani tak o pria­me od­lí­še­nie Chro­me­boo­ku od iných no­te­boo­kov, ako skôr o fakt, že mo­hol byť o nie­čo ten­ší. Vý­ba­vou aj ty­po­vo by mo­hol byť ten­to mo­del po­koj­ne vo va­rian­te neo­fi­ciál­ne­ho „ultra­boo­ku“. V zá­sa­de však ide o prí­jem­né­ho spo­loč­ní­ka na ces­ty. Tým, že je tu Chro­me OS, je klá­ves­ni­ca o nie­čo čis­tej­šia. Ab­sen­tu­jú kla­sic­ké klá­ve­sy na po­hyb v do­ku­men­toch (Pa­ge down, up atď.), sa­moz­rej­me, aj klá­ves na spus­te­nie po­nu­ky Štart. Tu je vlas­tná po­nu­ka ap­li­ká­cií, prá­ve pre­to by sme ne­ja­ký po­dob­ný klá­ves aj oce­ni­li. Klá­ves­ni­ca má nad­štan­dar­dné veľ­kos­ti klá­ve­sov prá­ve pre spo­mí­na­nú ús­po­ru mies­ta a pí­še sa na nej po­hodl­ne. Klá­ves En­ter má sil­nej­ší prít­lak, je však mož­né, že je to tak len v prí­pa­de tes­to­va­cie­ho ku­sa. V Chro­me OS sa nám veľ­mi dob­re pra­co­va­lo s touch­pa­dom. Po pri­po­je­ní my­ši nám pre­ká­ža­la maximál­na rých­losť kur­zo­ra.  

Vý­zbroj a vý­kon

Z poh­ľa­du vý­ko­nu ide o za­ují­ma­vý jav, kto­rý však vzhľa­dom na plat­for­mu nie je vý­ni­moč­ný. No­te­book bol po­čas sur­fo­va­nia na webe s via­ce­rý­mi ot­vo­re­ný­mi kar­ta­mi sviž­ný, ta­kis­to aj pri preh­rá­va­ní vi­dea. Pod­ľa rých­los­ti sme od­ha­do­va­li sil­nej­šiu plat­for­mu. Pou­ži­tý je pro­ce­sor In­tel Ce­le­ron 2955U s frek­ven­ciou 1,4 GHz. Ide o dvoj­jad­ro­vý mo­del s dos­ta­toč­ným vý­ko­nom pre tú­to plat­for­mu. RAM má ka­pa­ci­tu len 2 GB, no aj to úpl­ne pos­ta­ču­je na po­hodl­né pou­ží­va­nie.

Oce­ni­li by sme viac úlož­né­ho pries­to­ru než len 16 GB. S do­ku­men­tmi sí­ce mô­že­te pra­co­vať aj off-li­ne a po pri­po­je­ní k sie­ti sa syn­chro­ni­zu­jú s da­ný­mi služ­ba­mi, ale na mul­ti­me­diál­ne sú­bo­ry tre­ba pou­žiť exter­né úlo­žis­ko. Buď vo for­me exter­né­ho dis­ku, ale­bo nap­rík­lad pa­mä­ťo­vej kar­ty. Dis­plej má na­tív­ne roz­lí­še­nie 1366 × 768 pixelov, kto­ré sa dá ume­lo zvý­šiť na 1536 × 864 pixelov. Pr­vky na ob­ra­zov­ke sa zmen­šia a zís­ka­te sluš­ný pries­tor na­vy­še. Všet­ky nas­ta­ve­nia sa vy­ko­ná­va­jú na kar­te nas­ta­ve­ní pre­hlia­da­ča Chro­me.

Sa­moz­rej­me, na roz­diel od bež­né­ho pre­hlia­da­ča tu pri­bud­li sys­té­mo­vé voľ­by, ako nas­ta­ve­nia Wi-Fi, Blue­tooth, my­ši, ob­ra­zo­viek atď. Naj­viac sme si ce­ni­li rých­ly štart ap­li­ká­cií aj po­čí­ta­ča z ús­por­né­ho re­ži­mu. Kým stih­ne­te ot­vo­riť ve­ko dis­ple­ja, sys­tém je prip­ra­ve­ný na pou­ži­tie bez je­di­né­ho za­sek­nu­tia. V tom­to sme­re sa nám nao­zaj pá­či­lo za­klap­nu­tie no­te­boo­ku a je­ho tak­mer okam­ži­té us­pa­tie. Pri prá­ci nám vy­dr­žal zhru­ba 9 ho­dín, čo je vý­bor­ná hod­no­ta. Ideál­ne pre ces­tu­jú­cich pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ne­vy­ža­du­jú špe­ci­fic­ké prog­ra­my.

Vý­ba­va por­tov po­zos­tá­va z dvoch USB, z to­ho je­den v kon­fi­gu­rá­cii 3.0, HDMI, vstup­no-vý­stup­né­ho audio­por­tu a čí­tač­ky ka­riet SDHC. Spo­lu s Chro­me­boo­kom zís­ka­va­te na dva ro­ky za­dar­mo 100 GB dát v úlo­žis­ku Goog­le Disk, čo po­va­žu­je­me za po­riad­nu pri­da­nú hod­no­tu. Mož­no eš­te ke­by klá­ve­sy bo­li pod­svie­te­né. Chá­pe­me, že zlep­šo­vať by sa da­lo viac ve­cí, no po­tom by už no­te­book ne­mal ta­ký dob­rý po­mer ce­na/vý­kon. Ne­chý­ba Wi-Fi a/b/g/n, Blue­tooth 4.0 a HD ka­me­ra na vi­deo­ho­vo­ry. Nie je to po­čí­tač pre tých, kto­rí pot­re­bu­jú prog­ra­mo­vať kla­sic­ké ap­li­ká­cie, ani pre tých, kto­rí chcú stri­hať vi­deo ale­bo hro­mad­ne spra­cú­vať fot­ky. Pre štu­den­tov a pou­ží­va­te­ľov, kto­rí vy­tvá­ra­jú web, tvo­ria tex­ty ale­bo chcú nás­troj na so­ciál­ne sie­te a čí­ta­nie, je to ideál­ny po­moc­ník.

Hod­no­te­nie

Vý­kon, vý­drž, us­pa­tie a zo­bu­de­nie, ov­lá­da­nie, dob­re pou­ži­teľ­ný touch­pad, zvý­še­nie roz­lí­še­nia, ce­na
Klá­ves­ni­ca nie je pod­svie­te­ná, len 16 GB disk SSD

Ce­na: 249 EUR
Za­po­ži­čal: Acer« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter