Dlhodobý test notebooku

Sony Vaio Pro 13 po troch mesiacoch tvrdej práce

Pred tro­mi me­siac­mi sme vám pri­nies­li pr­vú časť vý­sled­kov dl­ho­do­bé­ho tes­tu jed­né­ho z naj­ľah­ších 13-pal­co­vých ultra­boo­kov sú­čas­nos­ti So­ny Vaio Pro 13. Ultra­book s hmot­nos­ťou iba 1,062 kg vy­uží­va jed­nos­mer­né uh­lí­ko­vé vlák­na vo veľ­kej čas­ti svo­jej povr­cho­vej plo­chy (naj­mä kry­tu dis­ple­ja), zá­ro­veň je vý­bor­ne konštruk­čne spra­co­va­ný a dos­ta­toč­ne vý­kon­ný. 

sony-hlavny.jpg

Hmot­nosť, mo­bi­li­ta a vý­drž na ba­té­riu sú hlav­né ar­gu­men­ty v pros­pech kú­py toh­to fe­šá­ka, no net­re­ba za­bud­núť ani na full HD do­ty­ko­vý dis­plej či NFC

Ak­tuál­ne sa pre­dá­va na Slo­ven­sku v pia­tich rôz­nych kon­fi­gu­rá­ciách, pri­čom ce­na sa za­čí­na už pod 900 eur. Pr­vých 90 dní ná­roč­né­ho kaž­do­den­né­ho za­ob­chá­dzania už má za se­bou, od­ha­li­li sme pr­vé chy­by a zá­ro­veň po troch me­sia­coch vie­me nad­mie­ru oce­niť nad­štan­dar­dnú vý­drž ba­té­rie. So­ny Vaio Pro 13 je to­tiž je­den z má­la ultra­boo­kov na tr­hu, ku kto­ré­mu mô­že­te pri­po­jiť se­kun­dár­nu ba­té­riu.

Ofi­ciál­na ce­na nek­les­la, po­rov­ná­va­če cien však ne­súh­la­sia

Na­mi tes­to­va­ná kon­fi­gu­rá­cia pod ozna­če­ním SVP1321M2EB je 13,3-pal­co­vý ultra­book v so­líd­nej kon­fi­gu­rá­cii. Zá­kla­dom tvo­rí pro­ce­sor In­tel Co­re i5-4200U z ro­di­ny Haswell, se­kun­du­jú mu 4 GB pa­mä­te RAM a pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii 128 GB disk SSD. Ak pra­cu­je­te úpl­ne bež­ne, sem-tam tro­cha hud­by či fil­mov a za me­siac-dva bež­né­ho pou­ží­va­nia sa rých­lo dos­ta­ne­te pod hra­ni­cu 10 GB voľ­né­ho mies­ta. No 256 GB disk SSD by bol stá­le príl­iš dra­hý, disk HDD zas spo­ma­lí ce­lú kon­fi­gu­rá­ciu. Tak­že tu si tre­ba tro­cha zvy­kať. Če­reš­nič­kou na tor­te v ce­lom mo­de­lo­vom ra­de Vaio Pro 13 je dis­plej.

V rôz­nych kon­fi­gu­rá­ciách je k dis­po­zí­cii v do­ty­ko­vej a ne­do­ty­ko­vej ver­zii, v mat­nej a les­klej povr­cho­vej úp­ra­ve. Vždy ide o dis­plej Tri­lu­mi­nos, kto­rý pat­rí pod­ľa náš­ho ná­zo­ru k špič­ke na tr­hu dneš­ných spot­re­bi­teľ­ských ultra­boo­kov. Mat­ná ver­zia je dos­tup­ná v ne­do­ty­ko­vej ver­zii, lesk­lá v do­ty­ko­vej. Lesk­lá povr­cho­vá úp­ra­va je po­tiah­nu­tá na­vy­še anti­ref­lexnou vrstvou, ale nap­rík­lad po­čas pí­sa­nia toh­to člán­ku vid­no v spod­nej čas­ti mo­ni­to­ra zr­kad­lo­vé od­ra­zy pr­stov na klá­ves­ni­ci. Full HD roz­lí­še­nie je ná­vy­ko­vá vec, keď si zvyk­ne­te, ne­bu­de chcieť už iné. Vlas­tne bu­de­te chcieť eš­te vy­ššie a vy­ššie roz­lí­še­nie. Ne­mu­sí­te sa báť, vy­ššie roz­lí­še­nie nez­na­me­ná hneď mi­nia­túr­ne pís­mo. Sta­čí sys­té­mo­vé nas­ta­ve­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu na 125 % veľ­kosť pís­ma a je to v po­riad­ku.

sony-nabijacka.jpg

Eter­ne­to­vý port je uk­ry­tý v prí­dav­nom mo­du­le na­pá­ja­cie­ho adap­té­ra - pre­mie­ňa eter­ne­to­vé roz­hra­nie na sig­nál Wi-Fi

Pred tro­mi me­siac­mi bo­la od­po­rú­ča­ná kon­co­vá ce­na kon­fi­gu­rá­cie SVP1321M2EB na úrov­ni 1199 eur a vte­dy sa jej dr­ža­li aj inter­ne­to­vé ob­cho­dy. Dnes je si­tuácia iná, po troch me­sia­coch náj­de­te iden­tic­ký kú­sok v inter­ne­to­vých pre­daj­niach aj o 100 eur lac­nej­ší. Ak chce­te ísť eš­te niž­šie s ce­nou, má­te dve mož­nos­ti - vziať si ne­do­ty­ko­vú ver­ziu (ďal­ších 100 ÷ 200 eur) ale­bo siah­nuť po 11-pal­co­vej ver­zii. No ak chce­te pl­no­hod­not­nú 13-pal­co­vú ver­ziu a zá­ro­veň čo naj­viac ušet­riť, vez­mi­te si ne­do­ty­ko­vé vy­ho­to­ve­nie s mat­nou povr­cho­vou úp­ra­vou.

Dob­rý vý­ber prís­lu­šen­stva a naj­mä ces­to­va­teľ­ská ba­té­ria

Pri hľa­da­ní prís­lu­šen­stva k no­te­boo­ku sme nat­ra­fi­li na nie­koľ­ko kús­kov uži­toč­né­ho ori­gi­nál­ne­ho prís­lu­šen­stva - adap­tér HDMI-VGA (VGP-DA15), ochran­né puz­dro (VGP-EMCP13), taš­ku na jed­no ple­ce (VGP-EMB12), štíh­ly sie­ťo­vý adap­tér (VGP-AC10V10), ale naj­mä ces­to­va­teľ­skú ba­té­riu VGP-BPSE38. A tu by sme sa pris­ta­vi­li, keď­že sme pri úvod­nom člán­ku do dl­ho­do­bé­ho tes­to­va­nia sľú­bi­li, že oz­rej­mí­me vý­drž ba­té­rii v praxi. In­teg­ro­va­ná ba­té­ria udr­ží ultra­book pri ži­vo­te 4 ÷ 6 ho­dín pod­ľa ty­pu prá­ce. Pre­to sme bo­li obzvlášť zve­da­ví, čo spra­ví s vý­dr­žou se­kun­dár­na ba­té­ria.

Tá sa pri­pá­ja k te­lu no­te­boo­ku zo spod­nej stra­ny špe­ciál­nym ko­nek­to­rom a pri­dá­va ďal­ších zhru­ba 5000 mAh ku ka­pa­ci­te ba­té­rie. V praxi to však zna­me­ná, že sa vý­drž no­te­boo­ku predĺži na reál­nych 9 ÷ 10 ho­dín pod­ľa ty­pu prá­ce. Pr­vý me­siac pou­ží­va­nia sme na jed­no na­bi­tie na­bí­ja­li no­te­book až po de­sia­tich ho­di­nách bež­nej prá­ce (jas 70 %, Wi-Fi za­pnu­té, kan­ce­lár­ske do­ku­men­ty, hud­ba, e-mail). Po troch me­sia­coch ak­tív­ne­ho pou­ží­va­nia cel­ko­vá ka­pa­ci­ta ba­té­rie kles­la, ale mier­ne, po­vedz­me ro­zum­ne.

V ča­se tvor­by toh­to člán­ku na­bí­ja­me no­te­book prib­liž­ne po de­via­tich ho­di­nách bež­nej prá­ce. A keď­že no­te­book ne­má eter­ne­to­vý port, Wi-Fi je za­pnu­té a pri­po­je­né neus­tá­le. Tak­že pra­cov­ný deň mô­že vy­ze­rať tak­to - buď si na­bi­je­me no­te­book v no­ci a do prá­ce na­pá­ja­cí adap­tér nao­zaj ne­be­rie­me, prí­pad­ne na­bí­ja­me no­te­book iba v prá­ci a ne­be­rie­me si ho do­mov (ani na ví­kend). Vý­sled­kom je, že pre­ná­ša­me iba ultra­book a ne­mu­sí­me k ne­mu „ťa­hať" so se­bou na­pá­ja­cí adap­tér. Za tri me­sia­ce pou­ží­va­nia sa iba 3× sta­lo, že by sa pri prá­ci zob­ra­zi­la vý­stra­ha ope­rač­né­ho sys­té­mu o ne­dos­tat­ku ba­té­rie.

sony-klavesnica.jpg

Tla­čid­lá sú pod­svie­te­né bie­ly­mi LED di­óda­mi, in­ten­zi­ta ja­su je up­ra­vo­va­ná auto­ma­tic­ky - Vaio Pro rea­gu­je po­mer­ne prom­ptne na zme­nu oko­li­té­ho os­vet­le­nia

Chy­bič­ky krá­sy a zá­ver

A te­raz sa dos­tá­va­me k poz­nat­kom, kto­ré inak ako pri dl­ho­do­bom pou­ží­va­ní ne­mož­no zis­tiť. Po­čas pre­ná­ša­nia sa mier­ne poš­kra­bal za­dný kryt dis­ple­ja - nič extrém­ne či extra vi­di­teľ­né, ale pred­sa. Touch­pad sa v ľa­vom hor­nom ro­hu mies­ta­mi ob­čas za­sek­ne, ako­by sa mu nech­ce­lo „vrá­tiť späť". Nie­koľ­kok­rát sa no­te­book za­pol sám v taš­ke, ale to mô­že byť chy­ba OS. Je­den port USB na pra­vej hra­ne nie vždy ko­rek­tne roz­poz­ná­va kľú­če USB. A po­tom už iba drob­nosť - lesk­lý dis­plej s anti­ref­lexnou úp­ra­vou zbož­ňu­je prach J. NFC uk­ry­té v touch­pa­de vy­uži­je­te eš­te aj v ro­ku 2014 zried­ka, naj­čas­tej­šie so slú­chad­la­mi, kto­ré tak ne­mu­sí­te kom­pli­ko­va­ne vo Win­dows 8 pri­pá­jať ma­nuál­ne cez Blue­tooth.

Pro­ce­sor sa vám po­da­rí vý­kon­nos­tne za­hl­tiť iba v prí­pa­de, že mu dá­te po­riad­ne za­brať - de­siat­ky inter­ne­to­vých okien, preh­rá­va­nie vi­dea a pri­tom ne­ja­ké úp­ra­vy vo Pho­tos­ho­pe. A to, že ultra­boo­ku sa to ne­pá­či, vám dá ve­dieť hlas­ným zvu­kom ven­ti­lá­to­ra. Ak ná­por prá­ce zní­ži­te, ih­neď sa vrá­ti do nor­mál­ne­ho re­ži­mu „pra­de­nia". Ke­by sme ma­li zhod­no­tiť ultra­book So­ny Vaio Pro 13 po troch me­sia­coch kaž­do­den­nej prá­ce - ne­me­ni­li by sme a naj­mä z poh­ľa­du mo­bi­li­ty ho po­va­žu­je­me v ka­te­gó­rii 13-pal­co­vých no­te­boo­kov ak­tuál­ne za jed­nu z naj­lep­ších vo­lieb. A tých 290 gra­mov na hmot­nos­ti za prí­dav­nú ba­té­riu sto­jí sku­toč­ne za to. Pre­to­že de­sať­ho­di­no­vú vý­drž na jed­no na­bi­tie si jed­no­du­cho tre­ba vy­skú­šať a ra­do­vať sa z nej.

Za­po­ži­čal: So­ny
Ce­na pred 3 me­siac­mi a dnes: 1199 EUR

Zdroj: PCR 1/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter