testovali sme

Šestica lákavých notebookových noviniek

Strana 1/2

titulka.jpg Je­seň je pres­ne čas, keď náš trh za­pla­vu­jú no­vé a no­vé no­te­boo­ky. A my sme si ne­ne­cha­li ujsť príl­eži­tosť tie­to no­vin­ky vy­skú­šať. Za­čne­me mul­ti­me­diál­nym krá­sav­com v po­do­be ASUS N550J, po­tom pre­sed­lá­me na 14-pal­co­vé her­né de­lo Dell Alienware 14 a vzá­pä­tí sa vrá­ti­me do seg­men­tu biz­ni­su k exklu­zív­ne pred­sta­ve­nej no­vin­ke HP Eli­te­Book 850.

Video:

Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii fir­my Le­no­vo sme spoz­na­li tab­le­ty tej­to fir­my, kto­ré za­uj­mú aj svo­jou at­rak­tív­nou ce­nou.

qr_ntb_novinky.png

Po­zrie­me sa aj na dva ultra­boo­ky, je­den pra­cov­nej­ší a je­den štý­lo­vý, oba od Le­no­va (Thin­kPad S440 a Idea­Pad U430 Touch). Na­po­kon to za­vŕši­me kon­ver­ti­bil­ným ultra­boo­kom od Tos­hi­by, kon­krét­ne to bu­de mo­del Por­té­gé Z10t. Tak poď­me rov­no na to.

ASUS N550J

ASUS sa už dlh­šie svo­jím mo­de­lo­vým ra­dom N orien­tu­je na mul­ti­me­diál­ne la­de­né­ho pou­ží­va­te­ľa. N550-ka je naj­nov­ší prí­ras­tok pre tých, kto­rí chcú po­riad­ny vý­kon na mul­ti­mé­diá (ale nie na hry) v ele­gan­tnom mo­der­nom te­le. ASUS si dal zá­le­žať na di­zaj­ne a konštruk­čnom spra­co­va­ní, aj keď sem-tam „od­ku­ká­val". Nás naj­viac za­ujal je­ho zvu­ko­vý pre­jav, šty­ri rep­ro­duk­to­ry Bang & Oluf­sen cí­tiť na kaž­dom kro­ku a na­vy­še si mô­že­te pri­po­jiť k no­te­boo­ku men­ší stĺpco­vý subwoofer, kto­rý je sú­čas­ťou ba­le­nia.

asus_n550 kopie.jpg

Di­zajn

Poh­ľad na za­vre­tý no­te­book a je­ho pred­nú hra­nu pri­po­mí­na pro­duk­ty App­le. Kva­lit­ný hli­ník a stu­den­šie far­by (ko­vo­vá strie­bor­ná) v nás vy­vo­lá­va­li mier­ny po­cit chla­du, ale zá­ro­veň aj do­jem ele­gan­cie. Po­te­ši­la nás pri­jem­ná klá­ves­ni­ca s LED pod­svie­te­ním, nu­me­ric­kým tuc­tom a veľ­kým touch­pa­dom. Pou­ži­té ma­te­riá­ly sú kva­lit­né, konštruk­čné spra­co­va­nie vý­bor­né, všet­ko pek­ne za­pa­dá do hli­ní­ko­vé­ho ša­si.

Vý­zbroj a vý­kon

Vďa­ka za­dné­mu od­vet­rá­va­niu je no­te­book prak­tic­ky stá­le chlad­ný, a to aj pri za­ťa­že­ní štvor­jad­ro­vé­ho pro­ce­so­ra In­tel Co­re i7-4700HQ. Ten má k dis­po­zí­cii 6 GB pa­mä­te RAM, čo je na ta­ký­to pro­ce­sor tak aku­rát. Pev­ný disk má veľ­kú ka­pa­ci­tu, ale krú­ti sa iba štan­dar­dnou rých­los­ťou. Chvá­li­me 15,6-pal­co­vý dis­plej IPS vo full HD roz­lí­še­ní a naj­mä s mat­nou povr­cho­vou úp­ra­vou. Gra­fic­ký čip NVI­DIA Ge­For­ce GT 750M je pre­pí­na­teľ­ný s in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou In­tel HD 4600. Vý­kon­nos­tne si no­te­book po­ra­dí prak­tic­ky s aký­mi­koľ­vek mul­ti­mé­dia­mi v HD aj full HD roz­lí­še­ní, neod­miet­ne pok­ro­či­lú úp­ra­vu fo­tiek a stred­ne ná­roč­ný strih vi­dea.

Ak stri­há­te vi­deo, od­po­rú­ča­me dopl­niť naj­mä pa­mäť RAM, tu na­ra­zí­te na li­mit. Z roz­hra­ní je k dis­po­zí­cii na ľa­vej hra­ne eter­ne­to­vý port, HDMI, vý­stup mi­ni­Dis­play, dvo­ji­ca por­tov USB štan­dar­du 3.0 (je­den z to­ho umož­ňu­je na­bí­jať) a audio­port. Na pra­vej hra­ne sa na­chá­dza eš­te šach­ta na pa­mä­ťo­vú kar­tu a USB 3.0. Za­uja­lo nás, že no­te­book je ove­ľa ľah­ší, ako udá­va vý­rob­ca, má hmot­nosť 2,391 kg. Štvorčlán­ko­vá ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 4000 mAh nep­re­ko­na­la v tes­toch päť­ho­di­no­vú hra­ni­cu, DVD mé­dium zvlád­ne preh­rá­vať s ho­di­no­vou re­zer­vou nad dĺžkou ce­lo­ve­čer­né­ho fil­mu. ASUS N550J je vy­da­re­ný no­te­book, kto­ré­ho naj­väč­ším lá­kad­lom je kom­bi­ná­cia dob­ré­ho pro­ce­so­ra a full HD pa­ne­la IPS. Eš­te tak zní­žiť kon­co­vú ce­nu o 100 eur a bol by z to­ho pre­daj­ný tr­hák.

Hod­no­te­nie

Štvor­jad­ro, full HD pa­nel IPS, zvu­ko­vý pre­jav so subwoofe­rom, orien­tá­cia na mul­ti­mé­diá
Ne­lá­ka­vá ce­na, hrúb­ka no­te­boo­ku


Ce­na: 932 EUR
Za­po­ži­čal: ASUS

Dell Alienware 14

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Na scé­nu pri­chá­dza pán hráč. Alienware bol vždy špe­ciál­na znač­ka orien­to­va­ná na hrá­čov a svo­ju tvár si za­cho­val, aj keď ho od­kú­pil Dell, a sna­ží sa na­ďa­lej vy­stu­po­vať ako sa­mos­tat­ná znač­ka. Alienware 14 je naj­nov­ší prí­ras­tok do ro­di­ny her­ných no­te­boo­kov, kto­rý je na­bi­tý vý­ko­nom. Moh­li sme si na ňom za­hrať aj Cry­sis 3. Sa­moz­rej­me, mu­sí­te si za to prip­la­tiť, ale vlas­tníc­tvo exklu­zív­ne­ho no­te­boo­ku vám bu­de za­ru­če­né. Kým kon­ku­ren­čné no­te­boo­ky sa na se­ba po­do­ba­jú ako vaj­ce vaj­cu, Alienware ide úpl­ne inou ces­tou.

aw14_lnb_00000f90_gy kopie.jpg

Di­zajn

Ko­neč­ne je tu vý­rob­ca, kto­rý sa vy­dá­va inou di­zaj­no­vou ces­tou ako všet­ci os­tat­ní. Di­zaj­né­ri v Alienware sa opäť ne­cha­li in­špi­ro­vať le­tec­ký­mi stroj­mi, za­po­ji­li os­tré hra­ny, ma­sív­ny vzhľad, vý­raz­né vý­du­chy, le­tec­ké mat­né si­vé far­by a k to­mu pri­da­li LED os­vet­le­nie vša­de, kam to len šlo. LED pás pre­chá­dza z bo­kov až dop­re­du, pod­svie­te­né je vza­du lo­go vý­rob­cu, vpre­du ná­pis Alienware, ďa­lej je pod­svie­te­ná aj nád­her­ne kom­for­tná her­ná klá­ves­ni­ca a do­kon­ca aj touch­pad. Ak vás os­tat­ní vý­rob­co­via ob­me­dzu­jú na jed­nu far­bu pod­svie­te­nia klá­ves­ni­ce, v 14-pal­co­vom mo­de­li Alienware si mô­že­te vy­brať nie­koľ­ko tém, trid­siat­ku fa­rieb, rôz­ne mô­že­te pod­svie­tiť šty­ri blo­ky klá­ve­sov, lo­go, ná­pis či touch­pad. Spo­lu 8 zón mô­že­te nas­vie­tiť iný­mi far­ba­mi. Ih­neď po pr­vom spus­te­ní bo­lo jas­né, v čom bu­de po­zi­tí­vum - vý­bor­ný dis­plej IPS vo full HD roz­lí­še­ní a mat­nej anti­ref­lexnej povr­cho­vej úp­ra­ve. Pod neón­ky na noč­né LAN pár­ty ako stvo­re­né.

Vý­zbroj a vý­kon

Alienware si mô­že­te sa­mi na­kon­fi­gu­ro­vať, v 14-pal­co­vej ver­zii je v ce­ne 1680 eur tá­to kon­fi­gu­rá­cia jed­na z naj­lep­ších. Dô­vo­dom je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4700MQ, kto­rý sa pri hrách roz­hod­ne ne­nu­dí, 16 GB pa­mä­te RAM a 750 GB pev­ný disk s rých­los­ťou 7200 otá­čok za mi­nú­tu. Ne­chý­ba me­cha­ni­ka Blu-ray a naj­mä gra­fic­ká kar­ta. Tú obzvlášť zdô­raz­ňu­je­me, tre­ba jed­no­du­cho siah­nuť po tom naj­lep­šom, čo je k dis­po­zí­cii. NVI­DIA Ge­For­ce GTX 765M s 2 GB VRAM ty­pu DDR5 je pre štr­nás­ťpal­co­vý mo­del to pra­vé ore­cho­vé.

Bat­tle­field 3 na 1080p pri stred­ných nas­ta­ve­niach ide ply­nu­lo, vo vy­šších sa eš­te stá­le dá hrať. Max Pay­ne 3 si na tej­to her­nej ma­šin­ke uži­je­te na naj­vyš­ších nas­ta­ve­niach bez prob­lé­mov a pre sku­toč­ne ná­roč­ných je tu Cry­sis 3, kto­rý na níz­kych nas­ta­ve­niach Alienware 14 stá­le zvlád­ne. Net­re­ba za­bud­núť ani na prí­jem­né rep­ro­duk­to­ry a roz­hra­nia - mi­ni­Dis­play­Port, HDMI, 3× USB 3.0 (jed­no na­bí­ja exter­né pe­ri­fé­rie), 3× audio­ko­nek­tor a la­hôd­ka v po­do­be eter­ne­to­vé­ho mo­du­lu ty­pu Killer Networks, tvo­re­ná špe­ciál­ne na pre­nos her­ných dát. V út­ro­bách nás po­te­šil aj mo­dul Wi-Fi s pod­po­rou 5 GHz sie­te (802.11 ac).

Alienware 14 nech­ce byť ces­to­va­te­ľom, na­priek to­mu 6000 mAh ba­té­ria vy­dr­ží pri skrom­ných nas­ta­ve­niach sys­té­mu viac ako tri ho­di­ny prá­ce. Ak za­čne­te dr­viť hry, do­ká­že­te ba­té­riu „vy­šťa­viť" aj za ho­di­nu. Ale o tom to nie je, poz­ri­te si benchmar­ko­vé tes­ty. Alienware 14 je pré­mio­vý pro­dukt, kto­rým vý­rob­ca jas­ne uka­zu­je, že je špič­kou na tr­hu her­ných no­te­boo­kov. Úpl­ne za­slú­že­ne. A ce­na? Tá je jed­no­du­cho pre ľu­dí, kto­rí ho sku­toč­ne chcú.

Hod­no­te­nie

Her­ný vý­kon, nas­ta­vi­teľ­né LED pod­svie­te­nie, kva­li­ta ob­ra­zu, kon­fi­gu­ro­va­teľ­nosť
Vy­so­ká ce­na, hrúb­ka ša­si

Ce­na: 1680 EUR
Za­po­ži­čal: Dell

HP Eli­te­Book 850

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Do­ko­va­teľ­ný 15,6-pal­co­vý ultra­book, kto­rý pre­šiel vo­jen­ským tes­to­va­ním, po­nú­ka bez­peč­nos­tné pr­vky či mož­nosť vzdia­le­né­ho ma­naž­men­tu. HP si da­lo za cieľ pri­niesť na trh ta­ký­to ultra­book a po­da­ri­lo sa mu to. Exklu­zív­ne ako pr­ví na Slo­ven­sku si mô­že­te pre­čí­tať re­cen­ziu mo­de­lu HP Eli­te­Book 850. Po­nú­ka vy­so­ký kom­fort, bez­peč­nosť, bez­nás­tro­jo­vý servis, mož­nosť roz­ší­re­nia zá­ru­ky, so­líd­ny vý­kon a vý­drž. Tak poď­me na to, už te­raz sa te­ší­me.

HP20130806938 kopie.jpg

Di­zajn

Aj keď sú mo­de­ly z ra­du Eli­te­Book skôr prag­ma­tic­ky orien­to­va­né pra­cov­né stro­je, keď už dos­tá­va­jú cer­ti­fi­ká­ciu ultra­boo­ku, ne­chá­va­jú si vý­rob­co­via zá­le­žať aj na di­zaj­no­vej strán­ke. Ten­to ele­gán je z von­kaj­šej stra­ny po­tiah­nu­tý mat­ným, ako­by mier­ne po­gu­mo­va­ným pré­mio­vým plas­tom. Konštruk­čné spra­co­va­nie je na vy­so­kej úrov­ni, pán­ty dis­ple­ja sú pev­né, hra­ny ci­teľ­ne vy­stu­že­né. Ne­chý­ba ve­li­kán­sky touch­pad, duál­ne ov­lá­da­nie my­ši, bio­met­ric­ký sní­mač pr­stov pre­po­je­ný na mo­dul TPM či čí­tač­ka ka­riet Se­cu­re Card. Pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca je vy­stu­pu­jú­ca a pri­tom je v jed­nej ro­vi­ne so spod­nou čas­ťou ša­si, ako­by mier­ne pod­sa­de­ná do spod­nej čas­ti no­te­boo­ku.

Vý­zbroj a vý­kon

HP zvo­li­lo os­ved­če­ný pro­ce­sor ty­pu ULV, kto­rý šet­rí ba­té­riu a pri­tom do­ká­že po­dať sluš­ný vý­kon. In­tel Co­re i5 sa dá osa­diť aj vo ver­zii vPro s pod­po­rou vzdia­le­né­ho ma­naž­men­tu. Pro­ce­sor má k dis­po­zí­cii 4 GB pa­mä­te RAM, roz­ší­ri­teľ­nej na dvoj­ná­so­bok. Aby no­te­book spl­nil cer­ti­fi­kač­né kri­té­riá, osa­dil doň vý­rob­ca 32 GB disk SSD na sys­té­mo­vé úče­ly a 500 GB disk HDD so 7200 otáč­ka­mi pre­ne­chal pou­ží­va­te­ľo­vi.

Vy­tvo­riť pra­cov­ný 15,6-pal­co­vý ultra­book je ná­roč­ná úlo­ha, a pre­to sme ra­di, že Eli­te­Book 850 ne­šet­ril na dis­ple­ji a dop­ra­je pou­ží­va­te­ľo­vi full HD roz­lí­še­nie pri mat­nej povr­cho­vej úp­ra­ve. To­to všet­ko má hmot­nosť iba 17 gra­mov nad hra­ni­cou 2 kg, spĺňa niek­to­ré vo­jen­ské štan­dar­di­zo­va­né tes­ty a beží na Win­dows 7 downgra­do­va­nom z Win­dows 8 Pro. Ten­to ultra­book je do­ko­va­teľ­ný, do­ko­va­cí ko­nek­tor sa na­chá­dza na pra­vej hra­ne. Z roz­hra­ní sú dos­tup­né port VGA, šty­ri por­ty USB štan­dar­du 3.0 (je­den z nich na­bí­ja exter­né za­ria­de­nia USB), ďa­lej je tu Dis­play­Port, vy­klá­pa­cí eter­net, čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet a audio­ko­nek­tor. Ak sa v bu­dúc­nos­ti roz­hod­ne pre mo­dul 3G/4G WWAN, mô­že­te si ho do­kú­piť a dopl­niť, všet­ko je prip­ra­ve­né.

V prí­pa­de, že vám niek­to­rá časť tej­to kon­fi­gu­rá­cie ne­vy­ho­vu­je, Eli­te­Book 850 si mô­že­te v rám­ci služ­by Top Con­fig na­kon­fi­gu­ro­vať pod­ľa vlas­tných pred­stáv. Net­re­ba za­bud­núť ani na bez­nás­tro­jo­vý servis, prís­tup pou­ží­va­te­ľa k vy­bra­ným pr­vkom a mož­nosť roz­ší­re­nia už aj tak nad­štan­dar­dnej 3-roč­nej zá­ru­ky na max. 5 ro­kov. Vý­kon­nos­tne spĺňa HP všet­ky pred­pok­la­dy, kto­ré sa od ta­ké­ho­to pra­can­ta vy­ža­du­jú. Päť­ho­di­no­vú hra­ni­cu vý­dr­že sí­ce nep­re­ko­nal, ale prí­jem­ne ju ata­ku­je. Po­mer ce­ny a vý­ko­nu je na pra­cov­né pros­tre­die vý­bor­ný, a to aj z poh­ľa­du bez­peč­nos­ti a ro­bus­tnos­ti za­ria­de­nia. Ke­by vám to nes­ta­či­lo, k dis­po­zí­cii je aj ver­zia so štvor­jad­rom, de­di­ko­va­nou gra­fi­kou, 8 GB RAM a 180 GB dis­kom SSD za 1449 eur. Nám však ce­nov­ka 999 eur vy­ho­vu­je ove­ľa viac.

Hod­no­te­nie

Mat­ný full HD dis­plej, SC aj bio­me­tria, pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca, hmot­nosť, zá­ru­ka
Slab­ší zvu­ko­vý pre­jav

Ce­na: 999 EUR
Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter