Toshiba Satellite C660-2QV

pikto TIP REDAKCIE svetla kopie.jpg Dru­hý naj­lac­nej­ší no­te­book v tes­te s ce­nou iba 419 je sí­ce pos­ta­ve­ný na lac­nej­šom a me­nej vý­kon­nom pro­ce­so­re (In­tel Ce­le­ron B815 s tak­tom 1,6 GHz), za­to však pos­ky­tu­je dru­hú naj­lep­šiu vý­drž a dru­hý naj­lep­ší fak­tor mo­bi­li­ty. Pri­ve­ľa dru­hých miest, veď J Sa­telli­te C660 je aj dru­hý čis­to bie­ly no­te­book v tes­te, ta­kis­to po­nú­ka textú­ro­va­ný povrch, ale pre zme­nu v mat­nom vy­ho­to­ve­ní, čo sa nám poz­dá­va (ni­ja­ké od­tlač­ky pr­stov). Klá­ves­ni­ce je za­pus­te­ná, a nie vy­stu­pu­jú­ca, ale pí­še sa na nej dob­re. K dis­po­zí­cii je aj nu­me­ric­ká časť či mul­ti­do­ty­ko­vý touch­pad pod­po­ru­jú­ci ges­tá. Pri kaž­dom 15- a viac­pal­co­vom no­te­boo­ku by sme oce­ni­li dopl­nko­vé tla­čid­lá, tie však chý­ba­jú aj tu.

Sat_C660_whi_Prod_Full_Okt10_04.jpg

Dvo­ji­cu rep­ro­duk­to­rov nad klá­ves­ni­cou si ur­či­te všim­ne­te v ob­las­ti per­fo­ro­va­ných plas­tov. Tos­hi­ba te­da zvo­li­la jed­no­duch­ší pro­ce­sor, pri­da­la k ne­mu 4 GB pa­mä­te RAM a 500 GB pev­ný disk. Dis­plej je štan­dard­ný na 15,6-pal­co­vú ob­ra­zov­ku - po­nú­ka HD roz­lí­še­nie zod­po­ve­da­jú­ce 1366 × 768 pixelom. Gra­fic­ká kar­ta je in­teg­ro­va­ná. Od ta­ké­ho­to za­ria­de­nia neo­ča­ká­vaj­te vý­ni­moč­ný vý­kon, potvr­di­li to aj reali­zo­va­né benchmar­ko­vé tes­ty. Prí­jem­ne nás však prek­va­pi­la vý­drž. Vý­rob­ca pri pou­ži­tí šesťčlán­ko­vej ba­té­rie uvá­dza vý­drž 6 a pol ho­di­ny, my sme o 8 mi­nút pre­siah­li se­dem­ho­di­no­vú hra­ni­cu. A mať za 420 eur v ru­kách no­te­book, kto­rý vy­dr­ží pra­co­vať viac ako se­dem ho­dín, je sluš­ný ar­gu­ment na kú­pu. No ako pou­ží­va­te­ľov nás od­rá­dza por­tfó­lio roz­hra­ní. Wi-Fi a Blue­tooth sí­ce sú prí­tom­né, ale tých os­tat­ných je sku­toč­ne veľ­mi má­lo - VGA, dva por­ty USB a dva audio­por­ty. Viac roz­hra­ní dnes ma­jú už aj niek­to­ré net­boo­ky. Buď­me fé­ro­ví, čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet tu tiež je, ale to je nao­zaj všet­ko. No ak vám roz­hra­nia ne­bu­dú ro­biť prob­lém, Tos­hi­ba vás ur­či­te zlá­ka ce­nou.

Ce­na: 419 EUR
Za­po­ži­čal: Tos­hi­ba Euro­pe GmbH

Preh­ľad no­te­boo­kov do 500 eur


Zdroj: PCR 5/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter