Toshiba Satellite L735-14F

Pos­led­ný v ra­de z tes­to­va­ných lac­ných no­te­boo­kov v ce­ne do 500 eur je 13,3-pal­co­vý mo­del ta­kis­to od Tos­hi­by. Ide o Sa­telli­te L735. Po­nú­ka ro­zum­ný vý­kon, aj keď sla­bú vý­drž ba­té­rií (v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou), no ta­jom­stvo je­ho ús­pe­chu sa skrý­va vnút­ri. Za­ujal nás nap­rík­lad ak­tív­nou ochra­nou pev­né­ho dis­ku, mož­nos­ťou na­bí­ja­nia por­tov USB v spia­com re­ži­me (Sleep-and-Char­ge) či bez­peč­nos­tným me­cha­niz­mom roz­poz­na­nia tvá­re (Fa­ce Re­cog­ni­tion). L735-ka sa nám pá­či aj z di­zaj­no­vej strán­ky.

Sat_L735_white_Prod_Full_Feb11_05.jpg

Vý­rob­ca si zvo­lil strie­bro­si­vé vy­ho­to­ve­nie, sí­ce s extra­les­klým dis­ple­jom, ale napr. chró­mo­vo-si­vý­mi kon­texto­vý­mi tla­čid­la­mi touch­pa­du či ko­soš­tvor­co­vým fa­reb­ným di­zaj­nom. Veľ­mi ele­gan­tné už na pr­vý poh­ľad. Od 13-pal­co­vé­ho no­te­bo­ku by sme oča­ká­va­li o nie­čo niž­šiu hmot­nosť, udr­ža­la sa však pod hra­ni­cou 2 kg. Klá­ves­ni­ca je kom­for­tná, Tos­hi­ba sa pridŕža pri lac­nej­ších mo­de­loch svo­jej klá­ves­ni­ce za­pus­te­nej v jed­nej ro­vi­ne. Po­te­šil nás ro­zum­ne veľ­ký mul­ti­do­ty­ko­vý touch­pad s pod­po­rou gest. Vý­rob­ca pou­žil v kon­fi­gu­rá­cii L735-14F pro­ce­sor In­tel Pen­tium B960 s tak­tom 2,2 GHz na kaž­dé z dvoch ja­dier. Pro­ce­so­ru se­kun­du­jú 4 GB pa­mä­te RAM a pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii 320 GB úlož­né­ho pries­to­ru - to­ho moh­lo byť aj viac. Gra­fic­ký čip NVI­DIA Ge­For­ce 315M ve­ľa vo­dy ne­na­mú­ti, vždy je to však lep­šie ako In­tel HD Grap­hics. Wi-Fi a Blue­tooth sú sa­moz­rej­mos­ti, z os­tat­ných roz­hra­ní je na ľa­vej hra­ne dvo­ji­ca por­tov USB a čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet. Na opač­nej hra­ne náj­de­te ďal­ší port USB a dve mož­nos­ti na pri­po­je­nie ob­ra­zo­vé­ho vý­stu­pu - VGA a HDMI. Ško­da, že L735-ka ne­do­sa­hu­je ani päť ho­dín vý­dr­že. Na­priek to­mu je to ele­gan­tne spra­co­va­ný pre­nos­ný no­te­book.

Ce­na: 499 EUR
Za­po­ži­čal: Tos­hi­ba Euro­pe GmbH

Preh­ľad no­te­boo­kov do 500 eur


Zdroj: PCR 5/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter