Multimediálny notebook do 1000 eur

6× notebook na foto, video a hudbu

Strana 1/2

N550N750_Scenario Photo_Compose version.jpg Me­siac pred Via­no­ca­mi, keď sa pre­da­je no­te­boo­kov vy­špl­ha­jú na ce­lo­roč­né maximum, sme sa roz­hod­li po­zrieť na ka­te­gó­riu, kto­rá pat­rí me­dzi naj­žia­da­nej­šie na tr­hu. A to aj na­priek to­mu, že nie je naj­lac­nej­šia. Mno­hí hľa­da­jú ta­ký mul­ti­me­diál­ny no­te­book, kto­rý zvlád­ne bez prob­lé­mov spra­co­va­nie mul­ti­mé­dií (fo­to, vi­deo, audio), mož­no na ňom po­hodl­ne a bez ob­me­dzenia vý­ko­nu pra­co­vať kaž­dý deň a pri­tom pos­lú­žil ako va­še mul­ti­me­diál­ne cen­trum.

Naj­čas­tej­šou po­žia­dav­kou je ce­na me­dzi 750 až 900 eur. Roz­hod­li sme sa pre­to poob­hliad­nuť sa na Slo­ven­sku po ta­kých­to mul­ti­me­diál­nych no­te­boo­koch s ma­gic­kou ce­nov­kou do 1000 eur s DPH.

Čo dos­ta­nem za ti­síc­ku?

Mul­ti­me­diál­ny no­te­book do 1000 eur je ur­če­ný v pr­vom ra­de na prá­cu s mul­ti­mé­dia­mi - preh­rá­va­nie full HD fil­mov v pô­vod­nej kva­li­te, bež­ný strih vi­dea, pok­ro­či­lú úp­ra­vu fo­tog­ra­fií. Ur­či­te to nie je nás­troj, na kto­rom si má­te spus­tiť kan­ce­lár­sky do­ku­ment, ot­vo­riť webo­vý pre­hlia­dač, v po­za­dí hud­bu a ho­to­vo. To zvlád­ne dnes už aj no­te­book za po­lo­vič­nú ce­nu. No­te­boo­ky z toh­to­me­sač­né­ho tes­tu mi­lu­jú zá­ťaž, mno­ho spus­te­ných ap­li­ká­cií sú­čas­ne a sú prip­ra­ve­né po­dať vám po­moc­nú vý­kon­nú ru­ku prá­ve vte­dy, keď to bu­de­te pot­re­bo­vať.

Mul­ti­me­diál­ny no­te­book toh­to cha­rak­te­ru pat­rí do rúk ľu­ďom, kto­rým nie je cu­dzí je­den z tých­to poj­mov: Power­Di­rec­tor, Pre­mie­re Ele­ments, Pho­tos­hop, Zo­ner, Ma­gix, GoldWave, MKV, Flac, Torrent, Co­rel, Lightroom a pod. A čo te­da pou­ží­va­teľ za spo­mí­na­nú ti­síc­ku dos­ta­ne? Vo väč­ši­ne prí­pa­dov vý­kon­ný štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor, prí­pad­ne po­riad­ne vý­kon­né dvoj­jad­ro, kto­ré­mu se­kun­du­je 6 GB, ale dnes už štan­dar­dne 8 GB pa­mä­te RAM. Ďalej ob­rov­skú ka­pa­ci­tu na pev­nom dis­ku (750 GB ÷ 1 TB), v po­lo­vi­ci prí­pa­dov nad­štan­dar­dné roz­lí­še­nie dis­plej, po­riad­nu gra­fic­kú kar­tu a, sa­moz­rej­me, le­gál­ny ope­rač­ný sys­tém.

V prí­pa­de gra­fic­kých ka­riet sme ani raz neob­ja­vi­li mo­del, kto­rý by sa orien­to­val na hry. Ak chce­te na no­te­boo­ku hrať no­vé hry na naj­vyš­ších nas­ta­ve­niach, mu­sí­te pek­ných pár sto­viek eur eš­te pri­dať. Gra­fic­ké či­py sú v tom­to prí­pa­de orien­to­va­né prá­ve na spra­co­va­nie mul­ti­mé­dií, hry si na nich za­hrá­te na niž­ších, maximál­ne stred­ných nas­ta­ve­niach. Ak te­da hľa­dá­te po­riad­ne vý­kon­ný no­te­book na naj­bliž­šie dva ro­ky a vie­te, že z ne­ho bu­de­te žmý­kať, čo sa dá, ste tu na správ­nom mies­te. Šesť zna­čiek, šesť mo­de­lov v pria­mom sú­bo­ji pro­ti se­be. Poď­me sa na to vr­hnúť.

Test notebookov - nahlad 01-2.jpg

Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov tes­to­va­ných mul­ti­me­diál­nych no­te­boo­kov

Acer As­pi­re E1

Za­čne­me hneď naj­lac­nej­ším spo­me­dzi tes­to­va­ných, kto­rý na­mi sta­no­ve­ný ce­no­vý strop po­dlie­zol až o tak­mer 230 eur, čím sa vy­hol ce­lej kon­ku­ren­cii v tom­to tes­te mi­ni­mál­ne ce­nou. Za tú­to su­mu po­nú­ka re­la­tív­ne so­líd­ny vý­kon, dob­ré spra­co­va­nie, no slab­šiu vý­drž pri prá­ci na ba­té­rie. As­pi­re E1 je mul­ti­me­diál­ny ce­no­vý kom­pro­mis, kto­ré­ho povrch tvo­ria plas­ty ne­za­chy­tá­va­jú­ce od­tlač­ky pr­stov. Konštruk­čné spra­co­va­nie je dob­ré, ale nie špič­ko­vé. Mier­ne vrat­ké sa nám zda­li pán­ty, na kto­rých dr­ží dis­plej, tak­že v tom­to sme­re tre­ba byť k no­te­boo­ku šetr­ný. Po­te­ši­la nás prí­jem­ne veľ­ká klá­ves­ni­ca toh­to čier­ne­ho fe­šá­ka s veľ­kým touch­pa­dom, kto­ré­ho kon­texto­vé tla­čid­lá sa ťaž­šie stlá­ča­jú.

ACER ASPIRE E1.jpg

Acer sia­hol po pro­ce­so­re In­tel Co­re i7, ale dvoj­jad­ro­vej ver­zii 4500U, kto­rá v zá­kla­dom sta­ve pra­die na 1,8 GHz, v prí­pa­de pot­re­by sa pre­tak­tu­je na 3,0 GHz. Vý­rob­ca pou­ží­va­te­ľo­vi pos­ky­tol 8 GB pa­mä­te RAM a 1 TB úlož­nej ka­pa­ci­ty, aj keď iba pri 5400 otáč­kach. Dis­plej je kla­sic­ký, 15,6-pal­co­vý s HD roz­lí­še­ním a les­klou povr­cho­vou úp­ra­vou. Jed­no­du­cho nie­čo, čo poz­ná­me ro­ky. Gra­fic­ká kar­ta (AMD Ra­deon HD8750M s 2 GB vlas­tnej pa­mä­te) zvlád­ne všet­ko, čo od mul­ti­me­diál­ne­ho no­te­boo­ku oča­ká­va­me. Ne­pat­rí k naj­vý­kon­nej­ším v tes­te, roz­hod­ne má však ďa­le­ko od vý­ko­nu in­teg­ro­va­né­ho či­pu. Z poh­ľa­du vý­ko­nu slab­šie pra­co­val pev­ný disk, tu tre­ba byť mier­ne tr­pez­li­vý.

Z roz­hra­ní je na ľa­vej hra­ne k dis­po­zí­cii VGA, eter­net, HDMI, USB 3.0 a port audia, vpre­du sa usíd­li­la čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet a in­for­mač­né LED di­ódy. Vpra­vo si svo­je mies­to ok­rem op­tic­kej me­cha­ni­ky naš­li eš­te dva por­ty USB star­šie­ho štan­dar­du 2.0. Blue­tooth 4.0 a Wi-Fi (802.11b/g/n) sú dnes už sa­moz­rej­mos­ti. V zá­kla­de ne­ná­roč­ne tak­to­va­ný pro­ce­sor by mo­hol pos­kyt­núť lep­šiu vý­drž, to by však ne­mo­hol mať štvorčlán­ko­vú ba­té­riu, s kto­rou sme sa vy­špl­ha­li na tri ho­di­ny a 15 mi­nút. Acer As­pi­re E1 nič ne­po­ka­zil, v ni­čom však ani pri­veľ­mi nep­rek­va­pil. Zhr­nu­té a pod­čiarknu­té, Acer po­nú­ka ro­zum­ný vý­kon za vý­bor­nú ce­nu. Ten­to no­te­book od­po­rú­ča­me pou­ží­va­te­ľom, kto­rí chcú do ka­te­gó­rie vý­kon­ných mul­ti­mé­dií vkĺznuť po pr­výk­rát.

Ce­na: 769 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

ASUS N550JV

Veľ­ký krá­sa­vec od fir­my ASUS potvr­dzu­je dl­ho­do­bý zá­ujem tej­to znač­ky o ov­lád­nu­tie seg­men­tu mul­ti­me­diál­nych no­te­boo­kov. Štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor, nad­štan­dar­dné roz­lí­še­nie dis­ple­ja, zvuk znač­ko­vých rep­ro­duk­to­rov spo­lu so subwoofe­rom a naj­mä dô­raz na di­zajn a konštruk­čné spra­co­va­nie. Mo­del N550JV je ty­pic­ký prík­lad to­ho, ako zo svoj­ho 1000-euro­vé­ho no­te­boo­ku dos­tať maximum. Hry to však ne­bu­dú. Chvá­li­me pou­ži­tie kva­lit­né­ho hli­ní­ka, spo­je­né s vý­bor­ným konštruk­čným spra­co­va­ním, čo­ho vý­sled­kom je pré­mio­vý vzhľad, ho­ci mies­ta­mi pô­so­bí no­te­book tro­cha chlad­ne.

ASUS N550JV.jpg

Mier­ne hrub­ší no­te­book si „fi­čí" na naj­vý­kon­nej­šom štvor­jad­ro­vom pro­ce­so­re v tom­to tes­te. Se­kun­du­je mu však „iba" 6 GB pa­mä­te RAM. Ne­chý­ba 1 TB úlož­né­ho pries­to­ru pre pou­ží­va­te­ľa. La­hôd­kou je 15,6-pal­co­vý pa­nel IPS s full HD roz­lí­še­ním (1920 × 1080 pixelov) bez deg­ra­dá­cie fa­rieb pri poh­ľa­de zbo­ku. Pri N550-ke roz­hod­ne net­re­ba za­bud­núť na zvuk. Rep­ro­duk­to­ry Bang & Oluf­sen ma­jú svo­je opod­stat­ne­nie. Za­ují­ma­vý je men­ší val­co­vý subwoofer, kto­rý sa v po­do­be pri­po­ji­teľ­né­ho prís­lu­šen­stva (ako sú­časť ba­le­nia) pri­pá­ja cez 2,5 mm ko­nek­tor, aby vy­tvá­ral sa­mos­tat­nú ba­so­vú zlož­ku hud­by. Z poh­ľa­du vý­ko­nu net­re­ba za­bud­núť ani na jed­nu z naj­vý­kon­nej­ších gra­fík v tom­to tes­te NVI­DIA Ge­For­ce GT750M s 2 GB vlas­tnej vi­deo­pa­mä­te, kto­rá si dos­lo­va pý­ta mul­ti­me­diál­ne vy­uži­tie. Sa­moz­rej­me, je pre­pí­na­teľ­ná, tak­že v prí­pa­de pot­re­by do­ká­že ASUS N550JV ata­ko­vať päť­ho­di­no­vú hra­ni­cu vý­dr­že, čo je dru­hý naj­lep­ší vý­sle­dok v tes­te (ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 4000 mAh a šty­ri člán­ky). Roz­hra­nia za­stu­pu­je eter­ne­to­vý port, HDMI, mi­ni­Dis­play­Port a dvo­ji­ca por­tov USB štan­dar­du 3.0 na ľa­vej hra­ne, na pra­vej po­tom čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet a eš­te je­den port USB 3.0. Ne­má­me veľ­mi čo vy­čí­tať. A rov­na­ko ne­má­me veľ­mi čo vy­tknúť to­mu­to no­te­boo­ku ani pri kom­plexnom hod­no­te­ní. Po­dá­va vý­bor­ný vý­kon za fé­ro­vú ce­nu. Prak­tic­ky je­di­né, čo mô­že­me kri­ti­zo­vať, je 6 GB pa­mä­te RAM, keď­že kon­ku­ren­cia po­nú­ka štan­dar­dne 8 GB. No zvu­ko­vým pre­ja­vom to ASUS krás­ne kom­pen­zu­je.

Ce­na: 932 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

HP EN­VY 17

pikto VITAZ TESTU tmava.jpg Ste fa­nú­ši­kom 17-pal­co­vých no­te­boo­kov? Naj­nov­ší prí­ras­tok do mo­de­lo­vé­ho ra­du EN­VY sa vám bu­de roz­hod­ne poz­dá­vať. Di­zaj­nom, vý­ko­nom, roz­lí­še­ním dis­ple­ja a po­zor, prek­va­pi­vo aj vý­dr­žou. Prek­va­pi­lo nás, že 17,3-pal­co­vý no­te­book, pri kto­rom je dis­plej naj­väč­ším žrú­tom ener­gie, vy­dr­žal pra­co­vať päť ho­dín na jed­no na­bi­tie. Vý­bor­ný vý­sle­dok! Aby sme však len nech­vá­li­li, vý­rob­co­vi sa ne­po­da­ri­lo udr­žať hrúb­ku no­te­boo­ku pod hra­ni­cou 3 cm a mu­sí­te sa prip­ra­viť aj na sluš­nú zá­ťaž v ba­to­hu, oko­lo 3 kg. Ten­to krás­ne veľ­ký mul­ti­me­diál­ny tank pri­chá­dza v špič­ko­vom konštruk­čnom spra­co­va­ní a s ako­by strie­bor­no-perle­ťo­vým povr­chom. Opäť tu mier­ne cí­tiť in­špi­rá­ciu zo stra­ny nah­ryz­nu­té­ho jabĺčka, no čo už... Klá­ves­ni­ca je veľ­mi kom­for­tná, touch­pad dos­ta­toč­ne veľ­ký, chvá­li­me in­teg­rá­ciu bio­met­ric­ké­ho sní­ma­ča od­tlač­kov pr­stov. Na zvu­ko­vom pre­ja­ve cí­tiť, že v po­za­dí tkvie tech­no­ló­gia Beats Audio.

HP ENVY.jpg

Zá­kla­dom prá­ce je sluš­ne vý­kon­né dvoj­jad­ro In­tel Co­re i7-4702QM, tak­to­va­né od 2,2 po 3,2 GHz. Pro­ce­sor má k dis­po­zí­cii 8 GB pa­mä­te RAM, pou­ží­va­teľ hyb­rid­nú kom­bi­ná­ciu 1 TB úlož­né­ho pries­to­ru s bež­ný­mi 5400 otáč­ka­mi a 24 GB na čas­ti SSD je vy­hra­de­ných na sys­tém. 17,3-pal­co­vý dis­plej s veľ­mi prí­jem­ným po­da­ním fa­rieb po­nú­ka full HD roz­lí­še­nie, te­da 1920 × 1080 pixelov. Čím nás však HP-čko naj­viac po­te­ši­lo, je je­ho mat­ná povr­cho­vá úp­ra­va. Ideál­nym sa tak EN­VY 17 ok­rem spra­co­va­nia mul­ti­mé­dií pri ver­nej­šom po­da­ní fa­rieb stá­va aj na kaž­do­den­nú kan­ce­lár­sku prá­cu s pod­svie­te­nou klá­ves­ni­cou na ve­čer. Z roz­hra­ní je na vý­ber na ľa­vej hra­ne HDMI, eter­ne­to­vý port, dvo­ji­ca por­tov USB štan­dar­du 3.0 a čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet. Na pra­vej hra­ne je to po­tom audio­port, ďal­šie dva por­ty USB štan­dar­du 3.0 a op­tic­ká me­cha­ni­ka. Blue­tooth 4.0 a Wi-Fi (802.11b/g/n) zos­ta­li sa­moz­rej­mos­ti. Gra­fic­ký čip NVI­DIA GeF­ro­ce GT 750M pat­rí k tým naj­vý­kon­nej­ším gra­fic­kým kar­tám v tom­to tes­te. Ak sa na to po­zrie­me z kom­plexné­ho hľa­dis­ka, HP EN­VY 17 je jas­ný fa­vo­rit v ka­te­gó­rii sku­toč­ne veľ­kých mul­ti­me­diál­nych no­te­boo­kov.

Ce­na: 999 EUR
Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard Slo­ven­sko


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter