Začiatok dlhodobého testu

Sony Vaio Pro 13

Ne­dáv­no sme ukon­či­li polroč­ný dl­ho­do­bý test ultra­boo­ku Tos­hi­ba a pre di­ver­zi­te mie­ri­me na úpl­ne inú znač­ku. Naj­bliž­šie­ho pol ro­ka bu­de na­ším kaž­do­den­ným pra­cov­ným nás­tro­jom So­ny Vaio Pro 13 s mo­de­lo­vým ozna­če­ním SVP1321M2EB.

Je­den z naj­ľah­ších ultra­boo­kov na sve­te ča­ká tak­mer 200 dní dl­ho­do­bé­ho pou­ží­va­nia, kaž­do­den­né­ho pre­ná­ša­nia, ne­šetr­né­ho za­ob­chá­dzania a „žmý­ka­nia" vý­ko­nu a ba­té­rie, koľ­ko len zvlád­ne. So­ny si za­tiaľ ve­rí.

Vaio Pro 13 v skrat­ke

Tes­to­va­ný mo­del je ultra­book, kto­rý sa dos­tal na náš trh iba pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi. Je­ho ak­tuál­na pre­daj­ná ce­na je 1199 eur v inter­ne­to­vých ob­cho­doch. So­ny dek­la­ru­je, že je­ho 11-pal­co­vá ver­zia je naj­ľah­ším ultra­boo­kom na sve­te, no aj náš 13-pal­co­vý sú­ro­de­nec sa ra­dí me­dzi naj­ľah­šie. S cel­ko­vou hmot­nos­ťou 1,062 kg to mô­že­me potvr­diť, to­to je ces­to­va­teľ te­lom aj du­šou. Na­pá­ja­cí adap­tér má hmot­nosť 309 gra­mov a vo­li­teľ­ná prí­dav­ná ba­té­ria ďal­ších 290 gra­mov - k nej sa dos­ta­ne­me na zá­ver. Aký je te­da Vaio Pro 13? Ide o 13-pal­co­vý ultra­book s do­ty­ko­vým dis­ple­jom s full HD roz­lí­še­ním, kto­ré­ho sr­dcom je 4. ge­ne­rá­cia pro­ce­so­rov In­tel Co­re. Me­dzi je­ho vy­chy­táv­ky pat­rí ok­rem hmot­nos­ti NFC, pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca či Wi-Fi rou­ter v na­pá­ja­com adap­té­ri.

sony1.jpg

Ľah­ký ele­gán s hmot­nos­ťou iba 1,062 kg pos­ky­tu­je dl­hú vý­drž a 13,3-pal­co­vý do­ty­ko­vý full HD dis­plej

Konštruk­čné vlas­tnos­ti - pr­vé doj­my

Aby So­ny do­sia­hlo ta­kú níz­ku hmot­nosť, vy­uži­li di­zaj­né­ri jed­nos­mer­né uh­lí­ko­vé vlák­na tak­mer vo všet­kých čas­tiach, kde bo­lo tre­ba ša­si za­kryť. Prak­tic­ky je­di­né mies­to, kde je pou­ži­tý hli­ník, je pod­lož­ka na zá­päs­tia, kto­rá zá­ro­veň chla­dí a do­dá­va po­cit pré­mio­vé­ho ultra­boo­ku. V naj­ten­šom mies­te má Vaio 12,8 mm, v naj­hrub­šom 17,2 mm. Hmot­nos­ťou 1,062 kg je ľah­ší ako kon­ku­renč­ný Sam­sung sé­rie 9 či Mac­Book Air.

Di­zaj­nom sa So­ny vždy od­li­šo­va­lo, mat­né čier­ne plas­ty v di­zaj­ne brú­se­né­ho hli­ní­ka sú kom­bi­no­va­né s os­trý­mi hra­na­mi či chró­mo­vou hra­nou v za­dnej čas­ti dis­ple­ja. Tá­to hra­na po ot­vo­re­ní no­te­boo­ku ako­by za­pad­la pod spod­nú časť ša­si a zlep­ší sa tým er­go­no­mic­ký uhol klá­ves­ni­ce. Pou­ží­va­te­ľo­vi nie je prís­tup­ný žiad­ny har­dvé­ro­vý kom­po­nent. Klá­ves­ni­ca je vy­stu­pu­jú­ca, čo nám vy­ho­vu­je, na náš vkus je však spät­ná reak­cia mier­ne vý­raz­nej­šia a dá­va po­cit, ako­by klá­ve­sy nedr­ža­li na svo­jom mies­te, čo sa však v praxi ne­potvr­di­lo.

Klá­ves­ni­ca je špič­ko­vo kom­for­tná, vý­nim­kou sú tla­čid­lá ší­pok, kto­ré sú pri­ma­lé a na­vy­še sú kom­bi­no­va­né s tla­čid­la­mi Ho­me, End, PgUp a PgDn. Ve­li­kán­sky touch­pad má in­teg­ro­va­né kon­texto­vé tla­čid­lá, rea­gu­je veľ­mi dob­re, sa­moz­rej­má je pod­po­ra gest. Po pr­vých dňoch pou­ži­tia oce­ňu­je­me auto­ma­tic­ké pod­svie­te­nie klá­ves­ni­ce, tro­cha sa však obá­va­me pán­tov dis­ple­ja, kto­ré sú už te­raz mier­ne la­bil­né. Z kom­plexné­ho poh­ľa­du však chvá­li­me uni­kát­ne a veľ­mi dob­ré konštruk­čné spra­co­va­nie.

sony3.jpg

Po ot­vo­re­ní hra­na dis­ple­ja ako­by za­pad­la pod spod­nú časť ša­si, čím sa zvý­ši uhol, v kto­rom je nak­lo­ne­ná spod­ná časť ultra­boo­ku. Šikov­né rie­še­nie...

Vý­zbroj, ako sa pat­rí

Zá­kla­dom prá­ce je dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor 4. ge­ne­rá­cie od In­te­lu z ro­di­ny Haswell - In­tel Co­re i5-4200U s tak­tom od 1,6 do 2,6 GHz. Je te­da zrej­mé, že ide o pro­ce­sor ULV, orien­to­va­ný na vý­drž a kaž­do­den­nú ty­pic­kú prá­cu. Se­kun­du­jú mu 4 GB pa­mä­te RAM, kto­rú ne­mož­no ďa­lej zväč­šo­vať, ako gra­fic­ká kar­ta je pou­ži­tý in­teg­ro­va­ný čip In­tel HD 4400, čo pot­re­bám toh­to fe­šá­ka pos­ta­ču­je. Ako pev­ný disk zvo­lil vý­rob­ca 128 GB disk SSD pri­po­je­ný cez Se­rial ATA, čo je z poh­ľa­du vý­ko­nu, sa­moz­rej­me, dob­rá voľ­ba. No ak pra­cu­je­te aj s mul­ti­mé­dia­mi, ne­bu­de vám ča­som pos­ta­čo­vať.

Dis­plej je 13,3-pal­co­vý, ide o kva­lit­ný pa­nel IPS s LED pod­svie­te­ním vo full HD roz­lí­še­ní. Dis­plej má lesk­lú, ale pri­tom anti­ref­lexnú úp­ra­vu. To­mu­to tvr­de­niu sme pri čí­ta­ní do­ku­men­tá­cie ne­ro­zu­me­li, ale po pr­vých dňoch mô­že­me potvr­diť, že je lesk­lý , ale pred­sa od­rá­ža me­nej inter­iéro­vé­ho svet­la ako iné lesk­lé dis­ple­je. V sys­té­me Win­dows 8, kto­rý je sú­čas­ťou vý­ba­vy, od­po­rú­ča­me prep­núť na iko­ny vo veľ­kos­ti 125 %, naj­mä pri čí­ta­ní e-mai­lov a webo­vých strá­nok by ste si zni­či­li oči, full HD je tvo­re­né na mul­ti­mé­diá. Zmen­še­ním roz­lí­še­nia nič ne­do­siah­ne­te, pre­to­že nie je pro­por­čne da­né k veľ­kos­ti dis­ple­ja. Kaž­do­pád­ne je full HD vý­bor­ná voľ­ba, naj­mä ak ste zvyk­nu­tí pra­co­vať s via­ce­rý­mi ok­na­mi sú­čas­ne.

Roz­hra­nia a za­ují­ma­vo rie­še­ný eter­net

Roz­hra­ní je jed­no­du­cho má­lo - HDMI a 2× USB 3.0. Je tu eš­te čí­tač­ka ka­riet SD a audio­ko­nek­tor, ale to je pred­sa štan­dard. Je­den port USB umož­ňu­je na­bí­jať exter­né pe­ri­fé­rie aj vo vy­pnu­tom sta­ve no­te­boo­ku. Z bez­drô­to­vých roz­hra­ní je k dis­po­zí­cii Blue­tooth 4.0, Wi-Fi a NFC, kto­ré je in­teg­ro­va­né v touch­pa­de. Net­ra­dič­ne a za­ují­ma­vo je rie­še­né eter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Fy­zic­ky na no­te­boo­ku kon­cov­ku ty­pu RJ-45 ne­náj­de­te, na­chá­dza sa to­tiž v od­ní­ma­teľ­nej čas­ti na­pá­ja­cie­ho adap­té­ra. Drob­né „predĺže­nie" adap­té­ra (s mo­de­lo­vým ozna­če­ním VGP-WAR100) to­tiž ok­rem eter­ne­to­vé­ho por­tu uk­rý­va sme­ro­vač Wi-Fi. Tak­že no­te­book pra­cu­je prak­tic­ky stá­le s Wi-Fi a z aké­ho­koľ­vek eter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia si vy­tvá­ra vlas­tnú sieť Wi-Fi. Šikov­né rie­še­nie, kto­ré mô­že mať ús­ka­lia v prí­pa­de niek­to­rých fi­rem­ných po­li­tík eter­ne­to­vých sie­tí. Aby sme ne­za­bud­li, sú­čas­ťou ba­le­nia je aj re­duk­cia z HDMI na VGA.

sony2.jpg

Eter­ne­to­vý port je uk­ry­tý v na­pá­ja­com adap­té­ri a je zá­ro­veň sme­ro­va­čom Wi-Fi

Ba­té­rie, vý­drž a zá­ver

Ba­té­ria in­teg­ro­va­ná v te­le no­te­boo­ku má 6 člán­kov a po prib­liž­ne dvoch ho­di­nách na­bí­ja­nia po­núk­ne v praxi vy­skú­ša­nú 7-ho­di­no­vú vý­drž pri prá­ci s kan­ce­lár­sky­mi do­ku­men­tmi na pri­po­je­ní Wi-Fi a pri 50 % ja­se dis­ple­ja. To je sluš­ná vý­drž, za kto­rú So­ny Vaio Pro 13 vďa­čí naj­mä pro­ce­so­ru z ro­di­ny Haswell. Ako vo­li­teľ­né prís­lu­šen­stvo je k dis­po­zí­cii aj dopl­nko­vá plo­chá ba­té­ria, kto­rá sa k no­te­boo­ku pri­pá­ja cez špe­ciál­ny ko­nek­tor na je­ho spod­nej stra­ne a po­nú­ka ďal­šie šty­ri ba­té­rio­vé člán­ky. Aký je jej prí­nos, to sa doz­vie­te v pok­ra­čo­va­ní dl­ho­do­bé­ho tes­tu o tri me­sia­ce. Na pr­vý poh­ľad hod­no­tí­me So­ny Vaio Pro 13 ako nad­mie­ru vy­da­re­ný ultra­book. Sme veľ­mi zve­da­ví, ako sa bu­de sprá­vať pos­tu­pom ča­su z konštruk­čné­ho, ale naj­mä vý­kon­nos­tné­ho a ba­té­rio­vé­ho hľa­dis­ka. Vy­čkať si na pok­ra­čo­va­nie náš­ho tes­tu sa vám op­la­tí.

Ce­na: 1199 EUR
Za­po­ži­čal: So­ny

Zdroj: PCR 10/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter